201/2006 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

201
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 29. marca 2006
o technických požiadavkách na bezpečnostné pásy a zadržiavacie systémy motorových vozidiel
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 26, § 6 ods. 16, § 7 ods. 19 a § 8 ods. 24 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
§ 1
(1)
Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na vozidlá kategórie M a Npodľa osobitného predpisu,1) určené na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách, s najmenej štyrmi kolesami a najväčšou konštrukčnou rýchlosťou prevyšujúcou 25 km.h-1.
(2)
Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na bezpečnostné pásy a zadržiavacie systémy určené na montáž do vozidiel kategórie M a N, ktoré sú určené pre dospelé osoby sediace na sedadlách v smere jazdy alebo v protismere jazdy, a na detské zadržiavacie zariadenia určené na montáž do vozidiel kategórie M1 a N1.
§ 2
Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie
a)
bezpečnostným pásom zostava popruhov s uzatváracou sponou, nastavovacími zariadeniami a pripevňovacími kovaniami, ktorú je možné ukotviť vo vozidle a ktorá je konštruovaná tak, aby sa v prípade zrážky alebo náhleho spomalenia znížilo riziko poranenia vodiča a cestujúcich tým, že obmedzí pohyblivosť ich tiel,
b)
súpravou pásov bezpečnostné pásy podľa písmena a), ktoré zahŕňajú aj zariadenia na pohlcovanie energie alebo navíjanie pásov,
c)
brušným pásom pás, ktorý prechádza cez prednú časť panvovej oblasti tela vodiča a cestujúcich,
d)
popruhom ohybná časť určená na pridržanie tela a prenášanie namáhania na ukotvenia pásov,
e)
sponou rýchlo sa uvoľňujúce zariadenie, ktoré umožňuje sediacemu cestujúcemu, aby bol zadržaný pásom; môže obsahovať okrem spony postrojového pásu aj nastavovacie zariadenie,
f)
nastavovacím zariadením pásu zariadenie umožňujúce nastaviť pás podľa individuálnej potreby sediaceho cestujúceho a polohy sedadla; môže tvoriť súčasť spony, navíjača alebo inej časti bezpečnostného pásu,
g)
typom pásu kategória pásov, ktoré sa navzájom nelíšia v týchto základných znakoch:
1.
tuhé časti, napríklad spony, pripevňovacie kovanie, navíjače, atď.,
2.
materiál, štruktúra tkania, rozmery a farba popruhov,
3.
geometrické usporiadanie súpravy pásov,
h)
popruhom ohybná časť určená na pridržiavanie tela a prenášanie namáhania na ukotvenia pásov,
i)
kotvovými úchytkami pásu časti nosnej konštrukcie vozidla, nosnej konštrukcie sedadla alebo ktorejkoľvek inej časti vozidla, ku ktorým sa pripevnia bezpečnostné pásy,
j)
typom vozidla vzhľadom na bezpečnostné pásy a zadržiavacie systémy vozidlá, ktoré sa navzájom nelíšia v základných znakoch, ktorými sú rozmery, tvar a materiály súčastí nosnej konštrukcie vozidla, nosná konštrukcia sedadiel alebo ktorejkoľvek inej časti vozidla, ku ktorej sú uchytené bezpečnostné pásy a zadržiavacie systémy,
k)
zadržiavacím systémom systém pozostávajúci zo sedadla uchyteného vhodnými prostriedkami k nosnej konštrukcii vozidla a z bezpečnostného pásu, pre ktorý je na nosnej konštrukcii sedadla umiestnená aspoň jedna kotvová úchytka,
l)
detským zadržiavacím zariadením súprava konštrukčných častí, ktorá môže byť kombináciou popruhov alebo pružných dielov so zabezpečovacou sponou, nastavovacím zariadením, úchytkami a v niektorých prípadoch aj s doplnkovou sedačkou alebo nárazovým štítom a ktorá môže byť ukotvená ku karosérii vozidla; systém je konštruovaný tak, aby sa znížilo riziko poranenia používateľa obmedzením pohyblivosti jeho tela, ak dôjde k nárazu alebo náhlemu spomaleniu vozidla.
