136/2006 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

136
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 1. marca 2006
o technických požiadavkách na označovanie ovládacieho zariadenia, kontrolných žiaroviek a ukazovateľov motorových vozidiel
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 26, § 6 ods. 16 a § 7 ods. 19 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
§ 1
Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na motorové vozidlá určené na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách, ktoré majú najmenej štyri kolesá a najväčšiu konštrukčnú rýchlosť prevyšujúcu 25 km.h-1, okrem koľajových vozidiel, poľnohospodárskych traktorov a lesných traktorov a pracovných strojov (ďalej len „vozidlo“) a upravuje podrobnosti o ich typovom schválení ES vzťahujúcom sa na označovanie ovládacieho zariadenia, kontrolných žiaroviek a ukazovateľov.
§ 2
Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumejú
a)
typom vozidla vozidlá, ktoré sa nelíšia z hľadiska vnútorného vybavenia, ktoré môže ovplyvňovať označovanie symbolov pre ovládacie zariadenie, kontrolné žiarovky a ukazovatele,
b)
ovládacím zariadením časť zariadenia, ktorá umožňuje vodičovi zmeniť stav funkcie vozidla,
c)
ukazovateľom zariadenie, ktoré poskytuje informácie o funkcii alebo stave systému, alebo časti systému, napríklad výške hladiny kvapaliny,
d)
kontrolnými žiarovkami žiarovky, ktoré poskytujú optický signál oznamujúci uvedenie zariadenia do činnosti, jeho správnu alebo chybnú funkciu, stav alebo zlyhanie funkcie,
e)
symbolom grafický znak označujúci ovládacie zariadenie, kontrolné žiarovky alebo ukazovateľ,
f)
informačným displejovým zariadením displejové zariadenie, ktoré môže podávať viac typov ako jeden typ informácie alebo správy.
§ 3
(1)
Označovanie ovládacieho zariadenia, kontrolných žiaroviek a ukazovateľov vozidla musí spĺňať technické požiadavky ustanovené v bode 5 prílohy I a v prílohách II až IV smernice Rady 78/316/EHS z 21. decembra 1977 o aproximácii právnych predpisov členských štátov, týkajúcich sa vnútorného vybavenia motorových vozidiel (označovanie ovládacieho zariadenia, kontrolných žiaroviek a ukazovateľov) v platnom znení (ďalej len „smernica“).
(2)
Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na vozidlá, pokiaľ ide o označovanie ručného ovládacieho zariadenia, kontrolných žiaroviek a ukazovateľov.
§ 4
(1)
Žiadosť o udelenie typového schválenia ES vozidla1) pre typ vozidla vzťahujúceho sa na označovanie ovládacieho zariadenia, kontrolných žiaroviek a ukazovateľov predkladá výrobca alebo zástupca výrobcu.
(2)
Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 je informačný dokument, ktorý spĺňa požiadavky ustanovené v prílohe V smernice.
(3)
Výrobca alebo zástupca výrobcu poskytne poverenej technickej službe overovania vozidiel vozidlo predstavujúce typ vozidla, ktorý má byť schválený, alebo časť alebo časti vozidla, ktoré sú potrebné na vykonanie kontrol a testov.
(4)
Udelenie typového schválenia ES vozidla pre typ vozidla z dôvodov vzťahujúceho sa na označovanie ovládacieho zariadenia, kontrolných žiaroviek a ukazovateľov sa nesmie zamietnuť, ak sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
(5)
Štátny dopravný úrad2) vydá osvedčenie o typovom schválení ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúcom sa na označovanie ovládacieho zariadenia, kontrolných žiaroviek a ukazovateľov podľa vzoru ustanoveného v prílohe VI smernice.
(6)
Každému schválenému typu vozidla pridelí štátny dopravný úrad číslo typového schválenia ES podľa osobitného predpisu;3) nemožno prideliť rovnaké číslo typového schválenia ES rôznym typom vozidla.
(7)
Ak sa zmení typ vozidla schváleného podľa tohto nariadenia vlády, postupuje sa podľa osobitného predpisu.4)
(8)
Opatrenia na zabezpečenie zhody výroby sa prijímajú podľa osobitného predpisu.5)
(9)
Technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády sa rovnako vzťahujú na typové schválenie vozidla6) pre typ vozidla vzťahujúce sa na označovanie ovládacieho zariadenia, kontrolných žiaroviek a ukazovateľov.
§ 5
Príslušný štátny orgán7) nesmie odmietnuť ani zakázať uvedenie typu vozidla na trh, jeho evidenciu, uvedenie do prevádzky alebo používanie v premávke na pozemných komunikáciách z dôvodov vzťahujúcich sa na označovanie ovládacieho zariadenia, kontrolných žiaroviek a ukazovateľov, ak sú splnené požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
§ 6
Týmto nariadením vlády sa preberá právny akt Európskych spoločenstiev uvedený v prílohe.
§ 7
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. marca 2006.
v z. Pál Csáky v. r.
Príloha k nariadeniu vlády č. 136/2006 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
Smernica Rady 78/316/EHS z 21. decembra 1977 o aproximácii právnych predpisov členských štátov, týkajúcich sa vnútorného vybavenia motorových vozidiel (označovanie ovládacieho zariadenia, kontrolných žiaroviek a ukazovateľov) (Ú. v. ES L 081, 28. 3. 1978) v znení smernice Komisie 93/91/EHS (Ú. v. ES L 284, 19. 11. 1993) a smernice Komisie 94/53/ES (Ú. v. ES L 299, 22. 11. 1994).
1)
§ 5 ods. 11 a 20, § 6 ods. 7 a 10 a § 7 ods. 9 a 13 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3)
§ 3 ods. 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 135/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel.
4)
§ 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 135/2006 Z. z.
5)
§ 13 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 135/2006 Z. z.
7)
§ 3 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 451/2004 Z. z.
§ 88 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
§ 99 písm. o) zákona č. 725/2004 Z. z.