100/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

100
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
zo 6. februára 2006,
ktorou sa ustanovujú požiadavky na prírodnú liečivú vodu a prírodnú minerálnu vodu, podrobnosti o balneologickom posudku, rozdelenie, rozsah sledovania a obsah analýz prírodných liečivých vôd a prírodných minerálnych vôd a ich produktov a požiadavky pre zápis akreditovaného laboratória do zoznamu vedeného Štátnou kúpeľnou komisiou
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 53 písm. a) zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
Táto vyhláška ustanovuje
a)
požiadavky na prírodnú liečivú vodu a prírodnú minerálnu vodu,
b)
požiadavky na uznanie prírodnej minerálnej vody,
c)
podrobnosti o balneologickom posudku,
d)
rozdelenie prírodných liečivých vôd a prírodných minerálnych vôd,
e)
rozsah sledovania prírodných liečivých vôd a prírodných minerálnych vôd a ich produktov,
f)
obsah analýz prírodných liečivých vôd a prírodných minerálnych vôd a ich produktov,
g)
požiadavky pre zápis akreditovaného laboratória do zoznamu vedeného Štátnou kúpeľnou komisiou.
§ 2
Požiadavky na prírodnú liečivú vodu
(1)
Prírodná liečivá voda je mikrobiologicky bezchybná podzemná voda, ktorá vyviera na zemský povrch z jednej alebo viacerých prirodzených alebo umelých výstupných ciest.
(2)
Prírodná liečivá voda sa od inej podzemnej vody odlišuje
a)
svojím pôvodom,
b)
obsahom a charakterom celkových rozpustených tuhých látok presahujúcich 1 000 mg/l alebo obsahom rozpustených plynných látok presahujúcich 1 000 mg/l oxidu uhličitého, alebo obsahom najmenej 1 mg/l sulfánu, alebo
c)
obsahom stopových prvkov,
d)
minimálnou teplotou v mieste výveru 20 oC,
e)
zložením vhodným na liečenie.
(3)
Prírodná liečivá voda z balneomedicínskeho hľadiska môže obsahovať významné zložky, ktoré majú liečivý účinok, a to jednotlivo alebo spolu najmenej
a)
20 mg/l železnatého iónu,
b)
150 mg/l horečnatého iónu,
c)
500 mg/l vápenatého iónu,
d)
1 mg/l fluoridového iónu,
e)
1 200 mg/l síranového iónu,
f)
1 300 mg/l hydrogénuhličitanového iónu,
g)
1 000 mg/l oxidu uhličitého,
h)
1 mg/l jodidového iónu.
(4)
Prírodná liečivá voda musí trvale preukazovať stálosť všetkých jej rozhodujúcich ukazovateľov.
§ 3
Požiadavky na prírodnú minerálnu vodu
(1)
Prírodná minerálna voda je mikrobiologicky bezchybná podzemná voda, ktorá vyviera na zemský povrch z jednej alebo viacerých prirodzených alebo umelých výstupných ciest a ktorá priaznivo pôsobí na ľudský organizmus a spĺňa kvalitatívne požiadavky podľa osobitných predpisov.1)
(2)
Prírodná minerálna voda sa od inej podzemnej vody odlišuje charakteristickým pôvodným obsahom minerálov, stopových prvkov alebo ich častí, ako aj fyziologickým účinkom a jej pôvodným stavom.
(3)
Vlastnosti uvedené v odseku 2 musia byť zachované s ohľadom na prirodzený pôvod prírodnej minerálnej vody.
(4)
Zloženie a teplotu prírodnej minerálnej vody nesmú ovplyvniť možné zmeny výdatnosti a musí byť zachovaná stálosť všetkých rozhodujúcich ukazovateľov.
§ 4
Požiadavky na uznanie prírodnej minerálnej vody
(1)
Požiadavky na uznanie prírodnej minerálnej vody sú:
a)
požiadavky na geologický a hydrogelogický prieskum,
b)
požiadavky na fyzikálne, fyzikálno-chemické a chemické sledovania,
c)
požiadavky na mikrobiologickú analýzu zdroja,
d)
požiadavky na klinické a farmakologické testy.
