169/2006 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

169
VYHLÁŠKA
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
z 10. marca 2006
o konkrétnych vlastnostiach stabilného hasiaceho zariadenia a polostabilného hasiaceho zariadenia a o podmienkach ich prevádzkovania a zabezpečenia ich pravidelnej kontroly
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 5 písm. a) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
(1)
Táto vyhláška ustanovuje konkrétne vlastnosti stabilného hasiaceho zariadenia a polostabilného hasiaceho zariadenia a podmienky ich prevádzkovania a zabezpečenia ich pravidelnej kontroly.
(2)
Táto vyhláška sa nevzťahuje na stabilné hasiace zariadenie a polostabilné hasiace zariadenie, ktoré sa používa v banských dielach, dráhových vozidlách, riečnych plavidlách, námorných lodiach, lietadlách a v cestných motorových vozidlách.
§ 2
Základné pojmy
Na účely tejto vyhlášky
a)
stabilné hasiace zariadenie je hasiace zariadenie, ktoré obsahuje najmä stabilný zdroj hasiacej látky, rozvodné potrubie, vypúšťaciu armatúru, spúšťací mechanizmus a signalizačné zariadenie,
b)
polostabilné hasiace zariadenie je hasiace zariadenie, ktoré obsahuje najmä rozvodné potrubie s armatúrou na pripojenie hasičskej techniky a vypúšťaciu armatúru; dodávku hasiacej látky zabezpečuje mobilná hasiaca technika,
c)
stabilné hasiace zariadenie na objemové hasenie alebo polostabilné hasiace zariadenie na objemové hasenie je hasiace zariadenie, ktoré má v chránenom priestore vypúšťacie armatúry usporiadané tak, aby sa udržiavala hasiaca koncentrácia vypúšťanej hasiacej látky,
d)
vypúšťacia armatúra je zariadenie, ktorým sa dodáva hasiaca látka do chráneného priestoru, a to najmä vypúšťacia hubica,1) sprinkler,2) hubica3) a monitor,1)
e)
pomocná funkcia stabilného hasiaceho zariadenia je najmä vypnutie a zapnutie iného požiarnotechnického zariadenia, vetracieho zariadenia, odsávacieho ventilátora, čerpadla, dopravníka, vykurovacieho zariadenia, klapky, uzáveru, technologického zariadenia a uzavretie požiarneho uzáveru,
f)
chránený priestor je technologické zariadenie, priestor, miestnosť alebo objekt, v ktorom sú umiestnené vypúšťacie armatúry,
g)
akcieschopné zariadenie je stabilné hasiace zariadenie a polostabilné hasiace zariadenie vyhotovené podľa požiadaviek ustanovených v tejto vyhláške a v technickom predpise, ktorému neuplynula od výroby alebo vykonania kontroly doba dlhšia ako dvanásť mesiacov a ktoré má v ustanovenej lehote vykonané aj skúšky podľa osobitného predpisu,4)
h)
strojovňa stabilného hasiaceho zariadenia je priestor, v ktorom sú umiestnené časti stabilného hasiaceho zariadenia, ktoré je potrebné chrániť pred požiarom alebo inými nepriaznivými vplyvmi.
§ 3
Vlastnosti stabilného hasiaceho zariadenia
(1)
Stabilné hasiace zariadenie musí požiar uhasiť alebo uviesť pod kontrolu, signalizovať svoju činnosť a vykonať pomocnú funkciu.
(2)
Stabilné hasiace zariadenie musí byť vyhotovené tak, aby zabezpečovalo automatické aj ručné spúšťanie; to neplatí pre sprinklerové stabilné hasiace zariadenie5) a stabilné hasiace zariadenie, ktoré sa uvádza do činnosti priamym pôsobením tepla na vypúšťaciu armatúru.
(3)
Stabilné hasiace zariadenie na lokálne hasenie6) v chránenom priestore, ktorý je pod dohľadom obsluhy technologického zariadenia, nemusí mať automatické spúšťanie.
(4)
Polostabilné hasiace zariadenie musí požiar uhasiť alebo uviesť pod kontrolu. Do činnosti sa polostabilné hasiace zariadenie uvádza ručne.
(5)
Vlastnosti stabilného hasiaceho zariadenia musia byť určené v technickej norme,7) overené podľa osobitného predpisu8) alebo výpočtom. Vlastnosti stabilného hasiaceho zariadenia, ktoré neurčuje technická norma alebo technická špecifikácia, určí výrobca stabilného hasiaceho zariadenia.
(6)
Stabilné hasiace zariadenie musí byť vyhotovené z materiálov, ktoré odolávajú vplyvom prostredia, v ktorom je stabilné hasiace zariadenie umiestnené, alebo musí mať zodpovedajúcu povrchovú úpravu. Prvky a časti stabilného hasiaceho zariadenia, ktoré prichádzajú do styku s hasiacou látkou, musia byť odolné voči jej vplyvom.
(7)
Jednotlivé armatúry stabilného hasiaceho zariadenia musia byť vyhotovené tak, aby vykazovali požadovanú tesnosť, pevnosť a aby odolávali vibrácii a tlaku hasiacej látky.
(8)
Stabilné hasiace zariadenie musí byť vyhotovené tak, aby bol umožnený prístup na údržbu a demontáž jeho častí určených na výmenu.
(9)
Rozvodné potrubie musí byť bezpečne upevnené s príslušnou vôľou na dilatáciu a musí byť umiestnené tak, aby sa minimalizovalo vystavenie účinkom požiaru, mechanického poškodenia, chemického poškodenia alebo iného poškodenia. Ak môže nastať výbuch v chránenom priestore, rozvodné potrubie musí visieť na držiakoch, ktoré sú skonštruované tak, aby tlmili možné účinky nárazov.
(10)
Určené armatúry stabilného hasiaceho zariadenia musia byť voľne prístupné a zabezpečené proti zneužitiu.
§ 4
Spúšťací mechanizmus
(1)
Spúšťací mechanizmus9) musí uviesť do prevádzky stabilné hasiace zariadenie vrátane jeho pomocných funkcií.
(2)
Spúšťací mechanizmus na ručné spúšťanie stabilného hasiaceho zariadenia musí byť umiestnený mimo chráneného priestoru, na mieste v blízkosti východu z priestoru alebo v blízkosti chráneného technologického zariadenia.
(3)
Spúšťací mechanizmus na ručné spúšťanie stabilného hasiaceho zariadenia sa musí nachádzať na mieste, ktoré je pre obsluhu dobre prístupné a bezpečné.
(4)
Spúšťací mechanizmus na ručné spúšťanie stabilného hasiaceho zariadenia sa musí proti zneužitiu chrániť vhodným spôsobom a musí mať zreteľne označený spôsob prekonania tejto ochrany.
(5)
Spúšťací mechanizmus musí byť vyhotovený tak, aby jeho funkčnosť6) bolo možné kedykoľvek skontrolovať.
(6)
Ak je stabilné hasiace zariadenie vybavené blokovacím zariadením na prerušenie dodávky hasiacej látky do chráneného priestoru (STOP tlačidlo), môže byť toto zariadenie umiestnené v chránenom priestore na mieste, ktoré je pre obsluhu dobre prístupné a bezpečné.
§ 5
Strojovňa stabilného hasiaceho zariadenia
(1)
Strojovňa stabilného hasiaceho zariadenia2) tvorí samostatný požiarny úsek a musí byť chránená proti vstupu nepovolaných osôb a vybavená núdzovým osvetlením. Armatúra na pripojenie stabilného hasiaceho zariadenia na mobilnú hasičskú techniku musí byť vyvedená na fasádu stavby do blízkosti nástupnej plochy. Vstup do strojovne stabilného hasiaceho zariadenia musí byť z voľného priestranstva alebo z chránenej únikovej cesty.10)
(2)
Spaľovací motor na pohon čerpadiel stabilného hasiaceho zariadenia alebo na pohon generátora stabilného hasiaceho zariadenia vrátane nádrže na trvalú zásobu kvapalných palív musí byť chránený stabilným hasiacim zariadením.
(3)
V strojovni stabilného hasiaceho zariadenia musí byť uložená zásoba vypúšťacích armatúr. Pre sprinklerové stabilné hasiace zariadenie musí byť zásoba vypúšťacích armatúr, najmenej 5 ks z každého typu, a otváracej teploty inštalovaných sprinklerov. Pre iný druh stabilného hasiaceho zariadenia zásobu vypúšťacích armatúr určí výrobca stabilného hasiaceho zariadenia.
(4)
V strojovni stabilného hasiaceho zariadenia, čerpacej stanici a v ostatných priestoroch, v ktorých je umiestnená hasiaca látka, musí byť zabezpečená prevádzková teplota, ktorá zodpovedá vlastnostiam hasiacej látky a je určená v technickej norme.1) Pre stabilné hasiace zariadenia, ktoré nemajú prevádzkovú teplotu určenú v technickej norme, určí ju výrobca v prevádzkovom predpise.
