112/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 25.02.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

112
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že výmenou nót z 9. januára 1997 a 29. januára 1997 bol potvrdený stav zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Chorvátskou republikou po sukcesii Slovenskej republiky do zmlúv bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.
Vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Chorvátskou republikou zostali v platnosti tieto zmluvné dokumenty:
1.
Obchodná a plavebná zmluva medzi Republikou Československou a Kráľovstvom Srbov, Chorvátov a Slovincov (Praha 14. novembra 1928, uverejnená v Zbierke zákonov a nariadení č. 163/1929 Zb.) – platnosť dohody sa skončila 13. novembra 2004
2.
Dohoda medzi Československou republikou a Federatívnou ľudovou republikou Juhosláviou o vyrovnaní otvorených majetkových otázok (Praha 11. februára 1956, vyhláška č. 31/1957 Zb.)
3.
Dohoda medzi vládou Československej republiky a vládou Federatívnej ľudovej republiky Juhoslávia o vedecko-technickej spolupráci (Belehrad 3. júla 1956)
4.
Dohoda o spolupráci v oblasti kultúry, umenia, vedy, školstva a osvety medzi vládou Československej republiky a vládou Federatívnej ľudovej republiky Juhoslávie (Belehrad 29. januára 1957, vyhláška č. 4/1958 Zb.) – dohoda nahradená Dohodou medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej republiky v oblasti kultúry, vzdelávania, vedy a športu (Bratislava 5. mája 1995, oznámenie č. 141/1998 Z. z.)
5.
Dohovor medzi Československou republikou a Federatívnou ľudovou republikou Juhosláviou o sociálnom poistení (Belehrad 22. mája 1957, vyhláška č. 3/1958 Zb.)
6.
Správna dohoda o vykonávaní Zmluvy medzi Československou republikou a Federatívnou ľudovou republikou Juhoslávia o sociálnom poistení (Belehrad 22. mája 1957)
7.
Dohovor o spolupráci na poli sociálnej politiky medzi Československou republikou a Federatívnou ľudovou republikou Juhosláviou (Belehrad 22. mája 1957, vyhláška č. 2/1958 Zb.) – dohovor nahradený Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Chorvátskou republikou o sociálnom zabezpečení (Bratislava 29. januára 1997, oznámenie č. 307/1998 Z. z.)
8.
Dohoda medzi vládou Československej republiky a vládou Federatívnej ľudovej republiky Juhoslávia o spolupráci na úseku veterinárnom (Praha 21. júna 1957) – dohoda nahradená Dohodou medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej republiky o spolupráci v oblasti veterinárnej medicíny (Bratislava 19. mája 1994, oznámenie č. 158/2000 Z. z.)
9.
Dohovor medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie o spolupráci v oblasti zdravotníctva (Belehrad 5. októbra 1963, vyhláška č. 89/1964 Zb.)
10.
Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federatívnou republikou Juhosláviou o úprave právnych vzťahov v občianskych, rodinných a trestných veciach (Belehrad 20. januára 1964, vyhláška č. 207/1964 Zb.)
11.
Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávia o priemyselnej a technickej spolupráci (Belehrad 14. marca 1964)
12.
Protokol medzi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federatívnou republikou Juhoslávia o prijatí spoločných veterinárno-sanitárnych opatrení proti slintavke (Belehrad 23. marca 1965)
13.
Platobná dohoda medzi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federatívnou republikou Juhosláviou (Belehrad 9. mája 1964)
14.
Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie o spolupráci na úseku ochrany rastlín (Belehrad 16. júna 1965, vyhláška č. 6/1966 Zb.) – dohoda nahradená Dohodou medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej republiky o spolupráci v oblasti karantény rastlín a ochrany rastlín (Bratislava 19. mája 1994, oznámenie č. 269/2000 Z. z.)
15.
Dodatok k Platobnej dohode medzi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federatívnou republikou Juhosláviou z 9. mája 1964 v znení listov vymenených medzi predsedami delegácií z 23. novembra 1965 (Praha 23. novembra 1965)
16.
Dohoda medzi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federatívnou republikou Juhoslávie o spolupráci v oblasti mierového využívania jadrovej energie (Praha 15. februára 1966, vyhláška č. 112/1968 Zb.)
