101/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

101
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
zo 6. februára 2006,
ktorou sa ustanovuje minimálne materiálno-technické a personálne vybavenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební a ustanovujú indikácie podľa prírodných liečivých vôd a klimatických podmienok vhodných na liečenie
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 53 písm. b) zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
§ 1
Táto vyhláška upravuje
a)
minimálne materiálno-technické vybavenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební,
b)
minimálne personálne vybavenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební,
c)
indikácie podľa prírodných liečivých vôd a klimatických podmienok vhodných na liečenie.
§ 2
(1)
Minimálne materiálno-technické vybavenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební je uvedené v prílohe č. 1.
(2)
Minimálne personálne vybavenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební je uvedené v prílohe č. 2.
§ 3
Indikácie podľa prírodných liečivých vôd a klimatických podmienok vhodných na liečenie sú uvedené v prílohe č. 3.
§ 4
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2006.
Rudolf Zajac v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 101/2006 Z. z.
MINIMÁLNE MATERIÁLNO-TECHNICKÉ VYBAVENIE PRÍRODNÝCH LIEČEBNÝCH KÚPEĽOV A KÚPEĽNÝCH LIEČEBNÍ
Príloha č. 2 k vyhláške č. 101/2006 Z. z.
MINIMÁLNE PERSONÁLNE VYBAVENIE PRÍRODNÝCH LIEČEBNÝCH KÚPEĽOV A KÚPEĽNÝCH LIEČEBNÍ
Príloha č. 3 k vyhláške č. 101/2006 Z. z.
INDIKÁCIE PODĽA PRÍRODNÝCH LIEČIVÝCH VÔD A KLIMATICKÝCH PODMIENOK VHODNÝCH NA LIEČENIE
Indikácia Prírodná liečivá voda/
Klimatické podmienky vhodné na liečenie
I., XXI. Onkologické choroby klimatické podmienky vhodné na liečenie
prírodná liečivá voda uhličitá
prírodná liečivá voda z príslušnej indikácie podľa postihnutého systému
v organizme
II., XXII. Choroby obehového ústrojenstva prírodná liečivá voda uhličitá
prírodná liečivá voda jódová
III., XXIII. Choroby tráviaceho ústrojenstva prírodná liečivá voda síranová (Na+, Ca2+, Mg2+)
prírodná liečivá voda hydrogénuhličitanová
prírodná liečivá voda sírna (choroby pečene)
IV., XXIV. Choroby z poruchy látkovej výmeny
a žliaz s vnútornou sekréciou
prírodná liečivá voda síranová (Na+, Ca2+, Mg2+)
prírodná liečivá voda hydrogénuhličitanová
prírodná liečivá voda sírna (choroby pečene)
prírodná liečivá voda chloridovo-sodná - pre indikáciu IV/1
prírodná liečivá voda jódová – indikácie IV/3,4 a XXIV/2,3
klimatické podmienky vhodné na liečenie - pre indikáciu IV/5
V., XXV. Netuberkulózne choroby dýchacích ciest prírodná liečivá voda hydrogénuhličitanovo-sodná
prírodná liečivá voda soľanka
prírodná liečivá voda vápenatá
klimatické podmienky vhodné na liečenie
VI., XXVI. Nervové choroby prírodná liečivá voda termálna s teplotou nad 35 °C
prírodná liečivá voda sírna
prírodná liečivá voda jódová
prírodná liečivá voda radónová
VII., XXVII. Choroby pohybového ústrojenstva
prírodná liečivá voda uhličitá s minimálnym obsahom CO2
v aplikačnom mieste (vaňa, bazén) 1 000 mg/l
prírodná liečivá voda termálna s teplotou nad 35 °C
prírodná liečivá voda sírna
prírodná liečivá voda jódová
prírodná liečivá voda radónová
VIII., XXVIII. Choroby obličiek a močových ciest prírodná liečivá voda hydrogénuhličitanová
prírodná liečivá voda síranová
prírodná liečivá voda vápenatá
prírodná liečivá voda uhličitá
prírodná liečivá voda termálna s teplotou nad 35 °C
IX. Duševné choroby klimatické podmienky vhodné na liečenie
prírodná liečivá voda uhličitá
X., XXX. Kožné choroby prírodná liečivá voda sírna
prírodná liečivá voda soľanka
XI., XXIX. Ženské choroby a choroby gynekologické prírodná liečivá voda termálna s teplotou nad 35 °C
prírodná liečivá voda soľanka
prírodná liečivá voda jódová
prírodná liečivá voda uhličitá
prírodná liečivá voda radónová
XII. Choroby z povolania prírodná liečivá voda z príslušnej indikácie podľa postihnutého systému
v organizme
klimatické podmienky vhodné na liečenie