Predpis bol zrušený predpisom 177/2014 Z. z.

137/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.03.2006 do 31.10.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

137
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 1. marca 2006
o technických požiadavkách na dvere motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 26, § 6 ods. 16 a § 7 ods. 19 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
§ 1
Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na motorové vozidlá kategórie M1 a N uvedené v osobitnom predpise,1) určené na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách, ktoré majú najmenej štyri kolesá a najväčšiu konštrukčnú rýchlosť prevyšujúcu 25 km.h-1, a ich prípojné vozidlá (ďalej len „vozidlo“) a upravuje podrobnosti o ich typovom schválení ES vzťahujúcom sa na dvere.
§ 2
Na účely tohto nariadenia vlády sa typom vozidla vzhľadom na dvere rozumejú vozidlá, ktoré sa nelíšia v týchto základných znakoch:
1.
konštrukčné a pevnostné vlastnosti zámkov a pántov, ak ide o vozidlá podľa prílohy II smernice Rady 70/387/EHS z 27. júla 1970 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa dverí motorových a ich prípojných vozidiel v platnom znení (ďalej len „smernica“),
2.
požiadavky na konštrukciu a montáž stúpačiek a schodíkov, ak ide o vozidlá, ktorých sa netýka príloha III smernice,
3.
poloha a geometrické vlastnosti vstupných schodíkov a držadiel, ak ide o vozidlá podľa prílohy III smernice.
§ 3
Dvere vozidiel musia spĺňať technické požiadavky ustanovené v prílohe I okrem bodov 1, 2, 4 až 7, dodatkov 1 a 2 prílohy I a v prílohách II a III smernice.
§ 4
(1)
Žiadosť o udelenie typového schválenia ES vozidla2) pre typ vozidla vzťahujúceho sa na dvere predkladá výrobca vozidla.
(2)
Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 je informačný dokument, ktorý spĺňa požiadavky ustanovené v dodatku 1 prílohy I smernice.
(3)
Vozidlo predstavujúce typ vozidla, ktorý má byť schválený, poskytne výrobca poverenej technickej službe overovania vozidiel.
(4)
Udelenie typového schválenia ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúceho sa na dvere sa nesmie zamietnuť, ak sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
(5)
Štátny dopravný úrad3) vydá osvedčenie o typovom schválení ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúcom sa na dvere podľa vzoru ustanoveného v dodatku 2 prílohy I smernice.
(6)
Každému schválenému typu vozidla štátny dopravný úrad pridelí číslo typového schválenia ES podľa osobitného predpisu;4) nemožno prideliť rovnaké číslo typového schválenia ES rôznym typom vozidla.
(7)
Ak sa zmení typ vozidla schváleného podľa tohto nariadenia vlády, postupuje sa podľa osobitného predpisu.5)
(8)
Opatrenia na zabezpečenie zhody výroby sa prijímajú podľa osobitného predpisu.6)
(9)
Technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády sa rovnako vzťahujú na typové schválenie vozidla7) pre typ vozidla vzťahujúce sa na dvere.
§ 5
Príslušný štátny orgán8) nesmie odmietnuť ani zakázať uvedenie typu vozidla na trh, jeho evidenciu, uvedenie do prevádzky alebo používanie v premávke na pozemných komunikáciách z dôvodov vzťahujúcich sa na dvere, ak sú splnené požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
§ 6
Týmto nariadením vlády sa preberá právny akt Európskych spoločenstiev uvedený v prílohe.
§ 7
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. marca 2006.
v z. Pál Csáky v. r.
Príloha k nariadeniu vlády č. 137/2006 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
Smernica Rady 70/387/EHS z 27. júla 1970 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa dverí motorových a ich prípojných vozidiel (Ú. v. ES L 176, 10. 8. 1970) v znení smernice Komisie 98/90/ES (Ú. v. ES L 337, 12. 12. 1998), smernice Komisie 2001/31/ES (Ú. v. ES L 130, 12. 5. 2001) a Aktu o pristúpení Dánska, Írska a Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska (Ú. v. ES L 73, 27. 3. 1972).
1)
Príloha č. 1 k zákonu č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4)
§ 3 ods. 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 135/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel.
5)
§ 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 135/2006 Z. z.
6)
§ 13 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 135/2006 Z. z.
8)
§ 3 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 451/2004 Z. z.
§ 88 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
§ 99 písm. o) zákona č. 725/2004 Z. z.