12/2006 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

12
OZNÁMENIE
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydalo
výnos z 19. decembra 2005 č. 27972/2005-SL o poskytovaní dotácií na výskum a vývoj v oblasti zdravotníctva.
Týmto výnosom sa ustanovuje rozsah a podmienky na poskytovanie dotácií na výskum a vývoj v oblasti pôsobnosti ministerstva.
Výnos nadobúda účinnosť 15. januára 2006.
Výnos bude uverejnený v čiastke 1/2006 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.