Predpis bol zrušený predpisom 177/2014 Z. z.

142/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.03.2006 do 31.10.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

142
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 1. marca 2006
o technických požiadavkách na zariadenia na odtiahnutie motorových vozidiel
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 26, § 6 ods. 16 a § 7 ods. 19 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
§ 1
(1)
Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na motorové vozidlá určené na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách, s karosériou alebo bez karosérie, ktoré majú najmenej štyri kolesá a najväčšiu konštrukčnú rýchlosť prevyšujúcu 25 km.h-1, okrem koľajových vozidiel, poľnohospodárskych traktorov, lesných traktorov a pracovných strojov (ďalej len „vozidlo“), a upravuje podrobnosti o ich typovom schválení ES vzťahujúcom sa na zariadenie na odtiahnutie vozidla (ďalej len „zariadenie na odtiahnutie“).
(2)
Vozidlá musia mať vpredu špeciálne zariadenie na odtiahnutie, ku ktorému možno pripojiť spojovací prvok, ktorým je ťažná tyč alebo ťažné lano. Vozidlá kategórie M1 uvedené v osobitnom predpise1), okrem vozidiel, ktoré nie sú schopné ťahania, musia byť vybavené zariadením na ťahanie aj vzadu.
§ 2
Zariadenia na odtiahnutie musia spĺňať technické požiadavky ustanovené v prílohe II okrem bodu 1 smernice Rady 77/389/EHS zo 17. mája 1977 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa zariadení na odtiahnutie motorových vozidiel v znení smernice Komisie 96/64/ES (ďalej len „smernica“).
§ 3
(1)
Žiadosť o udelenie typového schválenia ES vozidla2) pre typ vozidla vzťahujúceho sa na zariadenie na odtiahnutie predkladá výrobca vozidla.
(2)
Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 je informačný dokument, ktorý spĺňa požiadavky ustanovené v doplnku 1 prílohy I smernice.
(3)
Vozidlo predstavujúce typ vozidla, ktorý má byť schválený, poskytne výrobca poverenej technickej službe overovania vozidiel. Ak systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky majú elektronické riadenie, výrobca musí priložiť informácie týkajúce sa ich výkonu.
(4)
Udelenie typového schválenia ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúceho sa na zariadenie na odtiahnutie sa nesmie zamietnuť, ak sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
(5)
Štátny dopravný úrad3) vydá osvedčenie o typovom schválení ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúcom sa na zariadenie na odtiahnutie podľa vzoru ustanoveného v doplnku 2 prílohy I smernice.
(6)
Každému schválenému typu vozidla štátny dopravný úrad pridelí číslo typového schválenia ES podľa osobitného predpisu;4) nemožno prideliť rovnaké číslo typového schválenia ES rôznym typom vozidla.
(7)
Ak sa zmení typ vozidla schváleného podľa tohto nariadenia vlády, postupuje sa podľa osobitného predpisu.5)
(8)
Opatrenia na zabezpečenie zhody výroby sa prijímajú podľa osobitného predpisu.6)
(9)
Technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády sa rovnako vzťahujú na typové schválenie vozidla7) pre typ vozidla vzťahujúce sa na zariadenie na odtiahnutie.
§ 4
Príslušný štátny orgán8) nesmie odmietnuť ani zakázať uvedenie typu vozidla na trh, jeho evidenciu, uvedenie do prevádzky alebo používanie v premávke na pozemných komunikáciách z dôvodov vzťahujúcich sa na zariadenie na odtiahnutie, ak sú splnené požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
§ 5
Týmto nariadením vlády sa preberá právny akt Európskych spoločenstiev uvedený v prílohe.
§ 6
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. marca 2006.
v z. Pál Csáky v. r.
Príloha k nariadeniu vlády č. 142/2006 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
Smernica Rady 77/389/EHS zo 17. mája 1977 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa zariadení na odtiahnutie motorových vozidiel (Ú. v. ES L 145, 13. 6. 1977) v znení smernice Komisie 96/64/ES (Ú. v. ES L 258, 11. 10. 1996).
1)
Príloha č. 1 k zákonu č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4)
§ 3 ods. 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 135/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel.
5)
§ 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 135/2006 Z. z.
6)
§ 13 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 135/2006 Z. z.
8)
§ 3 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 451/2004 Z. z.
§ 88 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
§ 99 písm. o) zákona č. 725/2004 Z. z.