202/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.04.2007 do 31.08.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

202
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 29. marca 2006
o technických požiadavkách na sedadlá, ich ukotvenia a hlavové opierky motorových vozidiel
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 26, § 6 ods. 16, § 7 ods. 19 a § 8 ods. 24 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
§ 1
(1)
Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na vozidlá kategórie M a N podľa osobitného predpisu,1) určené na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách, s karosériou alebo bez nej, s najmenej štyrmi kolesami a s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou prevyšujúcou 25 km.h-1 okrem koľajových vozidiel, poľnohospodárskych traktorov a lesných traktorov a mobilných strojov (ďalej len „vozidlo“) a upravuje podrobnosti o typovom schválení ES vozidla vzťahujúcom sa na sedadlá, ich ukotvenia a hlavové opierky a o typovom schválení ES komponentu pre typ sedadiel vzťahujúcom sa na ich pevnosť a schopnosť ochrany cestujúcich.
(2)
Toto nariadenie vlády sa nevzťahuje na sedadlá smerujúce dozadu.
(3)
Montáž sedadiel smerujúcich k bokom je zakázaná vo vozidlách kategórie M1, N1, M2 a M3 okrem vozidiel ambulantnej rýchlej zdravotnej pomoci a mobilnej intenzívnej jednotky, vozidiel určených na prevádzku v ozbrojených silách, civilnej obrane, požiarnej a záchranárskej službe a v útvaroch zodpovedajúcich za udržiavanie verejného poriadku a vozidiel kategórie M3 s najvyššou technicky prípustnou hmotnosťou naloženého vozidla presahujúcou 10 ton, v ktorých sú sedadlá smerujúce k bokom zoskupené v zadnej časti vozidla tak, že tvoria celistvý priestor až do desiatich sedadiel; takéto sedadlá smerujúce k bokom sú vybavené aspoň hlavovou opierkou a dvojbodovým pásom s navíjacím zariadením typovo schváleným podľa osobitného predpisu2) s kotvovými úchytkami bezpečnostných pásov.3)
§ 2
(1)
Na účely tohto nariadenia vlády pre vozidlá kategórie M1 sa rozumie
a)
typom vozidla vozidlo, ktoré sa podstatne nelíši v týchto aspektoch:
1.
konštrukcia, tvar, rozmery, materiály a hmotnosť sedadiel, hoci sa sedadlá môžu líšiť poťahom a farbou, rozdiely v hmotnosti nepresahujúce 5 % hmotnosti schváleného typu sedadla sa nepovažujú za podstatné,
2.
typ a rozmery, systém nastavenia, posuvu a zabezpečenia operadla sedadla, sedadiel a ich častí,
3.
typy a rozmery ukotvenia sedadiel,
4.
rozmery, rám, materiály a čalúnenie hlavových opierok, hoci sa môžu líšiť farbou a poťahom,
5.
typ a rozmery ukotvenia hlavových opierok a charakteristiky častí vozidla, ku ktorým sú hlavové opierky pripevnené, v prípade samostatných hlavových opierok,
b)
sedadlom konštrukcia, ktorá môže, ale nemusí byť integrálnou súčasťou kompletnej konštrukcie vozidla s výstrojom, určená na sedenie jednej dospelej osoby; to platí pre jednotlivé sedadlo, ako aj pre časť lavicového sedadla určeného na sedenie jednej osoby; v závislosti od orientácie sedadla sa sedadlo vymedzuje takto:
1.
sedadlo smerujúce dopredu je sedadlo, ktoré sa môže používať, pokiaľ je vozidlo v pohybe, a ktoré smeruje do prednej časti vozidla takým spôsobom, že vertikálna rovina symetrie sedadla tvorí s vertikálnou rovinou symetrie vozidla uhol menší než +10o alebo –10o,
2.
