159/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

159
VYHLÁŠKA
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
z 3. marca 2006
o zmene a doplnení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 302/1994 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky o matrikách
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 34 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 302/1994 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky o matrikách sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 odsek 2 znie:
„(2)
Obvodný úrad zabezpečuje matričnú knihu pre obec alebo mestskú časť, ktorá vedie matriku (ďalej len „matričný úrad”) a vykonáva jej zviazanie tak, že na prvej strane, ktorá nie je očíslovaná, vyplní doložku uvádzajúcu počet očíslovaných strán, uvedie podpis oprávnenej osoby, odtlačok úradnej pečiatky, dátum a miesto. Cez knihu sa prevlečie šnúra, ktorej konce sa na prvej neočíslovanej strane zapečatia úradnou pečaťou alebo lepiacou páskou s odtlačkom úradnej pečiatky obvodného úradu. Pre osobitnú matriku vykonáva tieto činnosti Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo”).“.
2.
V § 6 ods. 2 prvá veta znie: „Pri ústnom oznámení sa totožnosť preukazuje občianskym preukazom,1) cestovným dokladom,1a) osobnou identifikačnou kartou,1b) námorníckou knižkou1c) alebo dokladom o pobyte.1d)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1 až 1d znejú:
„1)
§ 1 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1993 Z. z. o občianskych preukazoch.
1a)
§ 5 zákona č. 381/1997 Z. z. o cestovných dokladoch v znení neskorších predpisov.
1b)
Napríklad čl. 5 Protokolu o statuse medzinárodných vojenských veliteľstiev zriadených podľa Severoatlantickej zmluvy (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 551/2004 Z. z.), čl. III Zmluvy medzi štátmi, ktoré sú zmluvnými stranami Severoatlantickej zmluvy, vzťahujúcej sa na status ich ozbrojených síl (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 566/2004 Z. z.).
1c)
§ 21 zákona č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe.
1d)
§ 49 ods. 1 písm. c) zákona č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
3.
V § 12 ods. 1 sa na konci pripája tento text: „platným v čase, keď nastala matričná udalosť“.
Doterajší odkaz 1 sa vypúšťa.
4.
V § 12 odsek 4 znie:
„(4)
Pri zápise narodenia alebo uzavretia manželstva sa rodičia osoby, ktorej sa zápis týka, zapisujú priezviskom, ktoré mali v čase, keď matričná udalosť nastala. Ak toto priezvisko nie je ich rodným priezviskom, zapisuje sa aj ich rodné priezvisko.“.
5.
V § 16 sa vypúšťajú odseky 3 a 4.
Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 3.
6.
V poznámke pod čiarou k odkazu 2 sa citácia „§ 19 ods. 3 a 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z.“ nahrádza citáciou „§ 19 ods. 3, 4 a 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení zákona č. 14/2006 Z. z.“.
7.
§ 18 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Ak je už matričná kniha uložená v štátnom archíve alebo ide o matričnú udalosť, ktorá nastala pred 1. januárom 1950, dodatočný zápis sa vykonáva v ročníku matričnej knihy zodpovedajúcom času, keď bola vydaná verejná listina, na základe ktorej sa tento zápis vykonáva, alebo keď táto listina nadobudla právoplatnosť.“.
8.
V poznámkach pod čiarou k odkazom 3 a 8 sa na konci pripájajú tieto slová: „v znení neskorších predpisov“.
9.
V § 23 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Ustanovenia odsekov 1 až 4 sa nepoužijú, ak je dieťa štátnym občanom aj iného štátu a nadobúda priezvisko v súlade s jeho právnym poriadkom alebo tradíciou;3a) túto skutočnosť rodičia preukážu písomným potvrdením vydaným orgánom príslušného štátu.“.
Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 6 a 7.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:
„3a)
§ 4a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 300/1993 Z. z. v znení zákona č. 13/2006 Z. z.“.
10.
V poznámke pod čiarou k odkazu 4 sa na konci pripájajú slová „v znení zákona č. 36/2005 Z. z.“.
11.
V § 25 odsek 2 znie:
„(2)
V stĺpci 6 sa zapisujú zmeny zapísaných skutočností podľa právoplatných rozhodnutí súdu alebo iného štátneho orgánu, najmä zmena mena alebo zmena priezviska dieťaťa,5) vyhotovenie výpisu s menom v cudzojazyčnom ekvivalente zapísaného mena, vyhotovenie výpisu s priezviskom bez koncovky slovenského prechyľovania, záznam o osvojení, určenie otcovstva a zapretie otcovstva. Neskoršia zmena mena alebo zmena priezviska rodičov dieťaťa sa nezapisuje.“.
