200/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.04.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

200
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 29. marca 2006
o opatreniach proti emisiám znečisťujúcich látok z dieselových motorov poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 26, § 6 ods. 16 a § 7 ods. 19 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
§ 1
Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na poľnohospodárske kolesové traktory a lesné kolesové traktory (ďalej len „traktor“) a upravuje podrobnosti o ich typovom schválení ES vzťahujúcom sa na dieselové motory emitujúce znečisťujúce látky.
§ 2
Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie
a)
traktorom motorové vozidlo s kolesami vybavenými pneumatikami a s dvoma nápravami, ktorého hlavnou funkciou je ťažná sila, ktoré je špeciálne konštruované na ťahanie, tlačenie, nosenie alebo pohon určitých nástrojov, strojov alebo prípojných vozidiel určených na použitie v poľnohospodárstve alebo lesníctve a ktorého najväčšia konštrukčná rýchlosť sa pohybuje od 6 km.h-1 do 40 km.h-1; traktor môže byť vybavený na prepravu nákladu alebo osôb,
b)
typom traktora vzhľadom na obmedzenie emisií znečisťujúcich látok z motora traktory, ktoré sa vzájomne nelíšia v takých podstatných znakoch, ako sú vlastnosti traktora a motora ustanovené v prílohe II smernice Rady 77/537/EHS z 28. júna 1977 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o opatreniach, ktoré sa majú prijať proti emisiám znečisťujúcich látok z dieselových motorov používaných v kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktoroch v platnom znení (ďalej len „smernica“),
c)
dieselovým motorom motor, ktorý pracuje na princípe kompresného vznietenia,
d)
opacimetrom zariadenie na nepretržité meranie absorpčných koeficientov svetla výfukových plynov emitovaných traktormi,
e)
palivom referenčné palivo, ktorého špecifikácie sú uvedené v prílohe V smernice.
§ 3
(1)
Traktor s dieselovým motorom, ktorý emituje znečisťujúce látky, musí spĺňať technické požiadavky ustanovené v prílohe I okrem bodov 2.2, 2.3, 2.5, 3, 3a a 4, v prílohe II, v prílohe III okrem bodu 3.2 a v prílohách IV a VI smernice.
(2)
Opacimeter musí spĺňať technické požiadavky ustanovené v prílohe VII smernice. Inštalácia opacimetra musí spĺňať technické požiadavky ustanovené v prílohe VIII smernice.
§ 4
(1)
Žiadosť o udelenie typového schválenia ES vozidla1) pre typ traktora vzťahujúceho sa na dieselové motory emitujúce znečisťujúce látky predkladá výrobca alebo zástupca výrobcu traktora.
(2)
Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 sú výkresy spaľovacej komory a horného povrchu piestu a opis typu motora vrátane všetkých údajov uvedených v prílohe II smernice, a to v troch vyhotoveniach.
(3)
Výrobca alebo zástupca výrobcu poskytne poverenej technickej službe overovania vozidiel vykonávajúcej schvaľovacie skúšky uvedené v bode 5 prílohy I smernice (ďalej len „technická služba“) motor a vybavenie uvedené v prílohe II smernice, ktoré sú určené na namontovanie do schvaľovaného traktora. Na žiadosť výrobcu a so súhlasom technickej služby sa môže schvaľovacia skúška vykonať na traktore predstavujúcom typ traktora, ktorý sa má schváliť.
(4)
Udelenie typového schválenia ES vozidla pre typ traktora vzťahujúceho sa na dieselové motory emitujúce znečisťujúce látky sa nesmie zamietnuť, ak sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
(5)
Štátny dopravný úrad2) vydá prílohu k osvedčeniu o typovom schválení ES vozidla pre typ traktora vzťahujúceho sa na dieselové motory emitujúce znečisťujúce látky podľa vzoru uvedeného v prílohe X smernice.
(6)
Na každý traktor zhodný s typom traktora schváleným podľa tohto nariadenia vlády sa pripevní symbol korigovaného absorpčného koeficientu, ktorého vzor je ustanovený v prílohe IX smernice. Symbol sa pripevní spôsobom ustanoveným v bodoch 4.4 a 4.5 prílohy I smernice.
(7)
O každej zmene časti alebo vlastnosti uvedenej v § 2 písm. b) je výrobca alebo zástupca výrobcu povinný informovať príslušný štátny dopravný úrad, ktorý môže uložiť vykonanie nových skúšok zmeneného traktora a vypracovanie nového protokolu; ak z takýchto skúšok vyplynie, že technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády nie sú splnené, zmenu neschváli.3)
(8)
Technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády sa rovnako vzťahujú na typové schválenie vozidla4) pre typ traktora vzťahujúceho sa na dieselové motory emitujúce znečisťujúce látky.
§ 5
Príslušný štátny orgán5) nesmie odmietnuť ani zakázať uvedenie traktora na trh, jeho evidenciu, uvedenie do prevádzky alebo používanie v premávke na pozemných komunikáciách z dôvodov vzťahujúcich sa na dieselové motory emitujúce znečisťujúce látky, ak sú splnené požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
§ 6
Týmto nariadením vlády sa preberá právny akt Európskych spoločenstiev uvedený v prílohe.
§ 7
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. apríla 2006.
v z. Pál Csáky v. r.
Príloha k nariadeniu vlády č. 200/2006 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
Smernica Rady 77/537/EHS z 28. júna 1977 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o opatreniach, ktoré sa majú prijať proti emisiám znečisťujúcich látok z dieselových motorov používaných v kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktoroch (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 4.) v znení smernice Rady 82/890/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 6.) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/54/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 19.).
1)
§ 5 ods. 11 a 20, § 6 ods. 7 a 10 a § 7 ods. 9 a 13 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3)
§ 9 zákona č. 725/2004 Z. z.
5)
§ 3 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 451/2004 Z. z.
§ 88 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
§ 99 písm. o) zákona č. 725/2004 Z. z.