Predpis bol zrušený predpisom 177/2014 Z. z.

143/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2013 do 31.10.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

143
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 1. marca 2006
o technických požiadavkách na vykurovacie systémy motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 26, § 6 ods. 16, § 7 ods. 19 a § 8 ods. 24 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
§ 1
(1)
Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na motorové vozidlá kategórie M a N uvedené v osobitnom predpise,1) určené na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách, s konštrukčnou rýchlosťou prevyšujúcou 25 km . h-1 a ich prípojné vozidlá kategórie O uvedené v osobitnom predpise1) (ďalej len „vozidlo“), v ktorých je namontovaný vykurovací systém, a upravuje podrobnosti o ich typovom schválení ES vzťahujúcom sa na vykurovacie systémy.
(2)
Toto nariadenie vlády sa vzťahuje aj na vozidlá určené na cestnú prepravu nebezpečných vecí1a) pre typ vozidla EX/II, EX/III, AT, FL a OX podľa osobitného predpisu.1b)
§ 2
Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie
a)
vykurovacím systémom zariadenie určené na zvýšenie teploty interiéru vozidla vrátane priestoru pre náklad,
b)
spaľovacím vykurovacím zariadením zariadenie, ktoré používa kvapalné alebo plynné palivo a ktoré nevyužíva odpadové teplo z hnacieho motora vozidla,
c)
typom vozidla vzhľadom na vykurovací systém vozidlá, ktoré sa nelíšia v týchto základných znakoch:
1.
funkčný princíp vykurovacieho systému,
2.
typ spaľovacieho vykurovacieho zariadenia, ak existuje,
d)
typom spaľovacieho vykurovacieho zariadenia zariadenia, ktoré sa nelíšia v týchto základných znakoch:
1.
typ paliva, napríklad kvapalné alebo plynné,
2.
prenosové médium, napríklad vzduch alebo voda,
3.
umiestnenie vo vozidle, napríklad v priestore určenom na prepravu osôb alebo nákladu,
e)
vykurovacím systémom využívajúcim odpadové teplo typ zariadenia, ktoré využíva odpadové teplo z hnacieho motora vozidla na zvýšenie teploty v interiéri vozidla; prenosovým médiom môže byť voda, olej alebo vzduch,
f)
interiérom vnútorný priestor vozidla, ktorý je určený na prepravu osôb alebo nákladu, alebo osôb a nákladu,
g)
vykurovacím systémom priestoru určeného na prepravu osôb typ zariadenia určeného na zvýšenie teploty priestoru na prepravu osôb,
h)
vykurovacím systémom priestoru pre náklad typ zariadenia určeného na zvýšenie teploty priestoru pre náklad,
i)
priestorom určeným na prepravu osôb časť interiéru vozidla, ktorá je určená pre vodiča a prepravované osoby,
j)
plynným palivom palivá, ktoré sú pri normálnej teplote 288,2 K a tlaku 101,33 kPa plynmi, ako sú skvapalnený ropný plyn LPG a stlačený zemný plyn CNG,
k)
prehriatím stav, ktorý nastane vtedy, keď je úplne zablokovaný prívod vzduchu pre vykurovací vzduch do spaľovacieho vykurovacieho zariadenia.
§ 3
(1)
Vykurovací systém namontovaný vo vozidle musí spĺňať technické požiadavky ustanovené v prílohe II okrem bodov 1 a 2, v prílohách III až VIII a v prílohe IX okrem bodov 1 a 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/56/ES z 27. septembra 2001 o vykurovacích systémoch pre motorové vozidlá a ich prípojné vozidlá, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 70/156/EHS a ruší smernica Rady 78/548/EHS v platnom znení (ďalej len „smernica“).
(2)
Spaľovacie vykurovacie zariadenie musí spĺňať technické požiadavky ustanovené v prílohe II okrem bodov 1 a 2, v prílohách IV až VIII a v prílohe IX okrem bodov 1 a 2 smernice.
§ 4
(1)
Žiadosť o udelenie typového schválenia ES vozidla2) pre typ vozidla vzťahujúceho sa na vykurovací systém predkladá výrobca vozidla.
