193/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

193
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 29. marca 2006
o technických požiadavkách na maximálnu konštrukčnú rýchlosť, maximálny krútiaci moment a maximálny čistý výkon motora dvojkolesových motorových vozidiel a trojkolesových motorových vozidiel
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 26, § 6 ods. 16, § 7 ods. 19 a § 8 ods. 24 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
§ 1
Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na dvojkolesové motorové vozidlá a trojkolesové motorové vozidlá1) (ďalej len „vozidlo“) a upravuje podrobnosti o ich typovom schválení ES vzťahujúcom sa na maximálnu konštrukčnú rýchlosť, maximálny krútiaci moment a maximálny čistý výkon motora.
§ 2
(1)
Maximálna konštrukčná rýchlosť vozidla musí spĺňať technické požiadavky ustanovené v prílohe I okrem bodu 7 a v doplnku 1 prílohy I smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/1/ES z 2. februára 1995 o maximálnej konštrukčnej rýchlosti, maximálnom krútiacom momente a maximálnom čistom výkone motora dvoj- alebo trojkolesových motorových vozidiel v platnom znení (ďalej len „smernica“).
(2)
Maximálny krútiaci moment a maximálny čistý výkon motora musia spĺňať technické požiadavky ustanovené v doplnkoch 1 až 3 prílohy II a poddoplnku 1 doplnku 2 prílohy II smernice.
(3)
Maximálna rýchlosť vozidla je vyjadrená hodnotou v kilometroch za hodinu zodpovedajúcou najbližšiemu zaokrúhlenému celému číslu aritmetického priemeru hodnôt rýchlostí meraných počas dvoch po sebe nasledujúcich testoch, ktoré sa nesmú líšiť o viac ako 3 %. Keď tento aritmetický priemer leží presne medzi dvoma celými číslami, zaokrúhli sa nahor. V prípade vozidiel, ktorých maximálna rýchlosť nie je obmedzená príslušnou definíciou podľa osobitného predpisu,1a) nie je pre typové schválenie ES potrebný žiadny test a za maximálnu rýchlosť sa považuje maximálna rýchlosť udaná výrobcom vozidla v informačnom dokumente podľa osobitného predpisu.4)
§ 3
(1)
Udelenie typového schválenia ES komponentu2) vzťahujúceho sa na maximálnu konštrukčnú rýchlosť, maximálny krútiaci moment a maximálny čistý výkon motora alebo typového schválenia ES vozidla3) pre typ vozidla vzťahujúceho sa na maximálnu konštrukčnú rýchlosť, maximálny krútiaci moment a maximálny čistý výkon motora sa nesmie zamietnuť, ak sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
(2)
Ak sa žiadosť o udelenie typového schválenia ES komponentu vzťahujúceho sa na maximálnu konštrukčnú rýchlosť nepredkladá spolu so žiadosťou o typové schválenie ES vozidla, žiadateľ priloží informačný dokument, v ktorom vyplní body 0.1, 0.2, 0.4 až 0.6, 2.1 až 2.2.1, 3.0 až 3.1.1, 4.1 až 4.6, 5.2 a 5.2.2 časti A informačného dokumentu, ktorého vzor je uvedený v osobitnom predpise.4)
(3)
Štátny dopravný úrad5) vydá osvedčenie o typovom schválení ES komponentu vzťahujúcom sa na maximálnu konštrukčnú rýchlosť podľa vzoru ustanoveného v doplnku 3 prílohy I smernice.
