129/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 13.06.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

129
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky vyhlasuje Úplný aktualizovaný zoznam orgánov zmluvných strán podľa článku 6 Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (oznámenie č. 213/2002 Z. z.).
Úplný aktualizovaný zoznam orgánov zmluvných strán podľa článku 6 dohovoru nahrádza s účinnosťou od 1. februára 2006 pôvodný zoznam, ktorý bol uverejnený ako dodatok k oznámeniu č. 213/2002 Z. z.
K oznámeniu č. 129/2006 Z. z.
Úplný aktualizovaný zoznam orgánov zmluvných strán podľa článku 6 Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín z 5. októbra 1961(stav k 1. februáru 2006)
Orgány zmluvných strán určené na vydávanie osvedčenia („Apostille“) podľa článku 6 dohovoru sú uvedené v zozname spôsobom, akým ich depozitárovi dohovoru oznámili jednotlivé zmluvné strany. V dôsledku toho zverejnený rozsah informácií nie je rovnaký pri všetkých štátoch.
Názvy orgánov sú v zozname uvedené v úradnom jazyku zmluvnej strany, ak ich zmluvná strana v tomto jazyku oznámila depozitárovi dohovoru. Inak sú uvedené v slovenskom preklade z jazyka, v akom boli oznámené depozitárovi.
V zozname sú uvedené orgány príslušné v jednotlivých štátoch v súčasnosti. Zmeny v určení orgánov urobené zmluvnými stranami dohovoru v minulosti, ako aj aktualizovaný prehľad príslušných orgánov zmluvných strán možno získať na internetovej stránke Haagskej konferencie medzinárodného práva súkromného www.hcch.net, konkrétne http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.authorities&cid=41 (v anglickom jazyku) alebo http://www.hcch.net/index_fr.php?act=conventions.authorities&cid=41 (vo francúzskom jazyku).
Slovenská republika
1.
krajské súdy pre verejné listiny vydané okresnými súdmi, notármi alebo súdnymi exekútormi v územnom obvode krajského súdu pre listiny, ktorých správnosť osvedčili alebo na ktorých osvedčili pravosť podpisu, ako aj pre preklady vyhotovené prekladateľmi alebo pre posudky vyhotovené znalcami
2.
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky pre ostatné justičné listiny neuvedené v bode 1
3.
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky pre verejné listiny vydané v jeho rezorte s výnimkou listín uvedených v bode 7
4.
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky pre verejné listiny vydané v jeho rezorte
5.
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky pre verejné listiny vydané v jeho rezorte
6.
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky pre verejné listiny vydané v rezorte ministerstva obrany
7.
obvodné úrady pre
a)
matričné doklady (okrem rozhodnutí o osobnom stave)
b)
verejné listiny vydané orgánmi samosprávy
8.
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky pre všetky ostatné verejné listiny vydané v Slovenskej republike
Albánsko
Konzulárne oddelenie Ministerstva zahraničných vecí („Drejtoria Konsullore, Zyra e Legalizimeve, Ministria e Puneve te Jashtme“)
Andorrské kniežatstvo
• El/la ministre/a d´Afers Exteriors
• El/la coordinador/a d´Afers Bilaterals i Consulars
• El/la director/a d´Afers Multilaterals i Cooperació
• El/la cap de l´Àrea d´Afers Generals i Jurídics
Antigua a Barbuda
„the Registrar of the High Court of Antigua and Barbuda“ v St. Johns, Antigua
Argentína
1.
„Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto“
Reconquista 1088, 1003 Buenos Aires
2.
verejní notári
Arménsko
1.
ministerstvo zahraničných vecí
2.
ministerstvo spravodlivosti
Austrália
„the Secretary to the Department of Foreign Affairs and Trade of the Commonwealth of Australia“
Azerbajdžan
1.
Ministerstvo spravodlivosti pre listiny vydané súdmi, prokuratúrou a súdnymi orgánmi vrátane notárskych listín a matričných listín
2.
Ministerstvo zahraničných vecí pre všetky ostatné listiny
Bahamy
Títo funkcionári ministerstva zahraničných vecí:
1.
„Permanent Secretary“
2.
„Director General“
3.
„Under Secretary“
4.
„Senior Assistant Secretary“
5.
„Deputy Permanent Secretary“
6.
„First Assistant Secretary“
Barbados
1.
„Solicitor-General“
2.
„Deputy Solicitor General“
3.
„Registrar of the Supreme Court“
4.
„Registrar of Corporate Affairs“
5.
„Permanent Secretary“ ministerstva zodpovedného za zahraničné veci
6.
„Chief of Protocol“
Belgicko
„Ministčre des Affaires étrangčres, du Commerce extérieur et de la Coopération au Développement“
Belize
„the Registrar General“
Bieloruská republika
1.
Ministerstvo spravodlivosti pre listiny vydané súdmi, Centrom súdnych znalcov a kriminalistiky, arbitrážnymi súdmi v pracovných sporoch, oblastnými súdnymi orgánmi, súdnymi orgánmi výkonného výboru v Minsku, notárskymi archívmi a notármi
2.
Ministerstvo školstva pre listy vydané vzdelávacími inštitúciami
3.
Sekcia archívnictva a správy ministerstva spravodlivosti pre listiny vydané Národným archívom
4.
Ministerstvo zahraničných vecí pre všetky ostatné listiny vrátane listín vydaných uvedenými orgánmi, ako aj listiny zaslané do Bieloruska diplomatickými a konzulárnymi zástupcami Bieloruska
Bosna a Hercegovina
prvostupňové súdy Bosny a Hercegoviny, ktorými sú:
1.
obecné („obćinske“) súdy Federácie Bosny a Hercegoviny
2.
základné („osnovne“) súdy Republiky srbskej v Bosne
3.
základné („osnovne“) súdy dištriktu Brčko v Bosne a Hercegovine
Botswana
1.
„Permanent Secretary“
2.
„Registrar of High Court“
3.
„District Commissioner“
4.
osoba poverená riadením súdu prvého stupňa
5.
osoba vymenovaná prezidentom a uverejnená v úradnom vestníku
Brunei Darussalam
1.
na Najvyššom súde
a)
„Chief Registrar“
b)
„Deputy Chief Registrar“
c)
„Registrar“
2.
na ostatných súdoch
a)
„Chief Magistrate“
b)
„Magistrate“
c)
„Registrar“
Bulharsko
1.
Ministerstvo spravodlivosti pre všetky listiny súdov a notárov
2.
Ministerstvo zahraničných vecí pre všetky ostatné listiny
Cookove ostrovy
„Ministry of Foreign Affairs and Immigration“
Cyprus
Ministerstvo spravodlivosti Cyperskej republiky
Česká republika
1.
medzinárodný odbor ministerstva spravodlivosti pre listiny vydané justičnými orgánmi vrátane notárov
2.
konzulárny odbor ministerstva zahraničných vecí pre všetky ostatné listiny
Čiernohorská republika
1.
Prvostupňové súdy:
Základný (osnovny) súd v mestách: Bar, Berane, Bijelo Polje, Danilovgrad, Žabljak, Kolašin, Kotor, Nikšič, Plav, Pljevlja, Podgorica, Rožaje, Ulcinj, Herceg Novi, Cetinje.
2.
Ministerstvo spravodlivosti pre listiny vydané orgánmi prvostupňových súdov, ak sú k dispozícii ich podpisové vzory a vzory pečiatok.
Čína (len zvláštne správne jednotky Hong Kong a Macao)
I.
pre Hong Kong Special Administrative Region:
1.
„the Administrative Secretary“
2.
„the Registrar of the High Court“
3.
„ the Deputy Registrar of the High Court“
4.
„the Assistant Registrar of the High Court“
II.
pre Macao Special Administrative Region:
1.
„the Chief Executive“
2.
„the Secretary for Administration and Justice“
3.
„the Director of Justice Affairs Department“
Dánske kráľovstvo
Ministerstvo zahraničných vecí
Demokratická republika Svätého Tomáša a Princovho ostrova
Kancelária ministra a konzulárne oddelenie Ministerstva zahraničných vecí, spolupráce a spoločenstiev
Avenida Amilcar Cabral
CP 201
Săo Tomé
Dominika (Dominické spoločenstvo)
1.
„the Attorney General“
2.
„the Solicitor General“
3.
„ the Registrar“
4.
