11/2006 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

11
ZÁKON
zo 14. decembra 2005,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení zákona č. 512/2002 Z. z., zákona č. 455/2004 Z. z. a zákona č. 240/2005 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
Za § 4 sa vkladajú § 4a až 4d, ktoré znejú:
㤠4a
Na účely použitia ozbrojených síl na zabezpečovanie nedotknuteľnosti vzdušného priestoru Slovenskej republiky13a) sa rozumie
a)
vzdušným objektom lietadlo13b) alebo iný neidentifikovaný vzdušný prostriedok,
b)
činom protiprávneho zasahovania čin týkajúci sa vzdušného objektu vo vzdušnom priestore Slovenskej republiky uvedený v osobitnom predpise upravujúcom civilné letectvo,13c)
c)
príslušným orgánom riadenia letovej prevádzky poskytovateľ letových prevádzkových služieb podľa pravidiel lietania platných pre civilné letectvo13d) alebo poskytovateľ letových prevádzkových služieb a riadenia letov lietadiel vo vojenských službách alebo v policajných službách,13e)
d)
pohotovostným lietadlom lietadlo pohotovostných síl a prostriedkov ozbrojených síl vyčlenených na zabezpečovanie nedotknuteľnosti vzdušného priestoru Slovenskej republiky.
§ 4b
(1)
Za podozrivého narušiteľa vzdušného priestoru sa považuje vzdušný objekt, ktorého úmysly sú nejasné alebo na ktorého sa vzťahujú najmenej dve z týchto podmienok:
a)
vzdušný objekt bez predchádzajúceho súhlasu príslušného orgánu riadenia letovej prevádzky prenikol do vzdušného priestoru Slovenskej republiky alebo porušil režim letu určený letovým plánom,
b)
vzdušný objekt nevykonáva alebo nereaguje na pokyny príslušného orgánu riadenia letovej prevádzky alebo na pokyny a signály veliteľa pohotovostného lietadla,
c)
vzdušný objekt náhle mení parametre letu,
d)
posádka vzdušného objektu vykonáva rádiovú komunikáciu s neprimeranými prestávkami, najmä ak sa to týka pokynov na zmenu parametrov letu,
e)
vzdušný objekt neodôvodnene mení kód sekundárneho odpovedača alebo nadmerne využíva režim signálu identifikácie bez predbežného súhlasu príslušného orgánu riadenia letovej prevádzky,
f)
posádka vzdušného objektu používa neštandardnú frazeológiu alebo sú zaznamenané iné zmeny v rádiovej komunikácii,
g)
kód sekundárneho odpovedača vzdušného objektu signalizuje stratu spojenia alebo havarijnú situáciu,
h)
zo vzdušného objektu sa uskutočnil rádiový prenos, ktorý nesúvisí s vykonávaním letu,
i)
došlo k prerušovanému alebo k úplnému zrušeniu emitovania signálov z transpondera sekundárneho radaru,
j)
od orgánov štátnej moci iných štátov alebo od medzinárodných organizácií a mimovládnych inštitúcií bolo získané upovedomenie o zámeroch vzdušného objektu,
k)
bola prijatá informácia o neurčitej hrozbe násilia prostredníctvom tretej strany.
(2)
Za pravdepodobného narušiteľa vzdušného priestoru sa považuje vzdušný objekt,
a)
ktorý nevykonáva alebo nereaguje na pokyny príslušného orgánu riadenia letovej prevádzky alebo na pokyny a signály veliteľa pohotovostného lietadla, a zároveň sú zistené ďalšie vzdušné objekty, ktoré nevykonávajú pokyny príslušného orgánu riadenia letovej prevádzky,
b)
kvalifikovaný ako „podozrivý” opakovane nevykonávajúci pokyny príslušného orgánu riadenia letovej prevádzky alebo pokyny a signály veliteľa pohotovostného lietadla.
(3)
Za potvrdeného narušiteľa vzdušného priestoru sa považuje vzdušný objekt, ak získané informácie potvrdzujú, že vzdušný objekt má byť použitý ako prostriedok teroristického útoku alebo iného narušenia bezpečnosti Slovenskej republiky.
(4)
Narušiteľ režimu letu je vzdušný objekt, ktorý vybočí z priestoru plánovanej činnosti bez oznámenia tejto skutočnosti príslušným orgánom riadenia letovej prevádzky v dôsledku nepriaznivých poveternostných podmienok, chýb v činnosti posádky vzdušného objektu a pozemných orgánov alebo nesprávnej činnosti rádiotechnického zariadenia, pričom plní okamžite a presne pokyny príslušného orgánu riadenia letovej prevádzky alebo pokyny a signály veliteľa pohotovostného lietadla.
§ 4c
(1)
Ak sa vzdušný objekt pohybuje vo vzdušnom priestore Slovenskej republiky v rozpore s osobitným predpisom upravujúcim civilné letectvo8) alebo s medzinárodnou zmluvou a nereaguje na pokyny príslušných orgánov riadenia letovej prevádzky na zmenu dráhy letu alebo na pristátie na určenom letisku alebo ohrozuje bezpečnosť a suverenitu Slovenskej republiky, alebo je dôvodné podozrenie, že je objektom činu protiprávneho zasahovania, príslušné orgány riadenia letovej prevádzky informujú o tejto skutočnosti príslušnú zložku ozbrojených síl zabezpečujúcu nedotknuteľnosť vzdušného priestoru.
(2)
Proti narušiteľovi vzdušného priestoru uvedenému v § 4b ods. 1 až 3 sa môžu použiť tieto opatrenia:
a)
odklonenie letu,
b)
vynútenie pristátia,
c)
hrozba použitia zbrane,
d)
vystrelenie varovných výstrelov alebo varovných svetelných signálov mimo narušiteľa vzdušného priestoru, ak ďalej nie je uvedené inak.
