146/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.03.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

146
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 1. marca 2006,
ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 410/2000 Z. z. o zmene hraníc Vojenského obvodu Záhorie v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 4 zákona č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 410/2000 Z. z. o zmene hraníc Vojenského obvodu Záhorie v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 450/2001 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 412/2002 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
Za § 1b sa vkladá § 1c, ktorý znie:
㤠1c
(1)
Hranice Vojenského obvodu Záhorie sa menia takto:
a)
z katastrálneho územia Šranek sa vyčleňujú pozemky s výmerou 12 895 m2 a začleňujú sa do územia obce Hlboké, katastrálne územie Hlboké,
b)
z katastrálneho územia Šranek sa vyčleňujú pozemky s výmerou 3 162 m2 a začleňujú sa do územia obce Cerová, katastrálne územie Cerová-Lieskové,
c)
z katastrálneho územia Obora sa vyčleňujú pozemky s výmerou 1 930 m2 a začleňujú sa do územia obce Rohožník, katastrálne územie Rohožník,
d)
z katastrálneho územia Bažantnica sa vyčleňujú pozemky s výmerou 5 601 m2 a začleňujú sa do územia obce Lozorno, katastrálne územie Lozorno,
e)
z katastrálneho územia Turecký Vrch sa vyčleňujú pozemky s výmerou 10 516 m2 a začleňujú sa do územia obce Jablonové, katastrálne územie Jablonové,
f)
z katastrálneho územia Bažantnica sa vyčleňujú pozemky s výmerou 8 317 m2 a začleňujú sa do územia obce Jablonové, katastrálne územie Jablonové,
g)
z katastrálneho územia Riadok sa vyčleňujú pozemky s výmerou 395 054 m2 a začleňujú sa do územia obce Malacky, katastrálne územie Malacky,
h)
z katastrálneho územia Nivky sa vyčleňujú pozemky s výmerou 79 317 m2 a začleňujú sa do územia obce Veľké Leváre, katastrálne územie Veľké Leváre,
i)
z katastrálneho územia Záhorie sa vyčleňujú pozemky s výmerou 44 544 m2 a začleňujú sa do územia obce Studienka, katastrálne územie Studienka,
j)
z katastrálneho územia Záhorie sa vyčleňujú pozemky s výmerou 3 404 m2 a začleňujú sa do územia obce Lakšárska Nová Ves, katastrálne územie Lakšárska Nová Ves,
k)
z katastrálneho územia Záhorie sa vyčleňujú pozemky s výmerou 4 790 m2 a začleňujú sa do územia obce Lakšárska Nová Ves, katastrálne územie Mikulášov.
(2)
Zoznam pozemkov, ktoré sa podľa odseku 1 vyčleňujú z územia Vojenského obvodu Záhorie, je podľa katastrálnych území parcelných čísel, druhov pozemkov a výmer uvedený v prílohe č. 5.“.
2.
Za prílohu č. 4 sa dopĺňa príloha č. 5, ktorá znie:
„Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 410/2000 Z. z.