§ 3
(1)
Bezpečnostné pásy, zadržiavacie systémy a detské zadržiavacie zariadenia vozidiel musia spĺňať technické požiadavky ustanovené v prílohe I okrem bodov 0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.9, 1.10, 1.11, 1.26, 2.1, 2.2, 2.8, 2.9, 4, 5, 6 a v prílohách IV až IX, XI až XVIII smernice Rady 77/541/EHS z 28. júna 1977 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o bezpečnostných pásoch a zadržiavacích systémoch motorových vozidiel v platnom znení (ďalej len „smernica“).
(2)
Sedadlá vozidiel musia spĺňať požiadavky podľa osobitného predpisu.2)
(3)
Mechanizmus riadenia vozidla musí spĺňať požiadavky podľa osobitného predpisu.3)
(4)
Kotvové úchytky bezpečnostného pásu vozidla, pripevňovacie kovania a zariadenia pre výškové nastavenia bezpečnostného pásu musia spĺňať požiadavky podľa osobitného predpisu.4)
(5)
Na účely odseku 1 sa rozumie referenčnou zónou priestor medzi dvoma zvislými pozdĺžnymi rovinami vzdialenými od seba 400 mm a symetricky umiestnenými vzhľadom na bod H, definovaný otočením prístroja podľa osobitného predpisu.5)
§ 4
(1)
Žiadosť o udelenie typového schválenia ES komponentu6) predkladá
a)
pre typ bezpečnostného pásu výrobca,
b)
pre typ zadržiavacieho systému výrobca alebo výrobca vozidla, do ktorého má byť tento systém namontovaný.
(2)
Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 je informačný dokument, ktorý spĺňa požiadavky ustanovené v dodatku 1 prílohy II smernice.
(3)
Na typové schválenie ES typu bezpečnostného pásu žiadateľ predloží poverenej technickej službe overovania vozidiel7) (ďalej len „technická služba“)
a)
šesť vzoriek, z ktorých jedna je na referenčné účely,
b)
popruh s dĺžkou 10 m pre každý typ bezpečnostného pásu,
c)
ďalšie vzorky podľa požiadaviek technickej služby.
(4)
Na typové schválenie ES typu zadržiavacích systémov žiadateľ predloží technickej službe dve vzorky. Môžu to byť dve vzorky pásov a podľa vlastného výberu výrobcu vozidlo predstavujúce schvaľovaný typ vozidla alebo konštrukčná časť alebo konštrukčné časti vozidla, ktoré technická služba považuje za podstatné.
(5)
Ak ide o detské zadržiavacie zariadenia, žiadateľ predloží
a)
štyri vzorky popruhov s dĺžkou 10 metrov pre každú kategóriu popruhov v detskom zadržiavacom zariadení okrem rozkrokového popruhu, kde sa dodá vzorka s dĺžkou 2 m,
b)
návody a podrobnosti o balení,
c)
ďalšie vzorky podľa požiadaviek technickej služby.
(6)
Ak ide o tašky na prenášanie dieťaťa, ak je možné používať zadržiavacie zariadenie v kombinácii s viacerými typmi tašiek na prenášanie dieťaťa, výrobca zadržiavacieho systému predloží zoznam týchto typov.
(7)
Ak sa v detskom zadržiavacom zariadení používa schválený bezpečnostný pás pre dospelých, musí žiadateľ presne uviesť druh použitého bezpečnostného pásu, napríklad statický brušný pás.
(8)
Pred udelením typového schválenia sa overí existencia vyhovujúcich opatrení na zabezpečenie efektívnej kontroly zhody výroby.
