194/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

194
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 29. marca 2006
o technických požiadavkách na brzdenie dvojkolesových motorových vozidiel a trojkolesových motorových vozidiel
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 26, § 6 ods. 16 a § 7 ods. 19 a § 8 ods. 24 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
§ 1
Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na dvojkolesové motorové vozidlá a trojkolesové motorové vozidlá uvedené v osobitnom predpise1) (ďalej len „vozidlo“) a upravuje podrobnosti o ich typovom schválení ES vzťahujúcom sa na brzdenie.
§ 2
(1)
Brzdenie musí spĺňať technické požiadavky ustanovené v prílohe okrem dodatkov 3 a 4 smernice Rady 93/14/EHS z 5. apríla 1993 o brzdení dvojkolesových alebo trojkolesových motorových vozidiel v znení smernice Komisie 2006/27/ES z 3. marca 2006 (ďalej len „smernica“).
(2)
Technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády sa považujú za rovnocenné s technickými požiadavkami ustanovenými medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná.2) Schválenia a značky typového schválenia komponentu udelené podľa technických požiadaviek ustanovených medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná,2) sa uznávajú ako alternatíva k typovým schváleniam ES udeleným podľa tohto nariadenia vlády.
§ 3
(1)
Ak sa žiadosť o udelenie typového schválenia ES komponentu vzťahujúceho sa na brzdenie nepredkladá spolu so žiadosťou o typové schválenie ES vozidla, žiadateľ priloží informačný dokument, v ktorom vyplní body 0.1, 0.2, 0.4 až 0.6, 2.1 až 2.2.1, 3.0 až 3.1.1, 5.2, 5.2.2 a 7.1 až 7.4 časti A informačného dokumentu, ktorého vzor je uvedený v osobitnom predpise.3)
(2)
Štátny dopravný úrad4) vydá osvedčenie o typovom schválení ES vzťahujúcom sa na brzdenie podľa vzoru ustanoveného v dodatku 4 prílohy smernice.
(3)
Na postup pri udelení typového schválenia ES komponentu vzťahujúceho sa na brzdenie a na podmienky voľného pohybu vozidiel sa okrem tohto nariadenia vlády použije osobitný predpis.5)
§ 4
Príslušný štátny orgán6) nesmie zakázať uvedenie vozidla do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách z dôvodov vzťahujúcich sa na brzdenie, ak sú splnené požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
§ 4a
(1)
Štátny dopravný úrad4) do 30. júna 2007 nesmie zamietnuť žiadosť o udelenie typového schválenia ES vozidla7) pre typ vozidla vzťahujúceho sa na brzdenie, ak sú splnené technické požiadavky podľa právnej úpravy platnej do 31. decembra 2006.
(2)
Príslušný štátny orgán6) do 30. júna 2007 nesmie zamietnuť ani zakázať uvedenie typu vozidla na trh, jeho evidenciu alebo uvedenie do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách z dôvodov vzťahujúcich sa na brzdenie, ak sú splnené požiadavky podľa právnej úpravy platnej do 31. decembra 2006.
§ 4b
Štátny dopravný úrad4) od 1. júla 2007 zamietne žiadosť o udelenie typového schválenia ES vozidla7) pre nový typ vozidla vzťahujúceho sa na brzdenie, ak nie sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
§ 5
Týmto nariadením vlády sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe.
§ 6
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. apríla 2006.
v z. Pál Csáky v. r.
Príloha k nariadeniu vlády č. 194/2006 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
1.
Smernica Rady 93/14/EHS z 5. apríla 1993 o brzdení dvojkolesových alebo trojkolesových motorových vozidiel (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 12.).
2. Smernica Komisie 2006/27/ES z 3. marca 2006, ktorou sa na účely prispôsobenia technickému pokroku menia a dopĺňajú smernice Rady 93/14/EHS o brzdení dvoj- alebo trojkolesových vozidiel a 93/34/EHS o povinných označeniach pre dvoj- alebo trojkolesové motorové vozidlá, smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/1/ES o maximálnej konštrukčnej rýchlosti, maximálnom krútiacom momente a maximálnom čistom výkone motora dvoj- alebo trojkolesových motorových vozidiel a 97/24/ES o niektorých komponentoch a charakteristikách dvoj- alebo trojkolesových motorových vozidiel (Ú. v. EÚ L 66, 8. 3. 2006).
1)
§ 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 71/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES dvojkolesových motorových vozidiel, trojkolesových motorových vozidiel a štvorkoliek.
2)
Dohoda o prijatí jednotných podmienok pre homologáciu (overovanie zhodnosti) a o vzájomnom uznávaní homologácie výstroja a súčastí motorových vozidiel (vyhláška č. 176/1960 Zb.).
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 245/1996 Z. z. o uskutočnení notifikácie sukcesie Slovenskej republiky do Dohody o prijatí jednotných podmienok pre homologáciu (overovanie zhodnosti) a vzájomnom uznávaní homologácie výstroja a súčastí motorových vozidiel uzavretej 20. marca 1958 v Ženeve (nariadenie EHK OSN č. 78).
4)
§ 99 písm. o) zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5)
Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 71/2006 Z. z.
6)
§ 3 zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 451/2004 Z. z.
§ 88 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
§ 99 písm. o) zákona č. 725/2004 Z. z.