17.
Dohoda medzi Štátnym úradom sociálneho zabezpečenia v Prahe a Zväzovým ústavom sociálneho poistenia v Belehrade o zmene Správnej dohody o vykonávaní Zmluvy medzi Československou republikou a Federatívnou ľudovou republikou Juhoslávie o sociálnom poistení z 22. mája 1957 (Belehrad 19. marca 1966)
18.
Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie o spolupráci a vzájomnej pomoci v colných otázkach (Praha 17. mája 1967, vyhláška č. 1/1968 Zb.) – dohoda nahradená Dohodou medzi vládou Slovenskej republiky a zväzovou vládou Zväzovej republiky Juhoslávie o vzájomnej pomoci v colných otázkach (Belehrad 28. marca 2001, oznámenie č. 191/2002 Z. z.)
19.
Protokol o zmene Platobnej dohody medzi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federatívnou republikou Juhosláviou z 9. mája 1964 (Belehrad 13. decembra 1968, registrovaný v čiastke č. 14/1970 Zb.)
20.
Protokol o uskutočňovaní platieb vyplývajúcich z kooperačných vzťahov – dodatok k Platobnej dohode medzi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federatívnou republikou Juhosláviou z 9. mája 1964 (Belehrad 13. decembra 1968, registrovaný v čiastke č. 14/1970 Zb.)
21.
Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie o dlhodobej spolupráci pri využití juhoslovanského ropovodu na prepravu ropy do Československej socialistickej republiky cez územie Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie (Belehrad 6. decembra 1974, registrovaná v čiastke č. 12/1976 Zb.)
22.
Protokol o zmene Platobnej dohody medzi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federatívnou republikou Juhosláviou z 9. mája 1964 (Belehrad 11. marca 1976, registrovaný v čiastke č. 23/1976 Zb.)
23.
Dohoda o spolupráci pri odhaľovaní prípadov porušovania colných a devízových predpisov medzi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federatívnou republikou Juhoslávie (Skoplje 12. novembra 1976)
24.
Protokol o zmene Platobnej dohody medzi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federatívnou republikou Juhosláviou z 9. mája 1964 (Belehrad 20. októbra 1977)
25.
Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie o dlhodobej spolupráci pri využití československého tranzitného plynovodu na prepravu zemného plynu do Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie cez územie Československej socialistickej republiky (Praha 28. októbra 1977, registrovaná v čiastke č. 8/1979 Zb.)
26.
Protokol o zmene Platobnej dohody medzi Československou socialistickou republikou a Juhoslovanskou socialistickou federatívnou republikou z 9. mája 1964 (Praha 22. decembra 1979, registrovaný v čiastke č. 33/1980 Zb.)
27.
Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federatívnou republikou Juhosláviou o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore daní z príjmu a z majetku (Praha 2. novembra 1981, vyhláška č. 99/1983 Zb.) – zmluva nahradená Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Chorvátskou republikou o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore daní z príjmov a z majetku (Záhreb 16. februára 1996, oznámenie č. 220/1997 Z. z.)
28.
Konzulárny dohovor medzi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federatívnou republikou Juhosláviou (Praha 10. decembra 1981, vyhláška č. 42/1983 Zb.)
29.
Protokol o zmene Platobnej dohody medzi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federatívnou republikou Juhoslávie z 9. mája 1964 (Belehrad 19. mája 1983)
30.
Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federatívnou republikou Juhosláviou o vzájomnom odovzdávaní odsúdených na výkon trestu odňatia slobody (Praha 23. mája 1989, oznámenie č. 473/1990 Zb.)
31.
Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a Zväzovou výkonnou radou Skupštiny Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní a dokladov o vedeckých hodnostiach a tituloch vydávaných v Československej socialistickej republike a v Socialistickej federatívnej republike Juhoslávii (Belehrad 12. septembra 1989, oznámenie č. 89/1991 Zb.) – dohoda nahradená Dohodou medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej republiky o uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydaných v Slovenskej republike a v Chorvátskej republike (Bratislava 16. februára 1999, oznámenie č. 123/2000 Z. z.)
Potvrdenie stavu zmluvnej základne sa nedotýka zmlúv uzavretých po 1. januári 1993.