145/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.03.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

145
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 1. marca 2006,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 40/2002 Z. z. o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 13n ods. 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení zákona č. 514/2001 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 40/2002 Z. z. o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 44/2005 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 357/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 1 sa za slová „okrem vystavenia“ vkladajú slová „hluku a“.
2.
§ 2 znie:
㤠2
Najvyššie prípustné hodnoty hluku a vibrácií v stavbách a vo vonkajších priestoroch sú uvedené v prílohe č. 2.“.
3.
V § 3 sa vypúšťajú odseky 4 a 5.
4.
§ 4 sa vypúšťa.
5.
V prílohe č. 2 sa vypúšťa II. oddiel.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. marca 2006.
v z. Pál Csáky v. r.