206/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.04.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

206
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 29. marca 2006
o technických požiadavkách na tachometre dvojkolesových motorových vozidiel a trojkolesových motorových vozidiel
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 26, § 6 ods. 16, § 7 ods. 19 a § 8 ods. 24 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
§ 1
(1)
Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na dvojkolesové motorové vozidlá a trojkolesové motorové vozidlá1) (ďalej len „vozidlo“) a upravuje podrobnosti o ich typovom schválení ES vzťahujúcom sa na tachometre.
(2)
Vozidlo uvedené v odseku 1 musí byť vybavené tachometrom, ktorý spĺňa požiadavky tohto nariadenia vlády.
§ 2
Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie
a)
typom vozidla vzťahujúcim sa na tachometer vozidlá, ktoré sa nelíšia v týchto základných znakoch:
1.
označenie rozmerov použitých pneumatík z rozsahu bežne používaných pneumatík,
2.
celkový pomer prenosu na tachometer vrátane všetkých adaptérov redukčného pohonu,
3.
typ tachometra charakterizovaný
3a.
toleranciou meracieho mechanizmu tachometra,
3b.
technickou konštantou tachometra,
3c.
rozsahom zobrazovaných rýchlostí,
b)
tachometrom tá časť zariadenia na meranie rýchlosti vozidiel, ktorá udáva vodičovi rýchlosť jeho vozidla v ktoromkoľvek okamihu.
§ 3
(1)
Tachometer musí spĺňať technické požiadavky ustanovené v bodoch 1.3, 1.4.1, 1.4.2 a 2 prílohy smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/7/ES z 20. marca 2000 o tachometroch pre dvoj- a trojstopové motorové vozidlá, a ktorá mení a dopĺňa smernicu Rady 92/61/EHS o typovom schválení dvojkolesových alebo trojkolesových motorových vozidiel (ďalej len „smernica“).
(2)
Technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády sa považujú za rovnocenné s technickými požiadavkami ustanovenými medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná.2) Schválenia, ako aj značky typového schválenia udelené podľa technických požiadaviek ustanovených medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná,2) sa uznávajú ako alternatíva k typovým schváleniam ES udeleným podľa tohto nariadenia vlády.
(3)
Na účely odseku 1 sa rozumie
a)
bežne používanými pneumatikami typ pneumatiky určený výrobcom pre daný typ vozidla a uvedený v informačnom dokumente podľa osobitného predpisu;3) zimné pneumatiky sa nepovažujú za bežne používané pneumatiky,
b)
prevádzkovou hmotnosťou hmotnosť nezaťaženého vozidla v pohotovostnom stave, ku ktorej sa pripočítajú hmotnosti nasledujúcich položiek:
1.
palivo v nádrži naplnenej aspoň na 90 % objemu uvádzaného výrobcom,
2.
doplnkové vybavenie bežne dodávané výrobcom naviac k vybaveniu potrebnému pre bežnú prevádzku, napríklad nástroje, batožinový nosič, predné okno, ochranné vybavenie; v prípade vozidla poháňaného zmesou paliva a oleja na účely merania hmotnosti paliva palivo znamená
2a.
pred plnením pripravenú zmes paliva a oleja, ak sa palivo a olej pred plnením zmiešajú,
2b.
len benzín, ak sú palivo a olej plnené samostatne; v takom prípade je olej už zahrnutý v meraní hmotnosti v nezaťaženom stave.
§ 4
(1)
Udelenie typového schválenia ES komponentu4) pre typ tachometra alebo typového schválenia ES vozidla5) pre typ vozidla vzťahujúceho sa na montáž tachometra sa nesmie zamietnuť, ak sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
(2)
Ak sa žiadosť o udelenie typového schválenia ES komponentu pre typ tachometra nepredkladá spolu so žiadosťou o typové schválenie ES vozidla, žiadateľ priloží informačný dokument, v ktorom vyplní body 0.1, 0.2, 0.5, 0.6, 2.1, 2.1.1, 4.7 až 4.7.8, 5.2 a 5.2.2 časti A informačného dokumentu, ktorého vzor je uvedený v osobitnom predpise.6)
(3)
Štátny dopravný úrad7) vydá osvedčenie o typovom schválení ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúcom sa na montáž tachometra podľa vzoru ustanoveného v prílohe II smernice.
(4)
Opatrenia na zabezpečenie zhody výroby sa prijímajú podľa osobitného predpisu8) a prílohy č. 1.
(5)
Na postup pri udelení typového schválenia ES komponentu vzťahujúceho sa na tachometre a na podmienky voľného pohybu vozidiel sa okrem tohto nariadenia vlády použije osobitný predpis.3)
§ 5
Príslušný štátny orgán9) nesmie zakázať uvedenie vozidla do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách z dôvodov vzťahujúcich sa na montáž tachometra, ak sú splnené požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.
§ 6
Týmto nariadením vlády sa preberá právny akt Európskych spoločenstiev uvedený v prílohe č. 2.
§ 7
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. apríla 2006.
v z. Pál Csáky v. r.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 206/2006 Z. z.
POŽIADAVKY NA ZHODU VÝROBY
Výrobné modely spĺňajú požiadavky tohto nariadenia vlády, ak na základe technických požiadaviek uvedených v bodoch 2.3.1 až 2.3.6 prílohy smernice je medzi rýchlosťou V1, odčítanou na tachometri, a skutočnou rýchlosťou nasledujúci vzťah:
0 ≤(V1 V2) 0,1 ≤. V2 + 4 km.h-1 pre malé motocykle,
a
0 ≤(V1 V2) 0,1 ≤ V2 + 8 km.h-1 pre motocykle a motorové trojkolky.
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 206/2006 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/7/ES z 20. marca 2000 o tachometroch pre dvoj- a trojstopové motorové vozidlá, a ktorá mení a dopĺňa smernicu Rady 92/61/EHS o typovom schválení dvojkolesových alebo trojkolesových motorových vozidiel (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 25.).
1)
§ 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 71/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES dvojkolesových motorových vozidiel, trojkolesových motorových vozidiel a štvorkoliek.
2)
Dohoda o prijatí jednotných podmienok pre homologáciu (overovanie zhodnosti) a o vzájomnom uznávaní homologácie výstroja a súčasti motorových vozidiel (vyhláška č. 176/1960 Zb.).
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 245/1996 Z. z. o uskutočnení notifikácie sukcesie Slovenskej republiky do Dohody o prijatí jednotných podmienok pre homologáciu (overovanie zhodnosti) a vzájomnom uznávaní homologácie výstroja a súčastí motorových vozidiel (uzavretej 20. marca 1958 v Ženeve, EHK č. 39).
3)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 71/2006 Z. z.
4)
§ 8 ods. 10 a 17 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
8)
§ 5 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 71/2006 Z. z.
9)
§ 3 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 451/2004 Z. z.
§ 88 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
§ 99 písm. o) zákona č. 725/2004 Z. z.