Predpis bol zrušený predpisom 177/2014 Z. z.

156/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.03.2006 do 31.10.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

156
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 1. marca 2006
o technických požiadavkách na zariadenia pre spätný chod a zariadenia na meranie rýchlosti motorových vozidiel
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 26, § 6 ods. 16 a § 7 ods. 19 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
§ 1
(1)
Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na motorové vozidlá, s karosériou alebo bez nej, najmenej so štyrmi kolesami a s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou prevyšujúcou 25 km.h-1 určené na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách okrem koľajových vozidiel, poľnohospodárskych traktorov, lesných traktorov a mobilných strojov (ďalej len „vozidlo“) a upravuje podrobnosti o ich typovom schválení ES vzťahujúcom sa na zariadenia pre spätný chod a zariadenia na meranie rýchlosti vozidiel.
(2)
Vozidlá uvedené v odseku 1 musia byť vybavené zariadením pre spätný chod, ktoré sa môže obsluhovať z miesta vodiča.
(3)
Vozidlá uvedené v odseku 1 musia byť vybavené zariadením na meranie rýchlosti. To sa nevyžaduje pre vozidlá, ktoré sú vybavené tachografom, ktorého konštrukčné charakteristiky a montáž na vozidle spĺňajú požiadavky uvedené v osobitnom predpise.1)
§ 2
Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie
a)
rýchlomerom tá časť zariadenia na meranie rýchlosti vozidiel, ktorá udáva vodičovi rýchlosť jeho vozidla v ktoromkoľvek okamihu,
b)
typom vozidla vzhľadom na zariadenie na meranie rýchlosti vozidiel vozidlá, ktoré sa nelíšia v týchto základných znakoch:
1.
bežne montované pneumatiky,
2.
celkový prevodový pomer vrátane pohonu s redukciou, ak je montovaná, ktorým je počet otáčok na vstupe rýchlomeru na otáčku hriadeľa poháňajúceho zariadenie na meranie rýchlosti vozidiel, ak sa vozidlo pohybuje v priamom smere,
3.
typ zariadenia na meranie rýchlosti vozidiel; typ je definovaný toleranciou meracieho mechanizmu rýchlomeru, konštantou prístroja a rozsahom udávaných rýchlostí,
c)
bežne montovanými pneumatikami typ pneumatiky poskytovaný výrobcom pre uvažovaný typ vozidla a špecifikovaný v informačnom dokumente podľa osobitného predpisu2); pneumatiky do snehu sa nepovažujú za bežne montované pneumatiky,
d)
bežným jazdným tlakom tlak hustenia za studena špecifikovaný výrobcom vozidla a zväčšený o 0,2 baru.
§ 3
(1)
Zariadenia pre spätný chod a zariadenia na meranie rýchlosti vozidiel musia spĺňať technické požiadavky ustanovené v bode 4 prílohy II smernice Rady 75/443/EHS z 26. júna 1975 o aproximácii zákonov členských štátov týkajúcej sa zariadenia pre spätný chod a rýchlomerného zariadenia motorových vozidiel v znení smernice Komisie 97/39/ES (ďalej len „smernica“).
(2)
Zaťaženie na nápravu pohaňajúcu rýchlomerné zariadenie uvedené v bode 4.3.2 prílohy II smernice musí zodpovedať hmotnosti podľa osobitného predpisu.3)
§ 4
(1)
Žiadosť o udelenie typového schválenia ES vozidla4) pre typ vozidla vzťahujúceho sa na zariadenia pre spätný chod a zariadenia na meranie rýchlosti vozidiel predkladá výrobca.
(2)
Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 je informačný dokument, ktorý spĺňa požiadavky ustanovené v doplnku 1 prílohy II smernice.
(3)
Vozidlo predstavujúce typ vozidla, ktorý má byť schválený, poskytne výrobca poverenej technickej službe overovania vozidiel.
(4)
Udelenie typového schválenia ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúceho sa na zariadenia pre spätný chod a zariadenia na meranie rýchlosti vozidiel sa nesmie zamietnuť, ak sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
(5)
Štátny dopravný úrad5) vydá osvedčenie o typovom schválení ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúcom sa na zariadenia pre spätný chod a zariadenia na meranie rýchlosti vozidiel podľa vzoru ustanoveného v doplnku 2 prílohy II smernice.
(6)
Každému schválenému typu vozidla štátny dopravný úrad pridelí číslo typového schválenia ES podľa osobitného predpisu6); nemožno prideliť rovnaké číslo typového schválenia ES rôznym typom vozidla.
(7)
O každej zmene časti alebo charakteristiky uvedenej v § 2 písm. b) je výrobca povinný informovať štátny dopravný úrad, ktorý môže uložiť vykonanie nových testov zmeneného typu vozidla a vystavenie nového protokolu o testoch; ak z takých testov vyplynie, že technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády nie sú splnené, vozidlo neschváli.7)
(8)
Ak sa zmení typ vozidla schváleného podľa tohto nariadenia vlády, postupuje sa podľa osobitného predpisu.8)
(9)
Opatrenia na zabezpečenie zhody výroby sa prijímajú podľa osobitného predpisu.9)
(10)
Technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády sa rovnako vzťahujú na typové schválenie vozidla10) pre typ vozidla vzťahujúce sa na zariadenia pre spätný chod a zariadenia na meranie rýchlosti vozidiel.
§ 5
Príslušný štátny orgán11) nesmie odmietnuť ani zakázať uvedenie vozidla na trh, jeho evidenciu, uvedenie do prevádzky alebo používanie v premávke na pozemných komunikáciách z dôvodov vzťahujúcich sa na zariadenia pre spätný chod a zariadenia na meranie rýchlosti vozidiel, ak sú splnené požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
§ 6
Týmto nariadením vlády sa preberá právny akt Európskych spoločenstiev uvedený v prílohe.
§ 7
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. marca 2006.
v z. Pál Csáky v. r.
Príloha k nariadeniu vlády č. 156/2006 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
Smernica Rady 75/443/EHS z 26. júna 1975 o aproximácii zákonov členských štátov týkajúca sa zariadenia pre spätný chod a rýchlomerného zariadenia motorových vozidiel (Ú. v. ES L 196, 26. 7. 1975) v znení smernice Komisie 97/39/ES (Ú. v. ES L 177, 5. 7. 1997).
1)
Nariadenie Rady (EHS) č. 3821/85 z 20. decembra 1985 o záznamovom zariadení v cestnej doprave v platnom znení (Ú. v. ES L 370, 31. 12. 1985).
2)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č.135/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel.
3)
§ 2 ods. 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 135/2006 Z. z.
4)
§ 5 ods. 11 a 20, § 6 ods. 7 a 10 a § 7 ods. 9 a 13 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
6)
§ 3 ods. 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 135/2006 Z. z.
7)
§ 9 zákona č. 725/2004 Z. z.
8)
§ 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 135/2006 Z. z.,
9)
§ 13 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 135/2006 Z. z.
11)
§ 3 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 451/2004 Z. z.
§ 88 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
§ 99 písm. o) zákona č. 725/2004 Z. z.