(5)
Pre stabilné hasiace zariadenie musí byť zabezpečená trvalá zásoba pohonných látok pre pohon každého spaľovacieho motora v množstve trojnásobku potreby paliva pre stanovený prevádzkový čas stabilného hasiaceho zariadenia.
(6)
V strojovni stabilného hasiaceho zariadenia alebo v blízkosti stabilného hasiaceho zariadenia, ktoré nemá strojovňu, musí byť umiestnený návod na obsluhu a schéma celkového usporiadania stabilného hasiaceho zariadenia tak, aby boli dobre viditeľné a trvalo prístupné.
§ 6
Označovanie
(1)
Jednotlivé časti stabilného hasiaceho zariadenia musia byť označené podľa technickej normy.11)
(2)
Strojovňa stabilného hasiaceho zariadenia musí byť označená tabuľkou s nápisom STROJOVŇA HASIACEHO ZARIADENIA.
(3)
V chránenom priestore, v ktorom je inštalované stabilné hasiace zariadenie s objemovým hasením5) alebo v ktorom je inštalované stabilné hasiace zariadenie, ktoré môže vytvoriť koncentráciu ohrozujúcu zdravie osôb, musí byť na vnútornej strane aj vonkajšej strane každých dverí chráneného priestoru umiestnené výstražné označenie. Toto označenie obsahuje upozornenie, že v prípade poplachu alebo vypúšťania hasiacej látky majú osoby ihneď opustiť daný priestor a nevstupovať do tohto priestoru skôr, kým sa dokonale nevyvetrá, napríklad nápisom PO ZAZNENÍ SIGNÁLU ČINNOSTI STABILNÉHO HASIACEHO ZARIADENIA OKAMŽITE OPUSTITE PRIESTOR alebo DO PRIESTORU VSTUPUJTE AŽ PO DOKONALOM VYVETRANÍ.
(4)
Chránený priestor, v ktorom je stabilné hasiace zariadenie ovládané len ručným spúšťaním, musí byť označený nápisom, napríklad PRIESTOR CHRÁNENÝ STABILNÝM HASIACIM ZARIADENÍM S RUČNÝM SPÚŠŤANÍM.
(5)
Veľkosť písma označenia podľa odsekov 2 a 3 je najmenej 50 mm.
(6)
Určené armatúry stabilného hasiaceho zariadenia musia byť označené štítkami alebo tabuľkami, na ktorých je uvedený spôsob obsluhy, otvorenie a uzatvorenie armatúry a smer prúdenia hasiacej látky; ak nie sú tieto armatúry určené technickým predpisom, určí tieto armatúry výrobca stabilného hasiaceho zariadenia.
(7)
V blízkosti armatúry na pripojenie stabilného hasiaceho zariadenia na mobilnú hasičskú techniku musí byť na viditeľnom mieste umiestnená tabuľka s uvedením základných údajov potrebných pre činnosť stabilného hasiaceho zariadenia. Údaje potrebné pre činnosť stabilného hasiaceho zariadenia určí výrobca stabilného hasiaceho zariadenia.
(8)
Každý riadiaci ventil12) stabilného hasiaceho zariadenia musí byť označený poradovým číslom s určením priestoru, ktorý chráni.
(9)
V chránenom priestore alebo v jeho tesnej blízkosti musí byť na dobre viditeľnom mieste umiestnená tabuľka s prevádzkovými pokynmi a schémou stabilného hasiaceho zariadenia, ktorá musí byť zhotovená z pevného materiálu a z trvanlivého materiálu.
(10)
Vonkajšia povrchová úprava stabilného hasiaceho zariadenia alebo jeho častí sa vyhotovuje spravidla v červenej farbe.
§ 7
Signalizácia činnosti stabilného hasiaceho zariadenia
(1)
Poplachové zariadenie13) musí signalizovať uvedenie stabilného hasiaceho zariadenia do činnosti zvukovým signálom. Zvukový signál musí znieť od signalizovania požiaru po začiatok vypúšťania a počas vypúšťania; to neplatí pre stabilné hasiace zariadenie s objemovým hasením alebo pre stabilné hasiace zariadenie, ktoré môže vytvoriť koncentráciu ohrozujúcu zdravie osôb, kde zvukový signál musí zaznievať až do času vytvorenia bezpečnej koncentrácie v chránenom priestore. Zvukový signál musí byť odlišný od všetkých ostatných poplachových signálov.
(2)
Ak priemerná intenzita hluku v chránenom priestore je na úrovni zvukového signálu poplachového zariadenia podľa odseku 1, musí poplachové zariadenie, okrem zvukového signálu, zabezpečovať aj svetelný signál.
(3)
Poplachová signalizácia sa musí napájať z energetického zdroja, ktorý umožní nepretržité vydávanie výstražného poplachového signálu v čase podľa odseku 1.
(4)
Ovládacie zariadenie14) stabilného hasiaceho zariadenia musí jednoznačne indikovať každý stav stabilného hasiaceho zariadenia.
§ 8
Hasiaca látka
(1)
V stabilnom hasiacom zariadení možno použiť len hasiacu látku s určenými vlastnosťami15) a najmenej v množstve určenom v technickej norme.6)
(2)
Pre stabilné hasiace zariadenie musí byť okrem množstva hasiacej látky podľa odseku 1 zabezpečená rezervná zásoba hasiacej látky určená v technickej norme.6)
(3)
Pre stabilné hasiace zariadenie, pre ktoré množstvo hasiacej látky podľa odsekov 1 a 2 nemožno určiť podľa technickej normy, určuje toto množstvo výrobca stabilného hasiaceho zariadenia.
(4)
Rezervná zásoba hasiacej látky sa skladuje tak, aby bola vždy k dispozícii a aby sa nedala použiť na iné účely. Skladovací priestor pre rezervnú zásobu hasiacej látky musí byť chránený pred vstupom nepovolaných osôb.
(5)
Do hasiacej látky, ktorá môže vytvárať nebezpečnú koncentráciu pre zdravie osôb, sa musí pridávať zapáchajúca látka.
§ 9
Zásobovanie elektrickou energiou
(1)
Stabilné hasiace zariadenie musí mať zabezpečené zásobovanie elektrickou energiou najmenej po dobu jeho činnosti.
(2)
Zásobovanie elektrickou energiou zariadení na dodávku hasiacej látky a signalizačného zariadenia musí byť zabezpečené z dvoch od seba nezávislých napájacích zdrojov elektrickej energie. Za dva nezávislé napájacie zdroje elektrickej energie sa považuje
a)
dodávka energie z hlavného rozvádzača objektu a dodávka z nezávislého zdroja energie, napríklad batérie,
b)
dodávka energie z hlavného rozvádzača objektu a dodávka energie z generátora,
c)
dodávka energie z dvoch samostatných transformátorov.
(3)
Uzatváracia armatúra umiestnená mimo strojovne stabilného hasiaceho zariadenia musí byť zaistená v prevádzkovej polohe.
(4)
Čerpadlo a kompresor stabilného hasiaceho zariadenia musia byť zapojené tak, aby ich bolo možné kedykoľvek odskúšať.
(5)
Riadiaci ventil,16) zásobník s hasiacou látkou a zásobník s výtlačným plynom musia byť inštalované tak, aby boli chránené pred požiarom, spravidla umiestnením do strojovne, požiarneho úseku bez požiarneho rizika alebo do časti požiarneho úseku bez požiarneho rizika.10)
§ 10
Stabilné hasiace zariadenie CO2
(1)
Ak sa môže vytvoriť koncentrácia ohrozujúca zdravie osôb v chránenom priestore, v ktorom je občasné pracovné miesto10) a kde sú zložité podmienky opustenia tohto priestoru, musí byť automatické spúšťanie stabilného hasiaceho zariadenia CO2 počas prítomnosti osôb v chránenom priestore vypnuté.
(2)
Konštrukcie,10) ktoré ohraničujú chránený priestor, v ktorom môže byť požiar tuhých materiálov vyžadujúcich inhibičný čas,9) musia mať požiarnu odolnosť10) najmenej takú, ako je inhibičný čas, najmenej však 15 minút.
(3)
V strojovni alebo v inom priestore chránenom proti vstupu nepovolaných osôb sa umiestňuje pre stabilné hasiace zariadenie rezervný zdroj9) oxidu uhličitého v množstve najmenej potrebného množstva oxidu uhličitého na hasenie v chránenom priestore. Tento rezervný zdroj nemusí byť trvalo napojený na stabilné hasiace zariadenie.
(4)
Stabilné hasiace zariadenie CO2 na objemové hasenie v chránenom priestore, v ktorom môže byť požiar horľavých kvapalín,17) musí mať rezervný zdroj oxidu uhličitého v množstve najmenej potrebného množstva oxidu uhličitého na chránenie priestoru; tento rezervný zdroj musí byť trvalo napojený na stabilné hasiace zariadenie CO2.
