18/2006 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

18
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 21. decembra 2005,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 280/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie množiteľského materiálu viniča do obehu
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a podľa § 40a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 291/1996 Z. z. o odrodách a osivách v znení zákona č. 470/2002 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 280/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie množiteľského materiálu viniča do obehu sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 písmená b) až e) znejú:
„b)
mladými viničovými rastlinami
1.
zakorenené odrezky, ktorými sú nezaštepené časti zakorenených viničových výhonov alebo bylinných výhonov určených na neštepené pestovanie alebo na použitie ako podpník,
2.
zakorenené sadenice, ktorými sú časti viničových výhonov alebo bylinných výhonov spojené štepením, ktorých podzemná časť je zakorenená,
c)
časťami mladých viničových rastlín
1.
viničové výhony, ktorými sú jednoročné vyzreté výhony,
2.
odrezky podpníkov na štepenie, ktorými sú časti viničových výhonov alebo bylinných výhonov určené na tvorbu podzemnej časti zakorenenej sadenice,
3.
viničie, ktorým sú časti viničových výhonov alebo bylinného výhonu určené na tvorbu nadzemnej časti zakorenenej sadenice alebo vrúbľovania in situ,
4.
bylinný výhon, ktorým je nezdrevnatený výhon,
5.
odrezky zo selektovaných a podpníkových viníc, ktorými sú časti viničových výhonov alebo bylinného výhonu určené na výrobu zakorenených odrezkov,
d)
selektovanými a podpníkovými vinohradmi množiteľské porasty určené na výrobu odrezkov podpníkov na štepenie, odrezkov zo selektovaných a podpníkových viníc alebo viničia,
e)
viničovými škôlkami škôlky na pestovanie zakorenených odrezkov a zakorenených sadeníc.“.
2.
V § 3 písm. i) sa vypúšťa štvrtý bod.
3.
V § 8 ods. 3 sa slová „§ 9 ods. 3“ nahrádzajú slovami „odseku 1“.
4.
V § 12 ods. 3 písm. e) sa slová „§ 9 ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 8“.
5.
V § 20 sa slová „škôlok na množenie podľa § 3 písm. d) alebo škôlok“ nahrádzajú slovami „selektovaného a podpníkového vinohradu podľa § 3 písm. d) alebo viničovej škôlky“.
6.
Za § 20 sa vkladá § 20a, ktorý znie:
㤠20a
(1)
V selektovaných a podpníkových vinohradoch, ktoré sú založené k 1. januáru 2006 a sú určené na výrobu pôvodného množiteľského materiálu, sa nemusia uplatňovať do 30. júla 2011 požiadavky uvedené v prílohe č. 1 bodoch 5.1. a 5.2.
(2)
V selektovaných a podpníkových vinohradoch, ktoré sú založené k 1. januáru 2006 a sú určené na výrobu certifikovaného množiteľského materiálu, sa nemusia do 30. júla 2012 uplatňovať požiadavky uvedené v prílohe č. 1 bode 5.3.
(3)
Zakorenené sadenice pozostávajúce z pôvodného množiteľského materiálu zaštepeného v základnom množiteľskom materiáli nemusia do 31. júla 2010 spĺňať požiadavky uvedené v prílohe č. 2 II. časti. Musia byť však zaradené ako pôvodný množiteľský materiál.“.
7.
Prílohy č. 1 až 4 znejú:
„Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 280/2004 Z. z.
POŽIADAVKY NA MNOŽITEĽSKÉ PORASTY
1. Množiteľský porast musí spĺňať odrodovú pravosť a odrodovú čistotu.
2. Podmienky pestovania a úroveň vývoja porastu musia byť také, aby umožnili vykonanie dostatočných previerok identity a čistoty porastu a jeho zdravotného stavu.
3. Pôda alebo pestovateľský substrát musí poskytovať dostatočnú záruku, ak ide o neprítomnosť škodlivých organizmov alebo ich vektorov, najmä nematód, ktoré prenášajú vírusové ochorenia. Selektované a podpníkové vinohrady a viničové škôlky sa zakladajú za primeraných podmienok s cieľom predísť akémukoľvek riziku kontaminácie škodlivými organizmami.
