182/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.04.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

182
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 22. marca 2006,
ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 397/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strelné zbrane a strelivo v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 12 ods. 8 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 436/2001 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády č. 397/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strelné zbrane a strelivo v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2000 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 380/2003 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 5 ods. 6 sa v poslednej vete nahrádza slovo „a“ slovom „alebo“.
2.
V § 9 odsek 13 znie:
„(13)
Autorizovaná osoba po vykonaní kusového overenia vydá predkladateľovi protokol o kusovom overení strelnej zbrane a označí ju príslušnou overovacou značkou.“.
3.
V § 10 odsek 2 znie:
„(2)
Autorizovaná osoba po vykonaní nového kusového overenia vydá predkladateľovi protokol o novom kusovom overení strelnej zbrane alebo ju označí príslušnou overovacou značkou.“.
4.
V § 15 ods. 7 prvá veta znie: „Zbrane, ktoré vyhoveli pri kusovom overení, označia sa príslušnou overovacou značkou a dvojčíslom roka, v ktorom bolo overenie vykonané.“.
5.
Za § 18 sa vkladá § 18a, ktorý znie:
㤠18a
Toto nariadenie vlády bolo prijaté v súlade s právne záväzným aktom Európskych spoločenstiev a osobitnými predpismi o poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a technických predpisov3) pod číslom notifikácie 2005/0640/SK.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:
„3) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998 o postupe pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov v znení smernice 98/48/ES, zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 453/2002 Z. z. o postupoch pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov a technických noriem.“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. apríla 2006.
Mikuláš Dzurinda v. r.