(2)
Požiadavky na geologický a hydrogelogický prieskum sú:
a)
polohopisný a výškopisný plán zdroja v mierke 1 : 1 000,
b)
záverečná správa z hydrogeologického prieskumu,
c)
návrh na určenie ochranných pásiem zdroja.
(3)
Požiadavky na fyzikálne, fyzikálno-chemické a chemické sledovania sú:
a)
výdatnosť zdroja,
b)
teplota vody v mieste výveru a teplota vzduchu okolia,
c)
obsah rozpustených tuhých látok – sušeného odparku pri teplote 180 oC, žíhaného odparku pri teplote 260 oC,
d)
elektrická vodivosť,
e)
hodnota pH,
f)
anióny a katióny,
g)
nedisociované látky,
h)
obsah stopových prvkov,
i)
rádioaktivita v mieste výveru,
j)
tam, kde je to potrebné, treba stanoviť pomer izotopového zloženia prvkov: kyslíka 16O – 18O, vodíka (prócium, deutérium, trícium) a síry 34S – 32S.
(4)
Požiadavky na mikrobiologickú analýzu zdroja sú:
a)
neprítomnosť patogénnych mikroorganizmov,
b)
neprítomnosť koliformných baktérií v 250 ml vzorky,
c)
neprítomnosť enterokokov v 250 ml vzorky,
d)
neprítomnosť Escherichia coli v 250 ml vzorky,
e)
neprítomnosť anaeróbnych sporulujúcich baktérií redukujúcich siričitany v 50 ml vzorky,
f)
neprítomnosť Pseudomonas aeruginosa v 250 ml vzorky,
g)
celkový počet mikroorganizmov kultivovateľných pri 36 oC v 1 ml vzorky,
h)
celkový počet mikroorganizmov kultivovateľných pri 22 oC v 1 ml vzorky.
(5)
Požiadavky na klinické a farmakologické testy sú:
a)
testy, ktoré sa vykonávajú vedecky uznanými metódami a zodpovedajú osobitným vlastnostiam prírodnej minerálnej vody a ich účinkom na ľudský organizmus, ako diuréza, funkcia žalúdka a čriev, vyrovnávanie nedostatku minerálov,
b)
testy podľa písmena a) možno nahradiť konštatovaním, že veľký počet klinických pozorovaní vykazuje stabilné a zhodné výsledky; vo vhodných prípadoch možno klinické vyšetrenia uznať namiesto testov podľa písmena a), ak možno dosiahnuť pri veľkom počte stabilných a zhodných pozorovaní rovnaké výsledky.
§ 5
Rozdelenie prírodných liečivých vôd
(1)
Prírodné liečivé vody sa členia podľa
a)
obsahu celkových rozpustených tuhých látok,
b)
obsahu a druhu rozpustených plynných látok,
c)
obsahu prevládajúcich iónov,
d)
obsahu farmakologicky významných iónov prvkov, prvkov a zlúčenín,
e)
hodnoty pH,
f)
prirodzenej teploty pri vývere,
g)
osmotického tlaku.
(2)
Podľa obsahu celkových rozpustených tuhých látok sa prírodné liečivé vody členia na
a)
veľmi nízko mineralizované, ktorými sú prírodné liečivé vody s obsahom rozpustených tuhých látok do 200 mg/l,
b)
nízko mineralizované, ktorými sú prírodné liečivé vody s obsahom rozpustených tuhých látok nad 200 mg/l a do 1 000 mg/l,
c)
stredne mineralizované, ktorými sú prírodné liečivé vody s obsahom rozpustených tuhých látok nad 1 000 mg/l a do 5 000 mg/l,
d)
vysoko mineralizované, ktorými sú prírodné liečivé vody s obsahom rozpustených tuhých látok nad 5 000 mg/l a do 10 000 mg/l,
e)
veľmi vysoko mineralizované, ktorými sú prírodné liečivé vody s obsahom rozpustených tuhých látok nad 10 000 mg/l a do 35 000 mg/l,
f)
soľanky, ktorými sú prírodné liečivé vody s obsahom rozpustených tuhých látok nad 35 000 mg/l.