(5)
Zdroj CO2 s celkovou hmotnosťou najviac 200 kg oxidu uhličitého môže byť umiestnený v chránenom priestore.
(6)
Ak je stabilným hasiacim zariadením chránených viac priestorov, potrebným množstvom oxidu uhličitého na chránenie priestoru je najväčšie množstvu oxidu uhličitého potrebného na ochranu ktorejkoľvek chránenej miestnosti alebo objektu; ak sú chránené priestory v jednom požiarnom úseku, potrebným množstvom oxidu uhličitého na chránenie priestoru je súčet množstva oxidu uhličitého, ktorý je potrebný na ochranu každej chránenej miestnosti alebo objektu.
§ 11
Podmienky prevádzkovania stabilného hasiaceho zariadenia
(1)
Stabilné hasiace zariadenie možno inštalovať a prevádzkovať len spôsobom uvedeným v jeho sprievodnej dokumentácii a ustanovenom v tejto vyhláške.
(2)
Pri prevádzkovaní stabilného hasiaceho zariadenia zabezpečí vlastník (správca) nehnuteľnosti,18) v ktorej je inštalované stabilné hasiace zariadenie, trvalé dodržiavanie prevádzkových pokynov a podmienok určených výrobcom stabilného hasiaceho zariadenia v návode na obsluhu.
(3)
Počas prevádzkovania stabilného hasiaceho zariadenia nemožno vykonávať bez písomného súhlasu výrobcu stabilného hasiaceho zariadenia alebo jeho splnomocneného zástupcu18) žiadne úpravy a zmeny. Časti stabilného hasiaceho zariadenia možno nahradiť len časťami vyrobenými výrobcom alebo s jeho súhlasom za podmienky uvedenej v odseku 1.
(4)
Ak výrobca stabilného hasiaceho zariadenia zanikol alebo prestal pôsobiť v oblasti stabilných hasiacich zariadení, môže sa časť stabilného hasiaceho zariadenia nahradiť inou časťou s obdobnými vlastnosťami a za podmienky uvedenej v odseku 1. O vhodnosti týchto častí stabilného hasiaceho zariadenia rozhodne fyzická osoba s osobitným oprávnením o odbornej spôsobilosti18) na projektovanie alebo na inštalovanie a opravy stabilného hasiaceho zariadenia.
(5)
Vlastník (správca) nehnuteľnosti, v ktorej je inštalované stabilné hasiace zariadenie, určí osobu zodpovednú za prevádzkovanie stabilného hasiaceho zariadenia, osobu poverenú údržbou a osobu poverenú obsluhou stabilného hasiaceho zariadenia.
(6)
Vlastník (správca) nehnuteľnosti, v ktorej je inštalované stabilné hasiace zariadenie, zabezpečí, aby osoby uvedené v odseku 5 boli preukázateľne zaškolené výrobcom, jeho splnomocneným zástupcom alebo fyzickou osobou, ktorá má osobitné oprávnenie o odbornej spôsobilosti, na inštalovanie a opravy stabilného hasiaceho zariadenia.
(7)
Na zachovanie alebo obnovu stavu, v ktorom je stabilné hasiace zariadenie schopné spĺňať stanovené požiadavky a vykonávať požadované funkcie v potrebnom rozsahu, sa vykonáva údržba stabilného hasiaceho zariadenia.
(8)
Údržba stabilného hasiaceho zariadenia zahŕňa najmä bežnú údržbu, prevádzkovú údržbu, opravy, v prípade potreby výmenu častí stabilného hasiaceho zariadenia a ďalšie činnosti súvisiace so zabezpečením trvalej funkčnosti a akcieschopnosti stabilného hasiaceho zariadenia.
(9)
Bežná údržba zahŕňa kontrolné prehliadky a vykonáva sa v lehotách určených výrobcom stabilného hasiaceho zariadenia v prevádzkových pokynoch.
(10)
Prevádzkovú údržbu stabilného hasiaceho zariadenia zabezpečuje vlastník (správca) nehnuteľnosti, v ktorej je inštalované stabilné hasiace zariadenie, podľa potreby a o jej vykonaní vedie záznamy v prevádzkovom denníku.
(11)
Rozsah drobných opráv a výmenu častí stabilného hasiaceho zariadenia, ktoré môže vykonávať vlastník (správca) nehnuteľnosti, v ktorej je inštalované stabilné hasiace zariadenie, zaškolenými osobami podľa odseku 5, určí výrobca stabilného hasiaceho zariadenia v prevádzkových pokynoch. Iné opravy môže vykonávať len fyzická osoba s osobitným oprávnením o odbornej spôsobilosti na inštalovanie a opravy stabilného hasiaceho zariadenia.
(12)
Stabilné hasiace zariadenie možno kontrolovať, plniť a opravovať len technologickým postupom a technickými pomôckami určenými jeho výrobcom alebo s jeho súhlasom. Na vykonávanie údržby a opráv musí mať ten, kto ich vykonáva, vyhovujúce nástroje, prístroje a zariadenia.
(13)
Lehota na ročnú kontrolu stabilného hasiaceho zariadenia začína plynúť odo dňa vykonania opravy alebo výmeny častí stabilného hasiaceho zariadenia a kontroly stabilného hasiaceho zariadenia podľa § 13 ods. 2 písm. f).
§ 12
Sprievodná dokumentácia stabilného hasiaceho zariadenia
(1)
Výrobca stabilného hasiaceho zariadenia alebo fyzická osoba s osobitným oprávnením o odbornej spôsobilosti na inštalovanie a opravy stabilného hasiaceho zariadenia musí pred odovzdaním stabilného hasiaceho zariadenia do užívania dodať vlastníkovi (správcovi) nehnuteľnosti, v ktorej je inštalované stabilné hasiace zariadenie, sprievodnú dokumentáciu v štátnom jazyku.
(2)
Vlastník (správca) nehnuteľnosti, v ktorej je inštalované stabilné hasiace zariadenie, musí viesť sprievodnú dokumentáciu v štátnom jazyku, ktorú tvoria
a)
projekt skutočného vyhotovenia stabilného hasiaceho zariadenia,
b)
prevádzkový predpis,
c)
prevádzkový denník,
d)
doklady o kontrolách a odborných prehliadkach,
e)
osvedčenie o výrobku,11)
f)
záručný list,
g)
kópie dokladov o overení zhody vlastností častí stabilného hasiaceho zariadenia s technickými normami alebo s technickými špecifikáciami.
(3)
Sprievodnú dokumentáciu uschováva vlastník (správca) nehnuteľnosti, v ktorej je inštalované stabilné hasiace zariadenie, po celú dobu prevádzkovania stabilného hasiaceho zariadenia a na požiadanie orgánu štátneho požiarneho dozoru ju predkladá na nahliadnutie. Sprievodná dokumentácia tvorí súčasť dokumentácie o ochrane pred požiarmi.
§ 13
Kontroly a skúšky
(1)
Kontrolu stabilného hasiaceho zariadenia zabezpečuje a za jej vykonávanie zodpovedá vlastník (správca) nehnuteľnosti, v ktorej je inštalované stabilné hasiace zariadenie.
(2)
Kontroly stabilného hasiaceho zariadenia sa vykonávajú
a)
denne,
b)
týždenne,
c)
mesačne,
d)
štvrťročne,
e)
polročne,
f)
ročne.
(3)
Výrobca môže určiť vykonávanie prehliadky niektorých častí stabilného hasiaceho zariadenia aj v lehote dlhšej ako jeden rok; tým nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov.4)
(4)
Ak obsah jednotlivých kontrol podľa odseku 2 nie je určený v technickej norme, postupuje sa podľa prílohy č. 1. Pre stabilné hasiace zariadenia, ktoré nemajú určený obsah jednotlivých kontrol v technickej norme alebo ustanovený v tejto vyhláške, upraví obsah jednotlivých kontrol výrobca stabilného hasiaceho zariadenia v prevádzkovom predpise. Postup vykonávania jednotlivých kontrol podľa odseku 2 upraví výrobca stabilného hasiaceho zariadenia v prevádzkovom predpise.
(5)
Dennú kontrolu a týždennú kontrolu stabilného hasiaceho zariadenia vykonávajú osoby poverené obsluhou stabilného hasiaceho zariadenia.
(6)
Mesačnú kontrolu stabilného hasiaceho zariadenia vykonávajú osoby poverené údržbou stabilného hasiaceho zariadenia.
(7)
Štvrťročnú kontrolu a polročnú kontrolu stabilného hasiaceho zariadenia vykonáva osoba poverená údržbou stabilného hasiaceho zariadenia, ktorá je preukázateľne zaškolená výrobcom, splnomocneným zástupcom alebo fyzickou osobou, ktorá má osobitné oprávnenie o odbornej spôsobilosti na inštalovanie a opravy stabilného hasiaceho zariadenia. Tieto kontroly sa vykonávajú za prítomnosti odborne spôsobilej osoby na výkon funkcie technika požiarnej ochrany.18)
(8)
Ročnú kontrolu a prehliadku stabilného hasiaceho zariadenia podľa odseku 3 vykonáva fyzická osoba s osobitným oprávnením o odbornej spôsobilosti na inštalovanie a opravy stabilného hasiaceho zariadenia, o čom vydá písomný doklad. Ak sa vykoná ročná kontrola, nie je nutné vykonávať kontroly podľa odseku 2 písm. a) až e) pripadajúce na termín vykonania ročnej kontroly.
