165/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 25.03.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

165
OZNÁMENIE
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo podľa § 11 a 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov
opatrenie zo 17. marca 2006 č. 07045-14/2006-SL, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 30. decembra 2003 č. 07045/2003-OAP, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva (oznámenie č. 588/2003 Z. z.) v znení neskorších predpisov.
Zmeny sa vykonávajú v prílohe č. 4 v časti A a časti C.
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. apríla 2006.
Opatrenie bude uverejnené v čiastke 17/2006 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.