4. Prítomnosť škodlivých organizmov, ktoré znižujú použiteľnosť množiteľského materiálu, musí byť na najnižšej možnej úrovni.
5. Ak ide o škodlivé organizmy uvedené v písmenách a) až c), uplatňujú sa podmienky ustanovené v bodoch 5.1. až 5.5. s výhradou bodu 5.6, a to
a) komplex infekčnej degenerácie: vírus roncetu viniča (GFLV), vírus mozaiky arábky (ArMV),
b) ochorenie zvinutka viniča: vírus zvinutky viniča 1 (GLRaV-1) a vírus zvinutky viniča 3 (GLRaV-3),
c) vírus škvrnitosti viniča (GFkV), ak ide o podpníky.
5.1. V selektovaných a podpníkových vinohradoch, ktoré sú určené na produkciu pôvodného množiteľského materiálu, nesmie byť pri úradnej previerke zistený výskyt škodlivých organizmov uvedených v bode 5 písm. a) až c). Táto previerka je založená na výsledkoch testov zdravotného stavu vykonávaných indexovaním alebo pomocou medzinárodne prijatej rovnocennej skúšobnej metódy, uplatňovaných na všetkých rastlinách. Tieto skúšky sa v prípade organizmov uvedených v bode 5 písm. a) a b) potvrdia výsledkami testov zdravotného stavu vykonávaných na všetkých rastlinách každých päť rokov. Napadnuté rastliny sa musia odstrániť. Dôvody nedostatkov súvisiacich s uvedeným škodlivým organizmom alebo s iným faktorom sa zaznamenajú do zložky, v ktorej sa vedú záznamy o selektovaných a podpníkových vinohradoch.
5.2. V selektovaných a podpníkových vinohradoch, ktoré sú určené na produkciu základného množiteľského materiálu, nesmie byť pri úradnej previerke zistený výskyt škodlivých organizmov uvedených v bode 5 písm. a) a b). Táto previerka je založená na výsledkoch testov zdravotného stavu uplatňovaných na všetkých rastlinách. Tieto skúšky sa vykonávajú najmenej každých šesť rokov a začínajú sa pri trojročných selektovaných a podpníkových vinohradoch.
Ak sa každoročne vykonáva prehliadka množiteľského porastu na všetkých rastlinách, testy zdravotného stavu sa vykonávajú každých šesť rokov a začínajú sa pri šesťročných selektovaných a podpníkových vinohradoch. Napadnuté rastliny sa musia odstrániť. Dôvody nedostatkov súvisiacich s uvedeným škodlivým organizmom alebo s iným faktorom sa zaznamenajú do zložky, v ktorej sa vedú záznamy o selektovaných a podpníkových vinohradoch.
5.3. V selektovaných a podpníkových vinohradoch, ktoré sú určené na produkciu certifikovaného materiálu, nesmie byť pri úradnej previerke výskyt škodlivých organizmov uvedených v bode 5 písm. a) a b). Táto previerka je založená na výsledkoch testov zdravotného stavu na základe zisťovania v súlade s metódami analýzy/kontrolnými postupmi, ktoré sú v súlade so všeobecne prijatými a štandardnými normami. Tieto skúšky sa vykonávajú najmenej každých desať rokov a začínajú sa pri päťročných selektovaných a podpníkových vinohradoch.
Ak sa každoročne vykonáva prehliadka množiteľského porastu na všetkých rastlinách, testy zdravotného stavu sa vykonávajú najmenej každých desať rokov a začínajú sa pri desaťročných selektovaných a podpníkových vinohradoch.
Miera nedostatkov v množiarňach, ktoré boli spôsobené škodlivými organizmami uvedenými v bode 5 písm. a) a b), nesmie presiahnuť 5 %. Napadnuté rastliny sa musia odstrániť. Dôvody nedostatkov súvisiacich s uvedeným škodlivým organizmom alebo s iným faktorom sa zaznamenajú do zložky, v ktorej sa vedú záznamy o selektovaných a podpníkových vinohradoch.
