199/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

199
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 29. marca 2006
o technických požiadavkách na montáž zariadení na osvetlenie a svetelnú signalizáciu poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 26, § 6 ods. 16 a § 7 ods. 19 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
§ 1
Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na poľnohospodárske kolesové traktory a lesné kolesové traktory (ďalej len „traktor“) a upravuje podrobnosti o ich typovom schválení ES vzťahujúcom sa na montáž zariadení na osvetlenie a svetelnú signalizáciu.
§ 2
Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie
a)
traktorom motorové vozidlo s kolesami vybavenými pneumatikami nahustenými vzduchom a aspoň dvoma nápravami, ktorého hlavnou funkciou je ťažná sila, ktoré je špeciálne navrhnuté na ťahanie, tlačenie, nesenie alebo pohon určitých nástrojov, strojov alebo prívesov určených na použitie v poľnohospodárstve alebo lesníctve a ktorého najväčšia konštrukčná rýchlosť sa pohybuje od 6 km.h-1 do 40 km.h-1; traktor môže byť upravený na prepravu nákladu alebo osôb,
b)
typom traktora vzhľadom na montáž zariadenia na osvetlenie a svetelnú signalizáciu traktory, ktoré sa nelíšia v týchto základných znakoch:
1.
rozmery a vonkajší tvar traktora,
2.
počet a umiestnenie zariadení na osvetlenie a svetelnú signalizáciu. Za traktory rôznych typov sa tiež nepovažujú traktory, ktoré sa líšia v základných znakoch, ale tieto odlišnosti nevyžadujú zmenu typu, počtu, umiestnenia a geometrickej viditeľnosti svietidiel určených pre daný typ traktora, a traktory, na ktorých sú alebo nie sú namontované nepovinné svietidlá,
c)
nezaťaženým traktorom traktor pripravený na jazdu vrátane ochrannej konštrukcie proti prevráteniu, okrem doplnkového príslušenstva, ale s chladiacim médiom, mazivami, pohonnými palivami, náradím a vodičom,
d)
zariadeniami na osvetlenie a svetelnú signalizáciu zariadenia uvedené v bodoch 1.5.7 až 1.5.21 prílohy I smernice Rady 78/933/EHS zo 17. októbra 1978 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa montáže osvetľovacích zariadení a zariadení svetelnej signalizácie na kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktoroch v platnom znení (ďalej len „smernica“),
e)
svietidlom zariadenie na osvetľovanie pozemných komunikácií alebo na vyžarovanie svetla pre ostatných účastníkov premávky na pozemných komunikáciách; zariadenie na osvetlenie zadnej tabuľky s evidenčným číslom a odrazové sklá sa tiež považujú za svietidlá,
f)
svietiacou plochou diaľkového svetlometu, tlmeného svetlometu, predného svietidla do hmly a spätného svietidla kolmý priemet plného otvoru reflektora na priečnu rovinu; ak sklo zariadenia pre osvetlenie siaha len nad časť plného otvoru reflektora, berie sa do úvahy len priemet tejto časti; pri tlmených svetlometoch je svietiaca plocha obmedzená na tú stranu výrezu, ktorá je daná zdanlivým priemetom čiary výrezu na šošovku; ak sú reflektor aj sklo nastaviteľné, použije sa stredná poloha nastavenia,
g)
svietiacou plochou smerového svietidla, zariadenia so svetelným výstražným signálom, brzdového svietidla, svietidla na osvetlenie zadnej tabuľky s evidenčným číslom, predného obrysového bočného svietidla, zadného obrysového bočného svietidla, zadného svietidla do hmly, parkovacieho svietidla a zadného obrysového svietidla kolmý priemet svetla na rovinu kolmú na jej referenčnú os a dotýkajúcu sa vonkajšej plochy výstupu svetla, pričom tento priemet je v tejto rovine obmedzený okrajmi zatienenia, ktoré ohraničuje priechod iba 98 % celkovej svietivosti svetla v smere referenčnej osi; na stanovenie dolného limitu, horného limitu a bočných limitov svietiacej plochy sa použije len zatienenie s vodorovnými alebo zvislými okrajmi,
h)
svietiacou plochou odrazového skla kolmý priemet odrazového skla v rovine kolmej na jej referenčnú os a ohraničenej rovinami rovnobežnými s touto osou, ktoré sa dotýkajú vonkajších okrajov povrchu svetelného priemetu odrazového skla; na stanovenie dolného limitu, horného limitu a bočných limitov svietiacej plochy sa použijú len vodorovné roviny a zvislé roviny,
i)
vonkajšou plochou vyžarujúcou svetlo pre definovaný smer pozorovania kolmý priemet plochy vyžarujúcej svetlo na rovinu kolmú na smer pozorovania vyznačenou na obrázku v dodatku 1 prílohy I smernice.
§ 3
(1)
Montáž zariadení na osvetlenie a svetelnú signalizáciu traktorov musí spĺňať technické požiadavky ustanovené v bodoch 1.2, 1.4, 1.5.1 až 1.5.21, 1.7 až 1.17, 3 a 4 prílohy I a v dodatkoch 1 až 3 prílohy I smernice.
(2)
Trvale pripojený zásuvkový výstup pripevnený na traktoroch uvedený v bode 3.1.1 prílohy I smernice musí spĺňať technické požiadavky podľa ISO 1724 alebo ISO 1185.
§ 4
(1)
Žiadosť o udelenie typového schválenia ES vozidla1) pre typ traktora vzťahujúceho sa na montáž zariadení na osvetlenie a svetelnú signalizáciu predkladá výrobca alebo zástupca výrobcu.