„the Deputy Registrar“
Dominikánska republika
Oddelenie legalizácie konzulárneho odboru Ministerstva zahraničných vzťahov Dominikánskej republiky
Ekvádor
„Ministerio de Relaciones Exteriores
Dirección General de Asuntos Consulares y Legalizaciones
Departamento de Legalizaciones“
Estónska republika
Notári v správe Ministerstva spravodlivosti
Fidži
Stály tajomník ministerstva zahraničných vecí, medzinárodnej spolupráce a civilného letectva
Fínsko
Espoon maistraatti
Magistraten i Esbo
Itätuulentie 2 A
P.B. 49
02101 ESPOO
tel.: +358 (9) 5024-2760
fax: +358 (9) 5024-2721
Helsingin maistraatti
Magistraten i Helsingfors
Albertinkatu 25
P.B. 309
00181 HELSINKI
tel.: +358 (9) 695-441
fax: +358 (9) 6954-4255
Hyvinkään maistraatti
Urakankatu 1
P.B. 70
05901 HYVINKÄÄ
tel.: +358 (205) 161-22
fax: +358 (205) 162-922
Lohjan maistraatti
Magistraten i Lojo
Postikatu 3 - P.B. 37
08101 LOHJA
tel.: +358 (19) 360-4509
fax: +358 (19) 322-153
Porvoon maistraatti
Magistraten i Borgĺ
Piispankatu 34
06100 PORVOO
tel.: +358 (19) 548-611
fax: +358 (19) 548-6575
Raseborgs magistrat
Raaseporin maistraatti
Formansallén 4 - P.B. 49
10601 EKENÄS
tel.: +358 (19) 221-261
fax: +358 (19) 221-2620
Vantaan maistraatti
Magistraten i Vanda
Neilikkatie 8
P.B. 112
01301 VANTAA
tel.: +358 (9) 836-2480
fax: +358 (9) 8362-4850
Porin maistraatti
Isolinnankatu 28
PL 191
28101 PORI
tel.: +358 (2) 622-7300
fax: +358 (2) 622-7307
Rauman maistraatti
Aittakarinkatu 21
P.B. 30
26101 RAUMA
tel.: +358 (2) 831-921
fax: +358 (2) 8319-5270
Salon maistraatti
Magistraten i Salo
Rummunlyöjänkatu 7 B
P.B. 40
24101 SALO
tel.: +358 (2) 775-151
fax: +358 (2) 775-1597
Turun maistraatti
Magistraten i Ĺbo
Aurakatu 8
P.B. 372
20101 TURKU
tel.: +358 (2) 5110-100
fax: +358 (2) 5110-173
Magistraten i Ĺboland
Turunmaan maistraatti
Strandvägen 30
P.B. 16
21601 PARGAS
tel.: +358 (2) 458-1800
fax: +358 (2) 458-1803
Vakka-Suomen maistraatti
Välskärintie 2
P.B. 6
23501 UUSIKAUPUNKI
tel.: +358 (2) 842-2330
fax: +358 (2) 842-2336
Länsstyrelsen pĺ Aland,
Magistratsavdelningen
Torggatan 16
P.B. 29
22101 MARIEHAMN
tel.: +358 (18) 6350
fax: +358 (18) 23-750
Hämeenlinnan maistraatti
Birger Jaarlin katu 13
P.B. 64
13101 HÄMEENLINNA
tel.: +358 (205) 16-121
fax: +358 (205) 162-183
Lahden maistraatti
Salininkatu 3
15100 LAHTI
tel.: +358 (3) 875-000
fax: +358 (3) 875-0060/0061
Tampereen maistraatti
Verkatehtaankatu 14 A
P.B. 682
33101 TAMPERE
tel.: +358 (3) 253-9000
fax: +358 (3) 253-9015
Kotkan maistraatti
Magistraten i Kotka
Vuorikatu 5 C 3. krs
48100 KOTKA
tel.: +358 (5) 219-9599
fax: +358 (5) 219-9593
Kouvolan maistraatti
Kauppalankatu 14
P.B. 99
45101 KOUVOLA
tel.: +358 (20) 516-121
fax: +358 (5) 375 1144
Lappeenrannan maistraatti
Pormestarinkatu 1 A
P.B. 149
53101 LAPPEENRANTA
tel.: +358 (5) 626-5500
fax: +358 (5) 626-5570
Mikkelin maistraatti
Raatihuoneenkatu 5 B
P.B. 293
50101 MIKKELI
tel.: +358 (15) 204-0778
fax: +358 (15) 204-0771
Savonlinnan maistraatti
Olavinkatu 24
57130 SAVONLINNA
tel.: +358 (15) 578-0280
fax: +358 (15) 578-0281
Kuopion seudun maistraatti
Käsityôkatu 43
PL 1348
70101 KUOPIO
tel.: +358 (17) 265-4300
fax: +358 (17) 265-4349
Ylä-Savon maistraatti
Pohjolankatu 10 (2. krs)
PL 115
74101 IISALMI
tel.: +358 (17) 839-1393
fax: +358 (17) 839-1395
Joensuun maistraatti
Kauppakatu 40 B
P.B. 82
80101 JOENSUU
tel.: +358 (13) 1411
fax: +358 (13) 141-2605
Pielisen-Karjalan maistraatti
Onninpolku 1
P.B. 10
83901 JUUKA
tel.: +358 (13) 474-7240
fax: +358 (13) 474-7213
Kokkolan maistraatti
Magistraten i Karleby
Torikatu 40
67100 KOKKOLA
tel.: +358 (6) 827-9111
fax: +358 (6) 827-9711
Seinäjoen maistraatti
Kalevankatu 17
P.B. 168
60101 SEINÄJOKI
tel.: +358 (6) 420-1300
fax: +358 (6) 420-1326
Magistraten i Vasa
Vaasan maistraatti
Wolffskavägen 35
P.B. 208
65101 VASA
tel.: +358 (205) 17-161
fax: +358 (6) 317-3603
Jyväskylä maistraatti
Väinônkatu 10
P.B. 253
40101 JYVÄSKYLÄ
tel.: +358 (14) 313-6511
fax: +358 (14) 313-6512
Jämsän maistraatti
Keskuskatu 17
42100 JÄMSÄ
tel.: +358 (14) 749-1261
fax: +358 (14) 749-1269
Saarijärven maistraatti
Sivulantie 11
P.B. 47
43101 SAARIJÄRVI
tel.: +358 (14) 417-230
fax: +358 (14) 417-236
Kajaanin maistraatti
Kalliokatu 4
P.B. 221
87101 KAJAANI
tel.: +358 (8) 61-631
fax: +358 (8) 616-3795
Oulun maistraatti
Isokatu 4
P.B. 78
90101 OULU
tel.: +358 (20) 517-8444
fax: +358 (20) 517-8466
Kemin maistraatti
Valtakatu 28
94100 KEMI
tel.: +358 (16) 294-330
fax: +358 (16) 294-332
Raahen maistraatti
Rantakatu 58 A
PL 16
92101 RAAHE
tel.: +358 (8) 29-931
fax: +358 (8) 299-3280
Rovaniemen maistraatti
Rovakatu 8
P.B. 8183
96101 ROVANIEMI
tel.: +358 (16) 329-4111
fax: +358 (16) 329-4999
Lapin maistraatti
Valtion virastotalo
99100 KITTILÄ
tel.: +358 (16) 651-2275
fax: +358 (16) 651-2270
Francúzska republika
1.
pre departmenty v Európe a v zámorí (Guadeloupe, Guyana, Martinik a Réunion) „les Procureurs généraux prčs les cours ďappel“
2.
pre zámorské územia
Mayotte ,le Procureur de la République pres le Tribunal supérieur d´appel de Mayotte`
Nová Kaledónia "le Procureur général prčs la Cour ď appel de Nouméa"
Wallis a Futuna „le juge de la section du Tribunal de premičre instance de Nouméa, siégeant ŕ Mata Utu"
Francúzska Polynézia ,le Procureur général pres la Cour d´appel de Papeete`
Sv. Peter a Michal
(St. Pierre; Miquelon)
„le Président du Tribunal supérieur d’appel de St. Pierre"
Grécko
1.
„nómos“ (prefektúra) pre administratívne listiny vydané orgánom v jej obvode
2.
súd prvého stupňa pre justičné listiny vydané orgánom v jeho obvode
Grenada
„Permanent Secretary“ a „Senior Administrative Officer“
Ministry of Foreign Affairs and International Trade
Ministerial Complex
Botanical Gardens
St. Georges
Grenada W.I.
tel.: 440-2640/2712/2255, fax: 440-4184
e-mail: faffgnd@caribsurf.com
Gruzínska republika
1.
Ministerstvo spravodlivosti
2.
Ministerstvo školstva a vedy
3.
Najvyšší súd
4.
Ministerstvo práce, zdravotníctva a sociálnych vecí
5.
Orgán verejnej správy ministerstva vnútra
Helénska republika
1.
prefekt pre všetky listiny vydané správnymi orgánmi prefektúry
2.
generálny tajomník kraja:
a)
pre všetky listiny vydané orgánmi ,Nómos' alebo ,Nomarchia', ktoré nepodliehajú prefektúre
b)
pre všetky listiny vydané verejnými orgánmi
c)
pre všetky listiny vydané miestnou správou
d)
pre všetky listiny vydané matričnými orgánmi
3.
súd prvého stupňa pre justičné listiny vydané orgánom v jeho obvode
Holandské kráľovstvo
1. pre územia v Európe Prvostupňové súdy (Rechtbanken)
2. pre ostrov Aruba Riaditeľ oddelenia legislatívy a právnych záležitostí
3. pre ostrov Curaçao Riaditeľ oddelenia matrík na Ministerstve verejnej správy, plánovania a služieb a riaditeľ Informačných systémov a manažmentu
4. pre karibskú časť Holandského kráľovstva, t. j. pre ostrovy Bonaire, Saint-Eustache a Saba (Gezaghebbers)
5. pre ostrov Sv. Martin Predseda vlády, minister všeobecných záležitostí
Vedúci oddelenia matrík ministerstva všeobecných záležitostí
Honduras
Ministerstvo zahraničných vecí „Secretaría General-Sección de Auténticas-Secretaría de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores“
Chorvátsko
1.
„općinski sud“
2.
„Ministerstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave“
India
„Ministry of External Affairs of the Government of India
Island
Ministerstvo zahraničných vecí „Utanríkisráđuneytid"
Ministry for Foreign Affairs
Rauarárstíg 25
IS-150 Reykjavík
Iceland
tel.: +3545459900
fax: +3545622373
e-mail: external@utn.stjr.is
web: http://www.mfa.is/
Izrael
1.
„The Ministry of Foreign Affairs of the State of Israel"
2.
„Registrar of Magistrates Court" a štátni úradníci vymenovaní ministrom spravodlivosti podľa zákona o notároch z roku 1976
Írska republika
,Consular Section, Department of Foreign Affairs` v Dubline
,Consular Services, Department of Foreign Affairs` v Corku
Japonsko
Ministerstvo zahraničných vecí v Tokiu
Juhoafrická republika
1.
každý „magistrate" alebo „additional magistrate"
2.
každý „registrar of the Supreme Court of South Africa" alebo „assistant registrar of the Supreme Court of South Africa"
3.
ktorákoľvek osoba poverená „Director-General: Justice"
4.
ktorákoľvek osoba poverená „Director-General: Foreign Affairs"
Kapverdská republika
,Direcção-Geral dos Registos e Notariado` Ministerstva spravodlivosti
,Direcção-Geral dos Assuntos Consulares e Comunidades` Ministerstva zahraničných vecí
Kazachstan
1.
