166/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 25.03.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

166
OZNÁMENIE
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 3 zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
opatrenie zo 17. marca 2006 č. OPL0106-07925/2006-SL, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. OPL0604-24179/2004-SL, ktorým sa vydáva zoznam liečiv a liekov plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia (oznámenie č. 759/2004 Z. z.) v znení neskorších predpisov.
Zmeny sa vykonávajú v prílohe k opatreniu v časti A – Zoznam liečiv a liekov plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia, v časti B – Indikačné obmedzenia a v časti I – Abecedný zoznam liečiv a liekov.
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. apríla 2006.
Opatrenie bude uverejnené v osobitnom vydaní Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 30. marca 2006 a možno doň nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.