(9)
Vzorky typu bezpečnostného pásu, zadržiavacieho systému alebo detského zadržiavacieho zariadenia predložené na typové schválenie ES musia byť označené spôsobom ustanoveným v bode 2.2 prílohy I smernice.
(10)
Udelenie typového schválenia ES komponentu pre typ bezpečnostného pásu, zadržiavacieho systému alebo detského zadržiavacieho zariadenia sa nesmie odmietnuť, ak sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
(11)
Osvedčenie o typovom schválení ES komponentu pre typ bezpečnostného pásu, zadržiavacieho systému alebo detského zadržiavacieho zariadenia sa vydáva podľa vzorov ustanovených v dodatku 3 prílohy II smernice.
(12)
Pre každý typ bezpečnostného pásu, zadržiavacieho systému alebo detského zadržiavacieho zariadenia sa pridelí značka typového schválenia ES komponentu podľa vzoru ustanoveného v prílohe III smernice.
(13)
Štátny dopravný úrad8) prijme potrebné opatrenia na zabránenie používania značiek typového schválenia ES komponentu, ktoré môžu vyvolať zámenu medzi bezpečnostnými pásmi, zadržiavacími systémami alebo detskými zadržiavacími zariadeniami typovo schválenými podľa odseku 10.
(14)
Štátny dopravný úrad prijme po typovom schválení ES komponentu pre typ bezpečnostného pásu, zadržiavacieho systému alebo detského zadržiavacieho zariadenia, v prípade potreby v spolupráci s typovými schvaľovacími úradmi ostatných členských štátov Európskej únie (ďalej len „členský štát“), opatrenia na overenie zhody vyrábaných modelov so schváleným typom.
(15)
Opatrenia na zabezpečenie zhody výroby sa prijímajú podľa osobitného predpisu.9)
(16)
Ak sa bezpečnostné pásy dodávajú oddelene od vozidla, musí byť na obale a v montážnom návode uvedený typ alebo typy vozidiel, pre ktoré sú určené. Ku každému detskému zadržiavaciemu zariadeniu musí byť priložený návod podľa vzoru ustanoveného v prílohe X smernice.
(17)
Štátny dopravný úrad
a)
zasiela každý mesiac typovým schvaľovacím úradom ostatných členských štátov kópie osvedčenia o typovom schválení ES komponentu pre typ bezpečnostného pásu, zadržiavacieho systému alebo detského zadržiavacieho zariadenia, ktoré počas príslušného mesiaca udelil alebo odmietol udeliť,
b)
informuje typové schvaľovacie úrady ostatných členských štátov o každom odňatí typového schválenia ES komponentu pre typ bezpečnostného pásu, zadržiavacieho systému alebo detského zadržiavacieho zariadenia a o jeho dôvodoch do jedného mesiaca odo dňa odňatia typového schválenia ES komponentu.
(18)
Ak štátny dopravný úrad zistí, že bezpečnostné pásy, zadržiavacie systémy alebo detské zadržiavacie zariadenia označené značkou typového schválenia ES komponentu nezodpovedajú typu, ktorý schválil, prijme opatrenia na zabezpečenie zhody výrobných modelov so schváleným typom. Oznámi typovým schvaľovacím úradom ostatných členských štátov prijaté opatrenia, ktoré môžu v prípade zásadného nesúladu so schváleným typom viesť až k odňatiu typového schválenia ES komponentu pre typ bezpečnostného pásu, zadržiavacieho systému alebo detského zadržiavacieho zariadenia. Ak je o takomto nesúlade informovaný typovým schvaľovacím úradom iného členského štátu, prijme rovnaké opatrenia.
(19)
Ak štátny dopravný úrad po udelení typového schválenia ES komponentu pre typ bezpečnostného pásu, zadržiavacieho systému alebo detského zadržiavacieho zariadenia má námietky proti nesúladu so schváleným typom, ktorý mu oznámi typový schvaľovací úrad iného členského štátu, v spolupráci s dotknutým typovým schvaľovacím úradom prijme opatrenia na vyriešenie vzniknutej situácie a priebežne o tom informuje Európsku komisiu.