Ministerstvo spravodlivosti Kazašskej republiky – pre verejné listiny vydané justičnými orgánmi a inými štátnymi orgánmi vrátane notárov
2.
Ministerstvo vzdelávania a vedy Kazašskej republiky – pre verejné listiny vydané orgánmi vzdelávania, vedy a vzdelávacími inštitúciami republiky
3.
Ministerstvo vnútra Kazašskej republiky – pre verejné listiny vydané organizačnými jednotkami migračnej polície
4.
Výbor pre správu archívov a dokumentácie Ministerstva kultúry, informácií a verejného súhlasu Kazašskej republiky – pre archívne overenia a kópie archívnych dokumentov vydaných štátnymi archívmi Kazašskej republiky
5.
Výbor justičnej správy Najvyššieho súdu pre verejné listiny vydané orgánmi činnými v trestnom konaní a orgánmi výkonu trestu
6.
Ministerstvo financií Kazašskej republiky pre verejné listiny vydané organizačnými a územnými zložkami Ministerstva financií Kazašskej republiky
7.
Generálna prokuratúra Kazašskej republiky – pre verejné listiny vydané orgánmi prokuratúry a orgánmi vyšetrovania
8.
Ministerstvo obrany Kazašskej republiky – pre archívne overenia a kópie archívnych dokumentov vydaných zvláštnymi štátnymi archívmi Ministerstva obrany Kazašskej republiky
9.
Výbor národnej bezpečnosti Kazašskej republiky – pre archívne overenia a kópie archívnych dokumentov vydaných zvláštnymi archívmi Výboru národnej bezpečnosti Kazašskej republiky
Uvedené orgány môžu delegovať právomoc na vydanie osvedčenia svojim územným orgánom
Kirgizská republika
Ministerstvo spravodlivosti
Národný bezpečnostný úrad
Generálna prokuratúra
Sekcia justície
Ministerstvo vnútra
Národný úrad finančnej polície
Kolumbia
„Ministerio de Relaciones Exteriores"
Area de Legalizaciones, Dirección: Transversal 17 A No. 98-55, Bogotá, D.C.
Od 8. októbra 2007 sa používa nový typ apostily, ktorej pravosť možno overiť v e-Registri na internetovej stránke: www.cancilleria.gov.co/apostilla
Kórejská republika
1.
Ministerstvo zahraničných vecí a obchodu
2.
Ministerstvo spravodlivosti
3.
Národná súdna správa
Kostarická republika
Oddelenie legalizácie generálneho riaditeľstva Ministerstva zahraničných vecí (Departamento de Autenticaciones de la Dirección General del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica)
Lesotho
1.
„the Attorney-General"
2.
„Permanent Secretary" ministerstva alebo rezortu
3.
„the Registrar of the High Court"
4.
„Resident Magistrate"
5.
„Magistrate of the First Class"
6.
iná osoba vymenovaná ministrom a uverejnená v úradnom vestníku
Libéria
1.
„Minister of Foreign Affairs"; „Deputy Minister of Foreign Affairs", „Assistant Minister of Foreign Affairs"
2.
„Minister of Justice", „Deputy Minister of Justice"; „Assistant Minister of Justice"
3.
„Clerk of Supreme Court"; „Deputy Clerk of Supreme Court"; „Clerk of Circuit Court"; „Deputy Clerk of Circuit Court"
4.
„Registrar" alebo „Deputy Registrar" obchodnej spoločnosti
5.
„Commissioner of Maritime Affairs"; „Deputy Commissioner of Maritime Affairs" alebo „Special Agent of the Comissioner of Maritime Affairs"
Lichtenštajnsko
„Der Regierungskanzlei der fürstlichen Regierung" so sídlom vo Vaduze
Litva
konzulárny odbor ministerstva zahraničných vecí
Lotyšsko
Ministerstvo zahraničných vecí
Brivibas bvld 36
Riga LV-1395
Luxembursko
Ministerstvo zahraničných vecí
Macedónsko (bývalá juhoslovanská Republika Makedonija)
1.
Ministerstvo spravodlivosti
2.
všetkých 27 súdov prvého stupňa
Maďarská republika
1.
Ministerstvo verejnej správy a spravodlivosti pre listiny vydané justičnými orgánmi okrem listín vydaných alebo osvedčených notármi
2.
Notárska komora pre listiny vydané alebo osvedčené notármi
3.
Ministerstvo zahraničných vecí pre ostatné listiny
Malawi
1.
„Attorney General" alebo „Solicitor General"
2.
„Permanent Secretary" ministerstva
3.
„Registrar of the High Court"
4.
„Registrar General"
5.
„Government Agent"
6.
„notary public"
7.
„Resident Magistrate"
Malta
„The Ministry of Foreign Affairs"
Marshallove ostrovy
1.
„Minister of Foreign Affairs"
2.
„Attorney General" a „Acting Attorney General"
3.
„Clerk of the High Court" a „Deputy Clerk of the High Court"
4.
„Registrar" alebo „Deputy Registrar" obchodnej spoločnosti
5.
„Maritime Administrator" a „Special Agent of Maritime Administrator"
6.
„Commissioner of Maritime Affairs"; „Deputy Commissioner of Maritime Affairs" alebo „Special Agent of the Comissioner of Maritime Affairs"
7.
IRI Corporate and Maritime Services (Switzerland) A.G., Office of the Deputy Registrar, Schifflande 22, CH-8001 Zurich, Switzerland
Maurícius
1.
„The Permanent Secretary of the Prime Minister’s Office"
2.
„Principal Assistant Secretary of the Prime Minister’s Office"
Mexiko
Orgány oprávnené overovať federálne listiny
1.
„DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO"
bucareli no. 99 – planta baja – 06600 mexico, d.f. – tel.: 535.31.12; 535.43.92 – fax: 535.26.88
2.
„dirección de coordinación política con los poderes de la union"
abraham gonzalez no. 48 – planta baja – 06600 mexico, d.f. – tel.: 535.51.31 – fax: 566.12.25
3.
„subdirección de formalización y control"
abraham gonzalez no. 48 – planta baja – 06600 mexico, d.f. – tel.: 535.53.84; 546.57.32 – fax: 566.12.25
4.
v jednotlivých štátoch federácie
a)
Názov orgánu
„SECRETARIA DE GOBERNACION DIRECTORIO REPRESENTACION DE LA SUBSECRETARIA DE GOBIERNO"
b)
Adresy orgánu (príp. útvaru) v jednotlivých štátoch:
estado de baja california – servicios migratorios
línea internacional – agustín melgar no. 1 – col. centro – 21100 mexicali, b.c. – mexico – tel.: 91(65) 556665 – fax: 529050
estado de baja california sur
bravo no. 406 – entre aquiles serdán – y guillermo preito – 23000 la paz, baja california sur – mexico – tel.: 91(112) 32083 – fax: 32280
estado de campeche
av.
de las palmas s/n – junto al centro – bizantino bartimeo – 24020 campeche, camp. – mexico – tel.: 91(981) 53150; 53186 – fax: 53149
chiapas
libramineto norte n/s – a un costado de esq. pablo – guardado chávez – tuxtla gutiérrez, chis. – tel.: 91(961) 43288 – fax: 899091
chihuahua
doblado y 3a no. 117 – despacho 2 y 3 – col. centro – 31000 chihuahua, chih. – tel.: 91(14) 167499 – fax: 370149
estado de coahuila
victoria no. 406-1 – zona centro – 25000 saltillo, coah. – tel.: 91(18) 175506 – fax: 175334; 178951
estado de colima
gabino barrera no. 159-a – zona centro – 28000 colima, col. – tel.: 91(331) 45912 – fax: 45912
estado de durango
constitución no. 210-1 – norte altos – zona centro – 34000 durango, dgo. – mexico – tel.: 91(18) 17506 – fax: 175334; 178951
estado de guanajuato
agora del baratillo – despacho – 8, zona centro – 36000 guanajuato, gto. – tel.: 91(473) 29446 – fax: 29110; 29111
estado de guerrero
av.
ignacio ramírez no. 22-a – col. centro – 39000 chilpancingo, gro. – mexico – tel.: 91(74) 711772 – fax: 721144
calle mina no. 120
esq. morelos – col. centro – 39300 acapulco, gro. – tel.: 91(74) 828751 – fax: 800341
estado de hidalgo
torre coby – art. 3 no. 97-7 piso – fracc, constitución – 42080 pachuca, hgo. – mexico – tel.: 91(771) 34026 – fax: 34026
estado de jalisco
chesterton 184 – jardines vallarta – 45030 guadalajara, jal. – tel.: 91(3) 673 2394 – fax: 673 2138
mexico
chalco no. 703-8 – col. sánchez – 50140 toluca, méx. – tel.: 91(72) 134679 – fax: 134768; 158325
estado de michoacan
av.
siervo de la nación s/n – col. del valle – 58260 morelia, mich. – tel.: 91(43) 267 905/06 – fax: 267 905/06
estado de morelos
galeana no. 2-8 piso – edificio ocampo – col. centro – 62000 cuernavaca, mor. – mexico – tel.: 91(73) 188594 – fax: 188708
estado de nayarit
zacatecas no. 16 sur 1 y 2 piso – entre allende y abasolo – 63000 tepic, nayarit – tel.: 91(321) 46269 – fax: 46271
estado de nuevo leon
zaragoza no. 1000 sur – condominio acero ph – 64000 monterrey, n.l. – mexico – tel.: 91(8) 3403000 – fax: 3403000
estado de oaxaca
calzada de la república – no. 402-b – jalatlaco – 33606 oaxaca, oax. – mexico – tel.: 91(951) 42145 – fax: 42145
estado de puebla
calla italia no. 2224 – fracc las hadas – entre 15 de mayo y 26 pte. – 72070 puebla, pue. – mexico – tel.: 91(22) 494082 – fax: 494072
estado de queretaro
boulevard hernando quintana – no. 168 desp. 203 y 204 – 76050 querétaro, qro. – mexico – tel.: 91(42) 234960; 234660 – fax: 234960
estado de quintana roo
av.