(3)
Podľa obsahu a druhu rozpustených plynných látok sa prírodné liečivé vody členia na
a)
uhličité, ktorými sú prírodné liečivé vody s obsahom oxidu uhličitého nad 1 000 mg/l,
b)
sulfánové, ktorými sú prírodné liečivé vody s obsahom sulfánu nad 1 mg/l alebo sírne nad 1 mg/l titrovateľnej síry; v rôznom stupni disociovaný sulfán a tiosírany.
(4)
Podľa obsahu prevládajúcich iónov – aniónov, ktoré sú v súčinoch látkovej koncentrácie a nábojového čísla zastúpené najmenej 20 %, pričom ich súčet predstavuje 100 %; to isté platí pre katióny. Typ vody sa charakterizuje v poradí od najviac zastúpených iónov, a to najprv pre anióny, ako hydrogénuhličitany, sírany, chloridy alebo iné anióny, potom pre katióny, ako vápnik, horčík, sodík alebo iný katión.
(5)
Podľa obsahu farmakologicky významných iónov, prvkov a zlúčenín sa prírodné liečivé vody členia na
a)
slané, ktorými sú prírodné liečivé vody s obsahom najmenej 5,5 g/l iónu sodíka a najmenej 8,5 g/l chloridového iónu,
b)
sulfidické, ktorými sú prírodné liečivé vody s obsahom najmenej 1 mg/l sulfidickej síry,
c)
jódové, ktorými sú prírodné liečivé vody s obsahom najmenej 1 mg/l jodidového iónu,
d)
železnaté, ktorými sú prírodné liečivé vody s obsahom najmenej 20 mg/l železnatého iónu,
e)
radónové, ktorými sú prírodné liečivé vody s celkovou objemovou aktivitou 222Rn (radónu) nad 666 Bq/l,
f)
prírodné liečivé vody so zvýšeným obsahom prvkov a zlúčenín, ktorými sú vody s obsahom najmenej
1.
1 mg/l fluoridového iónu,
2.
2 mg/1 zinku,
3.
2 mg/l lítia,
4.
0,5 mg/l selénu,
5.
30 mg/l bóru,
6.
50 mg/l kyseliny kremičitej,
7.
500 mg/l vápenatého iónu,
8.
150 mg/l horečnatého iónu,
9.
1 200 mg/l síranového iónu,
10.
1 300 mg/l hydrogénuhličitanového iónu.
(6)
Podľa hodnoty pH sa prírodné liečivé vody členia na
a)
silne kyslé, ktorými sú prírodné liečivé vody s hodnotou pH do 3,5,
b)
kyslé, ktorými sú prírodné liečivé vody s hodnotou pH nad 3,5 a do 5,5,
c)
slabo kyslé, ktorými sú prírodné liečivé vody s hodnotou pH nad 5,5 a do 6,9,
d)
neutrálne, ktorými sú prírodné liečivé vody s hodnotou pH nad 6,9 a do 7,1,
e)
slabo alkalické, ktorými sú prírodné liečivé vody s hodnotou pH nad 7,1 a do 8,5,
f)
silne alkalické, ktorými sú prírodné liečivé vody s hodnotou pH nad 8,5.
(7)
Podľa prirodzenej teploty vody pri vývere sa prírodné liečivé vody členia na
a)
studené, ktorými sú prírodné liečivé vody s teplotou do 20 oC,
b)
termálne
1.
veľmi nízko termálne, ktorými sú prírodné liečivé vody s teplotou nad 20 oC a do 30 oC,
2.
nízko termálne, ktorými sú prírodné liečivé vody s teplotou nad 30 oC a do 40 oC,
3.
stredne termálne, ktorými sú prírodné liečivé vody s teplotou nad 40 oC a do 70 oC,
4.
vysoko termálne, ktorými sú prírodné liečivé vody s teplotou nad 70 oC a do 100 oC,
5.
prehriate, ktorými sú prírodné liečivé vody s teplotou nad 100 oC.