5.4. V selektovaných a podpníkových vinohradoch, ktoré sú určené na produkciu štandardného materiálu, miera nedostatkov, ktoré boli spôsobené škodlivými organizmami uvedenými v bode 5 písm. a) a b), nesmie presiahnuť 10 %. Napadnuté rastliny sa musia odstrániť.
Dôvody nedostatkov súvisiacich s uvedeným škodlivým organizmom alebo s iným faktorom sa zaznamenajú do zložky, v ktorej sa vedú záznamy o selektovaných a podpníkových vinohradoch.
5.5. Vo viničových škôlkach sa nesmie pri každoročnej úradnej prehliadke porastov založenej na vizuálnych metódach a v prípade potreby podporenej vhodnými skúškami a druhou úradnou prehliadkou porastov preukázať výskyt škodlivých organizmov uvedených v bode 5 písm. a) a b).
5.6. Ak sa neuplatňujú body 5.1. a 5.2. alebo bod 5.3., musia sa namiesto toho uplatňovať tieto pravidlá:
5.6.1. z množiteľských porastov určených na výrobu pôvodného množiteľského materiálu a základného materiálu sa musia odstrániť rastliny napadnuté škodlivými vírusovými ochoreniami, najmä roncetom a zvinutkou viniča,
5.6.2. množiteľské porasty určené na výrobu množiteľského materiálu ostatných kategórií sa musia udržiavať bez výskytu rastlín s príznakmi škodlivých vírusových ochorení.
6. Viničové škôlky sa nemôžu zakladať vo viniciach alebo v selektovaných a podpníkových vinohradoch. Najmenšia vzdialenosť viničnej škôlky od vinice alebo selektovaného a podpníkového vinohradu sú tri metre.
7. Množiteľský materiál používaný na produkciu odrezkov podpníkov na štepenie, viničia, odrezkov zo selektovaných a podpníkových vinohradov, zakorenených odrezkov a zakorenených sadeníc sa musí odoberať zo selektovaných a z podpníkových vinohradov, ktoré boli preverené a schválené.
8. Okrem úradnej previerky uvedenej v bode 5 vykoná sa najmenej jedna úradná prehliadka množiteľského porastu. Dodatočné kontroly množiteľských porastov sa vykonávajú v prípade sporov, v ktorých možno rozhodnúť bez toho, aby bola dotknutá kvalita množiteľského materiálu.
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 280/2004 Z. z.
POŽIADAVKY NA MNOŽITEĽSKÝ MATERIÁL
I. VŠEOBECNÉ PODMIENKY
1. Množiteľský materiál a klon musia spĺňať odrodovú pravosť a odrodovú čistotu; pri uvádzaní štandardného materiálu na trh je prípustná odchýlka 1 % odrodovej pravosti a odrodovej čistoty.
2. Množiteľský materiál musí spĺňať minimálne technickú čistotu 96 %. Za technické nečistoty sa považuje
a) množiteľský materiál úplne alebo čiastočne zoschnutý aj v prípade, ak po zoschnutí bol namočený do vody,
b) poškodený, ohnutý alebo porušený množiteľský materiál, najmä poškodený mechanicky, aj v dôsledku ľadovca alebo mrazu, alebo rozdrvený, alebo polámaný, ranami po zálistkoch a pod.,
c) materiál, ktorý nespĺňa požiadavky uvedené v III. časti.
3. Viničové výhony dosiahli dostatočné štádium zrelosti dreva.
4. Prítomnosť škodlivých organizmov, ktoré znižujú použiteľnosť množiteľského materiálu, sa toleruje, len ak je na najnižšej možnej úrovni. Množiteľský materiál vykazujúci jasné znaky alebo príznaky škodlivého organizmu, pre ktorý neexistuje žiadne účinné ošetrenie, sa odstráni.
II. OSOBITNÉ PODMIENKY
Zakorenené sadenice
Zakorenené sadenice pozostávajúce z kombinácie rovnakej kategórie množiteľského materiálu sa zatrieďujú do tejto kategórie. Zakorenené sadenice pozostávajúce z kombinácie rôznych kategórií množiteľského materiálu sa zatrieďujú do nižšej kategórie, z ktorých sa zakorenená sadenica skladá.
