147/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 02.03.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

147
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 1. marca 2006
o technických požiadavkách na sedadlá pre spolujazdcov v poľnohospodárskych kolesových traktoroch a lesných kolesových traktoroch
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 26, § 6 ods. 16 a § 7 ods. 19 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
§ 1
Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na poľnohospodárske kolesové traktory a lesné kolesové traktory (ďalej len „traktor“) a upravuje podrobnosti o ich typovom schválení ES vozidla vzťahujúcom sa na sedadlá pre spolujazdcov.
§ 2
Na účely tohto nariadenia vlády sa traktorom rozumie motorové vozidlo vybavené kolesami so vzduchovými pneumatikami a aspoň dvoma nápravami, ktorého hlavnou funkciou je ťažná sila, ktoré je špeciálne navrhnuté na ťahanie, tlačenie, nesenie alebo pohon určitých nástrojov, strojov alebo prívesov určených na použitie v poľnohospodárstve alebo v lesníctve a ktorého najväčšia konštrukčná rýchlosť sa pohybuje od 6 km.h-1 do 40 km.h-1 a ktorého šírka rozchodu je 1250 mm alebo viac; traktor môže byť vybavený na prepravu nákladu alebo vybavený sedadlami pre spolujazdcov.
§ 3
Sedadlá pre spolujazdcov v traktoroch musia spĺňať technické požiadavky ustanovené v prílohe smernice Rady 76/763/EHS z 27. júla 1976 o aproximácii právnych predpisov členských štátov, týkajúcich sa sedadiel pre spolujazdcov v kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktoroch v platnom znení.
§ 4
(1)
Udelenie typového schválenia ES vozidla1) pre typ traktora vzťahujúceho sa na sedadlá pre spolujazdcov sa nesmie zamietnuť, ak sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
(2)
Technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády sa rovnako vzťahujú na typové schválenie vozidla2) pre typ traktora vzťahujúce sa na sedadlá pre spolujazdcov.
§ 5
Príslušný štátny orgán3) nesmie odmietnuť ani zakázať uvedenie vozidla na trh, jeho evidenciu alebo uvedenie do prevádzky, alebo používanie v premávke na pozemných komunikáciách z dôvodov vzťahujúcich sa na sedadlá pre spolujazdcov, ak sú splnené požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
§ 5a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 2. marca 2011
(1)
Príslušný štátny orgán3) do 1. marca 2012 schváli žiadosť o udelenie typového schválenia ES vozidla pre typ traktora alebo žiadosť o udelenie typového schválenia vozidla pre typ traktora z dôvodov vzťahujúcich sa na sedadlá pre spolujazdcov, ak sú splnené technické požiadavky podľa predpisu účinného do 1. marca 2011.
(2)
Osvedčenia o zhode COC4) vystavené pre nové traktory, ktoré spĺňajú technické požiadavky vzťahujúce sa na sedadlá pre spolujazdcov podľa predpisov účinných do 1. marca 2011, strácajú platnosť 2. marca 2013; tieto traktory nemožno od 2. marca 2013 uvádzať na trh, zapisovať do evidencie alebo uvádzať do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách.
§ 6
Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.
§ 7
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. marca 2006.
v z. Pál Csáky v. r.
Príloha k nariadeniu vlády č. 147/2006 Z. z.
Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie
1. Smernica Rady 76/763/EHS z 27. júla 1976 o aproximácii právnych predpisov členských štátov, týkajúcich sa sedadiel pre spolujazdcov v kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktoroch (Ú. v. ES L 262, 27. 9. 1976) v znení smernice Rady 82/890/EHS (Ú. v. ES L 378, 31. 12. 1982), smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/54/ES (Ú. v. ES L 277, 10. 10. 1997) a smernice Rady 1999/86/ES (Ú. v. ES L 297, 18. 11. 1999).
2. Smernica Komisie 2010/52/EÚ z 11. augusta 2010, ktorou sa na účely prispôsobenia technických ustanovení mení a dopĺňa smernica Rady 76/763/EHS o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sedadiel pre spolujazdcov v kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktoroch a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/144/ES o určitých komponentoch a charakteristikách kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktorov (Ú. v. EÚ L 213, 13. 8. 2010).
1)
§ 5 ods. 11 a 20, § 6 ods. 7 a 10 a § 7 ods. 9 a 13 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3)
§ 3 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 451/2004 Z. z.
§ 114 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 144/2010 Z. z.
§ 99 písm. o) zákona č. 725/2004 Z. z.