158/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

158
VYHLÁŠKA
Úradu pre verejné obstarávanie
z 1. marca 2006,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o druhoch súťaží návrhov v oblasti architektúry, územného plánovania a stavebného inžinierstva, o obsahu súťažných podmienok a o činnosti poroty
Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 154 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Táto vyhláška upravuje podrobnosti
a)
o druhoch súťaží návrhov v oblasti architektúry, územného plánovania a stavebného inžinierstva (ďalej len „súťaž“),
b)
o obsahu súťažných podmienok a
c)
o činnosti poroty.
§ 2
(1)
Súťaže podľa obsahu a účelu sú
a)
architektonické súťaže, v ktorých ide o získanie architektonického návrhu stavby, jej zmeny alebo súboru stavieb, návrhu exteriéru, interiéru, záhrady, výstavy alebo scény,
b)
urbanistické súťaže, v ktorých ide o získanie návrhu urbanistického alebo krajinného riešenia územia,
c)
konštrukčné súťaže, v ktorých ide o získanie návrhu technického konštrukčného riešenia stavby, jej časti alebo zmeny stavby alebo jej technického, technologického alebo energetického vybavenia,
d)
ideové súťaže, v ktorých ide o získanie návrhu najvhodnejšieho využitia alebo zhodnotenia vymedzeného územia, stavebného pozemku alebo stavby,
e)
vyhľadávacie súťaže, v ktorých ide o získanie návrhu vymedzujúceho územie, stavebný pozemok alebo stavbu, vhodného na uskutočnenie zámeru vyhlasovateľa súťaže návrhov (ďalej len „vyhlasovateľ“).
(2)
Súťaž podľa okruhu účastníkov je verejná súťaž alebo užšia súťaž. Ak nejde o súťaž podľa § 104 zákona, vyhlasovateľ môže kombinovať verejnú súťaž s následnou súťažou s účastníkmi vybratými vo verejnej súťaži spravidla po doplnení alebo po spresnení požiadaviek na rozsah, obsah alebo formu návrhu.
§ 3
(1)
Súťažné podmienky obsahujú všetky požiadavky vyhlasovateľa na rozsah, obsah a formu návrhu, na účastníkov a na vyhodnocovanie predložených návrhov.
(2)
Identifikáciou vyhlasovateľa je uvedenie obchodného mena alebo názvu vyhlasovateľa, adresy jeho sídla a identifikačného čísla, ako aj mena a priezviska sekretára súťaže a údajov potrebných na komunikáciu s ním.
(3)
Opisom predmetu súťaže a požiadavkami na rozsah, obsah a formu návrhu sú:
a)
názov súťaže, pod ktorým je súťaž vedená v registratúre vyhlasovateľa,
b)
zámer, účel alebo cieľ, ktorý sa súťažou sleduje, s prípadným opisom očakávaného riešenia,
c)
údaje o spôsobe a o podrobnostiach spracovania návrhu, najmä zoznam požadovaných súčastí návrhu s uvedením mierok výkresov,
d)
požiadavky na architektonické, urbanistické, konštrukčné, technické, prevádzkové, ekologické, ekonomické, výtvarné a iné riešenia, ktorých rešpektovanie vyhlasovateľ považuje za nevyhnutné.
(4)
Označením druhu súťaže je uvedenie druhu súťaže podľa § 2 ods. 1 a uvedenie, či ide o verejnú súťaž, alebo o užšiu súťaž.
(5)
Okruhom účastníkov je uvedenie, či sa súťaže môže zúčastniť neobmedzený počet účastníkov, alebo obmedzený počet účastníkov. Ak sa má zúčastniť súťaže obmedzený počet účastníkov, uvedie sa záväzné kritérium ich výberu.
(6)
Lehotami v súťaži sú najmä lehota na prevzatie súťažných podmienok, lehota na predkladanie návrhov, lehota na komunikáciu s účastníkmi, lehota na otváranie obálok, predpokladaná lehota na vyhodnotenie súťaže, lehota na vyplatenie cien za víťazné návrhy a odmien účastníkom, lehota na prípadné vystavenie alebo inú formu zverejnenia všetkých alebo len ocenených návrhov.
(7)
Zložením poroty je uvedenie zoznamu členov poroty a náhradníkov ich menom, priezviskom, titulom, ako aj údajov o pomocných orgánoch poroty, a to mena a priezviska sekretára súťaže a overovateľa.
(8)
Kritériami hodnotenia je uvedenie všetkých záväzných kritérií na vyhodnotenie predložených návrhov a ich relatívnej váhy vyjadrenej bodmi alebo percentami.
(9)
Údajom, či rozhodnutie poroty je pre vyhlasovateľa záväzné a zákazka sa zadá podľa poradia zostaveného porotou, je uvedenie záväzného vyhlásenia vyhlasovateľa o ďalšom použití víťazného návrhu a ostatných návrhov, najmä či účastníkovi, ktorého návrh porota vybrala ako víťazný alebo jeden z víťazných, sa zadá zákazka na poskytnutie služby podľa § 58 ods. 1 písm. h) zákona alebo podľa § 88 ods. 1 písm. l) zákona alebo či víťazný návrh alebo víťazné návrhy budú súťažnou pomôckou v ďalšom kole súťaže alebo v inej súťaži.