V poznámke pod čiarou k odkazu 5 sa citácia „§ 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 300/1993 Z. z.“ nahrádza citáciou „§ 6 a 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 300/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
12.
V poznámke pod čiarou k odkazu 6 sa citácia „§ 4 ods. 2 zákona č. 94/1963 Zb. o rodine v znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciou „§ 4 ods. 2 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
13.
V § 29 ods. 3 prvej vete sa slová „oznámenie o uzavretí manželstva“ nahrádzajú slovami „žiadosť o uzavretie manželstva“ a druhá veta sa vypúšťa.
14.
V § 30 ods. 3 písmená b) až d) znejú:
„b)
dohoda o priezvisku detí, ktoré sa z manželstva narodia,
c)
povolenie na uzavretie manželstva mimo územného obvodu miestne príslušného matričného úradu vydané miestne príslušným matričným úradom,
d)
povolenie matričného úradu na uzavretie manželstva zástupcom,“.
15.
V § 30 ods. 3 písmeno f) znie:
„f)
doklad o spôsobilosti na uzavretie manželstva, ak ho cudzinec predložil,“.
16.
V § 30 sa odsek 3 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
uzavretie manželstva pred orgánom cirkvi.“.
17.
V § 31 odsek 1 znie:
„(1)
Ak rozvedený manžel do troch mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia o rozvode manželstva oznámi matričnému úradu, v ktorom bolo manželstvo zapísané, že opäť prijíma priezvisko, ktoré mal pred uzavretím manželstva, vyznačí sa táto skutočnosť v stĺpci 6.“.
18.
V § 34 sa na konci pripája táto veta: „Ak je už príslušný ročník knihy úmrtí uložený v štátnom archíve, zápis sa vykoná podľa § 18 ods. 3.“.
19.
V § 35 odseky 1 a 2 znejú:
„(1)
Zápis do osobitnej matriky sa vykoná na základe oznámenia po predložení cudzozemských verejných listín a zápisnice vyhotovenej zastupiteľským úradom alebo príslušným matričným úradom.6a)
(2)
Cudzozemská verejná listina podľa odseku 1 musí mať overenie príslušného orgánu cudzieho štátu a zastupiteľského úradu Slovenskej republiky v štáte vyhotovenia, ak medzinárodná zmluva6b) neustanovuje inak, a musí k nej byť priložený preklad do slovenského jazyka.7)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 6a, 6b a 7 znejú:
„6a)
§ 23 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. v znení zákona č. 14/2006 Z. z.
6b)
Napríklad Dohovor o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 213/2002 Z. z. v znení oznámenia Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 313/2002 Z. z., č. 483/2002 Z. z., č. 74/2003 Z. z., č. 148/2003 Z. z., č. 405/2003 Z. z., č. 437/2003 Z. z., č. 32/2004 Z. z., č. 295/2004 Z. z., č. 515/2004 Z. z., č. 560/2004 Z. z., č. 683/2004 Z. z., č. 138/2005 Z. z., č. 283/2005 Z. z. a č. 483/2005 Z. z.).
7)
Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
20.
V § 36 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto vety: „Miesto narodenia, miesto uzavretia manželstva a miesto úmrtia sa uvádzajú tak, ako sú zapísané v príslušnej matričnej knihe. Ak sa po zápise do matriky zmenil úradný názov obce, táto skutočnosť sa vyznačí v poznámke úradného výpisu z matriky.“.
21.
V § 36 ods. 3 písm. b) sa slová „Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovom „ministerstvom“.
22.
§ 37 sa vypúšťa.
23.
V poznámke pod čiarou k odkazu 9 sa citácia „§ 25 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 300/1993 Z. z.“ nahrádza citáciou „§ 25 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. v znení zákona č. 515/2003 Z. z.“.
24.
§ 40 vrátane nadpisu znie:
㤠40
Výmena matrík s cudzinou
(1)
Ak ide o cudzinca so štátnym občianstvom štátu, s ktorým má Slovenská republika uzavretú medzinárodnú zmluvu o právnej pomoci vo veciach občianskych a rodinných upravujúcu doručovanie úradných výpisov, matričný úrad súčasne so zápisom do matriky o jeho narodení, uzavretí manželstva alebo úmrtí vyhotovuje úradný výpis, ktorý doručuje na zastupiteľský úrad štátu cudzinca. Ak cudzí štát nemá v Slovenskej republike zastupiteľský úrad, matričný úrad doručuje úradný výpis prostredníctvom Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky.
