179/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 07.04.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

179
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
opatrenie z 28. marca 2006 č. MF/008978/2006-421, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie (oznámenie č. 690/2004 Z. z.).
Opatrenie upravuje organizačnú a ekonomickú klasifikáciu rozpočtovej klasifikácie v nadväznosti najmä na schválenie nových právnych predpisov v priebehu roka 2005.
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 15. apríla 2006 okrem čl. I bodu 1, ktorý nadobúda účinnosť 1. júla 2006, a čl. I bodov 3 až 15, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2007.
Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 3/2006 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.