152/2006 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

152
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 1. marca 2006
o technických požiadavkách na bočnú ochranu určitých motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 26, § 6 ods. 16 a § 7 ods. 19 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
§ 1
(1)
Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na vozidlá kategórie N2 a N3 a ich prípojné vozidlá kategórie O3 a O4 uvedené v osobitnom predpise,1) určené na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách, s karosériou alebo bez nej, a s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou prevyšujúcou 25 km.h-1 (ďalej len „vozidlo“) a upravuje podrobnosti o ich typovom schválení ES vzťahujúcom sa na bočnú ochranu.
(2)
Vozidlo musí byť konštruované alebo vybavené tak, aby dokončené vozidlo poskytovalo účinnú ochranu nechráneným účastníkom premávky na pozemných komunikáciách, napríklad chodcom, cyklistom a motocyklistom, proti riziku pádu pod boky vozidla a ich zachyteniu kolesami.
(3)
Za vozidlo vyhovujúce požiadavkám ochrany uvedeným v odseku 2 sa považuje vozidlo, ktorého bočné časti poskytujú ochranu, ktorá spĺňa technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
(4)
Toto nariadenie vlády sa nevzťahuje na
a)
ťahače návesov,
b)
prípojné vozidlá špeciálne navrhnuté a vyrobené na dopravu veľmi dlhých nákladov nedeliteľných po dĺžke,
c)
vozidlá navrhnuté a vyrobené na osobitné účely, na ktorých nie je možné montovať takúto bočnú ochranu.
§ 2
Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie
a)
typom vozidla na účely bočnej ochrany vozidlá, ktoré sa navzájom nelíšia v týchto hlavných znakoch: šírka zadnej nápravy, konštrukcia, rozmery, tvar a materiály karosérie a podvozku, charakteristiky zavesenia náprav vozidla, pokiaľ majú vplyv na technické požiadavky podľa bodu 2 prílohy smernice Rady 89/297/EHS z 13. apríla 1989 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa bočnej ochrany (bočných ochranných zariadení) určitých motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel (ďalej len „smernica“),
b)
hmotnosťou nenaloženého vozidla hmotnosť vozidla v pohotovostnom stave, neobsadeného a bez nákladu, ale vrátane paliva, chladiacej kvapaliny, mazadiel, náradia a náhradného kolesa, ak ich výrobca dodáva ako štandardné vybavenie.
§ 3
(1)
Bočná ochrana vozidiel musí spĺňať technické požiadavky ustanovené v bodoch 1.4, 2, 3 a 4 prílohy smernice.
(2)
Vonkajšie hrany a rohy bočnej ochrany vozidiel musia spĺňať technické požiadavky ustanovené osobitným predpisom.2)
§ 4
(1)
Žiadosť o udelenie typového schválenia ES vozidla3) pre typ vozidla vzťahujúceho sa na bočnú ochranu predkladá výrobca alebo zástupca výrobcu vozidla.
(2)
Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 sú tieto dokumenty v troch vyhotoveniach:
a)
opis vozidla z hľadiska kritérií podľa bodu 1.4 prílohy smernice spolu s rozmerovými výkresmi, fotografie alebo perspektívne zobrazenie bokov vozidla, čísla alebo symboly identifikujúce typ vozidla,
b)
technický opis častí zabezpečujúcich bočnú ochranu spolu s dostatočne podrobnými údajmi.
(3)
Vozidlo predstavujúce typ vozidla, ktorý má byť schválený, poskytne výrobca alebo zástupca výrobcu vozidla poverenej technickej službe overovania vozidiel.
(4)
Udelenie typového schválenia ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúceho sa na bočnú ochranu sa nesmie zamietnuť, ak sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
(5)
Štátny dopravný úrad4) vydá prílohu k osvedčeniu o typovom schválení ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúcom sa na bočnú ochranu podľa vzoru ustanoveného v doplnku smernice.
(6)
O každej zmene časti alebo charakteristiky uvedenej v prílohe smernice je výrobca alebo zástupca výrobcu povinný informovať štátny dopravný úrad, ktorý môže uložiť vykonanie nových testov vozidla so zmeneným typom bočnej ochrany a vystavenie nového protokolu o testoch; ak z takých testov vyplynie, že technické požiadavky nie sú splnené, vozidlo neschváli.5)
(7)
Technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády sa rovnako vzťahujú na typové schválenie vozidla6) pre typ vozidla vzťahujúce sa na bočnú ochranu.
§ 5
Príslušný štátny orgán7) nesmie odmietnuť ani zakázať uvedenie typu vozidla na trh, jeho evidenciu, uvedenie do prevádzky alebo používanie v premávke na pozemných komunikáciách z dôvodov vzťahujúcich sa na bočnú ochranu, ak sú splnené požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
§ 6
Týmto nariadením vlády sa preberá právny akt Európskych spoločenstiev uvedený v prílohe.
§ 7
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. marca 2006.
v z. Pál Csáky v. r.
Príloha k nariadeniu vlády č. 152/2006 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
Smernica Rady 89/297/EHS z 13. apríla 1989 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa bočnej ochrany (bočných ochranných zariadení) určitých motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel (Ú. v. ES L 124, 5. 5. 1989).
1)
Príloha č. 1 k zákonu č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 141/2006 Z. z. o technických požiadavkách na vonkajšie výčnelky motorových vozidiel.
5)
§ 9 zákona č. 725/2004 Z. z.
7)
§ 3 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 451/2004 Z. z.
§ 88 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
§ 99 písm. o) zákona č. 725/2004 Z. z.