Predpis bol zrušený predpisom 177/2014 Z. z.

139/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.03.2006 do 31.10.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

139
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 1. marca 2006
o technických požiadavkách na mechanizmus riadenia motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 26, § 6 ods. 16 a § 7 ods. 19 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
§ 1
(1)
Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na vozidlá kategórie M a N uvedené v osobitnom predpise,1) určené na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách, s najmenej štyrmi kolesami a najväčšou konštrukčnou rýchlosťou prevyšujúcou 25 km . h-1 a na ich prípojné vozidlá kategórie O uvedené v osobitnom predpise1) (ďalej len „vozidlo“) a upravuje podrobnosti o ich typovom schválení ES vzťahujúcom sa na mechanizmus riadenia.
(2)
Toto nariadenie vlády sa nevzťahuje na mechanizmus riadenia s výlučne pneumatickým, elektrickým alebo hydraulickým prevodom okrem
1.
pomocného mechanizmu riadenia ASE s výlučne elektrickým prevodom alebo výlučne hydraulickým prevodom u vozidiel kategórie M a N,
2.
mechanizmu riadenia s výlučne hydraulickým prevodom u vozidiel kategórie O.
§ 2
Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie
a)
mechanizmom riadenia vozidla (ďalej len „mechanizmus riadenia“) celé zariadenie, ktorého účelom je určiť smer pohybu vozidla; skladá sa z
1.
ovládacieho orgánu riadenia,
2.
prevodu riadenia,
3.
riadených kolies,
4.
prívodu energie, ak existuje,
b)
pomocným mechanizmom riadenia ASE zariadenie, pri ktorom sú okrem kolies zabezpečujúcich hlavný účinok riadenia, ktorý sa neprenáša výlučne elektricky, hydraulicky alebo pneumaticky, naviac riadené aj ďalšie kolesá nápravy alebo náprav vozidiel kategórie M a N v tom istom smere alebo v opačnom smere ako kolesá zabezpečujúce hlavný účinok riadenia, alebo uhol vychýlenia predných, stredných alebo zadných kolies sa môže nastaviť podľa správania sa vozidla.
§ 3
Mechanizmus riadenia musí spĺňať technické požiadavky ustanovené v prílohe I okrem bodov 0, 1.3, 1.5.3.4, 2, 3, 6 a 7 a v prílohách II až IV smernice Rady 70/311/EHS z 8. júna 1970 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa mechanizmu riadenia motorových a ich prípojných vozidiel v platnom znení (ďalej len „smernica“).
§ 4
(1)
Žiadosť o udelenie typového schválenia ES vozidla2) pre typ vozidla vzťahujúceho sa na mechanizmus riadenia predkladá výrobca vozidla.
(2)
Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 je informačný dokument, ktorý spĺňa požiadavky ustanovené v doplnku 1 prílohy I smernice.
(3)
Vozidlo predstavujúce typ vozidla, ktorý má byť schválený, poskytne výrobca poverenej technickej službe overovania vozidiel.
(4)
Udelenie typového schválenia ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúceho sa na mechanizmus riadenia sa nesmie zamietnuť, ak sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
(5)
Štátny dopravný úrad3) vydá osvedčenie o typovom schválení ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúcom sa na mechanizmus riadenia podľa vzoru ustanoveného v doplnku 2 prílohy I smernice.
(6)
Každému schválenému typu vozidla štátny dopravný úrad pridelí číslo typového schválenia ES podľa osobitného predpisu;4) nemožno prideliť rovnaké číslo typového schválenia ES rôznym typom vozidla.
(7)
Ak nastanú zmeny v type vozidla schváleného podľa tohto nariadenia vlády, postupuje sa podľa osobitného predpisu.5)
(8)
Opatrenia na zabezpečenie zhody výroby sa prijímajú podľa osobitného predpisu.6)
(9)
Technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády sa rovnako vzťahujú na typové schválenie vozidla7) pre typ vozidla vzťahujúce sa na mechanizmus riadenia.
§ 5
(1)
Príslušný štátny orgán8) nesmie odmietnuť ani zakázať uvedenie typu vozidla na trh, jeho evidenciu, uvedenie do prevádzky alebo používanie v premávke na pozemných komunikáciách z dôvodov vzťahujúcich sa na mechanizmus riadenia, ak sú splnené požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
(2)
Príslušný štátny orgán8) odmietne uvedenie nových vozidiel kategórie M2, M3, N2 alebo N3 vybavených pomocným mechanizmom riadenia ASE na trh, ich evidenciu alebo uvedenie do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách, ak nie sú splnené požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
§ 6
Týmto nariadením vlády sa preberá právny akt Európskych spoločenstiev uvedený v prílohe.
§ 7
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. marca 2006.
v z. Pál Csáky v. r.
Príloha k nariadeniu vlády č. 139/2006 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
Smernica Rady 70/311/EHS z 8. júna 1970 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa mechanizmu riadenia motorových a ich prípojných vozidiel (Ú. v. ES L 133, 18. 6. 1970) v znení smernice Komisie 92/62/EHS (Ú. v. ES L 199, 18. 7. 1992) a smernice Komisie 1999/7/EHS (Ú. v. ES L 040, 13. 2. 1999).
1)
Príloha č. 1 k zákonu č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4)
§ 3 ods. 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 135/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel.
5)
§ 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 135/2006 Z. z.
6)
§ 13 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 135/2006 Z. z.
8)
§ 3 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 451/2004 Z. z.
§ 88 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
§ 99 písm. o) zákona č. 725/2004 Z. z.