(2)
Ak ide o cudzinca so štátnym občianstvom štátu, s ktorým nemá Slovenská republika uzavretú medzinárodnú zmluvu podľa odseku 1, matričný úrad vyhotovuje a doručuje len úradný výpis o úmrtí cudzinca krajskému úradu, ktorý vykoná jeho overenie. Krajský úrad doručuje úradný výpis Ministerstvu zahraničných vecí Slovenskej republiky.
(3)
V úradnom výpise o uzavretí manželstva cudzinca alebo úmrtí cudzinca sa ako miesto narodenia a miesto trvalého pobytu, ktoré sa nachádzajú na území cudzieho štátu, uvedie obec a štát.
(4)
Orgán, ktorý vedie osobitnú matriku, prijíma úradné výpisy týkajúce sa štátnych občanov Slovenskej republiky z cudzieho štátu, s ktorým má Slovenská republika uzavretú medzinárodnú zmluvu podľa odseku 1, a vedie ich evidenciu.
(5)
Orgán, ktorý vedie osobitnú matriku, zaznamenáva údaje uvedené v úradných výpisoch podľa odseku 4 do registra obyvateľov Slovenskej republiky podľa osobitného zákona.9b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9b znie:
„9b)
§ 22 ods. 1 písm. d) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.“.
25.
Doterajší text § 41 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekmi 2 až 12, ktoré znejú:
„(2)
Žiadosť o vykonanie skúšky matrikára (ďalej len „skúška”) zasiela obvodnému úradu matričný úrad. Žiadosť obsahuje označenie matričného úradu, meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu fyzickej osoby, ktorá má zložiť skúšku (ďalej len „účastník skúšky”).
(3)
Obvodný úrad písomne oznámi matričnému úradu termín a miesto konania skúšky najneskôr 30 dní pred termínom skúšky.
(4)
Skúška pozostáva z písomnej časti a z ústnej časti, ktoré sa konajú spravidla v jeden deň pred členmi skúšobnej komisie. Písomnú časť skúšky tvorí test a vykonanie zápisov do matričnej knihy. Ústnu časť skúšky tvoria otázky zamerané na aplikáciu právnych predpisov na úseku matrík.
(5)
Výsledok skúšky sa hodnotí súhrnným klasifikačným stupňom „vyhovel” alebo „nevyhovel”.
(6)
Účastník skúšky vyhovel v písomnej časti skúšky, ak odpovedal správne najmenej na 80 % požadovaných otázok a správne vykonal najmenej 80 % zápisov do matričnej knihy. Ak účastník skúšky nevyhovel v písomnej časti skúšky, nemôže sa zúčastniť ústnej časti skúšky. V ústnej časti skúšky účastník skúšky vyhovel, ak sa na tom uznesú najmenej dvaja členovia skúšobnej komisie (ďalej len „komisia”). Ak účastník skúšky nevyhovel v ústnej časti skúšky, opakuje celú skúšku.
(7)
Ak účastník skúšky na skúške nevyhovel, môže vykonať opravnú skúšku. O vykonanie opravnej skúšky môže požiadať matričný úrad do 30 dní od doručenia oznámenia o výsledku skúšky obvodný úrad. Opravnú skúšku možno vykonať len raz, najneskôr do troch mesiacov od oznámenia výsledku skúšky. Matričný úrad môže požiadať o vykonanie novej skúšky, ak účastník skúšky nevyhovel ani na opravnej skúške, najskôr po uplynutí jedného roka odo dňa neúspešného vykonania opravnej skúšky.
(8)
O priebehu skúšky a jej výsledku sa vyhotovuje zápisnica v deň vykonania skúšky. Zápisnicu o výsledku skúšky podpisujú všetci členovia komisie.
(9)
Obvodný úrad vydá účastníkovi skúšky osvedčenie o vykonaní skúšky matrikára a písomne oznámi výsledok skúšky matričnému úradu, ktorý o vykonanie skúšky požiadal.
(10)
Trojčlennú komisiu vymenúva prednosta obvodného úradu.
(11)
Na rozhodovanie komisie je potrebná účasť všetkých jej členov.
(12)
Členstvo v komisii je čestné.“.
V poznámke pod čiarou k odkazu 10 sa na konci pripájajú slová „v znení zákona č. 14/2006 Z. z.“.
26.
§ 42 sa vypúšťa.
27.
Slová „okresný úrad“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte vyhlášky nahrádzajú slovami „obvodný úrad“ v príslušnom tvare.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2006 s výnimkou bodu 26, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2007.
Martin Pado v. r.