164/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 25.03.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

164
OZNÁMENIE
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo podľa § 8 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
výnos zo 17. marca 2006 č. 07440/2006-SL, ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob a ďalšie podmienky poskytovania dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.
V prílohách k tomuto výnosu sú uvedené vzory žiadosti o poskytnutie dotácie.
Výnos nadobúda účinnosť 1. apríla 2006.
Výnos bude uverejnený v čiastke 17/2006 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.