154/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

154
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 1. marca 2006
o používaní zariadení obmedzujúcich rýchlosť určitých kategórií motorových vozidiel
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, nariaďuje:
§ 1
(1)
Toto nariadenie vlády ustanovuje povinnosť používania zariadení obmedzujúcich rýchlosť vozidiel (ďalej len „zariadenie obmedzujúce rýchlosť“) uvedených v § 2.
(2)
Toto nariadenie vlády sa nevzťahuje na
a)
vozidlá Ministerstva obrany Slovenskej republiky a rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií v jeho pôsobnosti, ozbrojených síl Slovenskej republiky, Ministerstva vnútra Slovenskej republiky vrátane ním určených rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií, Policajného zboru, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Železničnej polície, Slovenskej informačnej služby, Hasičského a záchranného zboru, colnej správy a na vozidlá záchrannej služby, vozidlá používané pre verejné služby v mestskej oblasti, vozidlá podrobujúce sa skúšobným jazdám na pozemných komunikáciách na účely technického pokroku a vozidlá tvoriace mobilizačné rezervy, ktoré nie sú prihlásené do evidencie vozidiel,1)
b)
vozidlá kategórie M2 a M3, ktorých konštrukčná rýchlosť neprevyšuje 100 km.h-1,
c)
vozidlá kategórie N2 a N3, ktorých konštrukčná rýchlosť neprevyšuje 90 km.h-1.
§ 2
Na účely tohto nariadenia vlády sa vozidlom rozumie vozidlo kategórie M2, M3, N2 a N3 uvedené v osobitnom predpise,2) určené na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách, s konštrukčnou rýchlosťou prevyšujúcou 25 km.h-1.
§ 3
Zariadenie obmedzujúce rýchlosť musí spĺňať technické požiadavky ustanovené osobitným predpisom.3)
§ 4
(1)
Vozidlá kategórie M2, M3, N2 a N3 uvedené v § 5 musia byť vybavené zariadením obmedzujúcim rýchlosť.
(2)
Zariadenie obmedzujúce rýchlosť musí obmedziť rýchlosť vozidla tak, aby neprevýšila
a)
100 km.h-1 pri vozidlách kategórie M2 a M3,
b)
90 km.h-1 pri vozidlách kategórie N2 a N3.
(3)
Vozidlá určené na prepravu nebezpečného tovaru musia byť vybavené zariadením obmedzujúcim rýchlosť tak, aby rýchlosť vozidla neprevýšila 90 km.h-1.
§ 5
Ustanovenia § 4 ods. 1 a 2 sa vzťahujú na vozidlá
a)
kategórie N3 a M3 s najvyššou povolenou hmotnosťou nad 10 t, ktoré boli uvedené do evidencie vozidiel od 1. januára 1988,
b)
kategórie N2, M2 a M3 s najvyššou povolenou hmotnosťou od 5 t do 10 t, ktoré boli uvedené do evidencie vozidiel od 1. januára 2005,
c)
kategórie N2, M2 a M3 s najvyššou povolenou hmotnosťou od 5 t do 10 t, prevádzkované vo vnútroštátnej doprave a medzinárodnej doprave, ktoré boli uvedené do evidencie vozidiel od 1. októbra 2001 do 1. januára 2005,
d)
kategórie N2, M2 a M3 s najvyššou povolenou hmotnosťou od 5 t do 10 t, prevádzkované výhradne vo vnútroštátnej doprave, ktoré boli uvedené do evidencie vozidiel od 1. októbra 2001 do 1. januára 2005.
§ 6
Zariadenia obmedzujúce rýchlosť môžu inštalovať len fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré majú udelené osvedčenie výrobcu alebo zástupcu výrobcu podľa osobitného predpisu.4)
§ 7
Týmto nariadením vlády sa preberá právny akt Európskych spoločenstiev uvedený v prílohe.
§ 8
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. marca 2006 okrem § 5 písm. d), ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2007.
v z. Pál Csáky v. r.
Príloha k nariadeniu vlády č. 154/2006 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
Smernica Rady 92/6/EHS z 10. februára 1992 o montáži a používaní zariadení obmedzujúcich rýchlosť pre určité kategórie motorových vozidiel v spoločenstve (Ú. v. ES L 057, 2. 3. 1992) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/85/ES (Ú. v. ES L 327, 4. 12. 2002).
1)
§ 88 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
2)
Príloha č. 1 k zákonu č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 153/2006 Z. z. o technických požiadavkách na zariadenia obmedzujúce rýchlosť určitých motorových vozidiel.
4)
§ 4 zákona č. 725/2004 Z. z.