(4)
Ak sa žiadosť o udelenie typového schválenia ES komponentu pre typ motora vzťahujúceho sa na maximálny krútiaci moment a maximálny čistý výkon nepredkladá spolu so žiadosťou o typové schválenie ES vozidla, žiadateľ priloží informačný dokument, v ktorom vyplní
a)
pri zážihových motoroch pre mopedy body 0.1, 0.2, 0.4 až 0.6, 3 až 3.2.2, 3.2.4 až 3.2.4.1.5, 3.2.4.3 až 3.2.12.2.1 a 3.5 až 3.6.3.1.2 časti A informačného dokumentu, ktorého vzor je uvedený v osobitnom predpise,4)
b)
pri zážihových motoroch pre motocykle a trojkolky body 0.1, 0.2, 0.4 až 0.6, 3. až 3.2.2, 3.2.4 až 3.2.4.1.5, 3.2.4.3 až 3.2.12.2.1 a 3.5 až 3.6.3.1.2 časti A informačného dokumentu, ktorého vzor je uvedený v osobitnom predpise,4)
c)
pri vznetových motoroch montovaných na vozidlá body 0.1, 0.2, 0.4 až 0.6, 3. až 3.2.1.5, 3.2.2, 3.2.4.2 až 3.2.4.2.8.3, 3.2.5 až 3.2.6.8, 3.2.7 až 3.2.12.2.1 a 3.5 až 3.6.3.1.2 časti A informačného dokumentu, ktorého vzor je uvedený v osobitnom predpise.4)
(5)
Štátny dopravný úrad vydá osvedčenie o typovom schválení ES komponentu pre typ motora vzťahujúcom sa na maximálny krútiaci moment a maximálny čistý výkon podľa vzoru ustanoveného
a)
pri zážihových motoroch pre mopedy v poddoplnku 2 doplnku 1 prílohy II smernice,
b)
pri zážihových motoroch pre motocykle a trojkolky v poddoplnku 3 doplnku 2 prílohy II smernice,
c)
pri vznetových motoroch montovaných na vozidlá v poddoplnku 2 doplnku 3 prílohy II smernice.
(6)
Na postup pri udelení typového schválenia ES komponentu vzťahujúceho sa na maximálnu konštrukčnú rýchlosť, maximálny krútiaci moment a maximálny čistý výkon motora a na podmienky voľného pohybu vozidiel sa okrem tohto nariadenia vlády použije osobitný predpis.6)
§ 4
Príslušný štátny orgán7) nesmie odmietnuť ani zakázať uvedenie vozidla na trh, jeho evidenciu ani uvedenie do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách z dôvodov vzťahujúcich sa na maximálnu konštrukčnú rýchlosť, maximálny krútiaci moment a maximálny čistý výkon motora, ak sú splnené požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
§ 4a
(1)
Štátny dopravný úrad5) do 30. júna 2007 nesmie zamietnuť žiadosť o udelenie typového schválenia ES vozidla3) pre typ vozidla vzťahujúceho sa na maximálnu konštrukčnú rýchlosť, maximálny krútiaci moment a maximálny čistý výkon motora, ak sú splnené technické požiadavky podľa právnej úpravy platnej do 31. decembra 2006.
(2)
Príslušný štátny orgán7) do 30. júna 2007 nesmie odmietnuť ani zakázať uvedenie typu vozidla na trh, jeho evidenciu alebo uvedenie do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách z dôvodov vzťahujúcich sa na maximálnu konštrukčnú rýchlosť, maximálny krútiaci moment a maximálny čistý výkon motora, ak sú splnené požiadavky podľa právnej úpravy platnej do 31. decembra 2006.
§ 4b
Štátny dopravný úrad5) od 1. júla 2007 zamietne žiadosť o udelenie typového schválenia ES vozidla3) pre nový typ vozidla vzťahujúceho sa na maximálnu konštrukčnú rýchlosť, maximálny krútiaci moment a maximálny čistý výkon motora, ak nie sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
§ 5
Týmto nariadením vlády sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe.
§ 6
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. apríla 2006.
v z. Pál Csáky v. r.
Príloha k nariadeniu vlády č. 193/2006 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
1.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/1/ES z 2. februára 1995 o maximálnej konštrukčnej rýchlosti, maximálnom krútiacom momente a maximálnom čistom výkone motora dvoj- alebo trojkolesových motorových vozidiel (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv.15.) v znení smernice Komisie 2002/41/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 29.).
2. Smernica Komisie 2006/27/ES z 3. marca 2006, ktorou sa na účely prispôsobenia technickému pokroku menia a dopĺňajú smernice Rady 93/14/EHS o brzdení dvoj- alebo trojkolesových vozidiel a 93/34/EHS o povinných označeniach pre dvoj- alebo trojkolesové motorové vozidlá, smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/1/ES o maximálnej konštrukčnej rýchlosti, maximálnom krútiacom momente a maximálnom čistom výkone motora dvoj- alebo trojkolesových motorových vozidiel a 97/24/ES o niektorých komponentoch a charakteristikách dvoj- alebo trojkolesových motorových vozidiel (Ú. v. EÚ L 66, 8. 3. 2006).
1)
§ 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 71/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES dvojkolesových motorových vozidiel, trojkolesových motorových vozidiel a štvorkoliek.
1a)
Príloha č. 1 časť B prvý bod zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
6)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 71/2006 Z. z.
7)
§ 3 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 451/2004 Z. z.
§ 88 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
§ 99 písm. o) zákona č. 725/2004 Z. z.