134/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 14.03.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

134
OZNÁMENIE
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydali podľa § 3 ods. 1 a § 30 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách
výnos zo 6. februára 2006 č. 06267/2006-SL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca mikrobiologické požiadavky na potraviny a na obaly na ich balenie.
Týmto výnosom sa upravujú mikrobiologické požiadavky na potraviny a na obaly určené na priamy styk alebo na nepriamy styk s potravinami vrátane spôsobu ich kontroly a spôsobu ich hodnotenia z mikrobiologického hľadiska.
Výnos nadobúda účinnosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
Výnos je uverejnený v čiastke 4/2006 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a v osobitnom vydaní Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z marca 2006 a možno doň nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky a na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.