(10)
Ak ide o súťaž s udelením cien alebo odmien, počtom a hodnotou cien udeľovaných za víťazný návrh alebo víťazné návrhy je uvedenie podrobných pravidiel udeľovania cien za návrhy podľa poradia zostaveného porotou s uvedením konkrétnych súm za jednotlivé poradia, ako aj uvedenie sumy odmeny pre účastníkov, ktorých návrhy splnili požiadavky podľa súťažných podmienok, ale porota ich nevybrala ako víťazné. Ceny a odmeny sa udeľujú bez ohľadu na to, či návrh bude súčasťou zadávania zákazky, alebo bude súťažnou pomôckou v inej súťaži.
(11)
Spôsobom a formou komunikácie s účastníkmi je uvedenie presného postupu komunikácie s uvedením mena a priezviska sekretára súťaže alebo inej osoby poverenej komunikáciou s účastníkmi a kontaktu na ňu, uvedenie lehoty, počas ktorej možno komunikovať, uvedenie predmetu prípustnej komunikácie alebo okruhu tém, ktoré sú vylúčené z komunikácie, a iné podrobnosti.
(12)
Ak súťažné podmienky overila Slovenská komora architektov alebo Slovenská komora stavebných inžinierov, uvedie sa v nich obsah overenia alebo sa priloží kópia overovacej listiny.
(13)
Súťažné podmienky ďalej obsahujú
a)
zoznam súťažných pomôcok, ktoré sú účastníkom k dispozícii, spolu s údajom, kde a ako sa dajú získať alebo kde a kedy možno do nich nahliadnuť,
b)
spôsob označenia predkladaných návrhov s opisom opatrení na zabezpečenie anonymity účastníkov a presné určenie miesta na predkladanie návrhov,
c)
iné údaje, ktoré vyhlasovateľ považuje za účelné na zabezpečenie regulárnosti a nediskriminačného priebehu súťaže.
(14)
Súťažnými pomôckami sú písomné, grafické alebo priestorové podkladové materiály obsahujúce východiskové údaje a informácie potrebné na vypracovanie návrhu. Podľa druhu a obsahu súťaže ide najmä o schválené rozvojové koncepcie a programy, právoplatné rozhodnutia stavebných úradov alebo iných orgánov štátnej správy, územnoplánovacie podklady, územnoplánovaciu dokumentáciu a územnoplánovaciu informáciu, mapové podklady, geodetickú dokumentáciu, údaje z katastra nehnuteľností, víťazný návrh alebo jeden z víťazných návrhov z predchádzajúcej súťaže, pasport stavby, rôzne druhy výpočtov, vzorcov a tabuliek, technické špecifikácie a fotodokumentáciu.
§ 4
(1)
Vyhlasovateľ vymenúva predsedu poroty, ďalších členov poroty a náhradníkov predovšetkým z radov odborníkov na predmet súťaže. Dokladom o tom, že neexistuje zákonná prekážka podľa § 107 ods. 2 zákona byť členom poroty alebo náhradníkom, je čestné vyhlásenie.
(2)
Počet členov poroty a náhradníkov má byť primeraný druhu súťaže, predpokladanému počtu návrhov, zložitosti kritérií a ich relatívnej váhy a počtu kôl súťaže. Počet náhradníkov má byť úmerný počtu členov poroty, spravidla má byť jeden náhradník na troch členov poroty.
(3)
Na zasadnutiach poroty sa zúčastňujú všetci členovia poroty a náhradníci. Člen poroty má rozhodujúci hlas, náhradník má poradný hlas. Ak je neprítomný člen poroty, stáva sa náhradník členom poroty.
(4)
S predchádzajúcim súhlasom vyhlasovateľa porota môže na vyhodnotenie špecifickej otázky prizvať na zasadnutie a vypočuť stanovisko znalca alebo iného odborníka. Prizvaný znalec alebo iný odborník má len poradný hlas a nesmie sa zúčastniť rozhodovania o poradí návrhov.
(5)
Porota a iné osoby, ktorým boli sprístupnené súťažné podmienky, nesprístupňujú informácie v nich obsiahnuté až do dňa poskytovania súťažných podmienok. Porota a iné osoby neposkytujú ani nesprístupňujú informácie o návrhoch počas ich vyhodnocovania.
§ 5
(1)
Vyhlasovateľ súčasne so zostavením poroty vymenúva pomocné orgány poroty. Pomocné orgány poroty sú sekretár súťaže a overovateľ.
