176/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 07.04.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

176
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že výmenou nót z 22. februára 1994 a 27. júna 1994 medzi Ministerstvom zahraničných vecí Slovinskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky bol potvrdený stav zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Slovinskou republikou po sukcesii Slovenskej republiky do zmlúv bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.
Vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Slovinskou republikou zostali v platnosti tieto zmluvné dokumenty:
1.
Dohoda medzi Republikou československou a Kráľovstvom Srbov, Chorvátov a Slovincov (Praha 14. novembra 1928, vyhláška č. 163/1929 Zb.) – platnosť zmluvy ukončená vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie
2.
Zmluva medzi Republikou československou a Kráľovstvom juhoslovanským o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore dávok pozostalostných (Praha 24. februára 1936, vyhláška č. 24/1938 Zb.)
3.
Dohoda uzatvorená výmenou nót medzi Republikou československou a Juhosláviou o náhradách za vojnové škody, rozdelenie maďarskej náhrady (Praha 22. novembra 1945)
4.
Dohoda k Obchodnej a plavebnej zmluve medzi Republikou československou a Kráľovstvom Srbov, Chorvátov a Slovincov zo 14. novembra 1928 (Praha 14. novembra 1946, výmenou nót) – platnosť dohody ukončená vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie
5.
Dodatková dohoda k Obchodnej a plavebnej zmluve československo-juhoslovanskej zo 14. novembra 1928 (Praha 10. apríla 1948, vyhláška č. 155/1948 Zb.) – platnosť dohody ukončená vstupom SR do EÚ
6.
Dohoda medzi Československou republikou a Federatívnou ľudovou republikou Juhoslávie o leteckej doprave (Belehrad 28. februára 1956) – dohoda zrušená (oznámenie č. 95/1998 Z. z.)
7.
Dohoda medzi vládou Československej republiky a vládou Federatívnej ľudovej republiky Juhoslávia o vedecko-technickej spolupráci (Belehrad 3. júla 1956) dohoda zrušená (oznámenie č. 676/2002 Z. z.)
8.
Dohoda medzi vládou Československej republiky a vládou Federatívnej republiky Juhoslávia o spolupráci v oblasti kultúry, umenia, vedy, školstva a osvety medzi vládou Československej republiky a vládou Federatívnej ľudovej republiky Juhoslávia (Belehrad 29. januára 1957) – dohoda zrušená (oznámenie č. 131/1998 Z. z.)
9.
Dohoda medzi Československou republikou a Federatívnou ľudovou republikou Juhoslávie o vyrovnaní otvorených majetkových otázok (Praha 11. februára 1956, vyhláška č. 31/1957 Zb.)
10.
Správna dohoda o vykonávaní Dohovoru medzi Československou republikou a Federatívnou ľudovou republikou Juhosláviou o sociálnom poistení (Belehrad 22. mája 1957)
11.
Dohovor o spolupráci na poli sociálnej politiky medzi Československou republikou a Federatívnou ľudovou republikou Juhosláviou (Belehrad 22. mája 1957, vyhláška č. 2/1958 Zb.)
12.
Dohoda medzi vládou Československej republiky a vládou Federatívnej ľudovej republiky Juhoslávie o spolupráci na úseku veterinárnom (Praha 21. júna 1957) – dohoda zrušená (oznámenie č. 2/1997 Z. z.)
13.
Dohovor medzi Československou republikou a Federatívnou ľudovou republikou Juhosláviou o sociálnom poistení (Belehrad 22. mája 1957, vyhláška č. 3/1958 Zb.)
14.
Dohoda medzi Československou správou civilného letectva ministerstva dopravy Československej socialistickej republiky a Zväzovým sekretariátom pre dopravu a spoje Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie (Belehrad 29. júna 1963)
15.
Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federatívnou republikou Juhosláviou o úprave právnych vzťahov v občianskych, rodinných a trestných veciach (Belehrad 20. januára 1964, vyhláška č. 207/1964 Zb.)
16.
Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie o priemyselnej a technickej spolupráci (Belehrad 14. marca 1964)
17.
Dohoda o spolupráci v oblasti turistického ruchu medzi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federatívnou republikou Juhosláviou (Belehrad 14. marca 1964, vyhláška č. 10/1965 Zb.)
18.
