130/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 11.03.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

130
OZNÁMENIE
Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky podľa § 129 ods. 8 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení zákona č. 181/1999 Z. z. vydalo
výnos z 3. marca 2006 č. 649/M-2006, ktorým sa v roku 2006 ustanovuje hodnota služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Železničnej polície.
Výnos ustanovuje hodnotu služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Železničnej polície v reálnych nákupných cenách na rok 2006.
Výnos nadobúda účinnosť 15. marca 2006.
Výnos bude uverejnený vo Vestníku Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 1/2006.
Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.