(8)
Podľa osmotického tlaku sa prírodné liečivé vody členia na
a)
hypotonické, ktorými sú prírodné liečivé vody s osmotickým tlakom do 710 kPa (280 mOsm/l),
b)
izotonické, ktorými sú prírodné liečivé vody s osmotickým tlakom nad 710 a do 760 kPa (280 – 300 mOsm/l),
c)
hypertonické, ktorými sú prírodné liečivé vody s osmotickým tlakom nad 760 kPa (300 mOsm/l).
§ 6
Rozdelenie prírodných minerálnych vôd
(1)
Prírodné minerálne vody sa členia podľa
a)
obsahu celkových rozpustených tuhých látok,
b)
obsahu a druhu rozpustených plynných látok,
c)
obsahu prevládajúcich iónov,
d)
obsahu farmakologicky významných iónov prvkov, prvkov a zlúčenín,
e)
hodnoty pH,
f)
prirodzenej teploty pri vývere.
(2)
Podľa obsahu celkových rozpustených tuhých látok sa prírodné minerálne vody členia na
a)
veľmi nízko mineralizované, ktorými sú prírodné minerálne vody s obsahom rozpustených tuhých látok do 50 mg/l,
b)
nízko mineralizované, ktorými sú prírodné minerálne vody s obsahom rozpustených tuhých látok nad 50 mg/l a do 500 mg/l,
c)
stredne mineralizované, ktorými sú prírodné minerálne vody s obsahom rozpustených tuhých látok nad 500 mg/l a do 1 500 mg/l,
d)
vysoko mineralizované, ktorými sú prírodné minerálne vody s obsahom rozpustených tuhých látok nad 1 500 mg/l a do 5 000 mg/l,
e)
veľmi vysoko mineralizované, ktorými sú prírodné minerálne vody s obsahom rozpustených tuhých látok nad 5 000 mg/l a do 15 000 mg/l,
f)
soľanky, ktorými sú prírodné minerálne vody s obsahom rozpustených tuhých látok nad 15 000 mg/l.
(3)
Podľa obsahu a druhu rozpustených plynných látok sa prírodné minerálne vody členia na
a)
kyselky, ktorými sú prírodné minerálne vody s obsahom oxidu uhličitého nad 250 mg/l,
b)
sulfánové, ktorými sú prírodné minerálne vody s obsahom sulfánu nad 1 mg/l alebo sírne nad 1mg/l titrovateľnej síry; v rôznom stupni disociovaný sulfán a tiosírany.
(4)
Podľa obsahu prevládajúcich iónov – aniónov, ktoré sú v súčinoch látkovej koncentrácie a nábojového čísla zastúpené najmenej 20 %, pričom ich súčet predstavuje 100 %; to isté platí pre katióny. Typ vody sa charakterizuje v poradí od najviac zastúpených iónov, a to najprv pre anióny, ako hydrogénuhličitany, sírany, chloridy alebo iné anióny, potom pre katióny, ako vápnik, horčík, sodík alebo iný katión.
(5)
Podľa obsahu farmakologicky významných iónov, prvkov a zlúčenín sa prírodné minerálne vody členia na vody
a)
so zvýšeným obsahom sodíka, ktorými sú prírodné minerálne vody s obsahom najmenej 200 mg/l iónu sodíka,
b)
so zvýšeným obsahom chloridov, ktorými sú prírodné minerálne vody s obsahom najmenej 200 mg/l chloridového iónu,
c)
so zvýšeným obsahom síry, ktorými sú prírodné minerálne vody s obsahom najmenej 1 mg/l sulfidickej síry,
d)
so zvýšeným obsahom jódu, ktorými sú prírodné minerálne vody s obsahom najmenej 2 mg/l jodidového iónu,
e)
so zvýšeným obsahom železa, ktorými sú prírodné minerálne vody s obsahom najmenej 1 mg/l železnatého iónu,
f)
so zvýšeným obsahom hydrogénuhličitanov, ktorými sú prírodné minerálne vody s obsahom najmenej 600 mg/l hydrogénuhličitanového iónu,
g)
so zvýšeným obsahom síranov, ktorými sú prírodné minerálne vody s obsahom najmenej 200 mg/l síranového iónu,
h)
radónové, ktorými sú prírodné minerálne vody s objemovou aktivitou 222Rn (radónu) nad 666 Bq/l,
i)
so zvýšeným obsahom výživno-fyziologických prvkov a zlúčenín, ktorými sú prírodné minerálne vody s obsahom najmenej
1.
