170/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 29.03.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

170
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky vydalo podľa § 99 ods. 4 zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
opatrenie zo 17. marca 2006 č. 113.688/2006, ktorým sa ustanovujú platové relácie.
Týmto opatrením sa zrušuje opatrenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky z 13. júla 2004 č. 120.807/2004, ktorým sa ustanovujú platové relácie (oznámenie č. 430/2004 Z. z.).
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. apríla 2006.
Do opatrenia možno nazrieť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.