(2)
Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 sú tieto dokumenty v troch vyhotoveniach:
a)
opis typu traktora, pokiaľ ide o podrobnosti uvedené v § 2 písm. b),
b)
zoznam zariadení, ktoré predpisuje výrobca pre montáž osvetlenia a svetelnej signalizácie, v ktorom môže byť pre každú operáciu niekoľko typov zariadení, pričom každý typ zariadenia musí byť náležite označený, napríklad značkou typového schválenia ES komponentu, menom a adresou výrobcu. Zoznam zariadení môže pre každú operáciu obsahovať aj nasledujúce dodatočné podrobnosti: „alebo rovnocenné zariadenia“,
c)
výkres rozmiestnenia zariadení na osvetlenie a svetelnú signalizáciu ako celku znázorňujúci polohu rôznych svietidiel na traktore,
d)
výkres rozmiestnenia každého jednotlivého svietidla znázorňujúci svietiace plochy uvedené v § 2 písm. f) až i).
(3)
Nezaťažený traktor s namontovanými zariadeniami na osvetlenie a svetelnú signalizáciu uvedenými v odseku 2 písm. b) predstavujúci typ traktora, ktorý má byť schválený, poskytne výrobca alebo zástupca výrobcu poverenej technickej službe overovania vozidiel.
(4)
Udelenie typového schválenia ES vozidla pre typ traktora vzťahujúceho sa na montáž zariadení na osvetlenie a svetelnú signalizáciu sa nesmie zamietnuť, ak sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
(5)
Štátny dopravný úrad2) vydá osvedčenie o typovom schválení ES vozidla pre typ traktora vzťahujúcom sa na montáž zariadení na osvetlenie a svetelnú signalizáciu podľa vzoru ustanoveného v prílohe II smernice.
(6)
O každej zmene časti alebo charakteristiky uvedenej v § 2 písm. b) je výrobca alebo zástupca výrobcu povinný informovať štátny dopravný úrad, ktorý môže uložiť vykonanie nových testov zmeneného typu traktora a vystavenie nového protokolu o testoch; ak z takých testov vyplynie, že technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády nie sú splnené, traktor neschváli.3)
(7)
Každý sériovo vyrobený traktor musí byť zhodný s typom traktora, ktorému bolo udelené typové schválenie ES vzťahujúce sa na montáž zariadení na osvetlenie a svetelnú signalizáciu a na ich charakteristiky špecifikované v tomto nariadení vlády.
(8)
Technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády sa rovnako vzťahujú na typové schválenie vozidla4) pre typ traktora vzťahujúce sa na montáž zariadení na osvetlenie a svetelnú signalizáciu.
§ 5
Príslušný štátny orgán5) nesmie zamietnuť ani zakázať uvedenie typu traktora na trh, jeho evidenciu, uvedenie do prevádzky alebo používanie v premávke na pozemných komunikáciách z dôvodov vzťahujúcich sa na montáž zariadení na osvetlenie a svetelnú signalizáciu, ak sú splnené požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
§ 5a
(1)
Štátny dopravný úrad2) do 30. júna 2007 nesmie zamietnuť žiadosť o udelenie typového schválenia ES vozidla1) alebo žiadosť o udelenie typového schválenia vozidla4) pre typ traktora vzťahujúceho sa na montáž zariadení na osvetlenie a svetelnú signalizáciu, ak sú splnené technické požiadavky podľa právnej úpravy platnej do 31. decembra 2006.
(2)
Príslušný štátny orgán5) do 30. júna 2007 nesmie zamietnuť ani zakázať uvedenie typu traktora na trh, jeho evidenciu alebo uvedenie do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách z dôvodov vzťahujúcich sa na montáž zariadení na osvetlenie a svetelnú signalizáciu, ak sú splnené požiadavky podľa právnej úpravy platnej do 31. decembra 2006.
§ 5b
(1)
Štátny dopravný úrad2) od 1. júla 2007 zamietne žiadosť o udelenie typového schválenia ES vozidla1) alebo žiadosť o udelenie typového schválenia vozidla4) pre typ traktora vzťahujúceho sa na montáž zariadení na osvetlenie a svetelnú signalizáciu, ak nie sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
(2)
Osvedčenia o zhode COC6) vystavené pre nové traktory sa považujú od 1. júla 2009 za neplatné, ak nie sú splnené technické požiadavky vzťahujúce sa na montáž zariadení na osvetlenie a svetelnú signalizáciu podľa tohto nariadenia vlády; tieto traktory nemožno od 1. júla 2009 uvádzať na trh, zapisovať do evidencie alebo uvádzať do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách.
§ 6
Týmto nariadením vlády sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe.
§ 7
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. apríla 2006.
v z. Pál Csáky v. r.
Príloha k nariadeniu vlády č. 199/2006 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
1.
Smernica Rady 78/933/EHS zo 17. októbra 1978 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa montáže osvetľovacích zariadení a zariadení svetelnej signalizácie na kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktoroch (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 5.) v znení smernice Rady 82/890/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 6.), smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/54/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 19.) a smernice Komisie 99/56/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 24.).
2. Smernica Komisie 2006/26/ES z 2. marca 2006, ktorou sa z dôvodu prispôsobenia technickému pokroku menia a dopĺňajú smernice Rady 74/151/EHS, 77/311/EHS, 78/933/EHS a 89/173/EHS o kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktoroch (Ú. v. EÚ L 65, 7. 3. 2006).
1)
§ 5 ods. 11 a 20, § 6 ods. 7 a 10 a § 7 ods. 9 a 13 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3)
§ 9 zákona č. 725/2004 Z. z.
5)
§ 3 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 451/2004 Z. z.
§ 88 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
§ 99 písm. o) zákona č. 725/2004 Z. z.