1 mg/l fluoridového iónu,
2.
2 mg/1 zinku,
3.
2 mg/l lítia,
4.
5 mg/l mangánu,
5.
0,5 mg/l selénu,
6.
50 mg/l horčíka,
7.
150 mg/l vápnika,
8.
30 mg/l bóru alebo
9.
50 mg/l kyseliny kremičitej.
(6)
Podľa hodnoty pH sa prírodné minerálne vody členia na
a)
silne kyslé, ktorými sú prírodné minerálne vody s hodnotou pH do 3,5,
b)
kyslé, ktorými sú prírodné minerálne vody s hodnotou pH nad 3,5 a do 5,5,
c)
slabo kyslé, ktorými sú prírodné minerálne vody s hodnotou pH nad 5,5 a do 6,9,
d)
neutrálne, ktorými sú prírodné minerálne vody s hodnotou pH nad 6,9 a do 7,1,
e)
slabo alkalické, ktorými sú prírodné minerálne vody s hodnotou pH nad 7,1 a do 8,5,
f)
silne alkalické, ktorými sú prírodné minerálne vody s hodnotou pH nad 8,5.
(7)
Podľa prirodzenej teploty vody pri vývere sa prírodné minerálne vody členia na
a)
studené, ktorými sú prírodné minerálne vody s teplotou do 20 oC,
b)
termálne
1.
veľmi nízko termálne, ktorými sú prírodné minerálne vody s teplotou nad 20 oC a do 30 oC,
2.
nízko termálne, ktorými sú prírodné minerálne vody s teplotou nad 30 oC a do 40 oC,
3.
stredne termálne, ktorými sú prírodné minerálne vody s teplotou nad 40 oC a do 70 oC,
4.
vysoko termálne, ktorými sú prírodné minerálne vody s teplotou nad 70 oC a do 100 oC,
5.
prehriate, ktorými sú prírodné minerálne vody s teplotou nad 100 oC.
§ 7
Rozsah sledovania prírodných liečivých vôd a prírodných minerálnych vôd a ich produktov
Sledovanie prírodných liečivých vôd a prírodných minerálnych vôd zahŕňa sledovanie
a)
hydrogeologické a balneotechnické,
b)
fyzikálne a chemické,
c)
mikrobiologické a biologické.
§ 8
Hydrogeologické a balneotechnické sledovanie prírodných liečivých vôd a prírodných minerálnych vôd
(1)
Hydrogeologické a balneotechnické sledovanie prírodných liečivých vôd a prírodných minerálnych vôd sa vykonáva v rozsahu, ktorý umožní zistenie kvalitatívnych a kvantitatívnych vlastností vôd, pričom sa sleduje
a)
úroveň hladiny vody v m n. m.,
b)
tlak na hlave záchytného zariadenia prírodného zdroja v MPa,
c)
odberné množstvo v m3,
d)
výdatnosť v l/s,
e)
teplota v oC,
f)
obsah oxidu uhličitého v mg/l,
g)
obsah sulfánu v mg/l,
h)
obsah hydrogénuhličitanov v mg/l,
i)
elektrická vodivosť v µS/cm prepočítaná na teplotu 20 oC,
j)
hodnota pH.
(2)
Sledovanie podľa odseku 1 sa vykonáva v určených pravidelných intervaloch na základe rozhodnutia o uznaní prírodných liečivých vôd a prírodných minerálnych vôd alebo povolenia využívať zdroj prírodných liečivých vôd alebo zdroj prírodných minerálnych vôd.