(9)
Fyzická osoba s osobitným oprávnením o odbornej spôsobilosti na inštalovanie a opravy stabilného hasiaceho zariadenia môže vykonávať kontroly uvedené v odseku 2 písm. a) až f) a v odseku 3.
(10)
Kontrolou zistený stav stabilného hasiaceho zariadenia podľa odseku 2 písm. a) až e) sa zaznamenáva do prevádzkového denníka spolu s dátumom vykonania, čitateľným menom a priezviskom a podpisom osoby, ktorá kontrolu vykonala, a s návrhom opatrení na odstránenie nedostatkov na stabilnom hasiacom zariadení. Ak niektoré kontroly alebo ich časti vykonáva ovládacie zariadenie, za záznam možno považovať záznam z ovládacieho zariadenia založený v prevádzkovej knihe.
§ 14
Kontrolná prehliadka a skúška funkčnosti
(1)
Po inštalácii stabilného hasiaceho zariadenia musí fyzická osoba s osobitným oprávnením o odbornej spôsobilosti na inštalovanie a opravy stabilného hasiaceho zariadenia vykonať kontrolnú prehliadku a skúšku funkčnosti stabilného hasiaceho zariadenia. Obsah kontrolnej prehliadky je uvedený v prílohe č. 2. Fyzická osoba s osobitným oprávnením o odbornej spôsobilosti na inštalovanie a opravy stabilného hasiaceho zariadenia vydá prevádzkovateľovi o kontrolnej prehliadke a skúške funkčnosti doklad. Ak obsah skúšky funkčnosti nie je určený v technickej norme, určí ho výrobca stabilného hasiaceho zariadenia. Skúška funkčnosti musí byť vykonaná za prítomnosti orgánu vykonávajúceho štátny požiarny dozor.
(2)
Pred uvedením stabilného hasiaceho zariadenia do trvalej prevádzky musia byť odstránené všetky nedostatky zistené pri kontrolnej prehliadke a pri skúške funkčnosti stabilného hasiaceho zariadenia.
(3)
Kontrolná prehliadka a skúška funkčnosti stabilného hasiaceho zariadenia musia byť vykonané po oprave alebo po skúške stabilnej tlakovej nádoby a po každom uvedení stabilného hasiaceho zariadenia do činnosti.
(4)
Záznam o kontrolnej prehliadke a skúške funkčnosti stabilného hasiaceho zariadenia sa uvedie do prevádzkového denníka spolu s dátumom vykonania, čitateľným menom a priezviskom a podpisom osoby, ktorá kontrolu vykonala, a s návrhom opatrení na odstránenie nedostatkov na stabilnom hasiacom zariadení v prípade ich zistenia.
(5)
Obsahom školenia osôb o ochrane pred požiarmi,19) ktoré majú pracovné miesto v priestore chránenom stabilným hasiacim zariadením s hasiacou látkou, ktorá môže pri spustení poškodiť zdravie týchto osôb, musí byť aj činnosť uvedených osôb pri vzniku požiaru v tomto priestore.
§ 15
Polostabilné hasiace zariadenie
(1)
Na ovládacie zariadenie polostabilného hasiaceho zariadenia sa ustanovenia § 4 ods. 2 až 4 vzťahujú primerane.
(2)
Na polostabilné hasiace zariadenia sa ustanovenia § 6, 8, § 10 až 14, § 16 a 17 vzťahujú primerane.
Spoločné a prechodné ustanovenia
§ 16
(1)
Ak výrobca stabilného hasiaceho zariadenia neurčil v prevádzkových pokynoch obsah, rozsah a spôsob vykonávania pravidelných kontrol stabilného hasiaceho zariadenia inštalovaného a prevádzkovaného pred nadobudnutím účinnosti tejto vyhlášky, vlastník (správca) nehnuteľnosti, v ktorej je inštalované existujúce stabilné hasiace zariadenie, zabezpečí vykonávanie pravidelnej kontroly najmenej v lehotách podľa § 13 ods. 2 písm. f), ktorej obsahom je najmä
a)
celkový stav a pohotovosť,
b)
úplnosť, neporušenosť a funkčnosť,
c)
množstvo a kvalita hasiacej látky,
d)
priechodnosť potrubí,
e)
stav náhradného zdroja elektrickej energie.
(2)
Požiadavky uvedené v § 6 ods. 1 až 9 a § 11 zabezpečí vlastník (správca) nehnuteľnosti, v ktorej je inštalované existujúce stabilné hasiace zariadenie, do 12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky.
(3)
Stabilné hasiace zariadenie, ktoré začala fyzická osoba s osobitným oprávnením na inštalovanie a opravy stabilného hasiaceho zariadenia inštalovať pred nadobudnutím účinnosti tejto vyhlášky a odovzdanie do užívania sa uskutoční po nadobudnutí účinnosti tejto vyhlášky, musí vlastník (správca) nehnuteľnosti, v ktorej je inštalované stabilné hasiace zariadenie, upraviť podľa požiadaviek uvedených v § 6 a 11 najneskôr do 30 dní po odovzdaní do užívania; to platí pre stabilné hasiace zariadenia odovzdané do užívania do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky.
(4)
Stabilné hasiace zariadenia odovzdané do užívania neskôr ako do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky musia byť vyhotovené v súlade s touto vyhláškou.
(5)
Ak vlastník (správca) nehnuteľnosti, v ktorej je inštalované existujúce stabilné hasiace zariadenie, nemá od výrobcu dodanú sprievodnú dokumentáciu podľa § 12, zabezpečí jej spracovanie a zavedenie do používania podľa § 12 ods. 2 písm. a) až d) najneskôr do 12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky.
(6)
Ak vlastník (správca) nehnuteľnosti, v ktorej je inštalované existujúce stabilné hasiace zariadenie, nemá určený obsah skúšky funkčnosti od výrobcu, vykoná sa skúška funkčnosti podľa § 14 ods. 3 najmenej v rozsahu prílohy č. 2.
(7)
Na vodnú clonu a stabilné chladiace zariadenie sa ustanovenia § 4, § 6 až 9 a § 11 až 17 vzťahujú primerane. Strojovňa stabilného chladiaceho zariadenia musí byť označená tabuľkou s nápisom STROJOVŇA CHLADIACEHO ZARIADENIA.
(8)
Existujúce stabilné hasiace zariadenie možno odinštalovať len so súhlasom orgánu vykonávajúceho štátny požiarny dozor.
(9)
Vlastník (správca) nehnuteľnosti, v ktorej je inštalované stabilné hasiace zariadenie, musí bez zbytočného odkladu v čase dočasnej nefunkčnosti stabilného hasiaceho zariadenia vykonať náhradné opatrenia na zabezpečenie chráneného priestoru, ktoré prerokuje s orgánom vykonávajúcim štátny požiarny dozor.
(10)
Stabilné hasiace zariadenie podľa doterajších predpisov je akcieschopné, ak neuplynula od vykonania jeho ročnej kontroly podľa § 13 ods. 2 písm. f) doba dlhšia ako jeden rok; to neplatí pre technické zariadenia tlakové a technické zariadenia elektrické, ktorých skúška sa vykonáva podľa osobitného predpisu.4)
§ 17
Požiadavky ustanovené v § 3 ods. 5 až 7, § 4 ods. 4 a 5, § 6 ods. 1, § 7 ods. 4, § 8 ods. 1 a § 12 ods. 2 písm. g) sa neuplatnia na výrobky, ktoré boli vyrobené alebo uvedené na trh v niektorom členskom štáte Európskej únie, alebo boli vyrobené v niektorom zo štátov Európskeho združenia voľného obchodu, ktoré sú súčasne zmluvnou stranou dohody o Európskom hospodárskom priestore. Uvedené platí za predpokladu, že taký výrobok zodpovedá
a)
technickým predpisom, ktoré sú záväzné, ak ide o výrobu alebo uvedenie na trh, alebo o používanie tohto výrobku v niektorom z týchto štátov,
b)
technickým normám alebo kódexu správnej praxe, ktoré vydal národný normalizačný orgán alebo subjekt postavený jemu na roveň v súlade s právnymi predpismi a požiadavkami štátu, ktorý je zmluvnou stranou Európskeho hospodárskeho priestoru,
c)
medzinárodným technickým normám, ktoré sa oprávnene používajú v niektorom z týchto štátov, alebo
d)
tradičným či inovačným výrobným postupom používaným v niektorom z týchto štátov v súlade s jeho právnymi predpismi, na ktoré existuje dostatočne podrobná technická dokumentácia zabezpečujúca, že tento výrobok sa môže na daný účel použitia posúdiť v prípade potreby aj na základe dopĺňajúcich, nie však zhodných skúšok výrobku, a za predpokladu, že tieto predpisy, technické normy, kódexy správnej praxe alebo postupy zaručujúce mieru ochrany právom chráneného záujmu zodpovedajú miere tejto ochrany v Slovenskej republike.