ZOZNAM POZEMKOV VYČLENENÍCH Z ÚZEMIA VOJENSKÉHO OBVODU ZÁHORIE
1. Katastrálne územie Šranek
parcela číslo druh pozemku výmera (m2)
4
5/1
5/2
5/3
6/2
23
ostatná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
ostatná plocha
ostatná plocha
3 704
4 101
308
117
674
3 991
Spolu z katastrálneho územia Šranek do katastrálneho územia Hlboké 12 895
2. Katastrálne územie Šranek
parcela číslo druh pozemku výmera (m2)
254/2
254/3
254/4
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
2 809
202
151
Spolu z katastrálneho územia Šranek do katastrálneho územia Cerová-Lieskové 3 162
3. Katastrálne územie Obora
parcela číslo druh pozemku výmera (m2)
92 ostatná plocha 1 930
Spolu z katastrálneho územia Obora do katastrálneho územia Rohožník 1 930
4. Katastrálne územie Bažantnica
parcela číslo druh pozemku výmera (m2)
289
290/1
290/2
290/3
ostatná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
2 283
3 161
55
102
Spolu z katastrálneho územia Bažantnica do katastrálneho územia Lozorno 5 601
5. Katastrálne územie Turecký Vrch
parcela číslo druh pozemku výmera (m2)
29
30/1
30/2
30/3
30/4
30/5
30/6
30/7
77/1
lesný pozemok
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
ostatná plocha
522
8 227
86
86
24
24
171
151
1 225
Spolu z katastrálneho územia Turecký Vrch do katastrálneho územia Jablonové 10 516
6. Katastrálne územie Bažantnica
parcela číslo druh pozemku výmera (m2)
296/1
296/2
296/3
296/4
297
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
ostatná plocha
2 865
87
180
368
4 817
Spolu z katastrálneho územia Bažantnica do katastrálneho územia Jablonové 8 317
7. Katastrálne územie Riadok
parcela číslo druh pozemku výmera (m2)
74
87/2
88
89/1
89/2
89/3
89/4
89/5
89/6
89/7
89/8
89/9
89/10
89/11
89/12
89/13
89/14
89/15
89/16
89/17
89/18
89/19
89/20
89/21
89/22
89/23
89/24
90/1
90/2
90/3
90/4
90/5
90/6
90/7
90/8
91
92
93/1
93/2
93/3
93/4
93/5
93/6
93/7
93/8
93/9
93/10
93/11
93/12
93/13
93/14
93/15
93/16
93/17
93/18
93/19
93/20
93/21
93/22
93/23
93/24
93/25
93/26
93/27
93/28
93/29
93/30
93/31
93/32
94/2
ostatná plocha
ostatná plocha
ostatná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
ostatná plocha
ostatná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
ostatná plocha
182 565
5 978
4 029
874
92
36
772
92
36
802
84
36
865
84
36
725
86
35
833
86
35
793
92
36
979
92
36
10 757
178
51
51
51
51
51
51
9 476
4 966
57 184
179
62
43
1 560
287
530
537
544
1 191
1 405
605
396
802
54
425
26
205
54
380
397
626
150
56
30
543
35
244
179
244
103
86
100 000
Spolu z katastrálneho územia Riadok do katastrálneho územia Malacky 395 054
8. Katastrálne územie Nivky
parcela číslo druh pozemku výmera (m2)
3/4
4/2
9
11/1
11/7
18/1
18/2
19
20/1
20/2
20/3
20/4
20/5
20/6
20/7
20/8
20/9
20/10
20/11
20/12
20/13
20/14
20/15
20/16
20/17
20/18
20/19
20/20
20/21
20/22
20/23
20/24
20/25
20/26
20/27
20/28
20/29
20/30
20/31
21
42/3
ostatná plocha
ostatná plocha
ostatná plocha
ostatná plocha
ostatná plocha
ostatná plocha
ostatná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
ostatná plocha
ostatná plocha
1 728
927
4 402
766
898
6 680
1 033
233
16 412
367
21
714
41
904
87
331
178
200
440
576
526
64
1 334
2 585
574
93
24
366
89
24
364
89
24
369
90
24
630
90
24
24 406
10 590
Spolu z katastrálneho územia Nivky do katastrálneho územia Veľké Leváre 79 317
9. Katastrálne územie Záhorie
parcela číslo druh pozemku výmera (m2)
187
188/1
188/2
189/1
189/2
189/3
ostatná plocha
ostatná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
30 887
6 787
191
5 065
152
1 462
Spolu z katastrálneho územia Záhorie do katastrálneho územia Studienka 44 544
10. Katastrálne územie Záhorie
parcela číslo druh pozemku výmera (m2)
17/1
17/2
17/3
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
3 269
78
57
Spolu z katastrálneho územia Záhorie do katastrálneho územia Lakšárska Nová Ves 3 404
11. Katastrálne územie Záhorie
parcela číslo druh pozemku výmera (m2)
28
29/1
29/2
29/3
záhrada
zastavaná plocha
zastavaná plocha
zastavaná plocha
2 082
2 561
92
55
Spolu z katastrálneho územia Záhorie do katastrálneho územia Mikulášov 4 790
Z Vojenského obvodu Záhorie sa vyčleňuje spolu 569 530 m2.“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. marca 2006.
v z. Pál Csáky v. r.