192/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

192
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 29. marca 2006
o technických požiadavkách na sedadlo vodiča poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 26, § 6 ods. 16, § 7 ods. 19 a § 8 ods. 24 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
§ 1
Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na poľnohospodárske kolesové traktory a lesné kolesové traktory (ďalej len „traktor“) a upravuje podrobnosti o ich typovom schválení ES vzťahujúcom sa na sedadlo vodiča.
§ 2
Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie
a)
traktorom motorové vozidlo s kolesami vybavenými pneumatikami nahustenými vzduchom a aspoň dvoma nápravami, ktorého hlavnou funkciou je ťažná sila, je špeciálne navrhnuté na ťahanie, tlačenie, nesenie alebo pohon určitých nástrojov, strojov alebo prívesov, ktoré sú určené na použitie v poľnohospodárstve alebo lesníctve a ktorého najväčšia konštrukčná rýchlosť sa pohybuje od 6 km . h-1 do 40 km . h-1; traktor môže byť upravený na prepravu nákladu alebo osôb,
b)
sedadlom vodiča sedadlo, na ktorom môže sedieť iba jedna osoba a ktoré je určené na používanie vodičom pri vedení traktora.
§ 3
Sedadlo vodiča musí spĺňať technické požiadavky na konštrukciu a skúšky ustanovené v prílohe I okrem bodu 1 a v prílohe II okrem bodov 3.2 až 3.5 smernice Rady 78/764/EHS z 25. júla 1978 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o sedadle vodiča kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktorov v platnom znení (ďalej len „smernica“).
§ 4
(1)
Žiadosť o udelenie typového schválenia ES komponentu1) pre typ sedadla vodiča predkladá výrobca alebo zástupca výrobcu.
(2)
Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 sú:
a)
stručný technický opis sedadla s uvedením typu traktora, pre ktoré je sedadlo vodiča určené,
b)
výkresy v troch vyhotoveniach, dostatočne podrobné na identifikáciu typu sedadla a uvádzajúce predovšetkým jeho rozmery, hmotnosť, systém odpruženia a spôsob upevnenia.
(3)
Výrobca alebo zástupca výrobcu poskytne poverenej technickej službe overovania vozidiel najmenej jedno sedadlo vodiča a na vyžiadanie jeden traktor predstavujúci typ traktora, pre ktorý je sedadlo vodiča určené.
(4)
Sedadlo vodiča predložené na typové schválenie ES komponentu
a)
sa musí jasne a nezmazateľne označiť obchodným názvom alebo značkou,
b)
musí mať dostatočne veľkú plochu na umiestnenie značky typového schválenia ES komponentu; táto plocha sa musí vyznačiť vo výkresoch uvedených v odseku 2 písm. b).
(5)
Udelenie typového schválenia ES komponentu pre typ sedadla vodiča sa nesmie zamietnuť, ak sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
(6)
Štátny dopravný úrad2) vydá osvedčenie o typovom schválení ES komponentu pre typ sedadla vodiča podľa vzoru ustanoveného v prílohe III smernice. Každému schválenému typu sedadla vodiča štátny dopravný úrad pridelí číslo typového schválenia ES komponentu; nemožno prideliť rovnaké číslo typového schválenia ES rôznym typom sedadla vodiča.
(7)
Pre každý schválený typ sedadla vodiča štátny dopravný úrad pridelí výrobcovi alebo zástupcovi výrobcu značku typového schválenia ES komponentu podľa vzoru ustanoveného v bode 3.5 prílohy II smernice.
(8)
Štátny dopravný úrad prijme potrebné opatrenia na zabránenie používania značiek typového schválenia ES komponentu, ktoré môžu vyvolať zámenu medzi sedadlami vodiča, typovo schválenými podľa tohto nariadenia vlády a inými zariadeniami.
(9)
Štátny dopravný úrad vykoná po udelení typového schválenia ES komponentu pre typ sedadla vodiča, v prípade potreby v spolupráci s typovými schvaľovacími úradmi ostatných členských štátov Európskej únie (ďalej len „členský štát“), náhodné kontroly na overenie zhody vyrábaných modelov so schváleným typom.