(2)
Sekretár súťaže
a)
zabezpečuje rozmnoženie súťažných podmienok a ich sprístupňovanie,
b)
zabezpečuje komunikáciu účastníkov s porotou a poroty s vyhlasovateľom,
c)
preberá od účastníkov návrhy a potvrdzuje ich prevzatie,
d)
označuje návrhy poradovým číslom s uvedením dátumu a hodiny prevzatia,
e)
vypracúva zoznam návrhov v poradí, v akom boli predložené, a uschováva predložené návrhy do zasadnutia poroty,
f)
vyhotovuje s porotou zápisnice o zasadnutiach poroty podľa § 107 ods. 3 písm. h) zákona, a zápisnicu podľa § 107 ods. 5 zákona a
g)
uskutočňuje ďalšie organizačné a administratívne úkony podľa súťažných podmienok a podľa pokynov predsedu poroty.
(3)
Overovateľ overuje, či predložené návrhy spĺňajú požiadavky na formu podľa súťažných podmienok, a uskutočňuje prípravné práce potrebné na činnosť poroty.
§ 6
Vyhlasovateľ ešte pred vyhlásením súťaže zvolá členov poroty a náhradníkov, sekretára súťaže a overovateľa na úvodné zasadnutie. Na úvodnom zasadnutí sa členovia poroty a náhradníci písomne zaviažu zúčastňovať sa na práci poroty, určia podrobnosti o činnosti overovateľa a vyjadria sa k obsahu súťažných podmienok. Ak sa člen poroty a náhradník nemôže zúčastniť na úvodnom zasadnutí, môže sa k súťažným podmienkam a k práci v porote vyjadriť písomne sekretárovi súťaže.
§ 7
(1)
Na prvom zasadnutí po predložení návrhov si predseda poroty vyžiada od všetkých členov poroty, náhradníkov a jej pomocných orgánov písomné čestné vyhlásenie, že budú svoju funkciu v porote vykonávať nestranne, že sa priamo ani nepriamo nepodieľali na vypracovaní návrhov a že nebudú poskytovať ani sprístupňovať informácie o návrhoch počas ich vyhodnocovania.
(2)
Zasadnutia zvoláva a vedie predseda poroty. Porota je spôsobilá uznášať sa, ak sú prítomní všetci členovia poroty. Porota sa uznáša väčšinou hlasov.
(3)
Porota vylúči zo súťaže návrh, ktorý nesplnil požiadavky podľa súťažných podmienok, ak
a)
nevyhovel požiadavkám na rozsah, obsah alebo formu návrhu,
b)
nemá požadované časti alebo nie je vypracovaný s požadovanou podrobnosťou,
c)
nebol predložený v lehote na predkladanie návrhov alebo na určenom mieste,
d)
bola porušená anonymita účastníka najmä tým, že návrh bol predložený otvorený alebo v porušenom obale, alebo tým, že na obale bol označený údajmi, ktoré umožňujú identifikáciu účastníka,
e)
nesplnil inú požiadavku podľa súťažných podmienok.
(4)
Porota vyhodnocuje len tie návrhy, ktoré sú uvedené v zozname návrhov vypracovanom sekretárom súťaže a ktorých formálnu úplnosť overil overovateľ podľa § 5 ods. 3. Porota vyhodnocuje návrhy výlučne podľa kritérií určených v súťažných podmienkach a jednotlivým kritériám prisudzuje relatívnu váhu podľa súťažných podmienok.
(5)
Porota na základe vyhodnotenia predložených návrhov určí poradie návrhov a rozhodne o udelení cien a odmien účastníkom podľa pravidiel určených v súťažných podmienkach. Rovnakú cenu môže udeliť aj za dva návrhy alebo viac návrhov.
§ 8
(1)
Priebeh zasadnutí sa zaznamenáva v zápisniciach. Výsledok hodnotenia so zostavením poradia návrhov a s udelením cien a odmien sa zaznamená v zápisnici podľa § 107 ods. 5 zákona.
(2)
Zápisnica podľa § 107 ods. 5 zákona obsahuje
a)
označenie názvu a druhu súťaže,
b)
zoznam členov poroty, náhradníkov a pomocných orgánov poroty,
c)
zoznam účastníkov, ktorí predložili návrhy v lehote na ich predkladanie,
d)
zoznam účastníkov, ktorých návrhy boli vylúčené zo súťaže, s uvedením dôvodu vylúčenia,
e)
poradie návrhov podľa kritérií uvedených v súťažných podmienkach,
f)
udelenie cien a odmien podľa súťažných podmienok,
g)
podpisy všetkých členov poroty a sekretára súťaže.
(3)
Prílohou zápisnice podľa § 107 ods. 3 písm. h) zákona sú písomné čestné vyhlásenia členov poroty a náhradníkov podľa § 4 ods. 1 a § 7 ods. 1 a písomné vyhlásenia podľa § 6.
(4)
Člen poroty má právo uviesť do zápisnice podľa § 107 ods. 5 zákona svoj názor, ak je odlišný od väčšinového názoru, a uviesť dôvody svojho hlasovania.
§ 9
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2006.
Béla Angyal v. r.