primo de verdad no. 181 – int. 1 esq. av. héroes – 67000 chetumal, q.roo. – mexico – tel.: 91(983) 27347 – fax: 22744
estado de san luis potosi
av.
venustiano – carranza 707-402 – col. centro – 78250 san luis potosí, s.l.p. – mexico – tel.: 91(48) 144092 – fax: 173988
estado de sinaloa
lázardo cárdenas – no. 913 sur – primer piso – zona centro – 80129 culiacán, sin. – mexico – tel.: 91(67) 173988 – fax: 173988
estado de sonora
blvd. navarrete no. 125 – despacho 2 – edif. sonmol. – col. valle verde – 83200 hermosillo, son. – mexico – tel.: 91(62) 165044 – fax: 165044
tabasco
centro admvo. del estado – tabasco 2000 – 86035 villahermosa, tab. – tel.: 91(93) 165152 – fax: 165152
estado de tamaulipas
matamoros 11 y 12 no. 613 – cd. victoria, tamps. – mexico – tel.: 91(131) 20462 – fax: 20462
estado de tlaxcala
kilómetro 1 1/2 carretera – federal tlaxcala – puebla s/n – 90000 tlaxcala, tlax. – mexico – tel.: 91(246) 27147 – fax: 27264
estado de veracruz
zaragoza no. 2 esq. – miguel barragán – 91000 xalapa, ver. – mexico – tel.: 91(28) 189303 – fax: 189395
estado de yucatan
calle 51 no. 459 x 50 – zona centro – 90000 mérida, yuc. – mexico – tel.: 91(99) 239142; 239636; 239671; 240815 – fax: 235535
estado de zacatecas
calle sabino no. 114 fracc. – la peńuela – 98060 zacatecas, zac. – mexico – tel.: 91(492) 42318 – fax: 42318
5.
Orgány príslušné na overovanie listín vydaných v jednotlivých štátoch (štát/názov a adresa):
estado de aguascalientes
secretaria general de gobierno – palacio de gobierno, plaza de la – patria, zona centro – c.p. 20000 aguascalientes, ags. – mexico – tel.: 91(49) 15 8188; 15 8175; 15 8643 – fax: 16 9728
estado de baja california
secretaria general de gobierno – edificio poder ejecutivo, 3 piso – calz. independencia y heroes – c.p. 21000 mexicali, b.c. – mexico – tel.: 91(65) 58 1114; 58 1053; 58 1042 – fax: 58 1169
estado de baja california sur
secretaria general de gobierno – palacio de gobierno – isabel la catolica entre bravo y rosales, 1 piso – c.p. 24000 la paz, b.c. – mexico – tel.: 91(112) 2 0866; 2 9477 – fax: 5 2422
estado de campeche
secretaria general de gobierno – palacio de los poderes, 4 piso – calle n 8, s/n, col. centro – c.p. 24000 campeche, camp. – mexico – tel.: 91(981) 6 5070; 6 2341 – fax: 6 5885
estado de coahuila
palacio de gobierno, 2 piso – plaza de las armas entre calle – allende y calle juarez, centro – c.p. 25008 coahuila, saltillo – mexico – tel.: 91(84) 14 8375; 14 0031; 14 3700 – fax: 14 1672
estado de colima
secretaria general de gobierno – palacio de gobierno – calle reforma e hidalgo, col. centro – c.p. 28000 colima, col. – mexico – tel.: 91(331) 4 4046; 2 2729; 2 1153 – fax: 4 3508
estado de chiapas
secretaria general de gobierno – palacio de gobierno, 2 piso – av. central y 1 de oriente – col. centro – c.p. 29000 tuxtla gtz. chis. – mexico – tel.: 91(962) 2 2133; 2 9047 – fax: 3 2458
estado de chihuahua
secretaria general de gobierno – palacio de gobierno 1 piso – aldama y venustiano carranza, col. centro – c.p. 31000 chihuahua, chih. – mexico – tel.: 91(14) 10 6324; 10 4643
estado de durango
secretaria general de gobierno – palacio de gobierno s/n – calle 5 de febrero, col. centro – c.p. 34000 durango, dgo. – mexico – tel.: 91(181) 15600; 15702; 12092 – fax: 32013
estado de guanajuato
secretaria general de gobierno – palacio de gobierno – paseo de la presa n 103, 1 piso – c.p. 36000 guanajuato, gto., mexico – tel.: 91(473) 22611; 20534; 24995 – fax: 28204
estado de guerrero
secretaria general de gobierno – palacio de gobierno – av. miguel aleman n 1, col. centro – c.p. 39009 chilpancingo, gro. – mexico – tel.: 91(747) 23006; 25512 – fax: 27712
estado de hidalgo
secretaria de gobierno – palacio de gobierno – plaza juarez s/n, 2 piso, col. centro – c.p. 42000 pachuca, hgo. – mexico – tel.: 91(771) 30200; 30418; 30711 – fax: 31470
estado de jalisco
secretaria general de gobierno – palacio de gobierno, corona y pedro moreno, sec. centro – c.p. 44100 guadalajara, jal. – mexico – tel.: 91(36) 14 5375; 14 3258; 13 1605 – fax: 13 1846
estado de mexico
secretaria general de gobierno – palacio de gobierno, primer piso – puerta “a„. n 222, col. centro – c.p. 50000 toluca, edo de mexico – mexico – tel.: 91(72) 14 1233; 14 1451; 14 1017 – fax: 13 4925
estado de michoacan
secretaria general de gobierno – palacio de gobierno primer patio – planta alta, col. centro – c.p. 58000 morelia, mich. – mexico – tel.: 91(43) 12 0322; 12 3536; 12 3134 – fax: 13 4925
estado de morelos
secretaria general de gobierno – palacio de gobierno – jardines juarez s/n, col. centro – c.p. 62009 cuernavaca, mor. – mexico – tel.: 91(73) 12 0056; 12 5131 (ext. 1110) – fax: 18 3378
estado de nayarit
secretaria general de gobierno – palacio de gobierno – av. mexico y abasolo, col. centro – c.p. 63000 tepic, nayarit – mexico – tel.: 91(321) 2 5414; 2 4144; 2 7147 – fax: 2 5364
estado de nuevo leon
secretaria general de gobierno – palacio de gobierno 2 piso – zaragoza y 5 de mayo, centro – c.p. 64000 monterrey, n.l. – mexico – tel.: 91(83) 42 8022; 40 1845 – fax: 45 0331
estado de oaxaca
secretaria general de gobierno – palacio de gobierno – bustamante s/n, planta alta – col. centro – c.p. 68000 oaxaca, oax. – mexico – tel.: 91(951) 6 2281; 6 2221 – fax: 6 7962
estado de puebla
secretaria de gobernacion – palacio de gobierno – av. reforma 711, col. centro – c.p. 72000 puebla, pue. – mexico – tel.: 91(22) 32 3123; 32 6119; 46 9964 – fax: 46 6566
estado de queretaro
secretaria general de gobierno – palacio de gobierno – pasteur y corregidora, col. centro – c.p. 76000 queretaro, qro. – mexico – tel.: 91(42) 24 1250; 12 9100; 12 9626 – fax: 12 9626
estado de quintana roo
secretaria general de gobierno – palacio de gobierno – av. 22 de enero s/n, col. centro – c.p. 77000 chetumal, q.roo. – mexico – tel.: 91(983) 2 1177; 2 2685; 2 0266 (ext. 112) – fax: 2 2366
estado de san luis potosi
secretaria general de gobierno – palacio de gobierno – jardin hidalgo s/n, col. centro – c.p. 78000 san luis potosi, s.l.p. – mexico – tel.: 91(48) 14 4681; 12 5892; 14 9597 – fax: 12 1433
estado de sinaloa
secretaria general de gobierno – palacio de gobierno – insurgentes y lazaro cardenas – c.p. 80000 culiacan, sin. mexico – tel.: 91(67) 14 2297; 14 1523 – fax: 14 5722
estado de sonora
secretaria general de gobierno – palacio de gobierno – dr. paliza y comonfort, centro – c.p. 83260 hermosillo, son. – mexico – tel.: 91(62) 17 2055; 17 2049; 13 4540 – fax: 12 7424
estado de tabasco
secretaria general de gobierno – anexo palacio de gobierno, 2 piso – col. centro – c.p. 86000 villahermosa, tab. – mexico – tel.: 91(93) 12 1065; 12 7858; 12 2610 – fax: 12 2841
estado de tamaulipas
secretaria general de gobierno – palacio de gobierno, 3 piso – 15 y 16, hidalgo y juarez, zona centro – c.p. 87000 cd. victoria, tamps. – mexico – tel.: 91(131) 2 5872; 2 1964; 2 5921 – fax: 2 5017
estado de tlaxcala
secretaria general de gobierno – palacio de gobierno – plaza de la constitucion n 3 – col. centro – c.p. 90000 tlaxcala, tlax. mexico – tel.: 91(246) 2 0006; 2 0366 (ext. 103) – fax: 2 5326
estado de veracruz
secretaria general de gobierno – palacio de gobierno – calle henriquez s/n – col. centro – c.p. 91000 japala, ver. – tel.: 91(28) 17 8670; 17 5648; 17 4516 – fax: 18 9776
estado de yucatan
secretaria general de gobierno – palacio de gobierno – calle 61 y 60 s/n – col. centro – c.p. 97000 merida, yuc. mexico – tel.: 91(99) 23 0336; 23 8921; 23 7045 – fax: 24 6374
estado de zacatecas
secretaria general de gobierno – palacio de gobierno – av. miguel hidalgo n 602 – col. centro – c.p. 98000 zacatecas, zac., mexico – tel.: 91(492) 2 1211; 2 5288 – fax: 2 8327
distrito federal
direccion general juridica y de estudios legislativos del departamento del distrito federal – izazaga 89, 8 piso, col. centro – c.p. 06080 mexico, d.f. – tel.: (525) 709 0884 – fax: 709 7846
Moldavská republika
1.
