17/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.02.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

17
ZÁKON
z 13. decembra 2005
o osobitnom kvalifikačnom predpoklade na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje
a)
osobitný kvalifikačný predpoklad na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania (ďalej len „osobitný kvalifikačný predpoklad“),
b)
obsah a rozsah odbornej prípravy a
c)
postup pri overovaní a osvedčovaní osobitného kvalifikačného predpokladu.
§ 2
Osobitný kvalifikačný predpoklad
(1)
Zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme, ktorý zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku bývania podľa osobitného predpisu1) (ďalej len „zamestnanec“), musí spĺňať osobitný kvalifikačný predpoklad.
(2)
Osobitný kvalifikačný predpoklad je preukázanie
a)
požadovanej dĺžky odbornej praxe v oblasti stavebníctva a
b)
odborných vedomostí.
(3)
Požadovaná dĺžka odbornej praxe
a)
pri ukončenom úplnom strednom odbornom vzdelaní technického alebo ekonomického zamerania je dva roky,
b)
pri ukončenom vysokoškolskom vzdelaní prvého stupňa technického alebo ekonomického zamerania je jeden rok alebo
c)
pri ukončenom vysokoškolskom vzdelaní druhého stupňa technického alebo ekonomického zamerania je jeden rok.
(4)
Odborná prax sa preukazuje dokladom vydaným zamestnávateľom alebo podľa osobitného predpisu.2)
(5)
Odborné vedomosti sa preukazujú úspešným vykonaním skúšky po absolvovaní odbornej prípravy.
Obsah a rozsah odbornej prípravy
§ 3
Obsah odbornej prípravy je uvedený v prílohe.
§ 4
(1)
Odbornú prípravu vykonáva vzdelávacia ustanovizeň3) poverená Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).
(2)
Odborná príprava trvá najmenej 32 hodín a uskutočňuje sa do jedného roka od vzniku pracovného pomeru zamestnanca.
(3)
Zamestnanca na odbornú prípravu prihlási na ministerstve zamestnávateľ. Súčasťou žiadosti je doklad podľa § 2 ods. 4.
§ 5
Zriadenie a činnosť skúšobnej komisie
(1)
Päťčlennú skúšobnú komisiu (ďalej len „komisia“) z odborníkov v oblasti stavebníctva a ekonomiky zriaďuje ministerstvo.
(2)
Na čele komisie je predseda, ktorý je zamestnancom ministerstva.
(3)
Predseda komisie
a)
zvoláva komisiu,
b)
riadi priebeh skúšky,
c)
zabezpečuje vyhotovenie zápisnice z priebehu skúšky,
d)
podpisuje osvedčenie o úspešnom vykonaní skúšky,
e)
rieši sťažnosti súvisiace s priebehom skúšky.
(4)
Na rozhodovanie komisie je potrebná účasť nadpolovičnej väčšiny členov komisie. Prítomnosť predsedu komisie je nezastupiteľná.
(5)
Komisia pred začatím skúšky overí totožnosť každého účastníka skúšky.
(6)
Členstvo v komisii je čestné.
§ 6
Preukázanie odborných vedomostí
(1)
Odborné vedomosti na získanie osobitného kvalifikačného predpokladu sa preukazujú vykonaním skúšky pred komisiou. Cieľom skúšky je overenie požadovaných vedomostí a schopností potrebných na prenesený výkon štátnej správy na úseku bývania v rozsahu odbornej prípravy.
(2)
Organizačné práce spojené s prípravou a vykonaním skúšky zabezpečí poverená vzdelávacia ustanovizeň.
(3)
Skúška sa skladá z písomnej časti a ústnej časti, ktoré sa konajú spravidla v jeden deň pred členmi komisie. Písomná časť skúšky sa vykoná formou testu.
(4)
Ak účastník skúšky v písomnej časti skúšky neodpovedal správne najmenej na 70 % z požadovaných otázok, ústna časť skúšky sa nekoná a účastník skúšky môže skúšku opakovať v náhradnom termíne. V ústnej skúške účastník skúšky vyhovel, ak sa na tomto rozhodnutí uznesú najmenej traja členovia komisie. Ak účastník skúšky nevyhovel v ústnej časti skúšky, opakuje celú skúšku.
(5)
Ak účastník skúšky na skúške nevyhovel, môže skúšku opakovať len raz, a to najskôr po uplynutí jedného mesiaca a najneskôr do troch mesiacov odo dňa neúspešného vykonania skúšky.
§ 7
Vyhodnotenie skúšky
(1)
Výsledok skúšky sa hodnotí súhrnným klasifikačným stupňom „vyhovel“ alebo „nevyhovel“.
(2)
Výsledok skúšky oznámi účastníkovi skúšky predseda komisie ústne v deň skúšky. Neúspešného účastníka skúšky poučí o možnosti skúšku opakovať podľa § 6 ods. 4.
(3)
O priebehu skúšky a jej výsledku sa vyhotovuje zápisnica v deň vykonania skúšky. Zápisnicu o výsledku skúšky podpisuje predseda komisie a všetci členovia komisie prítomní na zasadnutí komisie.
