176/2006 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

176
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že výmenou nót z 22. februára 1994 a 27. júna 1994 medzi Ministerstvom zahraničných vecí Slovinskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky bol potvrdený stav zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Slovinskou republikou po sukcesii Slovenskej republiky do zmlúv bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.
Vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Slovinskou republikou zostali v platnosti tieto zmluvné dokumenty:
1.
Dohoda medzi Republikou československou a Kráľovstvom Srbov, Chorvátov a Slovincov (Praha 14. novembra 1928, vyhláška č. 163/1929 Zb.) – platnosť zmluvy ukončená vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie
2.
Zmluva medzi Republikou československou a Kráľovstvom juhoslovanským o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore dávok pozostalostných (Praha 24. februára 1936, vyhláška č. 24/1938 Zb.)
3.
Dohoda uzatvorená výmenou nót medzi Republikou československou a Juhosláviou o náhradách za vojnové škody, rozdelenie maďarskej náhrady (Praha 22. novembra 1945)
4.
Dohoda k Obchodnej a plavebnej zmluve medzi Republikou československou a Kráľovstvom Srbov, Chorvátov a Slovincov zo 14. novembra 1928 (Praha 14. novembra 1946, výmenou nót) – platnosť dohody ukončená vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie
5.
Dodatková dohoda k Obchodnej a plavebnej zmluve československo-juhoslovanskej zo 14. novembra 1928 (Praha 10. apríla 1948, vyhláška č. 155/1948 Zb.) – platnosť dohody ukončená vstupom SR do EÚ
6.
Dohoda medzi Československou republikou a Federatívnou ľudovou republikou Juhoslávie o leteckej doprave (Belehrad 28. februára 1956) – dohoda zrušená (oznámenie č. 95/1998 Z. z.)
7.
Dohoda medzi vládou Československej republiky a vládou Federatívnej ľudovej republiky Juhoslávia o vedecko-technickej spolupráci (Belehrad 3. júla 1956) dohoda zrušená (oznámenie č. 676/2002 Z. z.)
8.
Dohoda medzi vládou Československej republiky a vládou Federatívnej republiky Juhoslávia o spolupráci v oblasti kultúry, umenia, vedy, školstva a osvety medzi vládou Československej republiky a vládou Federatívnej ľudovej republiky Juhoslávia (Belehrad 29. januára 1957) – dohoda zrušená (oznámenie č. 131/1998 Z. z.)
9.
Dohoda medzi Československou republikou a Federatívnou ľudovou republikou Juhoslávie o vyrovnaní otvorených majetkových otázok (Praha 11. februára 1956, vyhláška č. 31/1957 Zb.)
10.
Správna dohoda o vykonávaní Dohovoru medzi Československou republikou a Federatívnou ľudovou republikou Juhosláviou o sociálnom poistení (Belehrad 22. mája 1957)
11.
Dohovor o spolupráci na poli sociálnej politiky medzi Československou republikou a Federatívnou ľudovou republikou Juhosláviou (Belehrad 22. mája 1957, vyhláška č. 2/1958 Zb.)
12.
Dohoda medzi vládou Československej republiky a vládou Federatívnej ľudovej republiky Juhoslávie o spolupráci na úseku veterinárnom (Praha 21. júna 1957) – dohoda zrušená (oznámenie č. 2/1997 Z. z.)
13.
Dohovor medzi Československou republikou a Federatívnou ľudovou republikou Juhosláviou o sociálnom poistení (Belehrad 22. mája 1957, vyhláška č. 3/1958 Zb.)
14.
Dohoda medzi Československou správou civilného letectva ministerstva dopravy Československej socialistickej republiky a Zväzovým sekretariátom pre dopravu a spoje Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie (Belehrad 29. júna 1963)
15.
Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federatívnou republikou Juhosláviou o úprave právnych vzťahov v občianskych, rodinných a trestných veciach (Belehrad 20. januára 1964, vyhláška č. 207/1964 Zb.)
16.
Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie o priemyselnej a technickej spolupráci (Belehrad 14. marca 1964)
17.
Dohoda o spolupráci v oblasti turistického ruchu medzi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federatívnou republikou Juhosláviou (Belehrad 14. marca 1964, vyhláška č. 10/1965 Zb.)
18.