§ 9
Fyzikálne a chemické sledovanie prírodných liečivých vôd a prírodných minerálnych vôd a ich produktov
(1)
Fyzikálne a chemické sledovanie prírodných liečivých vôd a prírodných minerálnych vôd sa vykonáva v rozsahu, ktorý umožní zistenie ich fyzikálnej a chemickej stability.
(2)
Fyzikálne a chemické sledovanie prírodných liečivých zdrojov, ktorých vody sa využívajú v prírodných liečebných kúpeľoch a kúpeľných liečebniach na vonkajšiu balneoterapiu, sa vykonáva jedenkrát v kalendárnom roku v rozsahu základnej analýzy a jedenkrát za päť rokov v rozsahu rozšírenej analýzy s hodnotením výsledkov týchto analýz, ak nie je v povolení využívať zdroj určené inak. V kalendárnom roku, v ktorom sa vykonáva rozšírená analýza, sa základná analýza nevykonáva.
(3)
Fyzikálne a chemické sledovanie prírodných liečivých zdrojov, ktorých vody sa využívajú v prírodných liečebných kúpeľoch a kúpeľných liečebniach na vnútornú balneoterapiu, prírodných minerálnych zdrojov, ktorých vody sa plnia do spotrebiteľského balenia a ich produktov, sa vykonáva dvakrát v kalendárnom roku v rozsahu základnej analýzy a jedenkrát za dva roky v rozsahu rozšírenej analýzy s hodnotením výsledkov týchto analýz, ak nie je v povolení využívať zdroj určené inak. V kalendárnom roku, v ktorom sa vykonáva rozšírená analýza, sa základná analýza vykonáva jedenkrát.
(4)
Interval medzi jednotlivými analýzami podľa odsekov 2 a 3 je minimálne šesť mesiacov.
§ 10
Mikrobiologické a biologické sledovanie prírodných liečivých vôd a prírodných minerálnych vôd a ich produktov
Mikrobiologické a biologické sledovanie prírodných liečivých vôd a prírodných minerálnych vôd a ich produktov sa vykonáva v rozsahu, ktorý umožní zistenie ich mikrobiologických a biologických hodnôt a vykonáva sa v rozsahu podľa § 9 ods. 2 až 4.
§ 11
Obsah analýz prírodných liečivých vôd a prírodných minerálnych vôd a ich produktov
(1)
Základná analýza obsahuje
a)
všeobecné údaje
1.
identifikačné údaje laboratória, ktoré vzorku vody analyzovalo,
2.
lokalitu miesta odberu vzorky vody, názov prírodného zdroja a jeho registračné číslo,
3.
dátum odberu vzorky vody,
4.
teplotu vzduchu pri odbere vzorky vody,
5.
zmyslové vlastnosti pri odbere vzorky vody, a to zápach, chuť, farba a zákal,
b)
fyzikálne ukazovatele
1.
teplotu vody v oC pri odbere vzorky vody,
2.
hodnotu pH,
3.
hodnotu Eh (oxidačno-redukčný potenciál) v mV prepočítanú na teplotu 20 oC vztiahnutú na vodíkovú elektródu,
4.
elektrickú vodivosť v µS/cm prepočítanú na teplotu 20 oC,
c)
chemické ukazovatele
1.
obsah katiónov lítia, sodíka, draslíka, amónia, horčíka, vápnika, stroncia, železa, mangánu, bária a celkového hliníka v mg/l,
2.
obsah aniónov fluoridov, chloridov, bromidov, jodidov, dusitanov, dusičnanov, síranov, hydrogénuhličitanov a fosforečnanov v mg/l,
3.
obsah nedisociovaných látok – kyseliny kremičitej, bóru stanoveného ako kyselina boritá v mg/l,
4.
obsah rozpustených tuhých látok – sušeného odparku pri teplote 180 oC, žíhaného odparku pri teplote 260 oC a výpočet celkovej mineralizácie v mg/l,
5.
obsah rozpustených plynných látok – oxidu uhličitého a sulfánu v mg/l,
6.
indexy Gazdovej klasifikácie,
7.
hydrogeochemický koeficient pomeru hydrogénuhličitanov a chloridov, horčíka a vápnika, chloridov a bromidov, síranov a horčíka, sodíka a draslíka, chloridov a sodíka, vypočítaných zo súčinu látkovej koncentrácie a nábojového čísla okrem Cl/Br vypočítaného z mg/l,
8.
chemickú spotrebu kyslíka manganistanom v mg/l,
d)
mikrobiologické a biologické ukazovatele
1.