III. TRIEDENIE
1. Odrezky podpníkov na štepenie, odrezky zo selektovaného a z podpníkového vinohradu a viničie
Priemer
Priemer sa meria v najširšom bode prierezu; to sa nevzťahuje na bylinné odrezky.
1. Odrezky podpníkov na štepenie a viničie:
1.1. priemer vrcholu: 6,5 až 12 mm,
1.2. maximálny priemer dolného konca: 15 mm okrem viničia určeného na vrúbľovanie in situ.
2. Odrezky zo selektovaného a z podpníkového vinohradu:
2.1. minimálny priemer vrcholu: 3,5 mm.
2. Zakorenené odrezky
A. Priemer
Priemer sa meria v strede internódia pod bočným výrastkom a pozdĺž najdlhšej osi je minimálne 5 mm. To sa nevzťahuje na zakorenené odrezky získané z bylinného množiteľského materiálu.
B. Dĺžka
Dĺžka od najnižšieho bodu, v ktorom korene vystupujú do základne bočného výrastku, nie je menšia ako
1. 30 cm pri zakorenených odrezkoch určených na vrúbľovanie, pri zakorenených odrezkoch určených pre Sicíliu je však táto dĺžka 20 cm,
2. 20 cm pri ostatných zakorenených odrezkoch.
To sa nevzťahuje na zakorenené odrezky získané z bylinného množiteľského materiálu.
C. Korene
Každá sadenica musí mať najmenej tri dobre vyvinuté a dobre rozmiestnené korene. Odroda 420 A však môže mať len dva dobre vyvinuté korene, ak sa nachádzajú oproti sebe.
D. Päta
Rez sa musí vykonať v dostatočnej vzdialenosti od diafragmy, aby nedošlo k jej poškodeniu, ale nie nižšie ako 1 cm pod ňou.
3. Zakorenené sadenice
A. Dĺžka
Výhon musí mať dĺžku najmenej 20 cm.
To neplatí pre zakorenené sadenice získané z bylinného množiteľského materiálu.
B. Korene
Každá sadenica musí mať najmenej tri dobre vyvinuté a dobre rozmiestnené korene. Odroda 420 A však môže mať len dva dobre vyvinuté korene, ak sa nachádzajú oproti sebe.
C. Zrast
Každá sadenica sa vyznačuje primeraným, pravidelným a pevným zrastom.
D. Päta
Rez by sa mal vykonať v dostatočnej vzdialenosti od diafragmy, aby nedošlo k jej poškodeniu, ale nie nižšie ako 1 cm pod ňou.
Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 280/2004 Z. z.
BALENIE MNOŽITEĽSKÉHO MATERIÁLU
Obsah balení alebo zväzkov
1 - Druh 2 - Počet jednotlivých kusov 3 - Maximálne
množstvo
1. Zakorenené sadenice 25, 50, 100 alebo násobky 100 500
2. Zakorenené odrezky 50, 100 alebo násobky 100 500
3. Viničie
- minimálne s piatimi použiteľnými očkami
- s jedným použiteľným očkom
100 alebo 200
500 alebo násobky 500
200
5 000
4. Odrezky podpníkov na štepenie 100 alebo násobky 100 1 000
5. Odrezky zo selektovaného a z podpníkového
vinohradu
100 alebo násobky 100 500
Osobitné podmienky
1. Malé množstvá
V prípade potreby môže byť počet jednotlivých kusov v balení a vo zväzkoch všetkých druhov a kategórií množiteľského materiálu uvedeného v stĺpci 1 menší, ako sú najmenej počty uvedené v stĺpci 2.
2. Sadenice viniča zakorenené v akomkoľvek substráte v črepníkoch, prepravkách a škatuliach. Počet jednotlivých kusov a najvyššie množstvo sa neuplatňujú.
Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 280/2004 Z. z.