Ministerstvo zahraničných vecí – pre správne listiny ústredných verejných orgánov
2.
Ministerstvo spravodlivosti – pre všetky ostatné listiny
Monako
Direction des Services Judiciaires
Palais de Justice
5, Rue Colonel Bellando de Castro
98000 Monaco
BP 513
MC 98015 Monaco Cedex
Mongolsko
Ministerstvo zahraničných veci a obchodu Mongolska
Namíbijská republika
1.
„Registrar“ a „Assistant Registrar of the High Court“ a
2.
„Permanent Secretary“ a „Deputy Permanent Secretary: Ministry of Justice“
Nikaragujská republika
Ministerstvo zahraničných vecí – Sekcia konzulárnych záležitostí
Niue (závislé územie Nového Zélandu)
1.
„Attorney General"
2.
„Financial Secretary"
3.
„Crown Counsel"
4.
„Registrar" medzinárodnej obchodnej spoločnosti
5.
„Deputy Registrar" medzinárodnej obchodnej spoločnosti
6.
„Registrar, High Court of Niue"
7.
„Secretary to Government"
Nórsko
1.
Kráľovské nórske ministerstvo zahraničných vecí
2.
Títo oblastní guvernéri:
Fylkesmannen i Aust-Agder
Serviceboks 606
4809 Arendal
tel.: +47.37017500
fax: +47.37017610
e-mail: postmottak@fm-aa.stat.no
Fylkesmannen i Buskerud
Postboks 1604
3007 Drammen
tel.: +47.32 26 66 00
fax: +47.32 89 32 36
e-mail: postmottak@fm-bu.stat.no
Fylkesmannen i Finnmark
Damsv. 1
9815 Vadsř
tel.: +47.78 95 03 00
fax: +47.78 95 03 07
e-mail: postmottak@fm-fi.stat.no
Fylkesmannen i Hedmark
Postboks 4034
2306 Hamar
tel.: +47.62 55 10 00
fax: +47.62 55 10 01
e-mail: postmottak@fm-he.stat.no
Fylkesmannen i Hordaland
Postboks 7310
5020 Bergen
tel.: +47.55 57 20 00
fax: +47.55 57 20 09
e-mail: postmottak@fm-ho.stat.no
Fylkesmannen i Mřre og Romsdal
Julsundv. 9
6404 Molde
tel.: +47.71 25 84 43
fax: +47.71 25 85 10
e-mail: postmottak@fm-mr.stat.no
Fylkesmannen i Nordland
Molov. 10
8002 Bodř
tel.: +47.75 53 15 00
fax: +47.75 52 09 77
e-mail: postmottak@fm-no.stat.no
Fylkesmannen i Nord-Trřndelag
Strandv. 38
7734 Steinkjer
tel.: +47.74 16 80 00
fax: +47.74 16 80 53
e-mail: postmottak@fm-nt.stat.no
Fylkesmannen i Oppland
Storg. 170
2626 Lillehammer
tel.: +47.61 26 60 00
fax: +47.61 26 61 67
e-mail: postmottak@fm-op.stat.no
Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Postboks 8111 Dep
0032 Oslo
tel.: +47.22 00 35 00
fax: +47.22 00 35 35
e-mail: postmottak@fm-oa.stat.no
Fylkesmannen i Rogaland
Postboks 59
4001 Stavanger
tel.: +47.51 56 87 00
fax: +47.51 56 88 11
e-mail: postmottak@fm-ro.stat.no
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Postboks 43
6861 Leikanger
tel.: +47.57 65 50 00
fax: +47.57 65 50 55
e-mail: postmottak@fm-sf.stat.no
Fylkesmannen i Sřr-Trřndelag
Prinsens g. 1 A
7468 Trondheim
tel.: +47.73 19 91 00
fax: +47.73 19 91 01
e-mail: postmottak@fm-st.stat.no
Fylkesmannen i Telemark
Gjerpens g. 14
3708 Skien
tel.: +47.35 58 61 10
fax: +47.35 52 85 90
e-mail: postmottak@fm-te.stat.no
Fylkesmannen i Troms
Strandv. 13
9291 Tromsř
tel.: +47.77 64 20 00
fax: +47.77 64 21 39
e-mail: postmottak@fm-tr.stat.no
Fylkesmannen i Vest-Agder
Serviceboks 513
4605 Kristiansand S
tel.: +47.38 17 60 00
fax: +47.38 17 60 13
e-mail: postmottak@fm-va.stat.no
Fylkesmannen i Vestfold
Postboks 2076
3103 Třnsberg
tel.: +47.33 37 10 00
fax: +47.33 37 12 60
e-mail: postfmve@fm-ve.stat.no
Fylkesmannen i Řstfold
Postboks 325
1502 Moss
tel.: +47.69 24 70 00
fax: +47.69 24 70 31
e-mail: postmottak@fm-os.stat.no
Nový Zéland (nevzťahuje sa zatiaľ na Tokelau)
„the New Zealand Department of Internal Affairs"
Ománsky sultanát
Ministerstvo zahraničných vecí – konzulárne oddelenie
Panama
1.
pre listiny vydané súdmi a súdnymi úradníkmi „el Secretario de la Corte Suprema de justicia" alebo jeho zástupcovia
2.
pre notárske listiny alebo súkromné listiny, na ktorých notár overil podpis, úradníci „Dirección de Servicios Administrativos" ministerstva spravodlivosti („Ministerio de Gobierno y Justicia")
3.
pre iné listiny vydané ústrednými orgánmi štátnej správy, samosprávnymi a čiastočne samosprávnymi orgánmi, miestnymi a policajnými orgánmi alebo orgánmi prokuratúry („Ministerio Público") úradníci „Departamento Consular y Legalizaciones" ministerstva zahraničných vecí („Ministerio de Relaciones Exteriores")
4.
pre iné listiny ktorýkoľvek z orgánov uvedených v bodoch 1 až 3
Peruánska republika
Ministerstvo zahraničných vecí Peruánskej republiky – Generálne riaditeľstvo konzulárnej politiky
Poľsko
Ministerstvo zahraničných vecí
Portugalsko
1. Portugalsko (územnie v Európe) generálny prokurátor republiky a prokurátori republiky pri
odvolacích súdoch
2. ostatné zámorské departmenty „Governador"
Rakúsko
1.
„das Bundesministerium für Auswärtige Angelegenheiten" pre všetky listiny vydané týmito osobami a orgánmi:
a)
„Bundespräsident" alebo „die Präsidentschatskanzlei"
b)
„Präsident des Nationalrates", „Vorsitzende des Bundesrates" alebo „die Parlamentdirektion"
c)
„die Bundesregierung"
d)
von einem Bundesministerium
e)
„Verfassungsgerichtshof" alebo „Verwaltungsgerichtshof"
f)
„Oberste Gerichtshof", „Kartellobergericht beim Obersten Gerichtshof", „Oberste Rückstellungskommission beim Obersten Gerichtshof" alebo „Oberste Rückgabekommission beim Obersten Gerichtshof", alebo
g)
„Rechnungshof"
2.
„der Präsident" súdov prvého stupňa, ktoré sa zaoberajú civilnými vecami, alebo ním poverený zástupca na vystavovanie osvedčenia s výnimkou „Handelsgericht Wien" a „Jugendgerichtshof Wien" pre všetky listiny vydané iným súdom v obvode uvedeného súdu s výnimkou orgánov uvedených v bode 1 písm. e) a f), „staatsanwaltschaftliche Behörde", „Notar", „Notariatskammer" alebo „Rechtsanwaltskammer" – v rozsahu, v ktorom tieto komory vykonávajú spolkové právomoci
3.
pre všetky ostatné listiny
a)
„Landeshauptman", ak ide o listiny týkajúce sa výkonu spolkových právomocí v spolkovej krajine
b)
„die Landesregierung", ak ide o listiny týkajúce sa výkonu právomocí spolkovej krajiny
Rumunsko
1.
Súdy pre listiny uvedené v článku 1 písm. a) a d) dohovoru
2.
Komora notárov pre listiny uvedené v článku 1 písm. c) dohovoru
3.
Prefektúry pre listiny uvedené v článku 1 písm. b) dohovoru
Ruská federácia
1.
Generálna prokuratúra Ruskej federácie
2.
Ministerstvo vnútra Ruskej federácie
3.
Ministerstvo spravodlivosti a jeho územné riaditeľstvá
4.
Matriky Ruskej federácie
5.
Federálna inšpekcia pre školstvo a vedu
6.
Federálny archív a orgány poverené archivovaním v Ruskej federácii
7.
Ministerstvo obrany Ruskej federácie pre listiny z archívu vojenskej služby v Armáde Ruskej federácie, Armáde ZSSR a Armáde Spoločenstva nezávislých štátov vydaných v Ruskej federácii
Salvádor
Ministerstvo zahraničných vecí
Samojský nezávislý štát
The Chief Executive Officer (v čase jeho neprítomnosti ,The Acting Chief Executive Officer`)
Ministry of Foreign Affairs and Trade
P.
O. BOX L 1859
Apia, Samoa
Tel.: + (685) 21171/25313
Fax: +(685) 21504
e-mail: mfa@mfat.gov.ws
Sanmarínska republika
Ministerstvo zahraničných vecí (Segretario di Stato per gli Affari Esteri)
Antonella Mularoni
Segretario di Stato per gli Affari Esteri,
gli Affari Politici, le Telecomunicazioni e i Trasporti
Valeria Ciavatta
Segretario di Stato per gli Affari Interni
e la Protezione Civile
Pasquale Valentini
Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio,
i Rapporti con I´A.A.S.F.N.