sedadlo smerujúce dozadu je sedadlo, ktoré sa môže používať, pokiaľ je vozidlo v pohybe, a ktoré smeruje do zadnej časti vozidla takým spôsobom, že vertikálna rovina symetrie sedadla tvorí s vertikálnou rovinou symetrie vozidla uhol menší než +10o alebo –10o,
3.
sedadlo smerujúce k bokom je sedadlo, ktoré z hľadiska jeho zosúladenia s vertikálnou rovinou symetrie vozidla nevyhovuje žiadnej z definícií ustanovených v bodoch 1 a 2,
c)
hlavovou opierkou zariadenie, ktorého funkciou je obmedziť posun hlavy cestujúceho smerom dozadu vzhľadom k jeho trupu, aby sa znížilo riziko zranenia krčných stavcov v prípade nehody, a to:
1.
integrovaná hlavová opierka tvorená hornou časťou operadla sedadla; hlavové opierky spĺňajúce definície bodov 2 a 3, ale ktoré môžu byť oddelené od sedadla alebo konštrukcie vozidla len pomocou nástrojov alebo čiastočným alebo úplným odstránením čalúnenia sedadla, spĺňajú túto definíciu,
2.
oddeliteľná hlavová opierka skladajúca sa z komponentu oddeliteľného od sedadla určeného na zasunutie a udržanie sa v konštrukcii operadla sedadla,
3.
samostatná hlavová opierka skladajúca sa z komponentu oddeleného od sedadla určeného na zasunutie alebo udržanie sa v konštrukcii vozidla.
(2)
Na účely tohto nariadenia vlády pre určité vozidlá kategórie M2 a M3 sa rozumie
a)
typom sedadla sedadlo, ktoré sa nelíši v charakteristikách, ktoré by mohli ovplyvniť pevnosť a aktívnu ochranu, a to:
1.
konštrukcia, tvar, rozmery, materiály zaťažených častí,
2.
typy a rozmery systému nastavenia a zabezpečenia operadla sedadla,
3.
rozmery, konštrukcia a materiály pripevňovacích a nosných častí,
b)
typom vozidla vozidlo, ktoré sa podstatne nelíši z hľadiska konštrukčných charakteristík, prípadne typu alebo typov sedadla alebo sedadiel ES typovo schválených ako komponent,
c)
sedadlom konštrukcia, ktorá má byť ukotvená na konštrukcii vozidla vrátane jej výstroja a pripevňovacích častí, určená na používanie vo vozidle a na sedenie jednej osoby alebo viacerých osôb; v závislosti od orientácie sedadla sa sedadlo vymedzuje takto:
1.
sedadlo smerujúce dopredu je sedadlo, ktoré sa môže používať, pokiaľ je vozidlo v pohybe, a ktoré smeruje do prednej časti vozidla takým spôsobom, že vertikálna rovina symetrie sedadla tvorí s vertikálnou rovinou symetrie vozidla uhol menší než +10o alebo –10o,
2.
sedadlo smerujúce dozadu je sedadlo, ktoré sa môže používať, pokiaľ je vozidlo v pohybe, a ktoré smeruje do zadnej časti vozidla takým spôsobom, že vertikálna rovina symetrie sedadla tvorí s vertikálnou rovinou symetrie vozidla uhol menší než +10o alebo –10o,
3.
sedadlo smerujúce k bokom je sedadlo, ktoré z hľadiska jeho zosúladenia s vertikálnou rovinou symetrie vozidla nevyhovuje žiadnej z definícií uvedených v bodoch 1 a 2.
§ 3
(1)
Sedadlá, ich ukotvenia a hlavové opierky vozidla musia spĺňať technické požiadavky ustanovené v bodoch 2.4 až 2.11, 2.13, 2.14 a v bode 3 prílohy II, v bodoch 2.6 až 2.23 a v bodoch 3 až 5 prílohy III smernice Rady 74/408/EHS z 22. júla 1974, ktorá sa týka motorových vozidiel vzhľadom na sedadlá, ich ukotvenia a hlavové opierky v platnom znení (ďalej len „smernica“).