§ 18
Táto vyhláška bola prijatá v súlade s právnym aktom Európskych spoločenstiev a osobitnými predpismi o poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a technických predpisov.20)
§ 19
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2006.
Martin Pado v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 169/2006 Z. z.
OBSAH JEDNOTLIVÝCH KONTROL
I.
STABILNÉ HASIACE ZARIADENIA
A.
KONTROLY SPRINKLEROVÉHO STABILNÉHO HASIACEHO ZARIADENIA
a)
Obsahom týždennej kontroly sprinklerového stabilného hasiaceho zariadenia je najmä
1.
kontrola hlavnej, vyrovnávacej a spádovej nádrže
1a.
kontrola funkčnosti prepadu,
1b.
kontrola zariadenia na doplňovanie vody,
1c.
kontrola tesnosti nádrže,
1d.
kontrola funkčnosti uzatváracej armatúry,
1e.
kontrola objemu stálej zásoby vody a jej teploty,
2.
kontrola tlakovej nádrže
2a.
kontrola vonkajšieho povrchu,
2b.
kontrola funkčnosti uzatváracej armatúry vo výtlačnom a v doplňovacom potrubí,
2c.
kontrola uzatváracej armatúry na vypustenie tlakovej nádrže,
2d.
kontrola hodnoty tlaku na manometri a objemu zásoby vody,
2e.
kontrola funkčnosti poistných ventilov,
3.
kontrola hlavného a záložného čerpadla
3a.
kontrola uzatváracej armatúry v sacom potrubí čerpadla,
3b.
praktická skúška spoľahlivosti chodu čerpadla,
3c.
kontrola tesnosti prírubových spojov a upchávok pri prevádzke čerpadla,
3d.
kontrola pracovných polôh a zaistenia uzatváracích armatúr,
3e.
kontrola kontrolného manometra,
4.
kontrola spaľovacieho motora pre čerpadlo
4a.
kontrola množstva pohonných hmôt, chladiaceho média, mazania a ich doplnenie,
4b.
kontrola stavu a nabitia elektrických batérií,
4c.
kontrola spustenia a chodu motora,
5.
kontrola doplňovacieho čerpadla
5a.
skúška chodu doplňovacieho čerpadla,
5b.
kontrola tesnosti spojov a upchávok pri prevádzke čerpadla,
5c.
kontrola rozdeľovača a polohy uzatváracej armatúry,
6.
kontrola vzduchového kompresora na udržiavanie pretlaku v tlakovej nádrži kompresora pre suchú sústavu
6a.
kontrola hladiny oleja,
6b.
kontrola chodu kompresora,
7.
kontrola mokrej ventilovej stanice
7a.
kontrola poplachového zariadenia s vodnou turbínou,
7b.
skúška signalizácie poplachu a overenie funkčnosti elektrickej signalizácie poplachu v mieste stálej služby,
8.
kontrola suchej ventilovej stanice
8a.
kontrola poplachového zariadenia s vodnou turbínou,
8b.
skúška signalizácie poplachu a overenie funkčnosti elektrickej signalizácie poplachu v mieste stálej služby,
8c.
kontrola tesnosti armatúr a potrubia pre prívod vzduchu,
8d.
skúška rýchlootvárača,
9.
kontrola automatického ovládania strojných zariadení
9a.
skúška samočinného spustenia hlavného a záložného kompresora,
9b.
kontrola odlučovača oleja,
9c.
skúška samočinného spustenia doplňovacieho čerpadla, hlavného čerpadla a záložného čerpadla,
9d.
kontrola signalizácie chodu strojných zariadení,
10.
kontrola strojovne sprinklerového stabilného hasiaceho zariadenia
10a.
kontrola prístupu do strojovne a k strojným zariadeniam,
10b.
kontrola zaistenia proti neoprávnenému vstupu,
10c.
kontrola výstražného označenia,
10d.
kontrola tesnosti potrubia v strojovni,
11.
kontrola tesnosti a pracovnej polohy uzatváracích armatúr a ich zaistenia
11a.
vo výtlačnom potrubí a doplňovacom potrubí tlakovej nádrže,
11b.
v sacom potrubí hlavného, záložného a doplňovacieho čerpadla,
11c.
v hlavnom čerpadle, záložnom čerpadle a doplňovacom čerpadle vrátane rozdeľovača,
11d.
v poplachovom potrubí, v odvodňovacom potrubí a v skúšobnom potrubí mokrej ventilovej stanice a suchej ventilovej stanice.
b)
Obsahom mesačnej kontroly sprinklerového stabilného hasiaceho zariadenia je kontrola v rozsahu bodu A.a), ako aj
1.
kontrola čistoty vody v otvorených nádržiach,
2.
kontrola vzduchového kompresora
2a.
kontrola klinových remeňov,
2b.
kontrola vzduchového filtra,
2c.
kontrola tlakomeru a tesnosti spojov a armatúr,
3.
kontrola potrubného rozvodu a sprinklerov
3a.
kontrola čistoty a voľného priestoru,
3b.
kontrola tesnosti potrubia, jeho zavesenia a upevnenia,
3c.
kontrola odvodňovacích ventilov a odvzdušňovacích ventilov,
4.
kontrola strojovne sprinklerového stabilného hasiaceho zariadenia
4a.
kontrola počtu náhradných sprinklerov,
4b.
kontrola uloženia návodu na obsluhu a schémy celkového usporiadania stabilného hasiaceho zariadenia,
5.
kontrola uzatváracích armatúr
5a.
kontrola funkčnosti uzatváracej armatúry v sacom potrubí doplňovacieho čerpadla,
5b.
kontrola funkčnosti hlavnej uzatváracej armatúry ventilovej stanice.
c)
Obsahom ročnej kontroly sprinklerového stabilného hasiaceho zariadenia je kontrola v rozsahu bodu A.b), ako aj
1.
kontrola hlavnej, vyrovnávacej a spádovej nádrže
1a.
kontrola funkčnosti ukazovateľa stavu hladiny,
1b.
kontrola stavu vonkajších a vnútorných náterov,
2.
kontrola tlakovej nádrže
2a.
kontrola stavu kontrolného manometra a ukazovateľa stavu hladiny,
2b.
kontrola stavu vonkajších náterov,
3.
kontrola kompletnosti a celistvosti čerpadiel a nastavenia spojky
4.
kontrola hlavného čerpadla a záložného čerpadla
4a.
kontrola ovládateľnosti posúvača v sacom potrubí,
4b.
skúška spoľahlivosti chodu,
4c.
kontrola ovládateľnosti posúvačov a výtoku vody zo skúšobného potrubia,
5.
kontrola poistného ventilu vzduchového kompresora,
6.
kontrola potrubného rozvodu a sprinklerov
6a.
kontrola umiestnenia predmetov v chránenom priestore vo vzťahu k rozmiestneniu sprinklerov,
6b.
kontrola zavesenia a upevnenia potrubia,
6c.
kontrola povrchovej úpravy potrubných rozvodov a armatúr a ich označenia,
7.
kontrola ovládania zariadení uvádzaných do činnosti stabilným hasiacim zariadením.
B.
KONTROLY DRENČEROVÉHO STABILNÉHO HASIACEHO ZARIADENIA
a)
Obsahom týždennej kontroly drenčerového stabilného hasiaceho zariadenia je najmä
1.
kontrola hlavnej, vyrovnávacej a spádovej nádrže
1a.
kontrola funkčnosti prepadu,
1b.
kontrola zariadenia na doplňovanie vody,
1c.
kontrola tesnosti nádrže,
1d.
kontrola funkčnosti uzatváracej armatúry,
1e.
kontrola objemu stálej zásoby vody a jej teploty,
2.
kontrola tlakovej nádrže
2a.
kontrola vonkajšieho povrchu,
2b.
kontrola funkčnosti uzatváracej armatúry vo výtlačnom a v doplňovacom potrubí,
2c.
kontrola uzatváracej armatúry na vypustenie tlakovej nádrže,
2d.
kontrola hodnoty tlaku na manometri a objemu zásoby vody,
2e.
kontrola funkčnosti poistných ventilov,
3.
kontrola hlavného a záložného čerpadla
3a.
kontrola uzatváracej armatúry v sacom potrubí čerpadla,
3b.
praktická skúška spoľahlivosti chodu čerpadla,
3c.
kontrola tesnosti prírubových spojov a upchávok pri prevádzke čerpadla,
3d.