Nicoletta Corbelli
Coordinatore
Dipartimento Affari Esteri
Maria Lea Pedini
Direttore Generale
Dipartimento Affari Esteri
Savina Zafferani
Direttore degli Affari Economici e Sociali
Dipartimento Affari Esteri
Federica Bigi
Direttore degli Affari Politici
Dipartimento Affari Esteri
Corrado Carattoni
Direttore degli Affari Culturali e Informazione
Dipartimento Affari Esteri
Marcello Beccari
Direttore del Cerimoniale dello Stato
Dipartimento Affari Esteri
Maria Alessandra Albertini
Consigliere d´Ambasciata
Dipartimento Affari Esteri
Luca Brandi
Consigliere d´Ambasciata
Dipartimento Affari Esteri
Dario Galassi
Consigliere d´Ambasciata
Dipartimento Affari Esteri
Stefano Stolfi
Incaricato della gestione della Direzione dei
Rapporti con le Comunitá all´estero
Dipartimento Affari Esteri
Silvia Berti
Segretario d´Ambasciata
Dipartimento Affari Esteri
Eros Gasperoni
Segretario d´Ambasciata
Dipartimento Affari Esteri
Nilla Bernardi
Segretario d´Ambasciata
Dipartimento Affari Esteri
Sylvie Bollini
Segretario d´Ambasciata
Dipartimento Affari Esteri
Silvia Marchetti
Segretario d´Ambasciata
Dipartimento Affari Esteri
Ilaria Salicioni
Segretario d´Ambasciata
Dipartimento Affari Esteri
Giovanni Conti
Ufficio Passaporti e Legalizzazioni
Dipartimento Affari Esteri
Marialaura Marinozzi
Dipartimento Affari Esteri
Giovanna Crescentini
Dirigente Segretaria Istituzionale
Dipartimento Affari Interni
Lucio L. Daniele
Dirigente dell´Ufficio Centrale di Collegamento
Antonio Nikolakopoulos
Funzionario dell´Ufficio Centrale di Collegamento
Sabrina Bernardi
Avvocato dello Stato Dirigente
Dipartimento Affari Interni
Barbara Reffi
Avvocato dello Stato
Dipartimento Affari Interni
Alessandra Belardini
Avvocato dello Stato
Dipartimento Affari Interni
Simona Ugolini
Avvocato dello Stato
Dipartimento Affari Interni
Seychely
1.
minister zodpovedný za zahraničné veci alebo iná ním úradne poverená osoba
2.
„Attorney General" alebo iná ním úradne poverená osoba
3.
„Secretary to the Cabinet"
4.
„Registrar of the Supreme Court"
Slovinská republika
1.
Ministerstvo spravodlivosti Slovinskej republiky pre listiny vydané notármi a prekladateľmi
2.
Krajské súdy pre listiny vydané notármi, notárskymi koncipientmi, sudcami, štátnymi orgánmi, organizáciami a osobami, ktoré zastupujú verejné inštitúcie a právnické osoby na základe plnomocenstva
Spolková republika Nemecko
Druh listiny Overujúci orgán
1.
Na úrovni spolkovej republiky
a) pre listiny vydané všetkými spolkovými úradmi a súdmi
(s výnimkou listín uvedených pod písmenom b)
„Bundesverwaltungsamt in Köln"
b) pre listiny vydané „Bundespatentsgerichts" a „Deutsche
Patentamt"
„Präsident des Deutschen Patentamtes"
2.
Na úrovni spolkových krajín
a) pre listiny vydané orgánmi justičnej správy, riadnymi súdmi
(civilnými a trestnými) a notármi
„Ministerium fúr Justiz"
„Senator für Justiz"
„Landgerichtspräsident"
„Amtsgerichtspräsidenť
b) pre listiny všetkých správnych orgánov (okrem justičnej
správy)
„Ministerium für Inneres"
„Senator für Inneres"
„Regierungspräsident"
„Präsident des Verwaltungsbezirks"
c) pre listiny iných súdov než uvedených pod písmenom a) „Ministerium fúr Inneres"
„Senator für Inneres"
„Regierungspräsident"
„Präsident des Verwaltungsbezirks"
„Ministerium fúr Justiz"
„Senator für Justiz"
„Landgerichtspräsident"
„Amtsgerichtspräsidenť
3.
Pre spolkové krajiny
Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt a Thüringen
a) pre listiny vydané orgánmi justičnej správy, riadnymi
súdmi (civilnými a trestnými) a notármi
„Ministerium fúr Justiz"
„Präsident des Landgerichts"
„Präsident des Bezirksgerichts"
b) pre listiny všetkých správnych orgánov (okrem justičnej správy) „Ministerium fúr Inneres"
„Regierungspräsident"
„Bezirksregierung"
a „das Landesverwaltungsamt" (v Durínsku)
c) pre listiny iných súdov než uvedených pod písmenom a) „Ministerium fúr Inneres"
„Regierungspräsident"
„Bezirksregierung"
„Ministerium fúr Justiz"
„Präsident des Landgerichts"
„Präsident des Bezirksgerichts"
4.
Pre spolkovú krajinu Bádensko-Württembersko
a)
Ministerstvo spravodlivosti Bádenska-Württemberska pre listiny vydané týmto ministerstvom, vyšším krajinským súdom (Oberlandsgericht) a prokuratúrou pri Oberlandsgericht
b)
predsedovia krajinských súdov (Präsident des Landsgericht) pre listiny vydané v ich pôsobnosti inými riadnymi súdmi (civilnými a trestnými) a prokuratúrami, inými orgánmi, na ktoré boli prenesené úlohy súdu, notármi a pre iné listiny vydané justičnou správou
c)
prezident správnej oblasti (Präsident des Verwaltungsbezirks) Tübingen pre listiny vydané krajinskými ministerstvami s výnimkou ministerstva spravodlivosti
d)
oblastné vlády (Bezirksregierung) pre listiny vydané v ich obvode ostatnými orgánmi štátnej správy a všetkými súdmi okrem riadnych súdov
Spojené štáty americké
I.
„Authentification Officer" a „Acting Authentification Officer" v „United States Department of State"
II.
všetci úradníci a ich zástupcovia („clerks", „deputy clerks") týchto súdov:
1.
Supreme Court of the United States
2.
United States Court of Claims
3.
United States Court of Customs and Patent Appeals
4.
United States Court of International Trade
5.
federálnych odvolacích súdov (United States Courts of Appeals) v týchto federálnych obvodoch:
District of Columbia Circuit
First Circuit
Second Circuit
Third Circuit
Fourth Circuit
Fifth Circuit
Sixth Circuit
Seventh Circuit
Eighth Circuit
Ninth Circuit
Tenth Circuit
Eleventh Circuit
6.
federálnych obvodných súdov (United States District Courts) v týchto federálnych obvodoch:
Middle District of Alabama
Northern District of Alabama
Southern District of Alabama
District of Alaska
District of Arizona
Eastern District of Arkansas
Western District of Arkansas
Central District of California
Eastern District of California
Northern District of California
Southern District of California
District of Colorado
District of Connecticut
District of Delaware
District of Columbia
Middle District of Florida
Northern District of Florida
Southern District of Florida
District of Hawaii
District of Idaho
Central District of Illinois
Northern District of Illinois
Southern District of Illinois
Northern District of Indiana
Southern District of Indiana
Northern District of Iowa
Southern District of Iowa
District of Kansas
Eastern District of Kentucky
Western District of Kentucky
Eastern District of Louisiana
Middle District of Louisiana
Western District of Louisiana
District of Maine
District of Maryland
District of Massachusetts
Eastern District of Michigan
Western District of Michigan
District of Minnesota
Northern District of Mississippi
Southern District of Mississippi
Eastern District of Missouri
Western District of Missouri
District of Montana
District of Nebraska
District of Nevada
District of New Hampshire
District of New Jersey
District of New Mexico
Eastern District of New York
Northern District of New York
Southern District of New York
Western District of New York
Eastern District of North Carolina
Middle District of North Carolina
Western District of North Carolina
District of North Dakota
Northern District of Ohio
Southern District of Ohio
Eastern District of Oklahoma
Northern District of Oklahoma
Western District of Oklahoma
District of Oregon
Eastern District of Pennsylvania
Middle District of Pennsylvania
Western District of Pennsylvania
District of Puerto Rico
District of Rhode Island
District of South Carolina
District of South Dakota
Eastern District of Tennessee
Middle District of Tennessee
Western District of Tennessee
Eastern District of Texas
Northern District of Texas
Southern District of Texas
Western District of Texas
District of Utah
District of Vermont
Eastern District of Virginia (E)
Western District of Virginia (W)
Eastern District of Washington
Western District of Washington
Northern District of West Virginia
Southern District of West Virginia
Eastern District of Wisconsin
Western District of Wisconsin
District of Wyoming
District Courts for the following territories:
District Court for the District of the Canal Zone
District Court of Guam
District Court for the Northern Mariana Islands
District Court of the Virgin Islands
III.