(4)
Zápisnica, ktorej súčasťou je aj písomný test účastníka skúšky, slúži ako podklad na vydanie osvedčenia.
§ 8
Osvedčenie o získaní osobitného kvalifikačného predpokladu
(1)
Osobitný kvalifikačný predpoklad sa preukazuje osvedčením o osobitnom kvalifikačnom predpoklade na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania (ďalej len „osvedčenie“).
(2)
Osvedčenie vydá po úspešnom vykonaní skúšky podľa tohto zákona a predložení dokladu podľa § 2 ods. 3 vzdelávacia ustanovizeň do 30 dní od vykonania skúšky na základe rozhodnutia komisie. Osvedčenie podpisuje predseda komisie a vedúci vzdelávacej ustanovizne.
(3)
Osvedčenie obsahuje najmä
a)
názov osvedčenia „Osvedčenie o získaní osobitného kvalifikačného predpokladu na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania“,
b)
číslo osvedčenia,
c)
meno, priezvisko a dátum narodenia osoby, ktorej sa osvedčenie vydáva,
d)
miesto a dátum vydania osvedčenia,
e)
meno, priezvisko a podpis predsedu komisie a vedúceho vzdelávacej ustanovizne,
f)
odtlačok pečiatky vzdelávacej ustanovizne.
(4)
Vzdelávacia ustanovizeň vedie evidenciu vydaných osvedčení; kópiu osvedčenia spolu so zápisnicou o priebehu skúšky archivuje podľa osobitného predpisu4) najmenej desať rokov odo dňa vydania osvedčenia.
(5)
Počas zabezpečovania preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania zamestnancom je platnosť osvedčenia časovo neobmedzená. Ak zamestnanec ukončí zabezpečovanie preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania a nezačne ho vykonávať do dvoch rokov od ukončenia, osvedčenie stráca platnosť.
(6)
Vzdelávacia ustanovizeň na požiadanie držiteľa osvedčenia v prípade jeho straty, znehodnotenia alebo odcudzenia vydá držiteľovi osvedčenia duplikát osvedčenia, avšak len v lehote do desiatich rokov od vydania jeho originálu. Po tejto lehote je potrebné na jeho vydanie absolvovať skúšku podľa § 6. Vykonanie skúšky podľa predchádzajúcej vety sa nepovažuje za opakovanú skúšku podľa § 6 ods. 5.
§ 9
Prechodné ustanovenie
Zamestnanec, ktorého pracovný pomer vznikol pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, musí získať osvedčenie do 31. januára 2007.
§ 10
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2006.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha k zákonu č. 17/2006 Z. z.
OBSAH ODBORNEJ PRÍPRAVY ZAMESTNANCA PRI VÝKONE PRÁCE VO VEREJNOM ZÁUJME NA ZABEZPEČENIE PRENESENÉHO VÝKONU ŠTÁTNEJ SPRÁVY NA ÚSEKU BÝVANIA
Odborná príprava zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania je zameraná na doplnenie požadovaných odborných vedomostí a schopností.
1.
Vedomosti
1.1.
Všeobecné
1.1.2.
Organizácia ústredných orgánov štátnej správy a orgánov verejnej správy.
1.1.3.
Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení zákona č. 543/2002 Z. z.
1.1.4.
Zákon č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach.
1.1.5.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.
1.2.
Špecifické
1.2.1.
Základné
1.2.1.1.
Zákon č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov.
1.2.1.2.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 637/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o druhoch a výškach poskytovaných podpôr na jednotlivé účely z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania.
1.2.1.3.
Vyhláška Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 161/2004 Z. z. o podrobnostiach obsahu žiadosti o poskytnutie podpory z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania, o technických podmienkach a o dĺžke času uskutočnenia stavby v znení vyhlášky č. 663/2004 Z. z.
1.2.1.4.
Výnos Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky z 23. decembra 2004 č. V-1/1004 o poskytovaní dotácií na rozvoj bývania.
1.2.1.5.
Koncepcia štátnej bytovej politiky.
1.2.2.
Súvisiace
1.2.2.1.
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
1.2.2.2.
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
1.2.2.3.
Zákon 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
1.2.2.4.
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
1.2.2.5.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.
1.2.2.6.
Zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona č. 35/2002 Z. z.
1.2.2.7.
Vybrané časti zákonov
• o katastri nehnuteľností,
• o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch.
1.2.2.8.
Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
1.2.2.9.
Vybrané časti
• občianskoprávnych predpisov,
• obchodnoprávnych predpisov.
1.2.2.10.
STN 73 4301 Budovy na bývanie.
2.
Schopnosti
2.1.
Praktické aplikačné úradné postupy.
2.2.
Komunikácia s verejnosťou.
1)
§ 5 písm. b) zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 536/2004 Z. z.
2)
Napríklad zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
3)
§ 4 zákona č. 386/1997 Z. z. o ďalšom vzdelávaní a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení zákona č. 70/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov.
4)
Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 515/2003 Z. z.