kontrola pracovných polôh a zaistenia uzatváracích armatúr,
3e.
kontrola kontrolného manometra,
4.
kontrola spaľovacieho motora pre čerpadlo
4a.
kontrola množstva pohonných látok, chladiaceho média, mazania a ich doplnenie,
4b.
kontrola stavu a nabitia elektrických batérii,
4c.
kontrola spustenia a chodu motora,
5.
kontrola doplňovacieho čerpadla
5a.
skúška chodu doplňovacieho čerpadla,
5b.
kontrola tesnosti spojov a upchávok pri prevádzke čerpadla,
5c.
kontrola rozdeľovača a polohy uzatváracej armatúry,
6.
kontrola vzduchového kompresora na udržiavanie pretlaku v tlakovej nádrži kompresora
6a.
kontrola hladiny oleja,
6b.
kontrola chodu kompresora,
7.
kontrola ventilovej stanice
7a.
kontrola poplachového zariadenia s vodnou turbínou,
7b.
skúška signalizácie poplachu a overenie funkčnosti elektrickej signalizácie poplachu v mieste stálej služby,
7c.
kontrola tesnosti armatúr,
8.
kontrola automatického ovládania strojných zariadení
8a.
skúška samočinného spustenia hlavného kompresora a záložného kompresora,
8b.
kontrola odlučovača oleja,
8c.
skúška samočinného spustenia doplňovacieho čerpadla, hlavného čerpadla a záložného čerpadla,
8d.
kontrola signalizácie chodu strojných zariadení,
9.
kontrola strojovne stabilného hasiaceho zariadenia
9a.
kontrola prístupu do strojovne a k strojným zariadeniam,
9b.
kontrola zaistenia proti neoprávnenému vstupu,
9c.
kontrola výstražného označenia,
9d.
kontrola tesnosti potrubia v strojovni,
10.
kontrola tesnosti a pracovnej polohy uzatváracích armatúr a ich zaistenia
10a.
vo výtlačnom potrubí a doplňovacom potrubí tlakovej nádrže,
10b.
v sacom potrubí hlavného čerpadla, záložného čerpadla a doplňovacieho čerpadla,
10c.
v hlavnom čerpadle, záložnom čerpadle a doplňovacom čerpadle vrátane rozdeľovača,
10d.
v poplachovom potrubí, odvodňovacom potrubí a v skúšobnom potrubí ventilovej stanice.
b)
Obsahom mesačnej kontroly drenčerového stabilného hasiaceho zariadenia je kontrola v rozsahu bodu B.a), ako aj
1.
kontrola čistoty vody v otvorených nádržiach,
2.
kontrola vzduchového kompresora
2a.
kontrola klinových remeňov,
2b.
kontrola vzduchového filtra,
2c.
kontrola tlakomeru a tesnosti spojov a armatúr,
3.
kontrola potrubného rozvodu a vypúšťacích armatúr
3a.
kontrola čistoty a voľného priestoru,
3b.
kontrola odvodňovacích ventilov a odvzdušňovacích ventilov,
4.
kontrola uloženia návodu na obsluhu a schémy celkového usporiadania stabilného hasiaceho zariadenia v strojovni stabilného hasiaceho zariadenia,
5.
kontrola uzatváracích armatúr
5a.
kontrola funkčnosti uzatváracej armatúry v sacom potrubí doplňovacieho čerpadla,
5b.
kontrola funkčnosti hlavnej uzatváracej armatúry ventilovej stanice.
c)
Obsahom ročnej kontroly drenčerového stabilného hasiaceho zariadenia je kontrola v rozsahu bodu B.b), ako aj
1.
kontrola hlavnej, vyrovnávacej a spádovej nádrže
1a.
kontrola funkčnosti ukazovateľa stavu hladiny,
1b.
kontrola stavu vonkajších náterov a vnútorných náterov,
2.
kontrola tlakovej nádrže
2a.
kontrola stavu kontrolného manometra a ukazovateľa stavu hladiny,
2b.
kontrola stavu vonkajších náterov,
3.
kontrola kompletnosti a celistvosti čerpadiel a nastavenia spojky,
4.
kontrola hlavného čerpadla a záložného čerpadla
4a.
kontrola ovládateľnosti posúvača v sacom potrubí,
4b.
skúška spoľahlivosti chodu,
4c.
kontrola ovládateľnosti posúvačov a výtoku vody zo skúšobného potrubia,
5.
kontrola poistného ventilu vzduchového kompresora,
6.
kontrola potrubného rozvodu
6a.
kontrola priechodnosti alebo tesnosti potrubia, jeho zavesenia a upevnenia,
6b.
kontrola umiestnenia predmetov v chránenom priestore vo vzťahu k rozmiestneniu vypúšťacích armatúr,
6c.
kontrola povrchovej úpravy potrubných rozvodov a armatúr a ich označenia,
7.
kontrola počtu náhradných vypúšťacích armatúr v strojovni stabilného hasiaceho zariadenia,
8.
kontrola ovládania zariadení uvádzaných do činnosti stabilným hasiacim zariadením.
C.
KONTROLY PENOVÉHO SPRINKLEROVÉHO STABILNÉHO HASIACEHO ZARIADENIA
a)
Obsahom týždennej kontroly penového sprinklerového stabilného hasiaceho zariadenia je kontrola v rozsahu bodu A.a), a navyše najmä
1.
kontrola nádrže na penidlo
1a.
kontrola objemu stálej zásoby penidla,
1b.
kontrola tesnosti nádrže,
1c.
kontrola funkčnosti uzatváracej armatúry,
2.
kontrola primiešavača a čerpadla na penidlo
2a.
kontrola uzatváracej armatúry v sacom potrubí čerpadla,
2b.
praktická skúška spoľahlivosti chodu čerpadla,
2c.
kontrola tesnosti prírubových spojov a upchávok pri prevádzke čerpadla,
2d.
kontrola pracovných polôh a zaistenia uzatváracích armatúr,
2e.
kontrola kontrolného manometra.
b)
Obsahom mesačnej kontroly penového sprinklerového stabilného hasiaceho zariadenia je kontrola v rozsahu bodov A.b) a C.a), ako aj kontrola čerpadla na penidlo, kontrola tlaku, funkcie jeho upchávok a ich zaplavenie.
c)
Obsahom ročnej kontroly penového sprinklerového stabilného hasiaceho zariadenia je kontrola v rozsahu bodov A.c) a C.b), ako aj
1.
kontrola primiešavacej stanice s tlakovými primiešavačmi
1a.
funkčná skúška primiešavača,
1b.
kontrola percenta primiešavania a jeho nastavenie,
1c.
kontrola použiteľnosti penidla,
2.
kontrola tlakového primiešavača, čistoty, konzervácie a zablombovania,
3.
kontrola nádrže na penidlo
3a.
kontrola celkového stavu, pri kovových nádržiach kontrola povrchovej úpravy,
3b.
odpustenie usadeného sedimentu,
3c.
kontrola funkcie poistného ventilu spätnej klapky a stavoznakov.
D.
KONTROLY PENOVÉHO STABILNÉHO HASIACEHO ZARIADENIA
a)
Obsahom týždennej kontroly penového stabilného hasiaceho zariadenia je najmä
1.
kontrola hlavnej nádrže, vyrovnávacej nádrže a spádovej nádrže
1a.
kontrola funkčnosti prepadu,
1b.
kontrola zariadenia na doplňovanie vody,
1c.
kontrola tesnosti nádrže,
1d.
kontrola funkčnosti uzatváracej armatúry,
1e.
kontrola objemu stálej zásoby vody a jej teploty,
2.
kontrola tlakovej nádrže
2a.
kontrola vonkajšieho povrchu,
2b.
kontrola funkčnosti uzatváracej armatúry vo výtlačnom a v doplňovacom potrubí,
2c.
kontrola uzatváracej armatúry na vypustenie tlakovej nádrže,
2d.
kontrola hodnoty tlaku na manometri a objemu zásoby vody,
2e.
kontrola funkčnosti poistných ventilov,
3.
kontrola hlavného a záložného čerpadla
3a.
kontrola uzatváracej armatúry v sacom potrubí čerpadla,
3b.
praktická skúška spoľahlivosti chodu čerpadla,
3c.
kontrola tesnosti prírubových spojov a upchávok pri prevádzke čerpadla,
3d.
kontrola pracovných polôh a zaistenia uzatváracích armatúr,
3e.
kontrola kontrolného manometra,
4.
kontrola spaľovacieho motora pre čerpadlo
4a.
kontrola množstva pohonných látok, chladiaceho média, mazanie a ich doplnenie,
4b.
kontrola stavu a nabitia elektrických batérií,
4c.
kontrola spustenia a chodu motora,
5.
kontrola doplňovacieho čerpadla
5a.
skúška chodu doplňovacieho čerpadla,
5b.
kontrola tesnosti spojov a upchávok pri prevádzke čerpadla,
5c.
kontrola rozdeľovača a polohy uzatváracej armatúry,
6.