(3)
Pokiaľ z okolností jasne vyplýva, že vzdušný objekt by mal byť použitý proti životom ľudí alebo na spôsobenie obzvlášť závažného následku, možno použiť ozbrojené sily aj na prerušenie letu potvrdeného narušiteľa vzdušného priestoru (§ 4b ods. 3), ak je prerušenie letu jediným opatrením na odvrátenie tohto nebezpečenstva.
(4)
Z opatrení podľa odseku 2 sa môžu použiť tie opatrenia, ktoré najviac šetria životy a majetok osôb. Opatrenia sa môžu uskutočňovať len do takého času a v takom rozsahu, ako si to ich účel vyžaduje. Nesmú viesť k ujme, ktorá je zrejme neprimeraná predpokladanému následku činu protiprávneho zasahovania alebo iného narušenia bezpečnosti Slovenskej republiky.
(5)
O použití ozbrojených síl na účel podľa odseku 2 rozhoduje minister obrany,13f) ak ďalej nie je uvedené inak; o tomto použití minister obrany bezodkladne informuje prezidenta Slovenskej republiky, predsedu vlády a ministra zahraničných vecí Slovenskej republiky.
(6)
Minister obrany môže veliteľa vzdušných síl ozbrojených síl poveriť prijatím opatrení podľa odseku 2 písm. a) až d).
(7)
O použití opatrenia podľa odseku 3 rozhoduje minister obrany a v čase jeho neprítomnosti člen vlády poverený predsedom vlády, ktorým môže byť minister vnútra Slovenskej republiky alebo minister dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky; o tomto použití minister obrany bezodkladne informuje prezidenta Slovenskej republiky, predsedu vlády a ministra zahraničných vecí Slovenskej republiky.
§ 4d
Ustanovenia § 4a až 4c sa nepoužijú v čase vojny a vojnového stavu.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 13a až 13f znejú:
„13a)
§ 12 ods. 1 písm. e) zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy.
13b)
§ 2 písm. b) a c) zákona č. 143/1998 Z. z.
13c)
§ 2 písm. n) zákona č. 143/1998 Z. z. v znení zákona č. 544/2004 Z. z.
13d)
§ 8 ods. 3 zákona č. 143/1998 Z. z. v znení zákona č. 544/2004 Z. z.
13e)
§ 4 ods. 3 zákona č. 143/1998 Z. z. v znení zákona č. 544/2004 Z. z.
13f)
§ 4 ods. 2 zákona č. 575/2001 Z. z.“.
2.
Za § 19 sa vkladá § 19a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠19a
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 59/2005 Z. z. o postupoch proti činom protiprávneho zasahovania vo vzdušnom priestore Slovenskej republiky.“.
Čl. II
Zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 37/2002 Z. z., zákona č. 136/2004 Z. z., zákona č. 544/2004 Z. z. a zákona č. 479/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 5 ods. 3 tretia veta znie: „Ak lietadlo nezmení dráhu letu alebo nepristane na určenom letisku, alebo ohrozuje bezpečnosť a suverenitu Slovenskej republiky, alebo je dôvodné podozrenie, že je objektom činu protiprávneho zasahovania, možno použiť ozbrojené sily v súlade s osobitným predpisom.1k)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1k znie:
„1k)
Zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.“.
2.
V § 19 odsek 9 znie:
„(9)
Oprávnenie leteckého personálu na vykonávanie jednotlivých druhov letov alebo činností môže byť vekovo obmedzené. Letecký personál musí pri výkone svojej činnosti dodržiavať limity letového zaťaženia, dĺžku služby a trvanie odpočinku.“.
3.
V nadpise § 24 sa za slovo „techniky“ vkladajú slová „a leteckých pozemných zariadení“.
4.
§ 24 sa dopĺňa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:
„(6)
Ustanovenia odsekov 1 až 5 sa primerane použijú aj na vydanie súhlasu na použitie leteckého pozemného zariadenia v civilnom letectve alebo na uznanie platnosti obdobných dokladov vydaných príslušnými orgánmi cudzieho štátu alebo medzinárodnej organizácie. Letecký úrad vydá súhlas alebo uzná za platné tieto doklady pre ním určené kategórie leteckých pozemných zariadení na základe letového merania a po kontrole výsledkov meraní preukazujúcich splnenie požiadaviek podľa odseku 2. Letecký úrad môže vykonaním letového merania poveriť právnickú osobu alebo fyzickú osobu.
(7)
Prevádzkovateľ leteckého pozemného zariadenia zodpovedá za prevádzkovanie leteckého pozemného zariadenia v súlade so súhlasom na jeho použitie alebo s uznanými dokladmi vydanými príslušnými orgánmi cudzieho štátu alebo medzinárodnej organizácie a za vykonávanie ostatných činností vrátane letových meraní, ktoré súvisia so zachovaním alebo s obnovením jeho spôsobilosti a s jeho údržbou.“.
5.
V § 45 ods. 4 sa za slovo „letectve,“ vkladajú slová „o podmienkach ich vykonávania,“.
6.
V § 48 ods. 1 písmeno o) znie:
„o)
vydáva súhlas na použitie leteckého pozemného zariadenia v civilnom letectve, vykonáva overovanie spôsobilosti leteckého pozemného zariadenia a letové merania určených kategórií leteckých pozemných zariadení (§ 24 ods. 6),“.
7.
Za § 57b sa vkladá § 57c, ktorý znie:
㤠57c
Oprávnenia alebo iné povolenia na prevádzkovanie leteckých pozemných zariadení vydané podľa doterajších predpisov zostávajú v platnosti do 30. júna 2006.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2006.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.