(2)
Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 je informačný dokument, ktorý spĺňa požiadavky ustanovené v doplnku 1 prílohy I smernice.
(3)
Vozidlo predstavujúce typ vozidla, ktorý sa má schváliť, poskytne výrobca vozidla poverenej technickej službe overovania vozidiel (ďalej len „technická služba“).
(4)
Udelenie typového schválenia ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúceho sa na vykurovací systém sa nesmie zamietnuť, ak sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
(5)
Štátny dopravný úrad3) vydá osvedčenie o typovom schválení ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúcom sa na vykurovací systém podľa vzoru ustanoveného v doplnku 2 prílohy I smernice.
(6)
Každému schválenému typu vozidla štátny dopravný úrad pridelí číslo typového schválenia ES podľa osobitného predpisu;4) nemožno prideliť rovnaké číslo typového schválenia ES rôznym typom vozidla.
(7)
Žiadosť o udelenie typového schválenia ES komponentu5) pre typ spaľovacieho vykurovacieho zariadenia predkladá jeho výrobca.
(8)
Prílohou k žiadosti podľa odseku 7 je informačný dokument, ktorý spĺňa požiadavky ustanovené v doplnku 3 prílohy I smernice.
(9)
Technickej službe sa poskytne vozidlo predstavujúce typ vozidla, ktoré sa v prípade potreby určí na základe dohody s technickou službou.
(10)
Udelenie typového schválenia ES komponentu pre typ spaľovacieho vykurovacieho zariadenia sa nesmie zamietnuť, ak sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
(11)
Štátny dopravný úrad vydá osvedčenie o typovom schválení ES komponentu pre typ spaľovacieho vykurovacieho zariadenia podľa vzoru ustanoveného v doplnku 4 prílohy I smernice.
(12)
Každému schválenému typu spaľovacieho vykurovacieho zariadenia štátny dopravný úrad pridelí číslo typového schválenia ES podľa osobitného predpisu;4) nemožno prideliť rovnaké číslo typového schválenia ES rôznym typom spaľovacieho vykurovacieho zariadenia.
(13)
Každé spaľovacie vykurovacie zariadenie zhodné s typom schváleným podľa tohto nariadenia vlády musí byť označené značkou typového schválenia ES podľa doplnku 5 prílohy I smernice.
(14)
Ak sa zmení typ vozidla alebo typ spaľovacieho vykurovacieho zariadenia schváleného podľa tohto nariadenia vlády, postupuje sa podľa osobitného predpisu.6)
(15)
Opatrenia na zabezpečenie zhody sa prijímajú podľa osobitného predpisu.7)
(16)
Technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády sa rovnako vzťahujú na typové schválenie vozidla8) pre typ vozidla vzťahujúce sa na vykurovací systém a na typové schválenie komponentu9) pre typ spaľovacieho vykurovacieho zariadenia.
§ 5
(1)
Príslušný štátny orgán10) nesmie odmietnuť ani zakázať
a)
uvedenie typu vozidla na trh, jeho evidenciu, uvedenie do prevádzky alebo používanie v premávke na pozemných komunikáciách z dôvodov vzťahujúcich sa na vykurovací systém, ak sú splnené požiadavky podľa tohto nariadenia vlády,
b)
uvedenie typu spaľovacieho vykurovacieho zariadenia na trh, do prevádzky alebo používanie v premávke na pozemných komunikáciách, ak sú splnené požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
(2)
Osvedčenia o zhode vozidla COC,11) ktoré majú vystavené nové vozidlá, sa považujú za neplatné, ak ich vykurovacie systémy nespĺňajú technické požiadavky ustanovené v prílohách II až VIII smernice Rady 2001/56/EHS z 27. septembra 2001, pričom tieto vozidlá nemožno uvádzať na trh, do evidencie alebo do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách.
(3)
Ustanovenie odseku 1 písm. a) neplatí pre typy vozidiel vybavené vykurovacím systémom na odpadové teplo, ktoré ako prenosové médium používajú vodu.