(20)
Typové schválenie ES komponentu sa udelí bezpečnostným pásom, zadržiavacím systémom alebo detskému zadržiavaciemu zariadeniu, ktoré sú určené ako náhradné dielce, ak sú určené na montáž do už používaných vozidiel a spĺňajú technické požiadavky, ktoré museli spĺňať bezpečnostné pásy, zadržiavacie systémy alebo detské zadržiavacie zariadenie v čase, keď bolo vozidlo prvýkrát evidované. Tieto bezpečnostné pásy, zadržiavacie systémy alebo detské zadržiavacie zariadenie je povolené uvádzať na trh a do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách.
(21)
Žiadosť o udelenie typového schválenia ES vozidla10) pre typ vozidla vzťahujúceho sa na montáže bezpečnostných pásov, zadržiavacích systémov alebo detského zadržiavacieho zariadenia predkladá výrobca vozidla.
(22)
Prílohou k žiadosti podľa odseku 21 je informačný dokument, ktorý spĺňa požiadavky ustanovené v dodatku 2 prílohy II smernice.
(23)
Výrobca predvedie poverenej technickej službe vozidlo predstavujúce typ vozidla, ktorý má byť schválený.
(24)
Udelenie typového schválenia ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúceho sa na montáže bezpečnostných pásov, zadržiavacích systémov alebo detského zadržiavacieho zariadenia sa nesmie zamietnuť, ak sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
(25)
Po udelení typového schválenia ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúceho sa na montáž bezpečnostných pásov, zadržiavacích systémov alebo detského zadržiavacieho zariadenia sa vydáva osvedčenie o typovom schválení ES podľa vzoru ustanoveného v dodatku 4 prílohy II smernice.
(26)
Každému schválenému typu bezpečnostného pásu, zadržiavacieho systému, detského zadržiavacieho zariadenia alebo vozidla štátny dopravný úrad pridelí číslo typového schválenia ES podľa osobitného predpisu;11) nemožno prideliť rovnaké číslo typového schválenia ES rôznym typom bezpečnostného pásu, zadržiavacieho systému, detského zadržiavacieho zariadenia alebo vozidla.
(27)
Ak sa zmení typ vozidla, bezpečnostné pásy, zadržiavací systém alebo detské zadržiavacie zariadenie schválené podľa tohto nariadenia vlády, postupuje sa podľa osobitného predpisu.11)
(28)
Požiadavky podľa § 2 a 3 sa rovnako vzťahujú na typové schválenie vozidla11) pre typ vozidla z dôvodov vzťahujúcich sa na montáž bezpečnostných pásov, zadržiavacích systémov alebo detského zadržiavacieho zariadenia a na typové schválenie komponentu12) pre typ bezpečnostných pásov, zadržiavacích systémov alebo detského zadržiavacieho zariadenia.
§ 5
(1)
Príslušný štátny orgán13) nesmie odmietnuť ani zakázať
a)
uvedenie typu vozidla na trh, jeho evidenciu alebo uvedenie do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách z dôvodov vzťahujúcich sa na montáže bezpečnostných pásov, zadržiavacích systémov alebo detského zadržiavacieho zariadenia, ak sú splnené požiadavky podľa tohto nariadenia vlády,
b)
uvedenie typu bezpečnostných pásov, zadržiavacích systémov alebo detského zadržiavacieho zariadenia na trh ani do prevádzky, ak sú označené značkou typového schválenia ES komponentu.
(2)
Na trh sa nesmú uvádzať bezpečnostné pásy, zadržiavacie systémy alebo detské zadržiavacie zariadenie označené značkou typového schválenia ES komponentu, ktoré nezodpovedajú schválenému typu. Štátnydopravný úrad bezodkladne informuje typové schvaľovacie úrady ostatných členských štátov a Európsku komisiu o prijatých opatreniach a o ich dôvodoch.