Úradníci jednotlivých štátov únie a iných územných celkov podľa tohto zoznamu:
Štát Orgán
Alabama Secretary of State
Alaska Lieutenant Governor; Attorney General and Clerk of the Appellate Courts
Arizona Secretary of State; Assistant Secretary of State
Arkansas Secretary of State; Chief Deputy Secretary of State
California Secretary of State; any Assistant Secretary of State; any Deputy Secretary of State
Colorado Secretary of State; Deputy Secretary of State
Connecticut Secretary of the State; Deputy Secretary of the State
Delaware Secretary of State; Acting Secretary of State
Florida Secretary of State
Georgia Georgia Superior Court Clerks' Cooperative Authority
Hawaii Lieutenant Governor of the State of Hawaii
Idaho Secretary of State; Chief Deputy Secretary of State; Deputy Secretary of State;
Notary Public Clerk
Illinois Secretary of State; Assistant Secretary of State; Deputy Secretary of State
Indiana Secretary of State; Deputy Secretary of State
Iowa Secretary of State; Deputy Secretary of State
Kansas Secretary of State; Assistant Secretary of State; any Deputy Assistant Secretary of
State
Kentucky Secretary of State; Assistant Secretary of State
Louisiana Secretary of State
Maine Secretary of State; Deputy Secretary of State
Maryland Secretary of State
Massachusetts Secretary of the Commonwealth of Massachusetts
Michigan Secretary of State; Deputy Secretary of State
Minnesota Secretary of State; Deputy Secretary of State
Mississippi Secretary of State; any Assistant Secretary of State
Missouri Secretary of State; Deputy Secretary of State
Montana Secretary of State; Chief Deputy Secretary of State; Government Affairs Bureau Chief
Nebraska Secretary of State; Deputy Secretary of State
Nevada Secretary of State; Chief Deputy Secretary of State; Deputy Secretary of State
New Hampshire Secretary of State; Deputy Secretary of State
New Jersey Secretary of State; Assistant Secretary of State
New Mexico Secretary of State
New York Secretary of State; Executive Deputy Secretary of State; any Deputy Secretary of
State; any Special Deputy Secretary of State
North Carolina Secretary of State; Deputy Secretary of State
North Dakota Secretary of State; Deputy Secretary of State
Ohio Secretary of State; Assistant Secretary of State
Oklahoma Secretary of State; Assistant Secretary of State; Budget Officer of the Secretary of
State
Oregon Secretary of State; Acting Secretary of State; Deputy Secretary of State; and
Assistant to the Secretary of State
Pennsylvania Secretary of the Commonwealth; any Deputy Secretary of the Commonwealth;
Commissioner of the Bureau of Commissions, Elections and Legislation
Rhode Island Secretary of State; First Deputy Secretary of State; Second Deputy Secretary of State
South Carolina Secretary of State
South Dakota Secretary of State; Deputy Secretary of State
Tennessee Secretary of State
Texas Secretary of State; Assistant Secretary of State
Utah Lieutenant Governor; Deputy Lieutenant Governor; Administratíve Assistant
Vermont Secretary of State; Deputy Secretary of State
Virginia Secretary of the Commonwealth; Chief Clerk, Office of the Secretary of the
Commonwealth
Washington (štát) Secretary of State; Assistant Secretary of State; Director, Department of Licensing
West Virginia Secretary of State; Under Secretary of State; any Deputy Secretary of State
Wisconsin Secretary of State; Assistant Secretary of State
Wyoming Secretary of State; Deputy Secretary of State
Ostatné územné
celky
Orgán
Americká Samoa Secretary of American Samoa; Attorney General of American Samoa
District of Columbia
(Washington, D.C.)
Executive Secretary; Assistant Executive Secretary; Mayor's Special Assistant and
Assistant to the Executive Secretary; Secretary of the District of Columbia
Guam Director, Department of Administration; Acting Director, Department of
Administration; Deputy Director, Department of Administration; Acting Deputy
Director, Department of Administration
Severné Mariány Attorney General; Acting Attorney General; Clerk of the Court, Commonwealth Trial
Court; Deputy Clerk, Commonwealth Trial Court
Portoriko Under Secretary of State; Assistant Secretary of State for External Affairs; Assistant
Secretary of State; Chief, Certifications Office; Director, Office of Protocol; Assistant
Secretary of State for International Affairs, Chief, Certification Office
Americké Panenské
ostrovy
bez určenia orgánu
Srbská republika
Sukcesiu do dohovoru deklarovala Srbská republika vyhlásením z 9. júna 2006.
Ministerstvo spravodlivosti Srbskej republiky
Nemanjina 22-26
11000 Belehrad
Srbsko
Tel.: + 381 11 3620540/+381 11 3620596
Fax: +381 11 3620540
Sv. Kitts a Nevis
I.
pre ostrov Sv. Kitts:
1.
„Attorney General"
2.
„Solicitor General"
3.
„Chief Secretary in the Office of the Prime Minister"
4.
„Permanent Secretary in the Ministry of Foreign Affairs"
5.
„Registrar of the Supreme Court"
II.
pre ostrov Nevis:
1.
„Chief Secretary in the Office of the Premier"
2.
„Legal Adviser in the Legal Department"
3.
„Deputy Registrar of the Supreme Court"
Sv. Lucia
1.
„The Permanent Secretary, Ministry of Foreign Affairs and International Trade"
2.
„The Deputy Permanent Secretary, Ministry of Foreign Affairs and International Trade"
3.
„The Permanent Secretary, Ministry of Finance"
4.
„The Deputy Permanent Secretary, Ministry of Finance"
5.
„The Registrar of Companies and Intellectual Property"
6.
„The Registrar of the Supreme Court"
7.
„The Solicitor General"
Svätý Vincent a Grenadíny
1.
„The Permanent Secretary, Ministry of Foreign Affairs"
2.
„The Registrar, High Court"
3.
„The Senior Crown Counsel, The Ministry of Legal Affairs"
4.
The Executive Director, International Financial Services Authority
5.
The Deputy Director, International Financial Services Authority
6.
The Manager, Administration, International Financial Services Authority
Svazijsko
„the Principal Secretary´s Office in the Ministry of Foreign Affairs and Trade"
Surinam
úradník („registrar") Súdneho dvora Surinamu
Španielske kráľovstvo
1.
Pre správne listiny uvedené v článku 1.2 kráľovského dekrétu číslo 1497/2011 z 24.10. 2011 bez ohľadu na miesto ich vydania ktorýkoľvek z týchto úradníkov:
a)
,Secretarios de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia` a pre autonómne mestá Ceuta a Melilla alebo ich zástupcovia, ako aj poverení úradníci
b)
vedúci sekcie informácií a pomoci občanom ministerstva spravodlivosti alebo jeho zástupca
c)
riaditelia ,Gerencias Territoriales` ministerstva spravodlivosti alebo ich zástupcovia
d)
predstavení notárskych kolégií alebo ich zástupcovia alebo poverení verejní notári
2.
Pre justičné listiny (okrem listín uvedených v bode 4)
a)
,Secretarios de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia` a pre autonómne mestá Ceuta a Melilla alebo ich zástupcovia, ako aj poverení úradníci
b)
vedúci sekcie informácií a pomoci občanom ministerstva spravodlivosti alebo jeho zástupca
c)
riaditelia ,Gerencias Territoriales` ministerstva spravodlivosti alebo ich zástupcovia
3.
Pre listiny vydané notármi – predstavení notárskych kolégií alebo ich zástupcovia alebo poverení verejní notári
4.
Pre listiny vydané orgánmi a súdnymi úradníkmi Najvyššieho súdu a Vyššieho súdneho dvora – len ,Secretario de Gobierno` týchto súdov alebo ich zástupcovia
5.
Pre ostatné listiny – ktorýkoľvek úradník uvedený v bode 1 podľa výberu žiadateľa.
Švajčiarsko
Kantonálne úrady kompetentné na vydávanie apostíl
Kantón Adresa a názov orgánu E-mail/web
Appenzelle
Rhodes Extéri
eures
Kantonskanzlei A.Rh.
Service Center
Bruno Schönenberger
Regierungsgebäude
Obstmarkt 3
CH- 9100 Herisau
tel.: +41 71 353 62 56
fax: +41 71 352 12 77
bruno. schoenenberger @ kk. ar. ch
Appenzelle
Rhodes-Intérie-
ures
Ratskanzlei Appenzell I.Rh.