(10)
Štátny dopravný úrad
a)
zasiela každý mesiac typovým schvaľovacím úradom ostatných členských štátov kópie osvedčenia o typovom schválení ES komponentu pre typ sedadla vodiča, ktoré počas príslušného mesiaca udelil alebo zamietol udeliť,
b)
informuje typové schvaľovacie úrady ostatných členských štátov o každom odňatí typového schválenia ES komponentu pre typ sedadla vodiča a o jeho dôvodoch do jedného mesiaca odo dňa odňatia typového schválenia ES komponentu.
(11)
Ak štátny dopravný úrad zistí, že niektoré sedadlá vodiča označené rovnakou značkou typového schválenia ES komponentu nezodpovedajú typu, ktorý schválil, prijme opatrenia na zabezpečenie zhody výrobných modelov so schváleným typom3) a oznámi typovým schvaľovacím úradom ostatných členských štátov prijaté opatrenia. Štátny dopravný úrad môže tieto opatrenia, ak je to potrebné a ak ide o závažné a opakované prípady nezhody so schváleným typom, rozšíriť na odňatie typového schválenia ES komponentu pre typ sedadla vodiča. Ak je štátny dopravný úrad o takejto nezhode informovaný typovým schvaľovacím úradom iného členského štátu, prijme rovnaké opatrenia.
(12)
Udelenie typového schválenia ES vozidla4) pre typ traktora vzťahujúceho sa na sedadlo vodiča sa nesmie zamietnuť, ak je označené značkou typového schválenia ES komponentu a je namontované v súlade s technickými požiadavkami ustanovenými v prílohe IV smernice.
(13)
Štátny dopravný úrad vydá osvedčenie o typovom schválení ES vozidla pre typ traktora vzťahujúcom sa na sedadlo vodiča podľa vzoru ustanoveného v prílohe V smernice.
(14)
Technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády sa rovnako vzťahujú na typové schválenie vozidla5) pre typ traktora vzťahujúce sa na sedadlo vodiča.
§ 5
(1)
Príslušný štátny orgán6) nesmie odmietnuť ani zakázať
a)
uvedenie typu traktora na trh, jeho evidenciu, uvedenie do prevádzky alebo používanie v premávke na pozemných komunikáciách z dôvodov vzťahujúcich sa na sedadlo vodiča, ak je označené značkou typového schválenia ES komponentu a namontované v súlade s technickými požiadavkami podľa § 4 ods. 12,
b)
uvedenie typu sedadla vodiča na trh z dôvodov vzťahujúcich sa na jeho konštrukciu, ak je označené značkou typového schválenia ES komponentu a sú splnené požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
(2)
Nemožno uvádzať na trh typ sedadla vodiča označeného značkou typového schválenia ES komponentu, ktorý trvale nezodpovedá schválenému typu. Štátny dopravný úrad bezodkladne informuje typové schvaľovacie úrady ostatných členských štátov a Európsku komisiu o prijatých opatreniach a o ich dôvodoch.
§ 6
Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.
§ 7
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. apríla 2006.
v z. Pál Csáky v. r.
Príloha k nariadeniu vlády č. 192/2006 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1. Smernica Rady 78/764/EHS z 25. júla 1978 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o sedadle vodiča kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktorov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 13/zv. 5.) v znení smernice Rady 82/890/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 13/zv. 6.), smernice Komisie 83/190/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 13/zv. 7.), smernice Rady 87/354/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 13/zv. 8.), smernice Komisie 88/465/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 13/zv. 9.), smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/54/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 13/zv. 19.), smernice Komisie 1999/57/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 13/zv. 24.) a v znení Aktu o podmienkach pristúpenia pripojeného k Zmluve o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii (Ú. v. EÚ L 236, 23. 9. 2003).
2. Smernica Rady 2006/96/ES z 20. novembra 2006, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska upravujú určité smernice v oblasti voľného pohybu tovaru (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006).
3. Smernica Rady 2013/15/EÚ z 13. mája 2013, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Chorvátskej republiky upravujú určité smernice v oblasti voľného pohybu tovaru (Ú. v. EÚ L 158, 10. 6. 2013).
1)
§ 8 ods. 10 a 17 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
6)
§ 3 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 451/2004 Z. z.
§ 88 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
§ 99 písm. o) zákona č. 725/2004 Z. z.