151/2006 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

151
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 1. marca 2006
o technických požiadavkách na systém odmrazovania a systém odhmlievania zasklených povrchov motorových vozidiel
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 26, § 6 ods. 16 a § 7 ods. 19 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
§ 1
(1)
Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na motorové vozidlá kategórie M1 uvedené v osobitnom predpise,1) určené na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách, ktoré majú najmenej štyri kolesá a najväčšiu konštrukčnú rýchlosť prevyšujúcu 25 km.h-1 (ďalej len „vozidlo“), a upravuje podrobnosti o ich typovom schválení ES vzťahujúcom sa na systém odmrazovania a systém odhmlievania zasklených povrchov vozidiel (ďalej len „systémy odmrazovania a odhmlievania“).
(2)
Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na plochu výhľadu vodičov vozidiel smerom dopredu v uhle 180 °.
(3)
Účelom tohto nariadenia vlády je zabezpečiť dobrú viditeľnosť za určitých podmienok ustanovením technických požiadaviek na systémy odmrazovania a odhmlievania predných okien vozidiel.
(4)
Technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády sa vzťahujú na vozidlá so sedadlom vodiča na ľavej strane. Pri vozidlách so sedadlom vodiča na pravej strane sa technické požiadavky uplatňujú s primeranými zmenami prevrátením kritérií.
§ 2
Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumejú
a)
typom vozidla vzhľadom na systémy odmrazovania a odhmlievania predného okna vozidlá, ktoré sa vzájomne nelíšia v týchto základných znakoch:
1.
vonkajšie tvary, vnútorné tvary a usporiadanie systémov odmrazovania a odhmlievania, ktoré by mohli ovplyvniť výhľad,
2.
tvar, rozmer a charakteristiky predného okna a jeho montáž,
3.
charakteristiky systémov odmrazovania a odhmlievania,
4.
počet sedadiel,
b)
systémom odmrazovania systém určený na rozpúšťanie námrazy alebo ľadu na povrchu predného okna, a teda na obnovenie viditeľnosti,
c)
odmrazovaním odstránenie námrazy alebo ľadu, ktorý pokrýva zasklené povrchy pomocou odmrazovacieho systému alebo systému stierania predného okna,
d)
odmrazenou plochou plocha zasklených povrchov, ktorá má povrch suchý alebo pokrytý rozpustenou alebo čiastočne rozpustenou, mokrou námrazou a ktorú je možné z vonkajšej strany odstrániť stieračmi predného okna; vylúčená je plocha predného okna pokrytá suchou námrazou,
e)
systémom odhmlievania systém určený na odstránenie vrstvy kondenzátu z vnútorného povrchu predného okna, aby sa obnovila viditeľnosť,
f)
zahmlením vrstva kondenzátu na vnútornej strane zasklených povrchov,
g)
odhmlením odstránenie zahmlenia, ktoré pokrýva zasklené povrchy činnosťou odhmlievacieho systému,
h)
zaskleným povrchom zasklenie predného okna a bočných okien vozidla vo výhľade vodiča vozidla smerom dopredu v uhle 180 °.
§ 3
(1)
Systémy odmrazovania a odhmlievania musia spĺňať technické požiadavky ustanovené v prílohe I okrem bodov 1, 2.2, 2.15 až 2.20, 3 a 4 a v prílohách II, III, IV a V smernice Rady 78/317/EHS z 21. decembra 1977 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa systémov odmrazovania a odhmlievania zasklených povrchov motorových vozidiel (ďalej len „smernica“).
(2)
Na systémy odmrazovania a odhmlievania sa okrem tohto nariadenia vlády vzťahuje aj osobitný predpis.2)
§ 4
(1)
Žiadosť o udelenie typového schválenia ES vozidla3) pre typ vozidla vzťahujúceho sa na systémy odmrazovania a odhmlievania predkladá výrobca alebo zástupca výrobcu typu vozidla.
(2)
Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 sú tieto dokumenty v troch vyhotoveniach:
a)
popis vozidla z hľadiska kritérií podľa § 2 písm. a) spolu s rozmerovými výkresmi, fotografiou alebo rozloženým pohľadom na priestor pre cestujúcich, čísla alebo symboly identifikujúce typ vozidla,
b)
podrobné údaje o základných referenčných značkách tak, aby sa mohla ľahko identifikovať a overiť poloha každej z nich vzhľadom na ostatné referenčné značky a vzhľadom na bod R,
c)
podrobný technický popis systémov odmrazovania a odhmlievania.
(3)
Vozidlo predstavujúce typ vozidla, ktorý má byť schválený, poskytne výrobca alebo zástupca výrobcu poverenej technickej službe overovania vozidiel.
(4)
Udelenie typového schválenia ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúceho sa na systémy odmrazovania a odhmlievania sa nesmie zamietnuť, ak sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
(5)
Štátny dopravný úrad4) vydá osvedčenie o typovom schválení ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúcom sa na systémy odmrazovania a odhmlievania podľa vzoru ustanoveného v prílohe VI smernice.
(6)
O akýchkoľvek zmenách častí alebo charakteristík systémov odmrazovania a odhmlievania je výrobca alebo zástupca výrobcu typu vozidla povinný informovať štátny dopravný úrad, ktorý môže uložiť vykonanie nových testov vozidla so zmeneným systémom odmrazovania a odhmlievania a vystavenie nového protokolu o testoch; ak z takých testov vyplynie, že ustanovené technické požiadavky nie sú splnené, vozidlo neschváli.5)
(7)
Technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády sa rovnako vzťahujú na typové schválenie vozidla6) pre typ vozidla vzťahujúce sa na systémy odmrazovania a odhmlievania.
§ 5
Príslušný štátny orgán7) nesmie odmietnuť ani zakázať uvedenie typu vozidla na trh, jeho evidenciu, uvedenie do prevádzky alebo používanie v premávke na pozemných komunikáciách z dôvodov vzťahujúcich sa na systémy odmrazovania a odhmlievania, ak sú splnené požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
§ 6
Týmto nariadením vlády sa preberá právny akt Európskych spoločenstiev uvedený v prílohe.
§ 7
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. marca 2006.
v z. Pál Csáky v. r.
Príloha k nariadeniu vlády č. 151/2006 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
Smernica Rady 78/317/EHS z 21. decembra 1977 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa systémov odmrazovania a odhmlievania zasklených povrchov motorových vozidiel (Ú. v. ES L 081, 28. 3. 1978).
1)
Príloha č. 1 k zákonu č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 150/2006 Z. z. o technických požiadavkách na výhľad vodičov motorových vozidiel.
5)
§ 9 zákona č. 725/2004 Z. z.
7)
§ 3 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 451/2004 Z. z.
§ 88 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
§ 99 písm. o) zákona č. 725/2004 Z. z.