Platobná dohoda medzi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federatívnou republikou Juhoslávie (Belehrad 9. mája 1964) – dohoda zrušená (oznámenie č. 89/1995 Z. z.)
19.
Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie o spolupráci na úseku ochrany rastlín (Belehrad 16. júna 1965, vyhláška č. 6/1966 Zb.) – dohoda zrušená (oznámenie č. 91/2000 Z. z.)
20.
Dodatok k Platobnej dohode medzi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federatívnou republikou Juhoslávie z 9. mája 1964 Praha 23. novembra 1965, výmena listov)
21.
Dohoda medzi Štátnym úradom sociálneho zabezpečenia v Prahe a Zväzovým ústavom sociálneho poistenia v Belehrade o zmene Správnej dohody o vykonávaní Zmluvy medzi Československou republikou a Federatívnou ľudovou republikou Juhoslávie o sociálnom poistení z 22. mája 1957 (Belehrad 19. marca 1966)
22.
Dohoda medzi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federatívnou republikou Juhoslávie o spolupráci v oblasti mierového využívania jadrovej energie (Praha 15. februára 1966, vyhláška č. 112/1968 Zb.)
23.
Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie o spolupráci a vzájomnej pomoci v colných otázkach (Praha 17. mája 1967, vyhláška č. 1/1968 Z. z.)
24.
Protokol o zmene Platobnej dohody medzi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federatívnou republikou Juhoslávie z 9. mája 1964 (Belehrad 13. decembra 1968, registrovaný v čiastke 14/1970 Zb.) – dohoda zrušená (oznámenie č. 89/1995 Z. z.)
25.
Protokol o vykonávaní platieb vyplývajúcich z kooperačných vzťahov – dodatok k Platobnej dohode medzi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federatívnou republikou Juhoslávie z 9. mája 1964 (Belehrad 13. decembra 1968, vyhláška č. 47/1970 Zb.) – dohoda zrušená (oznámenie č. 89/1995 Z. z.)
26.
Protokol o zmene Platobnej dohody medzi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federatívnou republikou Juhoslávie z 9. mája 1964 (Belehrad 11. marca 1976, registrovaný v čiastke 23/1976 Zb.) – dohoda zrušená (oznámenie č. 89/1995 Z. z.)
27.
Dohoda o spolupráci pri odhaľovaní prípadov porušovania colných a devízových predpisov medzi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federatívnou republikou Juhoslávie (Skopje 12. novembra 1976)
28.
Protokol o zmene Platobnej dohody medzi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federatívnou republikou Juhoslávie z 9. mája 1964 (Belehrad 20. októbra 1977) – dohoda zrušená (oznámenie č. 89/1995 Z. z.)
29.
Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Socialistickej republiky Juhoslávie o dlhodobej spolupráci pri využití československého tranzitného plynovodu na prepravu zemného plynu do Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie cez územie Československej socialistickej republiky (Praha 28. októbra 1977, registrovaná v čiastke 8/1979 Zb.)
30.
Protokol o zmene platobnej dohody medzi Československou socialistickou republikou a Juhoslovanskou federatívnou republikou z 9. mája 1964 (Praha 22. decembra 1979, registrovaný v čiastke 33/1980 Zb.) – dohoda zrušená (oznámenie č. 89/1995 Z. z.)
31.
Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federatívnou republikou Juhosláviou o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore daní z príjmu a z majetku (Praha 2. novembra 1981, vyhláška č. 99/1983 Zb.) – zmluva zrušená (oznámenie č. 386/2004 Z. z.)
32.
Protokol o zmene Platobnej dohody medzi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federatívnou republikou Juhoslávie z 9. mája 1964 (Belehrad 19. mája 1983) – dohoda zrušená (oznámenie č. 89/1995 Z. z.)
33.
Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federatívnou republikou Juhosláviou o vzájomnom odovzdávaní odsúdených k výkonu trestu odňatia slobody (Praha 23. mája 1989, vyhláška č. 473/1990 Zb.)
34.
Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a Zväzovou výkonnou radou Skupštiny Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní a dokladov o vedeckých hodnostiach a tituloch vydávaných v Československej socialistickej republike a v Socialistickej federatívnej republike Juhoslávii (Belehrad 12. septembra 1989, oznámenie č. 89/1991 Zb.)
Potvrdenie stavu zmluvnej základne sa nedotýka zmlúv uzavretých po 1. januári 1993.