Platobná dohoda medzi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federatívnou republikou Juhoslávie (Belehrad 9. mája 1964) – dohoda zrušená (oznámenie č. 89/1995 Z. z.)
19.
Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie o spolupráci na úseku ochrany rastlín (Belehrad 16. júna 1965, vyhláška č. 6/1966 Zb.) – dohoda zrušená (oznámenie č. 91/2000 Z. z.)
20.
Dodatok k Platobnej dohode medzi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federatívnou republikou Juhoslávie z 9. mája 1964 Praha 23. novembra 1965, výmena listov)
21.
Dohoda medzi Štátnym úradom sociálneho zabezpečenia v Prahe a Zväzovým ústavom sociálneho poistenia v Belehrade o zmene Správnej dohody o vykonávaní Zmluvy medzi Československou republikou a Federatívnou ľudovou republikou Juhoslávie o sociálnom poistení z 22. mája 1957 (Belehrad 19. marca 1966)
22.
Dohoda medzi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federatívnou republikou Juhoslávie o spolupráci v oblasti mierového využívania jadrovej energie (Praha 15. februára 1966, vyhláška č. 112/1968 Zb.)
23.
Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie o spolupráci a vzájomnej pomoci v colných otázkach (Praha 17. mája 1967, vyhláška č. 1/1968 Z. z.)
24.
Protokol o zmene Platobnej dohody medzi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federatívnou republikou Juhoslávie z 9. mája 1964 (Belehrad 13. decembra 1968, registrovaný v čiastke 14/1970 Zb.) – dohoda zrušená (oznámenie č. 89/1995 Z. z.)
25.
Protokol o vykonávaní platieb vyplývajúcich z kooperačných vzťahov – dodatok k Platobnej dohode medzi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federatívnou republikou Juhoslávie z 9. mája 1964 (Belehrad 13. decembra 1968, vyhláška č. 47/1970 Zb.) – dohoda zrušená (oznámenie č. 89/1995 Z. z.)
26.
Protokol o zmene Platobnej dohody medzi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federatívnou republikou Juhoslávie z 9. mája 1964 (Belehrad 11. marca 1976, registrovaný v čiastke 23/1976 Zb.) – dohoda zrušená (oznámenie č. 89/1995 Z. z.)
27.
Dohoda o spolupráci pri odhaľovaní prípadov porušovania colných a devízových predpisov medzi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federatívnou republikou Juhoslávie (Skopje 12. novembra 1976)
28.
Protokol o zmene Platobnej dohody medzi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federatívnou republikou Juhoslávie z 9. mája 1964 (Belehrad 20. októbra 1977) – dohoda zrušená (oznámenie č. 89/1995 Z. z.)
29.
Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Socialistickej republiky Juhoslávie o dlhodobej spolupráci pri využití československého tranzitného plynovodu na prepravu zemného plynu do Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie cez územie Československej socialistickej republiky (Praha 28. októbra 1977, registrovaná v čiastke 8/1979 Zb.)
30.
Protokol o zmene platobnej dohody medzi Československou socialistickou republikou a Juhoslovanskou federatívnou republikou z 9. mája 1964 (Praha 22. decembra 1979, registrovaný v čiastke 33/1980 Zb.) – dohoda zrušená (oznámenie č. 89/1995 Z. z.)
31.
Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federatívnou republikou Juhosláviou o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore daní z príjmu a z majetku (Praha 2. novembra 1981, vyhláška č. 99/1983 Zb.) – zmluva zrušená (oznámenie č. 386/2004 Z. z.)
32.
Protokol o zmene Platobnej dohody medzi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federatívnou republikou Juhoslávie z 9. mája 1964 (Belehrad 19. mája 1983) – dohoda zrušená (oznámenie č. 89/1995 Z. z.)
33.
Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federatívnou republikou Juhosláviou o vzájomnom odovzdávaní odsúdených k výkonu trestu odňatia slobody (Praha 23. mája 1989, vyhláška č. 473/1990 Zb.)
34.
Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a Zväzovou výkonnou radou Skupštiny Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní a dokladov o vedeckých hodnostiach a tituloch vydávaných v Československej socialistickej republike a v Socialistickej federatívnej republike Juhoslávii (Belehrad 12. septembra 1989, oznámenie č. 89/1991 Zb.)
Potvrdenie stavu zmluvnej základne sa nedotýka zmlúv uzavretých po 1. januári 1993.