Escherichia coli KTJ v 250 ml,
2.
koliformné baktérie KTJ v 250 ml,
3.
enterokoky KTJ v 250 ml,
4.
celkový počet mikroorganizmov kultivovateľných pri 36 oC KTJ v 1 ml,
5.
celkový počet mikroorganizmov kultivovateľných pri 22 oC KTJ v 1 ml,
6.
Pseudomonas aeruginosa KTJ v 250 ml,
7.
anaeróbne sporulujúce baktérie redukujúce siričitany KTJ v 50 ml,
8.
patogénne mikroorganizmy,
9.
mikroskopické huby – mikromycéty – jedince v 1 ml,
10.
železité a mangánové baktérie – pokryvnosť poľa v percentách,
11.
počet živých organizmov – jedince v 1 ml,
12.
počet mŕtvych organizmov – jedince v 1 ml.
(2)
Rozšírená analýza okrem údajov uvedených v odseku 1 obsahuje
a)
obsah stopových prvkov v mg/l, a to olova, chrómu, arzénu, ortuti, kadmia, zinku, medi, selénu, antimónu, niklu,
b)
obsah organických látok v µg/l
1.
sumu polycyklických aromatických uhľovodíkov – PAU [benzo(a)pyrénu, fluoranténu, benzo(b)fluoranténu, benzo(k)fluoranténu, benzo(g,h,i)perylénu a indeno(1,2,3–c,d)pyrénu],
2.
prchavých organických uhľovodíkov – benzénu, 1,2-dichlóretánu, 1,1,2-trichlóreténu 1,1,2,2-tetrachlóreténu, monochlórbenzénu, 1,2-; 1,3-; 1,4-dichlórbenzénu, tetrachlórmetánu, chlóreténu, toluénu, xylénu a styrénu,
3.
pesticídov – hexachlórbenzénu, lindanu, p,p-dichlór-difenyl-trichlóretánu-DDT, heptachlóru a metoxychlóru,
4.
fenolov prchajúcich s vodnou parou – fenolový index v mg/l,
5.
celkového organického uhlíka – TOC v mg/l,
6.
aniónaktívnych tenzidov – MBAS v mg/l,
7.
kyanidov celkových v mg/l,
c)
rádiologické ukazovatele v Bq/l,
1.
celkovú objemovú aktivitu alfa,
2.
celkovú objemovú aktivitu beta,
3.
objemovú aktivitu 222Rn (radónu),
4.
objemovú aktivitu 226Ra (rádia),
5.
hmotnostnú koncentráciu Unat (uránu) v µg/l.
(3)
Základná a rozšírená analýza produktov prírodných liečivých vôd a prírodných minerálnych vôd po úprave uskutočňovanej prostredníctvom vzduchu obohateného o ozón obsahuje okrem údajov uvedených v odsekoch 1 a 2 aj obsah zostatkovej koncentrácie v mg/l
a)
bromičnanov,
b)
rozpusteného ozónu,
c)
bromoformu.
§ 12
Požiadavky pre zápis akreditovaného laboratória do zoznamu vedeného Štátnou kúpeľnou komisiou
(1)
Akreditované laboratórium pre zápis do zoznamu musí spĺňať tieto požiadavky:
a)
schopnosť analyzovať a vyhodnocovať stanovenia ukazovateľov vo vodách podľa § 11 a podľa osobitných predpisov,2)
b)
akreditácia minimálne 75 % skúšok v rozsahu a v dodržaní limitov podľa požiadaviek uvedených v písmene a),
c)
osvedčenie, nie staršie ako dva roky odo dňa predloženia žiadosti, o úspešnej účasti na medzilaboratórnych porovnávacích skúškach organizovaných na Slovensku a v zahraničí, pri stanovení minimálne 80 % ukazovateľov uvedených v § 11,
d)
preukázanie vykonávania fyzikálno-chemických, chemických, mikrobiologických a biologických analýz prírodných liečivých vôd a prírodných minerálnych vôd za posledných dvadsať rokov.