kontrola vzduchového kompresora na udržiavanie pretlaku v tlakovej nádrži kompresora
6a.
kontrola hladiny oleja,
6b.
kontrola chodu kompresora,
7.
kontrola ventilovej stanice
7a.
skúška signalizácie poplachu a overenie funkčnosti elektrickej signalizácie poplachu v mieste stálej služby,
7b.
kontrola tesnosti armatúr,
8.
kontrola automatického ovládania strojných zariadení
8a.
skúška samočinného spustenia hlavného kompresora a záložného kompresora,
8b.
kontrola odlučovača oleja,
8c.
skúška samočinného spustenia doplňovacieho čerpadla, hlavného čerpadla a záložného čerpadla,
8d.
kontrola signalizácie chodu strojných zariadení,
9.
kontrola strojovne stabilného hasiaceho zariadenia
9a.
kontrola prístupu do strojovne a k strojným zariadeniam,
9b.
kontrola zaistenia proti neoprávnenému vstupu,
9c.
kontrola výstražného označenia,
9d.
kontrola tesnosti potrubia v strojovni,
9e.
kontrola poplachového zariadenia,
10.
kontrola tesnosti a pracovnej polohy uzatváracích armatúr a ich zaistenia
10a.
vo výtlačnom potrubí a v doplňovacom potrubí tlakovej nádrže,
10b.
v sacom potrubí hlavného čerpadla, záložného čerpadla a doplňovacieho čerpadla,
10c.
v hlavnom čerpadle, záložnom čerpadle a v doplňovacom čerpadle vrátane rozdeľovača,
10d.
v poplachovom potrubí, odvodňovacom potrubí a v skúšobnom potrubí ventilovej stanice,
11.
kontrola nádrže na penidlo
11a.
kontrola objemu stálej zásoby penidla,
11b.
kontrola tesnosti nádrže,
11c.
kontrola funkčnosti uzatváracej armatúry,
12.
kontrola primiešavača a čerpadla na penidlo
12a.
kontrola uzatváracej armatúry v sacom potrubí čerpadla,
12b.
praktická skúška spoľahlivosti chodu čerpadla,
12c.
kontrola tesnosti prírubových spojov a upchávok pri prevádzke čerpadla,
12d.
kontrola pracovných polôh a zaistenia uzatváracích armatúr,
12e.
kontrola kontrolného manometra.
b)
Obsahom mesačnej kontroly penového stabilného hasiaceho zariadenia je kontrola v rozsahu bodu D.a), ako aj
1.
kontrola čistoty vody v otvorených nádržiach
1a.
kontrola vzduchového kompresora,
1b.
kontrola klinových remeňov,
1c.
kontrola vzduchového filtra,
1d.
kontrola tlakomeru a tesnosti spojov a armatúr,
2.
kontrola potrubného rozvodu a vypúšťacích armatúr
2a.
kontrola čistoty a voľného priestoru,
2b.
kontrola odvodňovacích ventilov a odvzdušňovacích ventilov,
3.
kontrola uloženia návodu na obsluhu a schémy celkového usporiadania stabilného hasiaceho zariadenia v strojovni stabilného hasiaceho zariadenia
4.
kontrola uzatváracích armatúr
4a.
kontrola funkčnosti uzatváracej armatúry v sacom potrubí doplňovacieho čerpadla,
4b.
kontrola funkčnosti hlavnej uzatváracej armatúry ventilovej stanice,
5.
kontrola čerpadla na penidlo, kontrola tlaku, funkcie jeho upchávok a ich zaplavenie.
c)
Obsahom ročnej kontroly penového stabilného hasiaceho zariadenia je kontrola v rozsahu bodu D.b), ako aj
1.
kontrola hlavnej nádrže, vyrovnávacej nádrže a spádovej nádrže
1a.
kontrola funkčnosti ukazovateľa stavu hladiny,
1b.
kontrola stavu vonkajších náterov a vnútorných náterov,
2.
kontrola tlakovej nádrže
2a.
kontrola stavu kontrolného manometra a ukazovateľa stavu hladiny,
2b.
kontrola stavu vonkajších náterov,
3.
kontrola kompletnosti a celistvosti čerpadiel a nastavenia spojky,
4.
kontrola hlavného čerpadla a záložného čerpadla
4a.
kontrola ovládateľnosti posúvača v sacom potrubí,
4b.
skúška spoľahlivosti chodu,
4c.
kontrola ovládateľnosti posúvačov a výtoku vody zo skúšobného potrubia,
5.
kontrola poistného ventilu vzduchového kompresora,
6.
kontrola potrubného rozvodu
6a.
kontrola priechodnosti alebo tesnosti potrubia, jeho zavesenia a upevnenia,
6b.
kontrola umiestnenia predmetov v chránenom priestore vo vzťahu k rozmiestneniu vypúšťacích armatúr,
6c.
kontrola povrchovej úpravy potrubných rozvodov a armatúr a ich označenia,
6d.
kontrola celkového stavu penotvorných vypúšťacích armatúr a ich priechodnosť,
7.
kontrola počtu náhradných vypúšťacích armatúr v strojovni stabilného hasiaceho zariadenia,
8.
kontrola ovládania zariadení uvádzaných do činnosti stabilným hasiacim zariadením,
9.
kontrola primiešavacej stanice
9a.
funkčná skúška primiešavača,
9b.
kontrola percenta primiešavania a jeho nastavenie,
9c.
kontrola použiteľnosti penidla,
10.
kontrola čistoty, konzervácia a zablombovanie tlakového primiešavača,
11.
kontrola nádrže na penidlo
11a.
kontrola celkového stavu, pri kovových nádržiach kontrola povrchovej úpravy,
11b.
odpustenie usadeného sedimentu,
11c.
kontrola funkcie poistného ventilu spätnej klapky a stavoznakov.
E.
KONTROLY STABILNÉHO HASIACEHO ZARIADENIA CO2 A PLYNOVÉHO STABILNÉHO HASIACEHO ZARIADENIA
a)
Obsahom týždennej kontroly stabilného hasiaceho zariadenia CO2 a plynového stabilného hasiaceho zariadenia je najmä
1.
kontrola pracovných polôh a zaistenia uzatváracích armatúr,
2.
skúška signalizácie poplachu a overenie funkčnosti elektrickej signalizácie poplachu v mieste stálej služby,
3.
kontrola strojovne stabilného hasiaceho zariadenia
3a.
kontrola zapnutia ústredne,
3b.
kontrola napätia v ústredni,
3c.
kontrola stavu náplne hasiacej látky,
3d.
kontrola teploty v strojovni,
3e.
kontrola stavu akumulátorových batérií.
b)
Obsahom polročnej kontroly stabilného hasiaceho zariadenia CO2 a plynového stabilného hasiaceho zariadenia je kontrola v rozsahu bodu E.a), ako aj
1.
kontrola spúšťania stabilného hasiaceho zariadenia
1a.
kontrola činnosti sekčných ventilov,
1b.
kontrola spustenia batérií hasiaceho plynu,
1c.
kontrola činnosti signalizácie,
1d.
kontrola vykonávania pomocných funkcií stabilného hasiaceho zariadenia a ovládania nadväzujúcich technických a technologických zariadení,
2.
kontrola signalizácie úbytku hasiaceho plynu,
3.
kontrola polohy uzatváracích armatúr,
4.
kontrola uloženia návodu na obsluhu a schémy celkového usporiadania stabilného hasiaceho zariadenia v strojovni stabilného hasiaceho zariadenia.
c)
Obsahom ročnej kontroly stabilného hasiaceho zariadenia CO2 a plynového stabilného hasiaceho zariadenia je kontrola v rozsahu bodu E.b), ako aj
1.
kontrola strojovne stabilného hasiaceho zariadenia,
2.
kontrola prístupu do strojovne a k strojným zariadeniam,
3.
kontrola zaistenia proti neoprávnenému vstupu,
4.
kontrola výstražného označenia,
5.
kontrola funkčnosti poistných ventilov.
II.
POLOSTABILNÉ HASIACE ZARIADENIE
A.
KONTROLY POLOSTABILNÉHO HASIACEHO ZARIADENIA VODNÉHO
a)
Obsahom mesačnej kontroly polostabilného hasiaceho zariadenia vodného je
1.
kontrola potrubného rozvodu a vypúšťacích armatúr
1a.
kontrola čistoty a voľného priestoru,
1b.
kontrola odvodňovacích ventilov a odvzdušňovacích ventilov,
2.
kontrola uloženia návodu na obsluhu a schémy celkového usporiadania stabilného hasiaceho zariadenia v strojovni stabilného hasiaceho zariadenia,
3.
kontrola funkčnosti uzatváracích armatúr,
4.
kontrola prístupovej komunikácie k armatúram na pripojenie mobilnej techniky.
b)
Obsahom ročnej kontroly polostabilného hasiaceho zariadenia vodného je kontrola v rozsahu bodu II.A.a), a navyše najmä kontrola potrubného rozvodu
1.
kontrola priechodnosti alebo tesnosti potrubia, jeho zavesenia a upevnenia,
2.
kontrola umiestnenia predmetov v chránenom priestore vo vzťahu k rozmiestneniu vypúšťacích armatúr,
3.
kontrola povrchovej úpravy potrubných rozvodov a armatúr a ich označenia.