(2)
Špecifikácie skúšok sedadiel, ich ukotvenia a hlavové opierky musia spĺňať technické požiadavky ustanovené v doplnkoch 1 až 3 prílohy II a v doplnkoch 1až 6 prílohy III smernice.
(3)
Vozidlá kategórie N1, N2 a N31) a vozidlá kategórie M2 a M3, ktorých technické požiadavky nie sú ustanovené v prílohe III smernice, musia spĺňať technické požiadavky ustanovené v bodoch 2.1 až 2.4 prílohy IV smernice.
(4)
Hlavová opierka sa montuje na každé krajné predné sedadlo vo vozidle kategórie M2 s najvyššou hmotnosťou nepresahujúcou 3 500 kg a vo vozidle kategórie N1.
(5)
Hlavové opierky montované vo vozidlách podľa odseku 4 musia spĺňať technické požiadavky ustanovené v prílohe II smernice alebo v osobitnom predpise.4)
(6)
Na účely odseku 1 sa bodom R rozumie bod podľa osobitného predpisu.5)
(7)
Hlavové opierky schválené podľa osobitného predpisu4) sa považujú za zhodné s technickými požiadavkami tohto nariadenia vlády.
(8)
Zadné časti sedadiel situované v oblasti 1 alebo zadné časti hlavových opierok, ktoré spĺňajú technické požiadavky podľa osobitného predpisu,6) sa považujú za zhodné so zodpovedajúcimi požiadavkami tohto nariadenia vlády.
(9)
Vozidlá, v ktorých niektoré sedadlá majú výnimku podľa osobitného predpisu,3) sa schvaľujú podľa tohto nariadenia vlády.
(10)
Testy ustanovené v doplnkoch 1 až 6 prílohy III smernice sa môžu vzťahovať aj na iné časti vozidiel vrátane zadných sedadiel podľa osobitných predpisov.2),3)
(11)
Referenčná zóna je priestor medzi dvoma vertikálnymi pozdĺžnymi rovinami, navzájom vzdialenými 400 mm a symetrickými podľa bodu H a definovanými rotáciou prístroja uvedeného v osobitnom predpise.6)
(12)
Ukotvenia sedadiel vozidiel kategórie M3 spĺňajú požiadavky ustanovené v bodoch 4.1 a 4.2 prílohy III smernice; kotvové úchytky3) bezpečnostných pásov zodpovedajúce polohám sedenia sú inštalované priamo na sedadlách.
(13)
Test 2 ustanovený v doplnku 1 prílohy III smernice neplatí, ak je sedadlo za testovaným sedadlom vybavené trojbodovým pásom s kotvovými úchytkami.
(14)
Test ustanovený v doplnku 6 prílohy III smernice neplatí, ak je sedadlo za testovaným vozidlom vybavené trojbodovým pásom s kotvovými úchytkami.
(15)
Typovo schválené sedadlové pásy2) namontované na kotvových úchytkách sa montujú na pomocné sedadlo aj na testované sedadlo.
(16)
Test 2 ustanovený v doplnku 1 prílohy III smernice sa môže uplatňovať aj na iné časti vozidla, ako je sedadlo ustanovené podľa osobitných predpisov.2),3)
(17)
Ak sa test 2 vykoná s figurínou zadržiavanou trojbodovým pásom a kritériá zranenia nie sú prekročené, pomocné sedadlo sa považuje za sedadlo spĺňajúce požiadavky týkajúce sa zaťažení statického testu a pohybu hornej kotvovej úchytky počas testu špecifikovaného v osobitnom predpise3) vzhľadom na jeho montáž.