(2)
Žiadosť pre zápis do zoznamu obsahuje osvedčenie o akreditácii a údaje podľa odseku 1.
§ 13
Podrobnosti o balneologickom posudku
(1)
Balneologický posudok pre prírodné liečivé vody obsahuje
a)
názov zdroja, miesto, dátum analýzy, číslo protokolu analýzy, názov akreditovaného laboratória, úlohu posudku, časový priestor posudzovania,
b)
meno a adresu posudzovateľa a doklad o zápise do zoznamu znalcov,
c)
súpis podkladov použitých na vypracovanie posudku a k nemu priložených,
d)
výsledky rozšírenej fyzikálnej, fyzikálno-chemickej, chemickej, mikrobiologickej a biologickej analýzy, najmä z hľadiska liečivého účinku
1.
obsahu hlavných zložiek – rozhodujúcich prírodných ukazovateľov,
2.
základných charakteristických a balneologicky významných zložiek,
3.
zvlášť účinných látok a fyzikálnych vlastností,
4.
látok s toxickým alebo karcinogénnym účinkom pri pôsobení liečby alebo pri stálom používaní,
5.
mikrobiologických a biologických ukazovateľov,
e)
zhodnotenie výsledkov podľa písmena d),
f)
posúdenie miery zhody s inými už využívanými prírodnými liečivými vodami,
g)
návrh na indikácie a kontraindikácie vyplývajúce zo zloženia prírodnej liečivej vody,
h)
zhodnotenie možných spôsobov liečebného využitia prírodného liečivého zdroja vrátane návrhu úpravy vody, ak je potrebná.
(2)
Balneologický posudok pre prírodné minerálne vody obsahuje údaje podľa odseku 1 písmen a) až c) a ďalej
a)
výsledky rozšírenej fyzikálnej, fyzikálno-chemickej, chemickej, mikrobiologickej a biologickej analýzy z hľadiska výživno-fyziologických prvkov a zlúčenín,
b)
posúdenie fyziologického významu a výživových vlastností na ľudský organizmus,
c)
návrh prospešných a podporných účinkov,
d)
návrh úpravy vody, ak je potrebná.
§ 14
Transpozícia
Touto vyhláškou sa preberá právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedený v prílohe.
§ 15
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 212/2000 Z. z. o rozdelení, rozsahu sledovania a obsahu analýz prírodných liečivých zdrojov a prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd.
§ 16
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2006.
Rudolf Zajac v. r.
Príloha k vyhláške č. 100/2006 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Rady 80/777/EHS z 15. júla 1980 o aproximácii právnych predpisov členských štátov vzťahujúcich sa na využívanie a uvádzanie na trh prírodných minerálnych vôd (Ú. v. ES L 229, 30. 8. 1980) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 96/70/ES z 28. októbra 1996 (Ú. v. ES L 299, 23. 11. 1996).
1)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č.198/2004 Z. z. o vydaní výnosu z 15. marca 2004 č. 608/9/2004-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca prírodnú minerálnu vodu, pramenitú vodu a balenú pitnú vodu v znení neskorších predpisov.
2)
§ 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z.
Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 198/2004 Z. z. o vydaní výnosu z 15. marca 2004 č. 608/9/2004-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca prírodnú minerálnu vodu, pramenitú vodu a balenú pitnú vodu v znení neskorších predpisov.
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 151/2004 Z. z. o požiadavkách na pitnú vodu a kontrolu kvality pitnej vody.
Príloha č. 6 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 12/2001 Z. z. o požiadavkách na zabezpečenie radiačnej ochrany.