§ 6
(1)
Osvedčenia o zhode vozidla COC, ktoré majú vystavené nové vozidlá, sa považujú za neplatné, ak typ spaľovacieho vykurovacieho zariadenia na plynné palivo LPG nespĺňa technické požiadavky podľa právnej úpravy platnej do 31. augusta 2007, pričom tieto vozidlá nemožno uvádzať na trh, do evidencie alebo do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách.
(2)
Nemožno uvádzať na trh typ spaľovacieho vykurovacieho zariadenia na plynné palivo LPG, ak nespĺňa technické požiadavky podľa právnej úpravy platnej do 31. augusta 2007.
§ 6a
(1)
Štátny dopravný úrad3) od 1. októbra 2007 nesmie zamietnuť žiadosť o udelenie
a)
typového schválenia ES vozidla2) alebo typového schválenia vozidla8) pre typ vozidla z dôvodov vzťahujúcich sa na vykurovací systém na plynné palivo LPG, ak sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády,
b)
typového schválenia ES komponentu5) alebo typového schválenia komponentu9) pre typ spaľovacieho vykurovacieho zariadenia na plynné palivo LPG, ak sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
(2)
Príslušný štátny orgán10) od 1. októbra 2007 nesmie zamietnuť ani zakázať
a)
uvedenie typu vozidla vybaveného vykurovacím systémom na plynné palivo LPG na trh, jeho evidenciu alebo uvedenie do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách z dôvodov vzťahujúcich sa na vykurovací systém, ak sú splnené požiadavky podľa tohto nariadenia vlády,
b)
uvedenie typu spaľovacieho vykurovacieho zariadenia na plynné palivo LPG na trh alebo do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách, ak sú splnené požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
§ 6b
Štátny dopravný úrad3) od 1. apríla 2008 zamietne žiadosť o udelenie
a)
typového schválenia ES vozidla2) alebo typového schválenia vozidla8) pre typ vozidla z dôvodov vzťahujúcich sa na vykurovací systém na plynné palivo LPG, ak nie sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády,
b)
typového schválenia ES komponentu5) alebo typového schválenia komponentu9) pre typ spaľovacieho vykurovacieho zariadenia na plynné palivo LPG, ak nie sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
§ 7
Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.
§ 8
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. marca 2006 okrem § 6, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2007.
v z. Pál Csáky v. r.
Príloha k nariadeniu vlády č. 143/2006 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/56/ES z 27. septembra 2001 o vykurovacích systémoch pre motorové vozidlá a ich prípojné vozidlá, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 70/156/EHS a ruší smernica Rady 78/548/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 26.) v znení smernice Komisie 2004/78/ES z 29. apríla 2004 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 34.) a v znení Aktu o podmienkach pristúpenia Slovenskej republiky pripojeného k Zmluve o pristúpení k Európskej únii, prílohy II (Ú. v. EÚ L 236, 23. 9. 2003).
2. Smernica Rady 2006/96/ES z 20. novembra 2006, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska upravujú určité smernice v oblasti voľného pohybu tovaru (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006).
3. Smernica Komisie 2006/119/ES z 27. novembra 2006, ktorou sa na účely prispôsobenia technickému pokroku mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/56/ES o vykurovacích systémoch pre motorové vozidlá a ich prípojné vozidlá (Ú. v. EÚ L 330, 28. 11. 2006).
4. Smernica Rady 2013/15/EÚ z 13. mája 2013, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Chorvátskej republiky upravujú určité smernice v oblasti voľného pohybu tovaru (Ú. v. EÚ L 158, 10. 6. 2013).
1)
Príloha č. 1 k zákonu č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
1a)
Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR) publikovaná vo vyhláške ministra zahraničných vecí č. 64/1987 Zb. v znení neskorších predpisov.
1b)
Bod 9.1 prílohy B k Európskej dohode o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR) publikovanej vo vyhláške ministra zahraničných vecí č. 64/1987 Zb. v znení neskorších predpisov.
4)
§ 3 ods. 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 135/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel.
6)
§ 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 135/2006 Z. z.
7)
§ 13 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 135/2006 Z. z.
10)
§ 3 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 451/2004 Z. z.
§ 88 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
§ 99 písm. o) zákona č. 725/2004 Z. z.