(18)
Prvky zadnej časti operadla sedadla situované v referenčnej zóne ustanovenej v odseku 11 sa overujú na žiadosť výrobcu podľa požiadaviek na absorpciu energie uvedených v osobitnom predpise.6)
§ 4
(1)
Žiadosť o udelenie typového schválenia ES vozidla7) pre typ vozidla vzťahujúceho sa na sedadlá, ich ukotvenia a hlavové opierky predkladá výrobca vozidla.
(2)
Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 je informačný dokument, ktorý spĺňa požiadavky ustanovené v doplnku 1 prílohy I smernice.
(3)
Výrobca predvedie poverenej technickej službe overovania vozidiel vozidlo predstavujúce typ vozidla, ktorý má byť schválený, a ak požaduje, aj
a)
príslušné časti konštrukcie vozidla,
b)
dodatočnú sadu typu sedadiel pri vozidlách uvedených v prílohách II a III smernice, ktorými je vozidlo vybavené spolu s ich ukotveniami,
c)
dodatočnú sadu typu sedadiel, ktoré sú alebo môžu byť vybavené hlavovými opierkami pri vozidlách kategórie M1 aM2 s najvyššou hmotnosťou nepresahujúcou 3 500 kg a kategórie N1 okrem požiadaviek uvedených v písmenách a) a b)
1.
pri oddeliteľných hlavových opierkach s namontovanými hlavovými opierkami, ktorými je sedadlo vybavené,
2.
pri samostatných hlavových opierkach s ich ukotveniami a dodatočnú sadu zodpovedajúcich hlavových opierok a časť konštrukcie vozidla, na ktorú sa hlavové opierky montujú, alebo kompletnú konštrukciu.
(4)
Udelenie typového schválenia ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúceho sa na pevnosť sedadiel a ich ukotvenia sa nesmie zamietnuť, ak sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
(5)
Štátny dopravný úrad8) vydá osvedčenie o typovom schválení ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúce sa na pevnosť sedadiel a ich ukotvenie podľa vzoru ustanoveného v doplnku 2 prílohy I smernice.
(6)
Každému schválenému typu vozidla štátny dopravný úrad pridelí číslo typového schválenia ES vozidla podľa osobitného predpisu;9) nemožno prideliť rovnaké číslo typového schválenia ES rôznym typom vozidla.
(7)
Žiadosť o udelenie typového schválenia ES komponentu9) pre typ sedadiel vzťahujúceho sa na ich pevnosť a schopnosť ochrany cestujúceho predkladá výrobca.
(8)
Prílohou k žiadosti podľa odseku 7 je informačný dokument, ktorý spĺňa požiadavky ustanovené v doplnku 3 prílohy I smernice.
(9)
Výrobca predloží technickej službe tri sedadlá predstavujúce typ sedadla, ktorý má byť schválený. Každé sedadlo musí byť zreteľne a nezmazateľne označené obchodným názvom alebo značkou výrobcu a označením typu.
(10)
Udelenie typového schválenia ES komponentu pre typ sedadiel vzťahujúceho sa na ich pevnosť a schopnosť ochrany cestujúcich sa nesmie zamietnuť, ak sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
(11)
Každé sedadlo zhodné s typom sedadiel schválených podľa tohto nariadenia vlády musí byť označené značkou typového schválenia ES pre typ sedadiel ustanovenou v bode 6 prílohy I smernice podľa vzoru ustanoveného v doplnku 5 prílohy I smernice.
(12)
Štátny dopravný úrad vydá osvedčenie o typovom schválení ES komponentu pre typ sedadiel podľa vzoru ustanoveného v doplnku 4 prílohy I smernice.
(13)
Každému schválenému typu sedadla štátny dopravný úrad pridelí schvaľovacie číslo podľa osobitného predpisu;8) nemožno prideliť rovnaké číslo typového schválenia ES rôznym typom sedadiel.
