103/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 24.02.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

103
OZNÁMENIE
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 9 zákona č. 469/2002 Z. z. o environmentálnom označovaní výrobkov vydalo
výnos z 1. februára 2006 č. 1/2006, ktorým sa ustanovujú osobitné podmienky na udelenie národnej environmentálnej značky pre skupinu výrobkov mleté vápence.
Výnos ustanovuje osobitné podmienky na udelenie národnej environmentálnej značky pre skupinu výrobkov mleté vápence.
Výnos nadobúda účinnosť 1. marca 2006.
Úplné znenie výnosu je uverejnené v čiastke 2/2006 Vestníka Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.
Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky, v Slovenskej agentúre životného prostredia, na krajských úradoch životného prostredia a obvodných úradoch životného prostredia.