173/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 30.03.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

173
OZNÁMENIE
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydalo
výnos z 28. marca 2006 č. MK-2165/2006-110/6075, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva kultúry Slovenskej republiky zo 16. novembra 2005 č. MK-12947/05-110/30493 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (oznámenie č. 512/2005 Z. z.).
Výnosom sa upresňujú podmienky poskytovania dotácií z rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.
Tento výnos nadobúda účinnosť 1. apríla 2006.
Výnos sa uverejní vo Zvestiach Ministerstva školstva Slovenskej republiky a Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 3 – 4/2006.
Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky.