209/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.04.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

209
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 5. apríla 2006,
ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 397/2005 Z. z., ktorým sa vyhlasujú medzinárodné sankcie zabezpečujúce medzinárodný mier a bezpečnosť
Vláda Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 460/2002 Z. z. o vykonávaní medzinárodných sankcií zabezpečujúcich medzinárodný mier a bezpečnosť v znení zákona č. 127/2005 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 397/2005 Z. z., ktorým sa vyhlasujú medzinárodné sankcie zabezpečujúce medzinárodný mier a bezpečnosť sa mení takto:
1.
V § 1 sa slová „2005/427/CFSP“ nahrádzajú slovami „2006/231/SZBP“.
2.
V názve prílohy sa slová „2005/427/CFSP“ nahrádzajú slovami „2006/231/SZBP“.
3.
V prílohe v časti Právnické osoby sa vypúšťa bod 16.
Doterajšie body 17 až 21 sa označujú ako body 16 až 20.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. apríla 2006.
v z. Pál Csáky v. r.