208/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.04.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

208
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 5. apríla 2006,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 47/2005 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat pri premiestňovaní oviec a kôz a pri obchode s členskými štátmi
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a na vykonanie § 3 ods. 2 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 47/2005 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat pri premiestňovaní oviec a kôz a pri obchode s členskými štátmi sa mení a dopĺňa takto:
1.
V prílohe č. 5 vzore I sa za bod 12.3.4 vkladá nový bod 12.4, ktorý znie:
„12.4 z písomného vyhlásenia držiteľa alebo z preskúmania registra chovu a dokumentov o presune vedených v súlade s nariadením Rady (ES) č. 21/2004, najmä s časťami B a C prílohy tohto nariadenia, vyplýva, že “.
2.
V prílohe č. 5 vzore II bod 12.4 znie:
„12.4 z písomného vyhlásenia držiteľa alebo z preskúmania registra chovu a dokumentov o presune vedených v súlade s nariadením Rady (ES) č. 21/2004, najmä s časťami B a C prílohy tohto nariadenia, vyplýva, že zvieratá zostali v tom istom chove pôvodu minimálne 30 dní pred naložením alebo od narodenia, ak ide o zvieratá mladšie ako 30 dní, že v posledných 21 dňoch pred naložením sa do chovu pôvodu nedostali žiadne ovce ani kozy a že v posledných 30 dňoch pred odoslaním z chovu pôvodu sa do chovu pôvodu nedostali párnokopytníky dovezené z tretích krajín; to neplatí, ak sa tieto zvieratá dostali do chovu pôvodu v súlade s článkom 4a ods. 2 smernice 1991/68/EHS.“.
3.
V prílohe č. 5 vzore III bod 12.4 znie:
„12.4 z písomného vyhlásenia držiteľa alebo z preskúmania registra chovu a dokumentov o presune vedených v súlade s nariadením Rady (ES) č. 21/2004, najmä s časťami B a C prílohy tohto nariadenia, vyplýva, že zvieratá zostali v tom istom chove pôvodu minimálne 30 dní pred naložením alebo od narodenia, ak ide o zvieratá mladšie ako 30 dní, že v posledných 21 dňoch pred naložením sa do chovu pôvodu nedostali žiadne ovce ani kozy a že v posledných 30 dňoch pred odoslaním z chovu pôvodu sa do chovu pôvodu nedostali párnokopytníky dovezené z tretích krajín; to neplatí, ak sa tieto zvieratá dostali do chovu pôvodu v súlade s článkom 4a ods. 2 smernice 1991/68/EHS.“.
4.
Nadpis prílohy č. 6 znie:
„Zoznam preberaných právnych aktov Európskych spoločenstiev“.
5.
Doterajší text prílohy č. 6 sa označuje ako bod 1 a dopĺňa sa bodom 2, ktorý znie:
„2.
Rozhodnutie Komisie 2005/932 (ES) z 21. decembra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa príloha E k smernici Rady 91/68/EHS, pokiaľ ide o aktualizáciu vzorových veterinárnych osvedčení pre ovce a kozy prílohou k tomuto rozhodnutiu (Ú. v. EÚ L 340, 23. 12. 2005).“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. apríla 2006.
v z. Pál Csáky v. r.