196/2006 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

196
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 29. marca 2006
o technických požiadavkách na hmotnosti a rozmery motorových vozidiel kategórie M1
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 26, § 6 ods. 16 a § 7 ods. 19 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
§ 1
Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na motorové vozidlá kategórie M11) určené na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách najmenej so štyrmi kolesami a s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou prevyšujúcou 25 km.h-1 (ďalej len „vozidlo“) a upravuje podrobnosti o ich typovom schválení ES vzťahujúcom sa na hmotnosti a rozmery.
§ 2
(1)
Hmotnosti a rozmery vozidla musia spĺňať technické požiadavky ustanovené v prílohe II okrem bodu 1 a v doplnku prílohy II smernice Rady 92/21/EHS z 31. marca 1992 o hmotnostiach a rozmeroch motorových vozidiel kategórie M1 v znení smernice Rady 95/48/ES (ďalej len „smernica“).
(2)
Na hmotnosti a rozmery vozidla sa okrem tohto nariadenia vlády vzťahujú aj osobitné predpisy.2)
§ 3
(1)
Žiadosť o udelenie typového schválenia ES vozidla3) pre typ vozidla vzťahujúceho sa na hmotnosti a rozmery predkladá výrobca.
(2)
Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 je informačný dokument, ktorý spĺňa požiadavky ustanovené v doplnku 1 prílohy I smernice.
(3)
Vozidlo predstavujúce typ vozidla, ktorý má byť schválený, poskytne výrobca poverenej technickej službe overovania vozidiel.
(4)
Udelenie typového schválenia ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúceho sa na hmotnosti a rozmery sa nesmie zamietnuť, ak sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
(5)
Štátny dopravný úrad4) vydá osvedčenie o typovom schválení ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúcom sa na hmotnosti a rozmery podľa vzoru ustanoveného v doplnku 2 prílohy I smernice a dodatku k doplnku 2 prílohy I smernice.
(6)
Každému schválenému typu vozidla štátny dopravný úrad pridelí číslo typového schválenia ES podľa osobitného predpisu;5) nemožno prideliť rovnaké číslo typového schválenia ES rôznym typom vozidla.
(7)
Ak sa zmení typ vozidla schváleného podľa tohto nariadenia vlády, postupuje sa podľa osobitného predpisu.6)
(8)
Opatrenia na zabezpečenie zhody výroby sa prijímajú podľa osobitného predpisu.7)
(9)
Technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády sa rovnako vzťahujú na typové schválenie vozidla8) pre typ vozidla vzťahujúce sa na hmotnosti a rozmery.
§ 4
Príslušný štátny orgán9) nesmie odmietnuť ani zakázať uvedenie typu vozidla na trh, jeho evidenciu alebo uvedenie do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách z dôvodov vzťahujúcich sa na hmotnosti a rozmery, ak sú splnené požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
§ 5
Týmto nariadením vlády sa preberá právny akt Európskych spoločenstiev uvedený v prílohe.
§ 6
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. apríla 2006.
v z. Pál Csáky v. r.
Príloha k nariadeniu vlády č. 196/2006 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
Smernica Rady 92/21/EHS z 31. marca 1992 o hmotnostiach a rozmeroch motorových vozidiel kategórie M1 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 11.) v znení smernice Rady 95/48/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 15.).
1)
Príloha č. 1 k zákonu č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 150/2006 Z. z. o technických požiadavkách na výhľad vodičov motorových vozidiel.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 195/2006 Z. z. o technických požiadavkách na pneumatiky motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel a na ich montáž.
5)
§ 3 ods. 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 135/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel.
6)
§ 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 135/2006 Z. z.
7)
§ 13 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 135/2006 Z. z.
9)
§ 3 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 451/2004 Z. z.
§ 88 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
§ 99 písm. o) zákona č. 725/2004 Z. z.