Kontaktperson Ratschreiber Franz
Breitenmoser
Marktgasse 2
CH - 9050 Appenzell
tel.: +41 71 788 93 11
fax: +41 71 788 93 39
info@rk.ai.ch
Argovie Pass- und Patentamt Aarau
Bleichemattstrasse 1
CH - 5001 Aarau
tel.: +41 62 835 19 28
fax: +41 62 835 19 29
passamt@ag.ch
Bâle-Campagne Landeskanzlei des Kantons Basel-Landschaft
Rathausstrasse 2
CH-4410 Liestal
tel.: +41 61 925 51 11
fax: +41 61 925 69 55
landeskanzlei@lka.bl.ch
diana.boner@lka.bl.ch
rolf. gerber® lka.bi.ch
Bâle Ville Staatskanzlei des Kantons Basel-Stadt
Rathaus
Marktplatz 9
CH-4001 Basel
tel.: +41 61 267 85 63
fax: +41 61 267 85 72
heidi.fischer@bs.ch
Berne Staatskanzlei des Kantons Bern
Beglaubigungen
Postgasse 68
Postfach
CH - 3000 Bern 8
tel.: +41 31 633 75 11
fax: +41 31 633 75 07
info@sta.be.ch
Fribourg Chancellerie d'Etat du canton de Fribourg
Rue des Chanoines 17
Case postale
CH- 1701 Fribourg
tel.: +41 26 305 10 45
fax: +41 26 305 10 48
chancellerie @ fr. ch
Genčve Departement de justice, police et sécurité
Service des passeports et de la nationalité
Légalisations
Rue Henri-Fazy 2
Case postale 3962
CH- 1211 Genčve 3
tel.: +41 22 327 06 24/3
fax: +41 22 327 23 50
patrick.pm.muller @ eta.ge.ch
Geneve Département des Institutions
Légalisation
14, rue de l`Hôtel-de-Ville
CH-1211 Geneve 3
Glaris Regierungskanzlei des Kantons Glarus
Rathaus
CH - 8750 Glarus
tel.: +41 55 646 69 63/64
fax: +41 55 646 69 91
regierungskanzlei@gl.ch
Grisons Standeskanzlei Graubúnden
Legalisationen/ Beglaubigungen
Julius Maissen
Reichgasse 35
CH- 7001 Chur
tel.: +41 81 257 22 28
fax: +41 81 257 21 41
julius.maissen@staka.gr.ch
Jura Chancellerie d'Etat
Rue de ľHôpital 2
CH - 2800 Delémont
tel.: +41 32 420 72 00
fax: +41 32 420 72 01
chancelleire@jura.ch
joel.bindit@jura.ch
Lucerne Staatskanzlei Luzern
Beglaubigungen
Bahnhofstrasse 15
CH - 6002 Luzern
tel.: +41 41 228 51 11
fax: +4141 228 50 63
staatskanzlei® lu.ch
Neuchätel Chancellerie d'Etat
Chäteau
CH-2001 Neuchätel
tel.: +41 32 889 40 03
fax: +41 32 889 60 71
secretariat. chancellerie® ne.ch
Nidwald Staatskanzlei Nidwalden
Dorfplatz 2
CH-6371 Stans
tel.: +41 618 79 02
fax: +41 618 79 11
staatskanzlei@nw.ch
Obwald Staatskanzlei
Rathaus
Postfach 1562
CH - 6061 Sarnen
tel.: +41 666 62 03
fax: +41 660 65 81
staatskanzlei @ ow.ch
www.obwalden.ch
Saint-Gall Staatskanzlei des Kantons St. Gallen
Regierungsgebäude
Legalisationen
CH-9001 St. Gallen
tel.: +41 71 229 32 57
fax: +41 71 229 26 06
thomas.niederer @ sg.ch
Schaffhouse Saatskanzlei Kanton Schaffhausen
Beckenstube 7
CH - 8200 Schaffhausen
tel.: +41 52 632 73 61
fax: +41 52 632 72 00
staatskanzlei® ktsh. ch
Schwyz Staatskanzlei des Kantons Schwyz
Bahnhofstrasse 9
Postfach 1260
CH- 6431 Schwyz
tel.: +41 41 819 11 24
fax: +41 41 819 26 19
stk@sz.ch
Soleure Staatskanzlei Solothurn
Rathaus
Barfússergasse 24
CH - 4509 Solothurn
tel.: +41 32 627 20 21
fax: +41 32 627 21 26
kanzlei@sk.so.ch
Tessin Cancelleria dello Stato
Residenza governativa
CH - 6501 Bellinzona
tel.: +41 91 814 43 88
fax: +41 91 814 44 01
can-scds@ti.ch
Thurgovie Departement fúr Justiz und Sicherheit des
Kantons Thurgau
Ausweisstelle
Herr Ralph Felber
CH-8510 Frauenfeld
tel.: +41 52 724 22 07
fax: +41 52 724 25 70
ralph.felber@kttg.ch
Uri Standeskanzlei
Rathaus
Rathausplatz 1
Postfach
CH - 6460 Altdorf
tel.: +41 875 20 17
fax: +41 870 66 51
klaus.weibel@ur.ch
www.ur.ch
Valais Chancellerie d'Etat du canton du Valais
Palais du Gouvernement
Case postale 478
CH- 1951 Sion
tel.: +41 27 606 21 00
fax: +41 27 606 21 04
francoise.lugon-moulin® admin.vs.ch
Vaud Bureau des passeports et légalisations
Place du Château 1
CH - 1014 Lausanne
tel.: +41 21 316 64 03
fax: +41 21 316 40 55
info.passeport@vd.ch
Zug Staatskanzlei des Kanton Zug
Regierungsgebäude am Postplatz
CH-6301 Zug
tel.: +41 41 728 33 11
fax: +41 41 728 37 01
tino.jorio@allg.zg.ch
rolf.iten@allg.zg.ch
elisabeth.kaeppeli@allg.zg.ch
hildegard.steiner@allg.zg.ch
Zurich Direktion fúr Soziales
und Sicherheit des Kantons Zúrich
Beglaubigungen
Neumühlequai 8
CH - 8090 Zürich
tel.: +41 43 259 20 18/28
fax: +41 43 259 51 45
christoph.doepfner® ds.zh.ch
Švédsko
verejní notári
Taliansko
1.
pre listiny vydané justičnými orgánmi prokurátor republiky pri súde, v ktorého obvode bola listina vydaná
2.
pre všetky ostatné listiny:
– prefekt podľa jeho miestnej príslušnosti
– pre autonómnu oblasť Valle d’Aosta prezident oblasti
– pre provincie Trento a Bolzano vládny komisár
Tongské kráľovstvo
Ministerstvo zahraničných vecí, prisťahovalectva a občianstva, ako aj niektoré jeho diplomatické misie:
High Commission of the Kingdom of Tonga (UK)
36 Molyneux Street
London W1H 5BQ
United Kingdom
Ph: (004420) 7724-5828
Fax: (004420) 7723-9074
Email: office@tongahighcom.co.uk
The Tongan High Commissioner to the United Kingdom: (H. E. Dr. Sione Ngongo Kioa)
Embassy and Permanent Mission of the Kingdom of Tonga to the United Nations
250 East 51st Street
New York
NY 10022
USA
Ph: (001917)369-1025
Fax: (001917)369-1024
The Tongan Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary to the United States of America: (H. E. Sonatane Tu´a Taumoepeau-Tupou)
Embassy of the Kingdom of Tonga to the People´s Republic of China
1-2-11 Jianguomenwai Diplomatic Compound
Chaoyang District
Beijing 100600
People´s Republic of China
Ph: (008610)6532-7203
Fax: (008610)6532-7204
The Tongan Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary to the People´s Republic of China: (H. E. Mahe ´Uli´uli Sandhurst Tupouniua)
High Commission of the Kingdom of Tonga to New Zealand
Tonga High Commission
41 Bay Street
Petone, Lower Hutt 5012
Wellington
New Zealand
Ph: (00644)566-3884
Fax: (00644)566-3887
Email: thc.wellington@gmail.com
The Tongan High Commissioner to New Zealand: (H. E. Siaosi Taimani ´Aho)
Consulate General of the Kingdom of Tonga to the United States of America
360 Post St
Suite 604
San Francisco 94108
USA
Ph: (001415)816 9132
Fax: (001415)781 3964
The Tongan Consul General to the United States of America: (the post is currently being held by Acting appointee, Mrs Lu´isa Leveni)
Consular Agency of the Kingdom of Tonga to the United States of America
738 Kaheka St
Suite 306B
Honolulu
Hawaii 96814
USA
Ph: (001808) 953 2449
Fax: (001808) 955 1447
The Tongan Consular Agent to the State of Hawaii, USA: (Ms Annie Kaneshiro)
Honorary Consulate General of the Kingdom of Tonga to Australia
Level 6, 73 Walker St
(P. O. Box 238)
North Sydney NSW 2020
Australia
Ph: (00612) 9936 2028
Fax: (00612) 9936 2098
The Tongan Honorary Consul to Australia (Ms Louise Raedler-Waterhouse)
Trinidad a Tobago
1.
„the Registrar General (in Port of Spain)"
2.
„the Permanent Secretary, Ministry of Education"
3.
„the Chief of Protocol, Ministry of Enterprise Development, Foreign Affairs and Tourism"
Tieto osoby môžu poveriť svojho zástupcu.
Turecko
1.
pre správne listiny:
a)
v provinciách guvernér, zástupca guvernéra, riaditeľ pre právne veci
b)
v mestách viceguvernér
2.
pre justičné listiny:
predsedníctva justičných komisií v sídle vyšších trestných súdov
Ukrajina
1.
Ministerstvo spravodlivosti Ukrajiny pre listiny vydané justičnými orgánmi a súdmi vrátane listín osvedčených ukrajinskými notármi
2.
Ministerstvo vzdelávania a vedy Ukrajiny pre verejné listiny vydané vzdelávacími orgánmi, štátnymi orgánmi, zariadeniami a organizáciami v oblasti vzdelávania a vedy
3.
Ministerstvo zahraničných vecí Ukrajiny pre všetky ostatné listiny
Uruguajská východná republika
Ministerstvo zahraničných vecí Uruguaja
Uzbecká republika
1.
Ministerstvo spravodlivosti – pre verejné listiny vydané súdmi a súdnymi orgánmi
2.
Generálna prokuratúra – pre verejné listiny vydané prokuratúrou a vyšetrovacími orgánmi
3.
Štátne centrum skúšok – pre verejné listiny vydané inštitúciami vzdelávania a vedy
4.
Ministerstvo zahraničných vecí – pre všetky ostatné verejné listiny
Vanuatská republika
1.
,The Department of Foreign Affairs'
2.
,The Vanuatu Financial Services Commission' pre verejné listiny vydané v jej kompetencii
Veľká Británia
1.
pre Veľkú Britániu
The Legalisation Office
Foreign and Commonwealth Office
The Old Admiralty Building
The Mall
LONDON SW1A 2LG
tel.: +44(0)20 7008 1111
2.
pre iné územia
Anguilla Government House
Anguilla
tel.: +1-264-497 2621/2622
Bermudy Parliamentary Registrar
# 60 Reid Street
Hamilton
tel.: +4412938683
Britské antarktické územie Overseas Territories Department
Foreign and Commonwealth Office
King Charles Street
LONDON SW1A 2AH
tel.: +44 (0)20 7008 2890
Britské Panenské ostrovy Government House
Road Town
Tortola
British Virgin Islands
tel.: +1-284-494 2345/494
Kajmanské ostrovy 4th floor Government Administration Building
Elgin Avenue
George Town
Grand Cayman
Cayman Islands
tel.: +1-345-949 7900
Falklandy - Malvíny Government House
Stanley
Falkland Islands
tel.: +500 27433
Gibraltár The Convent
Main Street
Gibraltar
tel.: +350 45440
Guernsey The Legalisation Office
Greffe
Royal Court House
St. Peter Port
Guernsey
GY1 2PB
tel.: +44(0)1481 725277
Ostrov Man Isle of Man Courts of Justice
Deemsters Walk
Bucks Road
Douglas
Isle of Man
IM1 3AR
tel.: +44 (0)1624 685265
Jersey The Legalisation Office
Maritime House
La Route du Port Elizabeth
St. Helier
Jersey
JE1 1JD
tel.: +44(0)1534 838838
Montserrat Lancaster House
Olveston
Montserrat
tel.: +1-664-491 2688/9
Sv. Helena The Castle
Jamestown
St. Helena Island
South Atlantic Ocean
tel.: +290 2555
Ostrovy South Georgia a South Sandwich Government House
Stanley
Falkland Islands
tel.: +500 27433
Ostrovy Turks a Caicos Waterloo
Government House
Grand Turk
Turks and Caicos Islands
tel.: +1-649-946 2309
Venezuela
Ministerstvo zahraničných vecí, generálne riaditeľstvo konzulárnych vecí