178/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 07.04.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

178
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa ustanovení § 36 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
výnos z 28. marca 2006 č. MF/009246/2006-421, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. 11251/2004-42, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o hospodárení rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií a ktorým sa mení výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 25. februára 2004 č. 2252/2004-44 v znení výnosu č. MF/003821/2004-442 (oznámenie č. 670/2004 Z. z.).
Výnos upravuje možnosť poskytnúť vecný dar aj vedúcim rozpočtových organizácií, ktoré sú orgánom štátnej správy s pôsobnosťou pre celé územie Slovenskej republiky.
Výnos nadobúda účinnosť 1. mája 2006.
Výnos je uverejnený vo Finančnom spravodajcovi č. 3/2006 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.