POŽIADAVKY NA OZNAČOVANIE MNOŽITEĽSKÉHO MATERIÁLU
A. NÁVESKA
I. Požadované informácie
1. Norma ES
2. Krajina výroby
3. Orgán zodpovedný za vydávanie osvedčení alebo previerku a členský štát alebo ich iniciály
4. Meno a adresa osoby zodpovednej za uzatvorenie alebo jej identifikačné číslo
5. Druh materiálu
6. Typ materiálu
7. Kategória
8. Odroda a prípadne klon; ak ide o zakorenené sadenice, platí tento údaj pre podpník a vrchný štepenec
9. Referenčné číslo dávky
10. Množstvo
11. Dĺžka – len pre odrezky podpníkov na štepenie: tento údaj zahŕňa minimálnu dĺžku odrezkov príslušnej dávky
12. Rok zberu
II. Minimálne požiadavky
Náveska musí spĺňať tieto požiadavky:
1. musí byť nezmazateľne tlačená a jasne čitateľná,
2. musí byť pripevnená na nápadnom mieste, aby bola dobre viditeľná,
3. informácie uvedené v časti A nemôžu byť žiadnym spôsobom skryté, zastreté ani prerušené inými informáciami alebo obrázkami,
4. informácie uvedené v časti A musia byť zobrazené rovnakým spôsobom.
III. Výnimka pri malých množstvách pre konečných spotrebiteľov
1. Viac ako jeden kus
Požadované informácie pre návesku I. časti podľa bodu 10 znejú: „Presný počet kusov na balenie alebo zväzok".
2.
Len jeden kus
Nevyžadujú sa tieto informácie ustanovené v časti A:
2.1. druh materiálu,
2.2. kategória,
2.3. referenčné číslo dávky,
2.4. množstvo,
2.5. dĺžka odrezkov podpníkov na štepenie,
2.6. rok zberu.
IV. Výnimka pri viniči v črepníkoch, prepravkách a škatuliach
Ak ide o sadenice viniča zakorenené v akomkoľvek substráte v črepníkoch, prepravkách a škatuliach, keď nie je možné, aby balenie tohto materiálu spĺňalo požiadavky na uzatvorenie (vrátane označenia náveskou) z dôvodu jeho obsahu,
a)
množiteľský materiál sa uchováva v samostatných dávkach vhodne označených podľa odrody a prípadne klonu a podľa počtu jednotlivých kusov,
b)
úradná náveska nie je povinná,
c)
k množiteľskému materiálu je priložený sprievodný doklad ustanovený v časti B.
B. SPRIEVODNÝ DOKLAD
I. Podmienky, ktoré sa majú splniť
Sprievodný doklad musí
1.
byť vydaný najmenej v dvoch vyhotoveniach (pre odosielateľa a pre príjemcu),
2.
vyhotovenie pre príjemcu musí sprevádzať dodávku z adresy odosielateľa na adresu príjemcu,
3.
uvádzať všetky informácie o jednotlivých dávkach dodávky stanovené v II. časti,
4.
byť uchovaný najmenej jeden rok a musí byť sprístupnený kontrolnému orgánu.
II. Zoznam informácií, ktoré musí obsahovať sprievodný doklad
1.
Norma ES
2.
Krajina výroby
3.
Orgán zodpovedný za vydávanie osvedčení alebo previerku a členský štát alebo ich iniciály
4.
Poradové číslo
5.
Odosielateľ (adresa, registračné číslo)
6.
Príjemca (adresa)
7.
Druhy
8.
Druh (druhy) materiálu
9.
Kategória (kategórie)
10.
Odroda (odrody) a prípadne klon (klony); pri zakorenených sadeniciach platí tento údaj pre podpník a vrchný štepenec
11.
Počet jednotlivých kusov na dávku
12.
Celkový počet dávok
13.
Dátum dodávky.“.
8.
V prílohe č. 5 sa doterajší text označuje ako bod 1 a dopĺňa sa bodom 2, ktorý znie:
„2.
Smernica Komisie 2005/43/ES z 23. júna 2005, ktorou sa menia a dopĺňajú prílohy k smernici Rady 68/193/EHS o obchodovaní s materiálom na vegetatívne rozmnožovanie viniča (Ú. v. EÚ L 169, 26. 4. 2005).“.
Zároveň sa vypúšťa posledná veta.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. februára 2006.
Mikuláš Dzurinda v. r.