109/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 24.02.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

109
OZNÁMENIE
Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky vydalo podľa § 8 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 584/2005 Z. z.
výnos z 15. februára 2006 č. 491/M-2006 o poskytovaní dotácií v oblasti kombinovanej dopravy.
Výnos ustanovuje poskytovanie dotácie na financovanie projektov a časti projektov na prevádzkovanie liniek v systéme nesprevádzanej kombinovanej dopravy a v systéme sprevádzanej kombinovanej dopravy.
Výnos nadobúda účinnosť 1. marca 2006.
Výnos je uverejnený v čiastke č. 1/2006 Vestníka Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.