168/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 25.03.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

168
OZNÁMENIE
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo podľa § 6 ods. 3 zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov
opatrenie zo 17. marca 2006 č. OPD0106-07905/2006-SL, ktorým sa vydáva zoznam dietetických potravín plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia.
V prílohe k tomuto opatreniu sa vydáva Zoznam dietetických potravín plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia.
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. apríla 2006.
Opatrenie bude uverejnené v osobitnom vydaní Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 30. marca 2006 a možno doň nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.