(14)
V prípade zmeny typu vozidla alebo typu sedadla schváleného podľa tohto nariadenia vlády sa postupuje podľa osobitného predpisu.10)
(15)
Opatrenia na zabezpečenie zhody výroby sa prijímajú podľa osobitného predpisu.10)
(16)
O každej zmene časti alebo charakteristiky uvedenej v § 2 písm. a), § 2 písm. b) alebo v § 3 ods. 3 je výrobca povinný informovať štátny dopravný úrad, ktorý môže uložiť vykonanie nových testov zmeneného typu vozidla alebo sedadiel a vystavenie nového protokolu o testoch; ak z takých testov vyplynie, že technické požiadavky nie sú splnené, vozidlo alebo sedadlá sa neschvália.10)
(17)
Technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády sa rovnako vzťahujú na typové schválenie vozidla10) pre typ vozidla vzťahujúce sa na sedadlá,10) ich ukotvenia a hlavové opierky a na typové schválenie komponentu pre typ sedadiel vzťahujúce sa na ich pevnosť a schopnosť ochrany cestujúceho.
§ 5
(1)
Príslušný štátny orgán11) nesmie odmietnuť ani zakázať
a)
uvedenie typu vozidla na trh, jeho evidenciu a uvedenie do prevádzky alebo používanie v premávke na pozemných komunikáciách z dôvodov vzťahujúcich sa na sedadlá, ich ukotvenia a hlavové opierky, ak sú splnené požiadavky podľa tohto nariadenia vlády,
b)
uvedenie typu sedadiel na trh, uvedenie do prevádzky alebo používanie v premávke na pozemných komunikáciách z dôvodov vzťahujúcich sa na ich pevnosť a schopnosť ochrany cestujúcich, ak sú splnené požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
(2)
Od 20. októbra 2006 nemožno ďalej udeľovať ES typové schválenie nového typu vozidla, ak sedadlá, ich ukotvenia a hlavové opierky nespĺňajú technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
(3)
Od 20. októbra 2007 sa považuje osvedčenie o zhode COC,12) ktoré majú vystavené nové vozidlá, za neplatné, ak sedadlá, ich ukotvenia a hlavové opierky nespĺňajú technické požiadavky ustanovené v tomto nariadení vlády. Je zakázané takéto vozidlá uvádzať na trh, do evidencie alebo do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách.
§ 6
Týmto nariadením vlády sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe.
§ 7
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. apríla 2006.
v z. Pál Csáky v. r.
Príloha k nariadeniu vlády č. 202/2006 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
1. Smernica Rady 74/408/EHS z 22. júla 1974, ktorá sa týka motorových vozidiel vzhľadom na sedadlá, ich ukotvenia a hlavové opierky (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 2.) v znení smernice 81/577/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 6.), smernice 96/37/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 17.), smernice Európskeho parlamentu a smernice Rady 2005/39/ES zo 7. septembra 2005 (Ú. v. L 255, 30. 9. 2005) a v znení Aktu o podmienkach pristúpenia pripojeného k Zmluve o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii (Ú. v. EÚ L 236, 23. 9. 2003).
2. Smernica Rady 2006/96/ES z 20. novembra 2006, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska upravujú určité smernice v oblasti voľného pohybu tovaru (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006).
1)
Príloha č. 1 časť B druhý a tretí bod zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 201/2006 Z. z. o technických požiadavkách na bezpečnostné pásy a zadržiavacie systémy motorových vozidiel.
3)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 204/2006 Z. z. o technických požiadavkách na kotvové úchytky bezpečnostných pásov motorových vozidiel.
4)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 198/2006 Z. z. o technických požiadavkách na hlavové opierky sedadiel motorových vozidiel.
5)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 150/2006 Z. z. o technických požiadavkách na výhľad vodičov motorových vozidiel.
6)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 140/2006 Z. z. o technických požiadavkách na vnútorné zariadenie motorových vozidiel.
10)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 135/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel.
11)
§ 3 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 451/2004 Z. z.
§ 88 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
§ 99 písm. o) zákona č. 725/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.