B.
KONTROLY POLOSTABILNÉHO HASIACEHO ZARIADENIA PENOVÉHO
a)
Obsahom mesačnej kontroly penového polostabilného hasiaceho zariadenia je
1.
kontrola potrubného rozvodu a vypúšťacích armatúr
1a.
kontrola čistoty a voľného priestoru,
1b.
kontrola odvodňovacích ventilov a odvzdušňovacích ventilov,
2.
kontrola uloženia návodu na obsluhu a schémy celkového usporiadania stabilného hasiaceho zariadenia v strojovni stabilného hasiaceho zariadenia,
3.
kontrola uzatváracích armatúr,
4.
kontrola prístupovej komunikácie k armatúram na pripojenie mobilnej techniky.
b)
Obsahom ročnej kontroly polostabilného hasiaceho zariadenia penového je kontrola v rozsahu bodu II.B.a), ako aj
1.
kontrola potrubného rozvodu
1a.
kontrola priechodnosti alebo tesnosti potrubia, jeho zavesenia a upevnenia,
1b.
kontrola umiestnenia predmetov v chránenom priestore vo vzťahu k rozmiestneniu vypúšťacích armatúr,
1c.
kontrola povrchovej úpravy potrubných rozvodov a armatúr a ich označenia,
1d.
kontrola celkového stavu penotvorných vypúšťacích armatúr a ich priechodnosť,
2.
kontrola nádrže na penidlo
2a.
kontrola celkového stavu, pri kovových nádržiach kontrola povrchovej úpravy,
2b.
odpustenie usadeného sedimentu,
2c.
kontrola funkcie poistného ventilu spätnej klapky a stavoznakov.
Príloha č. 2 k vyhláške č. 169/2006 Z. z.
OBSAH KONTROLNEJ PREHLIADKY A OBSAH SKÚŠKY FUNKČNOSTI STABILNÉHO HASIACEHO ZARIADENIA
Obsahom kontrolnej prehliadky stabilného hasiaceho zariadenia je kontrola
a)
vybavenosti sprievodnou dokumentáciou,
b)
súladu inštalácie stabilného hasiaceho zariadenia so schválenou dokumentáciou, prípadne s odsúhlasenými zmenami stabilného hasiaceho zariadenia,
c)
vybavenosti predpísanými označeniami,
d)
prístupu k čerpadlám, kompresorom, armatúram, riadiacim ventilom a k ďalším ovládacím prvkom a meracím zariadeniam,
e)
pracovných polôh a zaistenia uzatváracích armatúr,
f)
stálej zásoby hasiacej látky,
g)
tesnosti zásobníka hasiacej látky,
h)
chráneného priestoru a jeho súladu so schválenou dokumentáciou stavby alebo s odsúhlasenými zmenami stavby
1.
kontrola tesnosti chráneného priestoru,
2.
kontrola rozmiestnenia zariaďovacích predmetov, technológie a materiálu v chránenom priestore.
Obsahom skúšky funkčnosti stabilného hasiaceho zariadenia je skúška
a)
priepustnosti potrubia voľným prúdením bez prekážok, napríklad prefúknutím stlačeným vzduchom alebo CO2,
b)
funkčnosti chodu samočinného spúšťania a ručného spúšťania,
c)
správnosti chodu čerpadiel a prietoku vody v skúšobnom potrubí,
d)
funkčnosti poistných ventilov,
e)
neporušenosti plomby poistnej armatúry,
f)
funkčnosti poplachového zariadenia vrátane diaľkového prenosu signálu,
g)
funkčnosti chodu automatiky (samočinného spúšťania),
h)
funkčnosti signalizácie činnosti jednotlivých strojných zariadení,
i)
skúška funkčnosti ovládania zariadení uvádzaných do činnosti stabilným hasiacim zariadením.
1)
Napríklad STN EN 12094-7 Stabilné hasiace zariadenia. Prvky plynových hasiacich zariadení. Časť 7: Požiadavky a skúšobné metódy na hubice v zariadeniach na CO2, STN EN 13565-1 Stabilné hasiace systémy. Penové systémy. Časť 1: Požiadavky a skúšobné metódy na komponenty.
2)
Napríklad STN EN 12 845 Stabilné hasiace zariadenia. Automatické sprinklerové systémy. Návrh, inštalácia a údržba, STN EN 12259-1 Stabilné hasiace zariadenia. Časti sprinklerových a vodných rozstrekovacích zariadení. Časť 1: Sprinklery.
3)
Napríklad STN EN 12416-1 Stabilné hasiace zariadenia. Práškové zariadenia. Časť 1: Požiadavky a skúšobné metódy na komponenty.
4)
Napríklad vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 718/2002 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 176/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a o postupoch posudzovania zhody na prepravné tlakové zariadenia.
5)
STN EN 12845 Stabilné hasiace zariadenia. Automatické sprinklerové systémy. Návrh, inštalácia a údržba.
6)
Napríklad STN ISO 6183 Zariadenia požiarnej ochrany. Stabilné hasiace zariadenia CO2 v stavebných objektoch. Navrhovanie a inštalácia, STN EN 12416-2 Stabilné hasiace zariadenia. Práškové zariadenia. Časť 2: Navrhovanie, konštrukcia, údržba.
7)
Napríklad STN EN 12259-2 Stabilné hasiace zariadenia. Časti pre sprinklerové a vodné rozstrekovacie zariadenia. Časť 2: Mokré ventilové stanice, STN EN 12259-3 Stabilné hasiace zariadenia. Časti pre sprinklerové a vodné rozstrekovacie zariadenia. Časť 3: Suché ventilové stanice, STN EN 12094-3 Stabilné hasiace zariadenia. Prvky plynových hasiacich zariadení. Časť 3: Požiadavky a skúšobné metódy na ručné spúšťacie a ovládacie zariadenia, STN EN 12416-1 Stabilné hasiace zariadenia. Práškové zariadenia. Časť 1: Požiadavky a skúšobné metódy na komponenty, STN EN 13565-1 Stabilné hasiace systémy. Penové systémy. Časť 1: Požiadavky a skúšobné metódy na komponenty.
8)
Zákon č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
9)
Napríklad STN ISO 6183 Zariadenia požiarnej ochrany. Stabilné hasiace zariadenia CO2 v stavebných objektoch. Navrhovanie a inštalácia.
10)
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb.
11)
Napríklad STN EN 12259-1 Stabilné hasiace zariadenia. Časti sprinklerových a vodných rozstrekovacích zariadení. Časť 1: Sprinklery, STN EN 12416-2 Stabilné hasiace zariadenia. Práškové zariadenia. Časť 1: Požiadavky a skúšobné metódy na komponenty.
12)
Napríklad STN EN 12259-2 Stabilné hasiace zariadenia. Časti pre sprinklerové a vodné rozstrekovacie zariadenia. Časť 2: Mokré ventilové stanice, STN EN 12259-3 Stabilné hasiace zariadenia. Časti pre sprinklerové a vodné rozstrekovacie zariadenia. Časť 3: Suché ventilové stanice.
13)
Napríklad STN EN 12259-4 Stabilné hasiace zariadenia. Časti pre sprinklerové a vodné rozstrekovacie zariadenia. Časť 4: Poplachové zariadenia s vodnou turbínou, STN EN 12094-12 Stabilné hasiace zariadenia. Komponenty plynových hasiacich zariadení. Časť 12: Požiadavky a skúšobné metódy na pneumatické poplachové zariadenia.
14)
STN EN 12094-3 Stabilné hasiace zariadenia. Komponenty plynových hasiacich zariadení. Časť 1: Požiadavky a skúšobné metódy na elektrické automatické ovládacie a oneskorovacie zariadenia.
15)
Napríklad STN EN 25923 Požiarna ochrana. Hasiace látky. Oxid uhličitý, STN EN 615 Požiarna ochrana. Hasiace látky. Požiadavky na prášky (okrem triedy D).
16)
Napríklad STN EN 12259-4 Stabilné hasiace zariadenia. Časti pre sprinklerové a vodné rozstrekovacie zariadenia. Časť 4: Poplachové zariadenia s vodnou turbínou.
17)
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 96/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú zásady protipožiarnej bezpečnosti pri manipulácii a skladovaní horľavých kvapalín, ťažkých vykurovacích olejov a rastlinných a živočíšnych tukov a olejov.
18)
Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.
19)
§ 20 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii.
20)
Napríklad Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998 o postupe pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov v znení smernice 98/48/ES, zákon č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 453/2002 Z. z. o postupoch pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov a technických noriem.