110/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 24.02.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

110
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 17 ods. 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
opatrenie z 15. februára 2006 č. MF/011053/2006-72, ktorým sa ustanovuje spôsob úpravy výsledku hospodárenia vykázaného daňovníkom v individuálnej účtovnej závierke podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo.
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. marca 2006.
Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 2/2006 a možno doň nazrieť na webovej stránke Ministerstva financií Slovenskej republiky www.finance.gov.sk.