(3)
Štátny dopravný úrad umožní montáž bezpečnostných pásov alebo zadržiavacích systémov nespĺňajúcich technické požiadavky ustanovené podľa tohto nariadenia vlády, ak sú bezpečnostné pásy, zadržiavacie systémy alebo detské zadržiavacie zariadenie určené pre osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je držiteľom preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím vydaným podľa osobitného predpisu.14)
§ 6
(1)
Osvedčenia o zhode COC10) nových vozidiel kategórie M1 a kategórie N1 a M2 s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vzťahujúce sa na bezpečnostné pásy a zadržiavacie systémy sa považujú za neplatné a možno odmietnuť alebo zakázať ich uvedenie na trh,15) evidenciu alebo uvedenie do prevádzky alebo používanie v premávke na pozemných komunikáciách,16) ak nie sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
(2)
Udelenie typového schválenia ES alebo typového schválenia komponentu pre typ bezpečnostného pásu alebo zadržiavacieho systému je možné, ak sú všetky miesta na sedenie vybavené trojbodovým pásom podľa osobitného predpisu.17)
§ 7
Od 20. októbra 2007 sa osvedčenia o zhode COC nových vozidiel budú považovať za neplatné a možno odmietnuť alebo zakázať uvedenie na trh, evidenciu alebo uvedenie do prevádzky alebo používanie v premávke na pozemných komunikáciách nových vozidiel, ktoré nemajú osvedčenie o zhode COC, a ak nie sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
§ 8
Týmto nariadením vlády sa preberá právny akt Európskych spoločenstiev uvedený v prílohe.
§ 9
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. apríla 2006.
v z. Pál Csáky v. r.
Príloha k nariadeniu vlády č. 201/2006 Z. z.
ZOZNAM PREBRANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
Smernica Rady 77/541/EHS z 28. júna 1977 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o bezpečnostných pásoch a zadržiavacích systémoch motorových vozidiel (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 4.) v znení smernice Rady 81/576/EHS z 20. júla 1981 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 6.), smernice Komisie 82/319/EHS z 2. apríla 1982 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 6.), smernice Rady 87/354/EHS z 25. júna 1987 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 8.), smernice Komisie 90/628/EHS z 30. októbra 1990 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 10.), smernice Komisie 96/36/ES zo 17. júna 1996 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 17.), smernice Komisie 2000/3/ES z 22. februára 2000 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 25.), smernice Komisie 2005/40/ES zo 7. septembra 2005 (Ú. v. EÚ L 255, 30. 9. 2005) a v znení Aktu o podmienkach pristúpenia pripojeného k Zmluve o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii (Ú. v. EÚ L 236, 23. 9. 2003).
1)
Príloha č. 1 k zákonu č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 202/2006 Z. z. o technických požiadavkách na sedadlá, ich ukotvenia a hlavové opierky motorových vozidiel.
3)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 191/2006 Z. z. o technických požiadavkách na mechanizmus riadenia motorových vozidiel pri náraze.
4)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 204/2006 Z. z. o technických požiadavkách na kotvové úchytky bezpečnostných pásov motorových vozidiel.
5)
Nariadenie vlády Slovenskej vlády č. 140/2006 Z. z. o technických požiadavkách na vnútorné zariadenie motorových vozidiel.
9)
§ 13 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 135/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel.
13)
§ 3 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
§ 88 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
§ 99 písm. o) zákona č. 725/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
14)
§ 57 zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.
15)
Zákon č. 128/2002 Z. z.
16)
§ 88 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z.
17)
Príloha VII k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 203/2006 Z. z. o technických požiadavkách na vozidlá používané na prepravu cestujúcich, v ktorých sa nachádza viac ako osem sedadiel okrem sedadla pre vodiča.